trening mi甓ni pochwy

J阣rzej Waszkiewicz/fitnesowiec.pl

Jak 鎤iczy mi甓nie Kegla?

Jak 鎤iczy mi甓nie Kegla?

Mi甓nie Kegla pomagaj w ci笨y i przy porodzie, dzieki nim nasze doznania seksualne s intensywniejsze. Jak rozpozna mi甓nie Kegla i jak je 鎤iczy opowiada J阣rzej Waszkiewicz, autor bloga fitnesowiec.pl.

Po鎤icz w si硂wni intymnej

Przesta駇y si wstydzi kobieco禼i, zacznijmy o ni dba. Sprawd糲ie, jak 鎤iczy mi甓nie dna macicy

Mi甓nie Kegla mo縩a wy鎤iczy

苭iczenie mi甓ni Kegla nie zapewni ci p砤skiego brzucha ani j阣rnej pupy. Ale mo縠 ci da zdrowy kr阦os硊p, szczelny p阠herz i lepsze orgazmy

Kulki gejszy - 鎤icz na zdrowie!

stoj眂 na przystanku autobusowym lub w korku. Kulki jak ci昕arki Kulki s bardzo pomocne w utrzymaniu mi甓ni Kegla w dobrej kondycji. Wk砤da si je do pochwy g酬boko, tak jak tampon. Zbyt p硑tkie umieszczenie ich w pochwie spowoduje, 縠 b阣 nas uwiera. Stoj眂 podnie jedn nog i oprzyj 盿 na przyk砤d

5 鎤icze, kt髍e pomog osi眊n辨 orgazm

5 鎤icze, kt髍e pomog osi眊n辨 orgazm

nie tylko poprzez stymulowanie 砮chtaczki, pochwy i punktu G, ale r體nie dzi阫i anga縪waniu mi甓ni macicy, szczeg髄nie dolnej cz甓ci miednicy. Niekt髍e 鎤iczenia wywo硊j skurcze, pojawiaj眂e si w tych mi甓niach, kt髍e przynosz ogromn przyjemno舵 - a wszystko to bez manualnej stymulacji lub

Urodzi砤, odpocznij

Urodzi砤, odpocznij

po硂縩a wk砤da palec do pochwy i sprawdza, jak mocno pacjentka zaciska. Tak, w ten spos骲 sprawdza kondycj mi甓ni krocza. Gdy mi甓nie s wiotkie, os砤bione, nie reaguj, po硂縩a kwalifikuje j do rehabilitacji. W Polsce to pie恶 przysz硂禼i. Na studiach po硂縩iczych nie ma zaj赕 z rehabilitacji mi甓ni

Lepsza kondycja = lepszy seks

Lepsza kondycja = lepszy seks

naprzemiennym napinaniu i rozlu糿ianiu mi甓ni okolic pochwy i krocza. Nie s one trudne, trzeba tylko wiedzie, o kt髍e mi甓nie chodzi, i zabra si do dzia砤nia. Lekarze odradzaj wykonywanie 鎤icze podczas oddawania moczu, bo wtedy p阠herz nie zostanie opr罂niony do ko馽a, a to mo縠 doprowadzi do zapalenia

Kondycja a seks

Kondycja a seks

naprzemiennym napinaniu i rozlu糿ianiu mi甓ni okolic pochwy i krocza. Nie s one trudne, trzeba tylko wiedzie, o kt髍e mi甓nie chodzi, i zabra si do dzia砤nia. Lekarze odradzaj wykonywanie 鎤icze podczas oddawania moczu, bo wtedy p阠herz nie zostanie opr罂niony do ko馽a, a to mo縠 doprowadzi do zapalenia

Kobieca ejakulacja - fontanna rozkoszy

Kobieca ejakulacja - fontanna rozkoszy

minera丑w. Jego wyrzut mo縠 zdarzy si samoistnie lub zosta sprowokowany 秝iadomym rozkurczem mi甓ni dna miednicy. Ci秐ienie, kt髍e przypomina parcie na p阠herz, wynika z nagromadzenia si p硑nu w gruczo砤ch oraz wype硁ienia krwi cia砤 g眀czastego wok蟪 cewki moczowej. 痚駍ka ejakulacja nie wyst阷uje

Dlaczego warto si kocha?

Dlaczego warto si kocha?

. Warto pami阾a, 縠 im wi阠ej pozycji i pieszczot, tym trening jest bardziej efektywny. Regularne zbli縠nia seksualne pomagaj utrzyma tak縠 dobre napi阠ie mi甓ni pochwy. A jak powszechnie wiadomo, sprawne mi甓nie pochwy to spos骲 na podniesienie przyjemno禼i dla obojga partner體.Buduje pewno舵 siebie i

Kobietom do orgazmu wystarcza wyobra糿ia

Kobietom do orgazmu wystarcza wyobra糿ia

in Mexico. Prof. Whipple w latach 70. XX w. wykaza砤, 縠 punkt G nie jest jedynie subiektywnym odczuciem, lecz najbardziej erogennym miejscem kobiecego cia砤. Uczona wpad砤 na jego trop gdy uczy砤 kobiety w ci笨y 鎤icze mi甓nia Kegla (polegaj眂ych na zaciskaniu przez 8-10 sekund mi甓ni pochwy i

W poszukiwaniu wytrysku

W poszukiwaniu wytrysku

ejakulacji. Sundahl opisuje s硑nny w秗骴 czytelniczek 'test banana'. Robi砤 go pani? Nie. Ale opis by frapuj眂y. No w砤秐ie. Sprawno舵 mi甓ni pochwy mo縩a sprawdza na wiele sposob體. Mo縩a o to po prostu poprosi znajomego ginekologa, kt髍y w trakcie badania poleci, 縠by秏y 禼isn瓿y pochw

Cia硂 po ci笨y - jak o nie dba?

Cia硂 po ci笨y - jak o nie dba?

zainteresowaniem. Po treningu nie leje si ze mnie pot, za to czuj ka縟y mi阺ie. Wykonuj sze舵-osiem 鎤icze, wi阫szo禼i z nich nie zna砤m. Kilogramy na razie nie lec w d蟪 jak szalone, ale za to po秎adki s j阣rniejsze, brzuch bardziej p砤ski i twardszy. Cia硂 po ci笨y. Jak si pozby cellulitu? Ogl眃a砤m

Seks analny - intymno舵 ekstremalna

Seks analny - intymno舵 ekstremalna

mi甓niami - napinanie i rozlu糿ianie mi甓ni odbytu 鎤iczy te mi甓nie dna miednicy, co mo縠 korzystnie wp硑wa na przebieg porodu, trzymanie moczu i ka硊 oraz jako舵 stosunk體 seksualnych. Czyli jest odwrotnie, ni si powszechnie uwa縜. Ale istnieje zwi阫szone prawdopodobie駍two infekcji pochwy i cewki

Erotyczny trening - 鎤icz mi甓nie Kegla

Erotyczny trening - 鎤icz mi甓nie Kegla

IdentyfikacjaMi阺ie 硂nowo - guziczny, zwany tak縠 mi甓niem Kegla otacza i podtrzymuje narz眃y p砪iowe, cewk moczow i odbytnic. Jak go zlokalizowa? Gdy oddajesz mocz, spr骲uj zatrzyma t czynno舵 w trakcie. Innym prostym sposobem identyfikacji tych mi甓ni jest w硂縠nie dw骳h palc體 do pochwy

I mie wci笨 20 lat

I mie wci笨 20 lat

RUSZAJ SI JAK NAJWI蔆EJZ up硑wem czasu mi甓nie trac si酬 i szybko舵. Dzieje si tak, bo obecne w nich tzw. w丑kna szybkokurczliwe si degeneruj i zanikaj szybciej ni wolnokurczliwe. Przyczyn tego jest kilka, m.in. pogarszaj眂e si ukrwienie i mniejsza wydajno舵 mitochondri體 (zaopatruj one

Seks z happy endem

Seks z happy endem

禼iskaj nasze uda. Warto wiedzie, 縠 wi阫sz stymulacj podczas stosunku uzyskamy wtedy, gdy potrafimy mocno zacisn辨 pochw, tj. gdy mamy silne tzw. mi甓nie Kegla, czyli mi甓nie dna miednicy. Powoduje to lepsze tarcie mi阣zy cia砮m kobiety a penisem partnera i zwi阫sza intensywno舵 dozna.INTYMNE

Sekrety ewolucji kochania i swawolenia - cz甓 I

Sekrety ewolucji kochania i swawolenia - cz甓 I

. Samice w rui, jako najatrakcyjniejsze, obdarzane by硑 przez samc體-硂wc體 najwi阫szymi porcjami mi阺a. Aby dostawa go du縪 bez wzgl阣u na faz cyklu, samice "postanowi硑" ukry owulacj. S硂wem, samice utraci硑 ruj, handluj眂 seksem na "mi阺nym targu" prowadzonym przez samce. A

Trening

Trening sportowy – proces polegaj眂y na poddawaniu organizmu stopniowo rosn眂ym obci笨eniom, w wyniku czego nast阷uje adaptacja i wzrost poziomu poszczeg髄nych cech motorycznych. Poj阠ie treningu obejmuje tak縠 nauk nawyk體 ruchowych zwi眤anych z dan dyscyplin sportu. Poprzez odpowiedni

Trening Jacobsona

Trening Jacobsona to popularna nazwa techniki relaksacyjnej Progresywnego Relaksu Mi甓ni, kt髍ej pomys硂dawc jest Edmund Jacobson.Technika ta zak砤da, 縠 stany napi阠ia manifestuj si przez kompulsywne my秎enie o 縴ciu, tzn. traktowanie wi阫szo禼i spraw jako zmuszaj眂ych do dzia砤nia. Trening

Trening w zawieszeniu

mocowanie).Trening w zawieszeniu jest treningiem ca砮go cia砤, gdy zawsze anga縰je wiele grup mi甓niowych (nie jest mo縧iwe ca砶owite wyizolowanie i 鎤iczenie tylko jednej grupy mi甓niowej). Najwi阫sz korzy禼i treningu w zawieszeniu jest pobudzanie do pracy mi甓ni stabilizuj眂ych. Powoduje to znaczne

Pliometryka

Pliometryka to rodzaj treningu nastawiony na popraw szybko禼i i mocy ruch體 oraz popraw funkcji uk砤du nerwowego g丑wnie pod k眛em poprawy szybko禼i reakcji mi甓ni.Trening pliometryczny, w kt髍ym mi阺ie jest napinany, a nast阷nie skurczony w szybkich sekwencjach ruchowych wykorzystuje si酬

Chwytotablica

si w postaci odlewu z 縴wicy epoksydowej z dodatkiem piasku (technik podobn do u縴wanej przy produkcji chwyt體 wspinaczkowych przeznaczonych na sztuczne 禼ianki) lub, rzadziej, z drewna. TreningTrening polega na przytrzymywaniu si palcami chwyt體 pod cz甓ciowym lub pe硁ym (w zwisie swobodnym) ci昕arem cia砤

Tekst udost阷niany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z mo縧iwo禼i obowi眤ywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczeg蟪owe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufno禼i. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na w砤sn odpowiedzialno舵. Materia pochodz眂y z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypis體. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.