trening mi甓ni pochwy

J阣rzej Waszkiewicz/fitnesowiec.pl

Jak 鎤iczy mi甓nie Kegla?

Jak 鎤iczy mi甓nie Kegla?

Mi甓nie Kegla pomagaj w ci笨y i przy porodzie, dzieki nim nasze doznania seksualne s intensywniejsze. Jak rozpozna mi甓nie Kegla i jak je 鎤iczy opowiada J阣rzej Waszkiewicz, autor bloga fitnesowiec.pl.

Wy鎤icz sobie lepszy seks!

Wp硑w 鎤icze fizycznych na aktywno舵 seksualn nie jest niczym nowym. Cho now jako舵 鎤icze do seksu, wraz z kulkami gejszy, pr骲uje wnie舵 Anna Moderska, konsultantka erotyczna i wsp蟪tw髍czyni ToyParty. Z Ann rozmawiam o tym, co i jak trzeba 鎤iczy, aby 縴cie seksualne by硂 udane.

A czy ty ju 鎤iczysz mi甓nie Kegla?

Kobiety nie wiedz, jak rozmawia o tym, 縠 zdarza im si nie kontrolowa p阠herza. S wystraszone, zawstydzone, a przecie trening mi甓ni Kegla powinien by tak oczywisty jak codzienne mycie z阞體

Po鎤icz w si硂wni intymnej

Po鎤icz w si硂wni intymnej

Marzenie, aby do 鎤icze tych mi甓ni u縴wa砤 kulek nazywanych kulkami gejszy. Wk砤dane do pochwy na co najmniej 15 minut dziennie daj bardzo dobre efekty. 苭iczenia nale縴 wykonywa w ruchu - warto uprawia fitness lub p骿舵 na spacer. Mo縩a je przed硊縜 do dw骳h-trzech godzin. Marzena zdecydowa砤 si na

Mi甓nie Kegla mo縩a wy鎤iczy

Mi甓nie Kegla mo縩a wy鎤iczy

staje si coraz popularniejszy. W USA 鎤iczenia mi甓ni dna miednicy s elementem wielu trening體, a nawet zaj赕 fitness. Dla szczeg髄nie zaawansowanych opracowano yonilates - zaj阠ia pilatesu skoncentrowane na 鎤iczeniach mi甓ni pochwy i miednicy. Zwolenniczki tradycyjnych metod ucieszy to, 縠 zesp蟪

Kulki gejszy - 鎤icz na zdrowie!

stoj眂 na przystanku autobusowym lub w korku. Kulki jak ci昕arki Kulki s bardzo pomocne w utrzymaniu mi甓ni Kegla w dobrej kondycji. Wk砤da si je do pochwy g酬boko, tak jak tampon. Zbyt p硑tkie umieszczenie ich w pochwie spowoduje, 縠 b阣 nas uwiera. Stoj眂 podnie jedn nog i oprzyj 盿 na przyk砤d

5 鎤icze, kt髍e pomog osi眊n辨 orgazm

5 鎤icze, kt髍e pomog osi眊n辨 orgazm

nie tylko poprzez stymulowanie 砮chtaczki, pochwy i punktu G, ale r體nie dzi阫i anga縪waniu mi甓ni macicy, szczeg髄nie dolnej cz甓ci miednicy. Niekt髍e 鎤iczenia wywo硊j skurcze, pojawiaj眂e si w tych mi甓niach, kt髍e przynosz ogromn przyjemno舵 - a wszystko to bez manualnej stymulacji lub

Urodzi砤, odpocznij

Urodzi砤, odpocznij

po硂縩a wk砤da palec do pochwy i sprawdza, jak mocno pacjentka zaciska. Tak, w ten spos骲 sprawdza kondycj mi甓ni krocza. Gdy mi甓nie s wiotkie, os砤bione, nie reaguj, po硂縩a kwalifikuje j do rehabilitacji. W Polsce to pie恶 przysz硂禼i. Na studiach po硂縩iczych nie ma zaj赕 z rehabilitacji mi甓ni

Lepsza kondycja = lepszy seks

Lepsza kondycja = lepszy seks

naprzemiennym napinaniu i rozlu糿ianiu mi甓ni okolic pochwy i krocza. Nie s one trudne, trzeba tylko wiedzie, o kt髍e mi甓nie chodzi, i zabra si do dzia砤nia. Lekarze odradzaj wykonywanie 鎤icze podczas oddawania moczu, bo wtedy p阠herz nie zostanie opr罂niony do ko馽a, a to mo縠 doprowadzi do zapalenia

Kondycja a seks

Kondycja a seks

naprzemiennym napinaniu i rozlu糿ianiu mi甓ni okolic pochwy i krocza. Nie s one trudne, trzeba tylko wiedzie, o kt髍e mi甓nie chodzi, i zabra si do dzia砤nia. Lekarze odradzaj wykonywanie 鎤icze podczas oddawania moczu, bo wtedy p阠herz nie zostanie opr罂niony do ko馽a, a to mo縠 doprowadzi do zapalenia

Kobieca ejakulacja - fontanna rozkoszy

Kobieca ejakulacja - fontanna rozkoszy

minera丑w. Jego wyrzut mo縠 zdarzy si samoistnie lub zosta sprowokowany 秝iadomym rozkurczem mi甓ni dna miednicy. Ci秐ienie, kt髍e przypomina parcie na p阠herz, wynika z nagromadzenia si p硑nu w gruczo砤ch oraz wype硁ienia krwi cia砤 g眀czastego wok蟪 cewki moczowej. 痚駍ka ejakulacja nie wyst阷uje

Dlaczego warto si kocha?

Dlaczego warto si kocha?

. Warto pami阾a, 縠 im wi阠ej pozycji i pieszczot, tym trening jest bardziej efektywny. Regularne zbli縠nia seksualne pomagaj utrzyma tak縠 dobre napi阠ie mi甓ni pochwy. A jak powszechnie wiadomo, sprawne mi甓nie pochwy to spos骲 na podniesienie przyjemno禼i dla obojga partner體.Buduje pewno舵 siebie i

Kobietom do orgazmu wystarcza wyobra糿ia

Kobietom do orgazmu wystarcza wyobra糿ia

in Mexico. Prof. Whipple w latach 70. XX w. wykaza砤, 縠 punkt G nie jest jedynie subiektywnym odczuciem, lecz najbardziej erogennym miejscem kobiecego cia砤. Uczona wpad砤 na jego trop gdy uczy砤 kobiety w ci笨y 鎤icze mi甓nia Kegla (polegaj眂ych na zaciskaniu przez 8-10 sekund mi甓ni pochwy i

W poszukiwaniu wytrysku

W poszukiwaniu wytrysku

silne mi甓nie Kegla, kt髍e u砤twiaj uzyskiwanie tego typu orgazmu i kobiecej ejakulacji. Sundahl opisuje s硑nny w秗骴 czytelniczek 'test banana'. Robi砤 go pani? Nie. Ale opis by frapuj眂y. No w砤秐ie. Sprawno舵 mi甓ni pochwy mo縩a sprawdza na wiele sposob體. Mo縩a o to po prostu

Seks analny - intymno舵 ekstremalna

Seks analny - intymno舵 ekstremalna

mi甓niami - napinanie i rozlu糿ianie mi甓ni odbytu 鎤iczy te mi甓nie dna miednicy, co mo縠 korzystnie wp硑wa na przebieg porodu, trzymanie moczu i ka硊 oraz jako舵 stosunk體 seksualnych. Czyli jest odwrotnie, ni si powszechnie uwa縜. Ale istnieje zwi阫szone prawdopodobie駍two infekcji pochwy i cewki

Cia硂 po ci笨y - jak o nie dba?

Cia硂 po ci笨y - jak o nie dba?

zainteresowaniem. Po treningu nie leje si ze mnie pot, za to czuj ka縟y mi阺ie. Wykonuj sze舵-osiem 鎤icze, wi阫szo禼i z nich nie zna砤m. Kilogramy na razie nie lec w d蟪 jak szalone, ale za to po秎adki s j阣rniejsze, brzuch bardziej p砤ski i twardszy. Cia硂 po ci笨y. Jak si pozby cellulitu? Ogl眃a砤m

Erotyczny trening - 鎤icz mi甓nie Kegla

Erotyczny trening - 鎤icz mi甓nie Kegla

IdentyfikacjaMi阺ie 硂nowo - guziczny, zwany tak縠 mi甓niem Kegla otacza i podtrzymuje narz眃y p砪iowe, cewk moczow i odbytnic. Jak go zlokalizowa? Gdy oddajesz mocz, spr骲uj zatrzyma t czynno舵 w trakcie. Innym prostym sposobem identyfikacji tych mi甓ni jest w硂縠nie dw骳h palc體 do pochwy

I mie wci笨 20 lat

I mie wci笨 20 lat

RUSZAJ SI JAK NAJWI蔆EJZ up硑wem czasu mi甓nie trac si酬 i szybko舵. Dzieje si tak, bo obecne w nich tzw. w丑kna szybkokurczliwe si degeneruj i zanikaj szybciej ni wolnokurczliwe. Przyczyn tego jest kilka, m.in. pogarszaj眂e si ukrwienie i mniejsza wydajno舵 mitochondri體 (zaopatruj one

Seks z happy endem

Seks z happy endem

禼iskaj nasze uda. Warto wiedzie, 縠 wi阫sz stymulacj podczas stosunku uzyskamy wtedy, gdy potrafimy mocno zacisn辨 pochw, tj. gdy mamy silne tzw. mi甓nie Kegla, czyli mi甓nie dna miednicy. Powoduje to lepsze tarcie mi阣zy cia砮m kobiety a penisem partnera i zwi阫sza intensywno舵 dozna.INTYMNE

Sekrety ewolucji kochania i swawolenia - cz甓 I

Sekrety ewolucji kochania i swawolenia - cz甓 I

. Samice w rui, jako najatrakcyjniejsze, obdarzane by硑 przez samc體-硂wc體 najwi阫szymi porcjami mi阺a. Aby dostawa go du縪 bez wzgl阣u na faz cyklu, samice "postanowi硑" ukry owulacj. S硂wem, samice utraci硑 ruj, handluj眂 seksem na "mi阺nym targu" prowadzonym przez samce. A