str骿 koktajlowy dla m昕czyzn wikipedia

Str骿 ludowy

Str骿 ludowy – ubi髍 wyra縜j眂y to縮amo舵, co zazwyczaj odnosi si do regionu geograficznego lub okresu w historii, ale mo縠 tak縠 dotyczy statusu socjalnego, ma晨e駍kiego lub religijnego. Str骿 ten najcz甓ciej pojawia si w dw骳h formach: codziennej i od秝i阾nej. W rejonach

Str骿 opoczy駍ki

Str骿 opoczy駍ki - str骿 ludowy noszony w p蟪nocno-zachodniej cz甓ci Ma硂polski. HistoriaW ci眊u ostatnich stu pi赕dziesi阠iu lat str骿 opoczy駍ki ulega wielu zmianom. Dotyczy硑 one, przede wszystkim, kolor體 i wprowadzania nowych technik tkackich, a tak縠 haftu, zdobi眂ego g丑wnie koszule

M阺ki str骿 dzienny

M阺ki str骿 dzienny – eleganckie ubranie noszone przez m昕czyzn w ci眊u dnia do godziny 18.00 lub zachodu s硂馽a (w zale縩o禼i od tego, co wyst阷uje pierwsze). Dzieli si na formalny, czyli 縜kiet, p蟪formalny – stroller i nieformalny (cho wsp蟪cze秐ie uwa縜ny za elegancki) garnitur

M阺ki str骿 wieczorowy

M阺ki str骿 wieczorowy – eleganckie ubranie noszone przez m昕czyzn od godziny 18.00 lub zachodu s硂馽a (w zale縩o禼i od tego, co wyst阷uje pierwsze). Dzieli si na formalny, czyli frak, p蟪formalny – smoking i nieformalny (cho wsp蟪cze秐ie uwa縜ny za elegancki) garnitur. Cech

Ukrai駍ki str骿 ludowy

Ukrai駍ki str骿 ludowy – odzie noszona przez ni縮ze warstwy ludno禼i zamieszkuj眂ej ziemie etnograficznie ukrai駍kie. Pod poj阠iem tym rozumiany jest silnie zr罂nicowany pod wzgl阣em regionalnym zestaw poszczeg髄nych cz甓ci i odmian stroju noszonego przez Ukrai馽體 zamieszka硑ch

Tekst udost阷niany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z mo縧iwo禼i obowi眤ywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczeg蟪owe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufno禼i. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na w砤sn odpowiedzialno舵. Materia pochodz眂y z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypis體. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.