najbardziej erogenne strefy u m昕czyzny

10 powod體, dla kt髍ych warto si ca硂wa

10 powod體, dla kt髍ych warto si ca硂wa

16 czerwca 1439 r. kr髄 Henryk VI zabroni swoim podw砤dnym ca硂wania si. Mia硂 to powstrzyma szerzenie si chor骲. Jednak ta forma pieszczoty przynosi - z medycznego punktu widzenia - znacznie wi阠ej korzy禼i ni zagro縠 Ca硂wanie:

痽cie seksualne: kiedy kobieta nie chce seksu

"M昕czy糿i koncentruj si na potrzebie seksu i napi阠iach zwi眤anych z brakiem kontakt體 seksualnych, kobiety skar勘 si na brak zrozumienia i wsparcia. Trudno jest zr體nowa縴 relacj przy tak r罂nych spojrzeniach na problem" - m體i Micha Lew-Starowicz. Lekarz, specjalista psychiatra, seksuolog i psychoterapeuta opowiada nam o tym, co robi gdy kobieta przestaje mie ochot na seks. Zapraszamy do proponowania temat體 kolejnych rozm體 z seksuologiem.

Wysokie Obcasy Extra

Wysokie Obcasy Extra

Erotyczna mapa m阺kiego cia砤

Erotyczna mapa m阺kiego cia砤

wra縧iwych miejsc jest trudny do zniesienia. A zatem b眃 czujna, wypr骲uj i dowiedz si.PenisTo niekwestionowany kr髄 stref erogennych. Gdy dotkn辨 砮chtaczki i warg sromowych niepodnieconej kobiety, efekt b阣zie 縜den albo nawet oka縠 si to dla niej nieprzyjemnie dra縩i眂e. Dlatego, chc眂 pobudzi

Orgazm. Trzecia brama

Orgazm. Trzecia brama

, a potem w砤snych do秝iadcze, jakie sobie same fundujemy i jakie los przynosi... Wspomnia砤 pani o czwartym orgazmie - psychogennym. Od samego my秎enia mo縩a go dosta? Jak najbardziej! To zjawisko znane od tysi阠y lat. O wiele cz甓ciej rejestrowane u kobiet ni u m昕czyzn. Kobiety czasami doznaj

Piotrek, zga 秝iat硂!

Piotrek, zga 秝iat硂!

sobie zapi辨 stanik, kiedy ona ledwo w r阫ach utrzyma kubek z herbat. No to zaczyna si nauka zapinania haftek. Na wszystko jest jaki spos骲. Po roku Magda nauczy砤 si trudnej sztuki samodzielnego zak砤dania biustonosza. Potem s硑sz, 縠 po urazie rdzenia kr阦owego strefy erogenne si przenosz

Seks analny - intymno舵 ekstremalna

Seks analny - intymno舵 ekstremalna

partnerskie. Je秎i m昕czyzna si nie boi uruchomi tego pierwiastka kobiecego, tak w og髄e w 縴ciu, a kobieta tego stereotypowo m阺kiego, to maj szans si lepiej zrozumie r體nie w wymiarze czysto seksualnym. M昕czy糿i pono maj tam niesamowite strefy erogenne. Ale tak, maj gruczo krokowy. I co jest

Sypialniana etykieta

Sypialniana etykieta

stronie.Czy istniej jakie zasady w kwestii higieny?Zawsze warto by czystym i nie trzeba si wstydzi m體i partnerowi, 縠 zanim b阣ziecie 秝intuszy, nale縴 si umy. Panowie powinni pami阾a o tym bardziej ni panie, kt髍ych strefy erogenne maj zdolno舵 do samodzielnego oczyszczania si. Zawsze tez

Szkolenia z orgazmu

Szkolenia z orgazmu

strefy erogenne i czy to prawda, 縠 jest ich mniej ni u kobiety?Odpowied: Strefy erogenne to miejsca na naszym ciele szczeg髄nie wra縧iwe na dotyk. Ich pobudzanie powoduje stan podniecenia seksualnego. U kobiet zajmuj one a 15 proc. powierzchni cia砤, u m昕czyzny zaledwie 3 proc. Najbardziej wra縧iwe

Orgazm przy okazji

Orgazm przy okazji

wielokrotny. To wymaga treningu. Otwarto禼i. Wsp蟪pracy. Komunikacji. A nasz stereotyp sprawia, 縠 z m昕czyzn robi si maszynki. A.K.: Efekt: oni sami wierz, 縠 nimi s. Zgroza. Czym si r罂ni orgazm kobiecy od m阺kiego? A.D.: S cztery fazy podniecenia: narastaj眂a, plateau, orgazm i okres refrakcji. U

Kobieta na szczytach rozkoszy - jak j tam zaprowadzi

jest do舵 p硑tka, co sprzyja wyd硊縠niu stosunku. Pobudzana jest przede wszystkim przednia 禼iana pochwy (ta, na kt髍ej u wielu kobiet znajduj si punkty szczeg髄nie wra縧iwe na bod糲e seksualne). M昕czyzna ma 砤twy dost阷 do wszelkich twoich stref erogennych. Mo縠 przez ca硑 czas pobudza piersi i

Strefy erogenne

ni cia硂 m昕czyzny. Stymulacj seksualn u kobiet wywo硊j takie obszary cia砤, kt髍e u m昕czyzny wywo硊j mniejsz reakcj lub wr阠z nie wywo硊j jej wcale. Pomimo du縠j indywidualnej zmienno禼i mo縩a wyr罂ni pewne strefy wyst阷uj眂e u wi阫szo禼i osobnik體 danej p砪i. Strefy erogenne wsp髄ne dla obu p砪i

Strefy mrozoodporno禼i

a 4,4癈 7,2癈 b 7,2癈 10癈 12 a 10癈 12,8癈 b > 12,8癈 Strefy mrozoodporno禼i w PolsceNajbardziej 砤godne zimy w Polsce (strefa 7), panuj wzd硊 pasa wybrze縴 i wzd硊 zachodniej granicy pa駍twa, si阦aj眂 wzd硊 doliny Odry do Wroc砤wia, oraz w niewielkiej enklawie wok蟪 Poznania. Stwarzaj

Strefy martwych w骴

Strefy martwych w骴 (martwe strefy) – obszary w骴 o zawarto禼i tlenu zbyt niskiej, by mog硑 w nim prze縴 organizmy oddychaj眂e tlenem, zar體no ro秎inne, jak i zwierz阠e. Powstaj wskutek eutrofizacji zbiornik體 wodnych, zar體no 秗骴l眃owych, jak i otwartych m髍z, i obejmuj rozleg砮 partie

Incydent u wybrze縴 Strefy Gazy (2010)

Incydent u wybrze縴 Strefy Gazy mia miejsce 31 maja 2010 na wodach mi阣zynarodowych Morza 骴ziemnego, gdy izraelska marynarka wojenna (jednostka Shayetet 13) zaatakowa砤 sze舵 statk體 przewo勘cych 663 propalesty駍kich dzia砤czy z 37 pa駍tw, znanych jako "Pokojowa Flotylla". Akcja w izraelskiej

Czas letni

p蠹niej i Brytyjczycy zaadaptowali to w Wielkiej Brytanii. 19 marca 1918 Kongres Stan體 Zjednoczonych wyja秐i podzia na strefy czasowe w USA i wprowadzi na czas trwania wojny obowi眤ek stosowania czasu letniego w celu oszcz阣no禼i paliwa s硊勘cego do produkcji pr眃u. Ponownie po przerwie w USA w 1966

Tekst udost阷niany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z mo縧iwo禼i obowi眤ywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczeg蟪owe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufno禼i. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na w砤sn odpowiedzialno舵. Materia pochodz眂y z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypis體. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.