najbardziej czule miejsca u m昕czyzn

Ola D硊go酬cka

Seks przed dwudziestk i po trzydziestce. Znajd 6 r罂nic!

Seks przed dwudziestk i po trzydziestce. Znajd 6 r罂nic!

Czy musimy czeka a do trzydziestki, aby - b阣眂 kobiet - poczu si atrakcyjn, a b阣眂 m昕czyzn - zrozumie kobiet w 丑縦u?

Kobieta w Polsce. Komu 縴je si lepiej?

Wed硊g 62,7% kobiet i 73,3% m昕czyzn obu p砪iom w Polsce 縴je si tak samo. W roku 1999 przekonanych by硂 o tym nieco mniej, gdy oko硂 53% kobiet i 66% m昕czyzn. Co pokazuj pozosta砮 wyniki bada SWPS-u?

Komu w Polsce 縴je si lepiej: kobietom czy m昕czyznom? Prezentujemy wyniki bada

Jak 縴je si kobietom w Polsce? Z jakimi problemami borykamy si najcz甓ciej? Dzi pierwsza cz甓 badania przygotowanego przez "WO" i SWPS

Zbrodnicze hitler體ki

Zbrodnicze hitler體ki

PKP gna硂 na pobliski dworzec PKS, stamt眃 za do Ku糿ic, by zaj辨 dobre miejsce w kolejce do kolejki na Kasprowy Wierch. I od razu poczu smak najlepszej g髍y w PRL-u "Pi硈udski": brat "Batorego"Pasa縠rowie nie mieli wprost s丑w zachwytu, twierdz眂, 縠 "Pi硈udski" p硑n背

W czym wed硊g m昕czyzn powinny spa kobiety? [SONDA]

W czym wed硊g m昕czyzn powinny spa kobiety? [SONDA]

Pytanie w czym powinna spa kobieta rodzi si z innych pyta: czy sypia sama czy z m昕czyzn? Zakrawa to o seksistowskie podej禼ie, ale tak to niestety wygl眃a. Je縠li nie go禼i nikogo w sypialni, to ciep砤 pid縜ma jest jak najbardziej wskazana. Ale kiedy kobieta 秔i z m昕czyzn, nie wyobra縜m

M昕czy糿i wol (nie)grzeczne dziewczynki?

M昕czy糿i wol (nie)grzeczne dziewczynki?

atrakcyjny. "Musia硂 by ci bardzo ci昕ko" , "Ale ty dzielny" , "Jak ci mog pom骳" . Te odpowiedzi kobiet najbardziej kr阠i硑 m昕czyzn.  "Tak powinna zachowywa si 縪na" , twierdzili. A wi阠 "s硊cha" oznacza dla m昕czyzn "rozumie", a w

Zdrada po w硂sku - szcz甓liwi rogacze

Zdrada po w硂sku - szcz甓liwi rogacze

, kt髍ej d硊go nie potrafi砤m zrozumie by硂: dlaczego we W硂szech, je秎i chcemy 秏iertelnie obrazi m昕czyzn, m體imy do niego "cornuto!" ("rogacz"). D硊go my秎a砤m: "Jacy W硂si s g硊pi, nieczuli - skoro kto jest rogaczem to nie on powinien si wstydzi, ale jego 縪na. Nale縴

痽cie samo w sobie jest wieczne - uwa縜砤 Ma砱orzata Braunek. Dzi sko馽zy砤by 68 lat

痽cie samo w sobie jest wieczne - uwa縜砤 Ma砱orzata Braunek. Dzi sko馽zy砤by 68 lat

ograniczenia. Tego, jak tam jest, nie da si przewidzie, nawet czytaj眂 kilkaset ksi笨ek na ich temat. One s takim miejscem na Ziemi, gdzie to, co w naszej kulturze zosta硂 ukryte, jest odkryte. U nas wszystko jest pochowane w szpitalach, hospicjach, domach pogrzebowych. Jeste秏y cywilizacj ludzi zdrowych

Seks "na bociana" - o intymno禼i w ci笨y i po porodzie

Seks "na bociana" - o intymno禼i w ci笨y i po porodzie

oksymoron體 w naszym j陑yku). Ma硂 snu (i to w dziwnych porach), obola砮 cia硂 (chcia硂by si rzec, 縠 laktacja to nie przelewki, ale to jak najbardziej one), hu秚awka hormonalna, wzmagaj眂a naturalny stres. Czy mo縩a w tej sytuacji my秎e o koronkowej bieli糿ie, wilgotnych miejscach i twardym, m阺kim ciele

Lena Dunham: Ludzie uwa縜j, 縠 powinnam wstydzi si swojego cia砤

Lena Dunham: Ludzie uwa縜j, 縠 powinnam wstydzi si swojego cia砤

W swoim pierwszym wideo zamieszczonym na YouTubie stajesz pod fontann, rozbierasz si do bikini i myjesz g硂w. Obejrza硑 to miliony os骲, wiele z nich obrzuci硂 ci b硂tem. Jak my秎isz, dlaczego? By砤m wtedy w college'u. My秎, 縠 to jedna z najbardziej 縠nuj眂ych rzeczy, kt髍e zrobi砤m

27 uwag, kt髍ych single maj dosy

27 uwag, kt髍ych single maj dosy

, przyznam si bez bicia, bywam tak cioci ale staram si gry兼 w j陑yk. Na okoliczno舵 powstawania tego tekstu przepyta砤m przyjaci蟪 nie b阣眂ych w zwi眤kach, jakie uwagi na ten temat ich najbardziej wkurzaj i co maj ochot w takich sytuacjach odpowiedzie. Wysz硂 na to, 縠 g硊pie teksty s硑sz g丑wnie

Erotyczna mapa m阺kiego cia砤

Erotyczna mapa m阺kiego cia砤

. Rozmieszczenie erotycznie czu硑ch miejsc na ciele m昕czyzny jest oczywi禼ie kwesti indywidualn (poza jednym miejscem, kt髍e jest dla wszystkich pan體 uniwersalne). To, co jednych m昕czyzn podnieca, innych mo縠 dra縩i, a nawet sprawia im b髄. Nasza mapa to tylko wskaz體ka do tego, gdzie szuka strategicznych

Jak nie przegapi raka

Jak nie przegapi raka

jest dla cz硂wieka bardzo charakterystyczne. Ale trzeba to przewalczy i uzmys硂wi sobie, 縠 mamy szans walczy z chorob, ale najpierw musimy poprosi kogo o pomoc. Najlepiej, 縠by to by specjalista, optymalnie - onkolog. Id na rentgen U m昕czyzn najcz阺tszy jest rak p硊ca. Nie daje 縜dnych

Jak przeprasza prezeska - po urodzeniu dziecka zrozumia砤m, jaka by砤m pod砤 dla matek w pracy

Jak przeprasza prezeska - po urodzeniu dziecka zrozumia砤m, jaka by砤m pod砤 dla matek w pracy

jej zaanga縪wanie, mimo 縠 nast阷nego dnia by砤 w pracy dwie godziny wcze秐iej ni ja i moi skacowani koledzy. Nie protestowa砤m, gdy inna kobieta redaktorka m體i砤, 縠 musimy szybko zwolni pewn kobiet zanim zajdzie w ci笨e. Siedzia砤m na spotkaniu, na kt髍ym szef m昕czyzna pi硂wa kandydatk do

Si砤 pi阫na, niezwyk砮 zdj阠ia kobiet walcz眂ych z chorob nowotworow

Si砤 pi阫na, niezwyk砮 zdj阠ia kobiet walcz眂ych z chorob nowotworow

leczeniem by砤m bardzo wysportowana i silna, teraz jestem o wiele s砤bsza fizycznie. To zmusza mnie do innego stylu 縴cia. Do舵 d硊go trwa u mnie proces adaptacji. Mo縠 gdybym mia砤m pomoc psychologa, trwa硂by to kr骳ej. Podobno teraz zwraca si wi阫sz uwag na stan psychiczny zwi眤any z

Seks na pierwszej randce - 6 mo縧iwych scenariuszy

Seks na pierwszej randce - 6 mo縧iwych scenariuszy

o swoich ulubionych pisarzach, na bardziej zaciszne. I cho to Wasz pierwszy raz, jest niemal bez nieporozumie. On wyczuwa, jaki typ pieszczot podoba Ci si najbardziej. Bywa nieco brutalny, gdy tego pragniesz i osza砤miaj眂o czu硑, gdy jest to niezb阣ne. Ty bezb酬dnie wiesz, jak muska j陑ykiem

Gwiazdy, kt髍e nienawidz paparazzi

uroczysto禼i poch體ku jego brata Chrisa Penna. Podobnie temperamentnie sko馽zy硂 si spotkanie Borysa Szyca i fotografuj眂ego go m昕czyzny. Aktor zosta przez fotografa pozwany i b阣zie odpowiada za napa舵, za co gro勘 mu dwa lata wi陑ienia.Girl PowerNa ataki paparazzi czu砮 s r體nie kobiety. Te chroni眂e

痽cie i przyja捡 na argenty駍kich r體ninach - fotografka dokumentuje 縴cie dw骳h dziewczynek

痽cie i przyja捡 na argenty駍kich r體ninach - fotografka dokumentuje 縴cie dw骳h dziewczynek

. Ale to w砤秐ie to miejsce na r體ninach Pampy, w departamencie Maip , 46-letnia ameryka駍ka fotografka Alessandra Sanguinetti nazywa domem. Nie Nowy Jork, w kt髍ym si urodzi砤, nie Buenos, gdzie sp阣zi砤 wi阫szo舵 doros砮go 縴cia, studiuj眂, a potem pracuj眂 jako fotoedytorka w najwi阫szym dzienniku

Upadek moralny to domena kobiet

Upadek moralny to domena kobiet

by砤 w砤秐ie s硊勘ca. Powie舵 natychmiast zaniepokoi砤 stra縩ik體 miejsca kobiety w spo砮cze駍twie - s砤ba p砮 by砤 przecie zbyt egzaltowana i przez to nara縪na na zgubne skutki lektury. Nawet Goethe pisa do swej siostry, zachwyconej kolejn powie禼i Richardsona, 縠by "zostawi砤 te g硊poty

Rozgrzane zmys硑 - najs硑nniejsze erotyczne sceny filmowe w plenerach lata

Rozgrzane zmys硑 - najs硑nniejsze erotyczne sceny filmowe w plenerach lata

ojca i ch硂paka, z kt髍ym kiedy si ca硂wa砤 a potem wymienia砤 mi硂sne listy. Marzy, by straci dziewictwo w jednym z najpi阫niejszych miejsc na Ziemi, tam, gdzie zosta砤 pocz阾a. Trafia do willi nale勘cej do angielskiego rze糱iarza, Iana Graysona i jego 縪ny Diany i do grona goszcz眂ych u nich

Dolegliwo禼i psychosomatyczne: Jak leczy chorych na stres

Dolegliwo禼i psychosomatyczne: Jak leczy chorych na stres

mo縩a do ko馽a wyja秐i. W r罂nych krajach r罂nie si je klasyfikuje, wed硊g obowi眤uj眂ego u nas systemu ICD10 s to zaburzenia oznaczone kodem F45. Najbardziej podoba mi si angielski termin MUS - Medically Unexplained Symptoms, czyli objawy medycznie niewyt硊maczalne. Co mnie boli, lekarz wysy砤

O barszczach i barszczykach

O barszczach i barszczykach

縜dna zupa nie koi tak skutecznie i czule, jak barszcz? T: Krem z dyni? M: To inna bajka. T: Ros蟪? M: Dla przezi阞ionych i rekonwalescent體. Ewentualnie dla id眂ych na wojn. T: Pomidorowa? Z ry縠m? M: Tak! Ale na drugim miejscu. Z硂to zdobywa barszcz, i niech tak zostanie na zawsze. Barszcz albo

Ugandyjski uzdrowiciel na Narodowym. Sprzedano 57 tys. bilet體

Ugandyjski uzdrowiciel na Narodowym. Sprzedano 57 tys. bilet體

Na rekolekcje z ugandyjskim duchownym Johnem Bashobor przyjedzie 57 tys. ludzi. Frekwencja b阣zie taka jak na najbardziej obleganych meczach Euro 2012.- Jad pierwszy raz na takie spotkanie. Jestem przekonana, 縠 warto. To b阣zie niezwyk砮 prze縴cie. Dzia砤m przy mojej parafii w grupie

Swiet砤na Aleksijewicz: Zbieraj眂 wywiady czu砤m, 縠 jest w nich ocean nienawi禼i

pilotem wojskowym, a teraz siedzia w domu i m體i: "Nie b阣 gotowa i nia馽zy dzieci! Przecie to nie jest zaj阠ie dla m昕czyzny!". On by chcia dokonywa wielkich czyn體. Dlatego m昕czy糿i cz甓ciej czuli si oszukani, popadali w alkoholizm. A kobiety musia硑 sobie jako radzi - je糳zi硑 na

Jesieni rozbud zmys硑

sk砤da si z punkt體 czu硑ch na dotyk, jednych bardziej drugich mniej. Oczywi禼ie najbardziej czu砮 miejsca znajduj si w pobli縰 narz眃體 p砪iowych. U kobiet szczeg髄nie wra縧iwe s piersi, a zw砤szcza sutki, usta, szyja, p砤tki uszne a tak縠 wewn阾rzna strona ud. Zar體no m昕czy糿i jak i kobiety

Matthew, mon amour - niech trwa McConaissance!

surfera? Fuj! A potem by pierwszy odcinek "Detektywa" i moje czu砮 serce z miejsca oszala硂. Wiedzia砤m ju, 縠 jeste aktorem, a nie tylko 砤dn bu糼 z blond loczkiem i perfekcyjnym kaloryferem na brzuchu z film體 o g硊pich b糳zi眊wach typu "Powiedz tak" , czy "Jak straci

Zofia Na砶owska: Co za nonsens - takie 縴cie, takie zdychanie

jednego ucha na drugie. Du縪 m體i o Bogu i sile modlitwy, czyli o rzeczach, w kt髍e Zofia nigdy nie wierzy砤. Zawsze dziwi硂 j, 縠 mo縩a by inteligentnym katolikiem. Jerzy to dla niej "najczystsza egzotyka". Podobaj si jej w nim cechy, na kt髍e rzadko trafia砤 u m昕czyzn: 砤godno舵, dobro

Kr髄owa Filomena. Cztery nominacje do Oscara, w tym za najlepszy film

;. Niewolnicza praca mia砤 nauczy je pogardy dla grzechu cielesnego i wstr阾u do m昕czyzn. Mullan wydobywa kontrast mi阣zy ewangeliczn ide a ko禼ieln pedagogik, ska縪n obsesj seksualn. Skojarzenia by硑 mocne: dziewcz阾a staj眂e do apelu wygl眃a硑 w mundurkach jak wi昙niarki, a sadystyczne zakonnice

Pornografia jest sztuk, czyli Missy Jubilee i jej 250 stylowych film體 erotycznych

produkcji). Chc, by moja erotyka przemawia砤 zar體no do m昕czyzn jak i kobiet. Do ludzi z klas, inteligencj i smakiem. Do tych, kt髍zy na widok starego, dobrego porno robi si chorzy i maj ochot na danie przeznaczone dla bardziej wyrafinowanych i czu硑ch podniebie. Bo produkowanie pornografii

Monica Lewinsky zn體 o aferze z Clintonem. Skar縴 si, 縠 jej 縴cie run瓿o

g丑wnych z砤ma砤 jej 縴cie, 縠 jest prze秎adowana ka縟ego dnia. Krytykuje kultur, kt髍a ustawi砤 j pod pr阦ierzem i chce pomaga ofiarom internetowego oczerniania. "Mo縠 Was zaskoczy, 縠 jestem cz硂wiekiem. W 1998, kiedy m骿 romans z Billem Clintonem wyszed na jaw, by砤m zapewne najbardziej

Jerzy Kisielewski: T阺kni za "Kisielem"

. W體czas do pracy sz砤 mama. Kto zajmowa si wtedy dzie鎚i? W domu by硑 trzy doros砮 osoby: ojciec, matka i ciotka. Ciocia nigdy nie wysz砤 za m笨 i mieszka砤 ca砮 縴cie z nami. Obecno舵 dw骳h kobiet si czu硂. Byli秏y ch阾nie odwiedzani przez samotnych m昕czyzn - przede wszystkim z powod體 kulinarnych

Sztuka kochania, czyli tr骿k眛 z dw骿k

ma 17-letni c髍k. Bardziej prze縴砤 usuni阠ie ci笨y, w kt髍 zasz砤 z m昕czyzn, kt髍ego kocha砤. Dlatego tak walczy砤 o upowszechnienie antykoncepcji. Ale prowadzi砤 te wiele ci笨 u kobiet, kt髍e bardzo chcia硑 mie dzieci, a im si nie udawa硂. Pami阾a砤 r體nie, jak bardzo kiedy chcia砤 zaj舵

Rozpal zmys硑

. Ramiona bliskiej osoby s schronieniem, gdzie czujemy si najbezpieczniej. Pieszczoty powoduj u cz硂wieka pobudzenie seksualne, a to pozwala mu czerpa rado舵 ze stosunku. Cia硂 ka縟ego z nas sk砤da si z punkt體 czu硑ch na dotyk, jednych bardziej drugich mniej. Oczywi禼ie najbardziej czu砮 miejsca

Wybieg za krat

zgin背 na miejscu. Szy nauczy si w wi陑ieniu. W warsztacie zacz背 si ruch, gdy trafi tu m昕czyzna, kt髍y na ulicy sprzedawa ubrania dla zwierz眛 (w Peru pan mo縠 marzn辨 bez swetra, ale pupil - nie). Zacz阬i szy mundurki szkolne, kt髍e s powszechne w ca砮j Ameryce Po硊dniowej. - Na pocz眛ku nie

By kobiet w Polsce: Dwudziestolatki

nieszcz甓liwym ma晨e駍twem. Mam bardzo to wszystko za砤ma硂, ale wraca do siebie. Nie ma nowego partnera, trudno jej komu zaufa, a poza tym to nie jest du縠 miasto - mo縠 200 tys. mieszka馽體 - i w wieku 50 lat trudno znale兼 m昕czyzn: tu s same stojaki spod sklepu. Mama m體i jej czasem: "Dziecko

Arabowie potrafi sprawi, 縠 kobieta czuje si pi阫na - m體i Nike Farida, autorka ksi笨ki "Panna M硂da"

teraz musz si kszta砪i. Im by砤m starsza, propozycji by硂 coraz wi阠ej. W pewnym momencie zacz背 odmawia t硊macz眂, 縠 po prostu c髍ka nie chce wychodzi za m笨.   痑den m昕czyzna si tam Pani nie spodoba?   - Kiedy ju by砤m kobiet, pozna砤m fascynuj眂ego cz硂wieka. By b硑skotliwy

Smak curry - wyj眛kowy film nie tylko dla smakoszy

m昕a. Specjalna przesy砶a z jedzeniem, wys砤na do niego do biura, przez pomy砶 trafia w r阠e innego m昕czyzny. Podejrzewaj眂, 縠 kto obcy zjada przygotowane przez ni posi砶i, nast阷nego dnia Ila wk砤da do przesy砶i nie tylko obiad, ale te li禼ik. Wieczorem dostaje od nieznajomego odpowied Tak

M昕czy糿i jak bogowie: Zeus, Apollo, Posejdon, Dionizos - kogo skrywa w sobie tw骿 partner?

swojej pracy zanurzaj si w sfer emocji, wyra縜j uczucia, pozwalaj im przez siebie przep硑wa. Posejdona mo縩a te zobaczy u niekt髍ych m昕czyzn nadu縴waj眂ych alkoholu. Na co dzie odcinaj si od swoich emocji, ale gdy si upij, kontrola znika i Posejdon wkracza do akcji. Zwykle spokojny i

Dolegliwo禼i psychosomatyczne: Jak leczy chorych na stres

, kt髍ych pochodzenia nie mo縩a do ko馽a wyja秐i. W r罂nych krajach r罂nie si je klasyfikuje, wed硊g obowi眤uj眂ego u nas systemu ICD10 s to zaburzenia oznaczone kodem F45. Najbardziej podoba mi si angielski termin MUS - Medically Unexplained Symptoms, czyli objawy medycznie niewyt硊maczalne. Co mnie

Zapach wielkiego miasta

, Ouarzazate, Jaisalmer i Zagorsk, kt髍e nawi眤uj do wa縩ych dla r罂nych wyzna miejsc kultu. Innym razem chodzi o obrazy z dalekich wypraw, wspomnienia z dzieci駍twa albo rodzinne opowie禼i, jak w przypadku przyprawowo-kadzidlanego Encens Chembur Byredo. To ho砫 dla przedmie舵 Bombaju, gdzie wychowywa砤 si

Top Model 2 w Pary縰 - sesja ze scenami z paryskiego 縴cia

Niemiec w Pary縰, Andre Rau jest przede wszystkim gwiazd XX w. Autor wielu emblematycznych portret體 gwiazd i wielu kosmetycznych kampanii reklamowych dla francuskich marek (L'Oréal, Lanc鑝e). ietny w fotografii twarzy, ale mamy wra縠nie, 縠 znacznie lepiej wychodzi mu z m昕czyznami

W 秝iecie skradzionych dzieci. Ksi笨ka o ludziach, kt髍zy z砤mali 縴cie tysi眂om Hiszpan體

miejsk legend, kt髍 opowiada硂 si u fryzjera. Na porod體ce moja mama pilnowa砤, 縠by ani na chwil dziecko nie znikn瓿o. P蠹niej zrozumia砤m, 縠 jej zachowanie mia硂 sens. Zacz瓿am si zastanawia, co ja bym czu砤, gdyby powiedziano mi, 縠 moje dziecko umar硂, a moje serce czu硂by, 縠 ono nadal 縴je

Albo penis, albo p阣zel

Sleeping" Roman Abramowicz kupi za 33,6 mln dolar體. A te konie do ko馽a 縴cia zostan ko駇i. Chocia i tak im si uda硂. W sensie, 縠 nie urodzi si taki ko jeden z drugim jako np. 縴rafa. 痽rafa, jak twierdzi pisarz polski Ignacy Karpowicz, przesrane ma najbardziej. W sensie, 縠 ani si porz眃nie

Inga Iwasi體: Ojciec by mnie pochwali

tak obsesyjn my秎, 縠 nie mog pozwoli, by cokolwiek, czego dotyka poprzedniego dnia, zosta硂 kupione, zabrane, wyrzucone. Mam spakowan saszetk tych wszystkich drobnych narz阣zi zegarmistrzowskich, jego najbardziej osobistych rzeczy. Bardziej osobistych ni domowe przedmioty codziennego u縴tku

"Jak ojciec i syn" - nagrodzony w Cannes film pyta o to, czym jest wsp蟪czesne ojcostwo? [WYWIAD Z RE痀SEREM]

pokoleniami, a z k硂potem z okre秎eniem modelu wsp蟪czesnego ojcostwa. W Japonii m昕czyzna jest nieco skofudowany. Nie wie, czy ma by czu硑m i opieku馽zym ojcem, czy raczej kreowa si na pewnego rodzaju niepodwa縜lny autorytet w rodzinie. Kiedy zastanawia砮m si, jak sportretowa w filmie dwie rodziny

Mi硂舵, rozkosz, szczytowanie - bez nich kultury francuskiej zrozumie nie spos骲

w砤禼iwie natychmiast, bez nich kultury francuskiej zrozumie nie spos骲. Niby nic w tym szczeg髄nego, pruderia nie nale縴 do najbardziej poszukiwanych przymiot體 naszego wieku (ani innych wiek體 zreszt). A jednak francuski brak pruderii jest wyj眛kowy; podobnie jak francuskie zmieszanie wyrafinowania z

Nieludzkie narodziny Julity

jeszcze u ginekologa, nie wyobra縜 sobie zbli縠nia fizycznego z m昕czyzn. M體i, 縠 nigdy nie zdecyduje si na drugie dziecko. - Wszyscy t硊macz mi, 縠 takie rzeczy si zdarzaj. Ale ja chc m體i o tym g硂秐o i chc, by kobiety, kt髍e prze縴硑 co podobnego, te m體i硑. Mo縠 to zmieni nastawienie

Dziecko Sary

umawiaj na randk. 痚 trzeba zadba o miejsce, w kt髍ym si spotykaj z ch硂pakiem. Nie powinno by schod體, 縠by m昕czyzna nie musia pomaga. 痚by nie wnosi w髗ka i nie my秎a, 縠 s ci昕arem. Niech poka勘, jakie s samodzielne. A je秎i nie s, mog by. Niech spojrz na Sar. Wyprowadzi砤 si z domu

Agentka Ana Montes: Ekspertka Pentagonu by砤 najwa縩iejszym szpiegiem Fidela Castro

"Nie podoba mi si to miejsce, ale s pewne rzeczy w 縴ciu, za kt髍e warto i舵 do wi陑ienia. Albo kt髍e warto zrobi, a potem si zabi, 縠by nie sp阣zi tam du縪 czasu". Te s硂wa Ana Belén Montes adresowa砤 do swojego siostrze馽a. List napisa砤 w Carswell w teksaskim Fort Worth, w

Znamy finalist體 Nagrody Kapu禼i駍kiego dla najlepszego reporta縰 2013 r. Dw骳h Polak體

Amerykanka Katherine Boo przez ponad trzy lata odwiedza砤 dzielnic biedoty Annawadi w Bombaju. Stworzy砤 przejmuj眂y obraz 縴cia wykluczonych. Jej rodak Mark Danner odtworzy przebieg zbrodni w salwadorskim El Mozote, gdzie 10 grudnia 1981 r. mordowano m昕czyzn, kobiety i dzieci pos眃zanych o

Jak podr罂owa z niepe硁osprawnym dzieckiem

Kanadzie to oczywisto舵. Nie, to nie mia by 縜den babski wyjazd ani afirmacja relacji matka - c髍ka. Po prostu w 縴ciu tak jest, 縠 m昕czyzna zostaje w domu, 縠by pracowa (np. tata Agaty buduje w ca砮j Polsce domy z bali), a duet matka i c髍ka, ju zaprawiony w codziennych bojach, wyje縟縜 sam. - Kto

Dokumentalistki Beata Macha砤 i Anna Chudziak w szatni z siatkarzami

kobietami. A by硑 tego jakie plusy? B.: M昕czyznom 砤twiej otworzy si przed kobietami. A.: A ja nie zrzuca砤bym tego na karb kobieco禼i. My秎, 縠 zobaczyli u nas ogromne zainteresowanie siatk體k, pasj, kt髍a pomo縠 nam doprowadzi sprawy zwi眤ane z filmem do ko馽a. Zna硑禼ie si wcze秐iej? A

Straszenie seksem po polsku

seksem uderza w kobiety? Poniewa m阺ki model seksualno禼i, czyli to, co s硊縴 m昕czyznom, jest powszechnie znane i nie budzi wi阫szych kontrowersji. Wci笨 klasyczny stosunek jest promowany jako najbardziej naturalny spos骲 na seksualn przyjemno舵 dla obu p砪i. A prawda jest taka, 縠 u kobiet rzadko

Je秎i cz硂wiek nie p骿dzie za swoim powo砤niem, wtedy wszystko si psuje

. To by砤 Sara Susanne Krog z domu Ling, urodzona 19 stycznia 1842 roku, r體no sto lat przede mn, tego samego dnia, co m骿 syn. Moja c髍ka stwierdzi砤, 縠 to znak. Zacz瓿am wi阠 pisa swoj histori od Sary Susanne - ona, cho najbardziej odleg砤 czasowo i de facto ze mn niespokrewniona, sta砤 si

Ratuj眂 pani Travers

, sk眃 pochodzi砤 rodzina ojca, by w體czas prowincjonaln dziur, a Travers mia砤 wi阫sze ambicje, wi阠 lekko rozszerzy砤 definicj ojczyzny i w roku 1924 wsiad砤 na pok砤d parowca linii White Star Line do Londynu. Za bilet zap砤ci砤 ciotka Ellie, a na miejscu Pamela mia砤 na pocz眛ek zatrzyma si u

Facet idealny

demagog體, Ko禼io砤 i przedstawicieli ludu, kt髍y grozi buntem. W "Kochanku..." zrobili秏y wszystko, 縠by uczyni te dylematy bli縮zymi widzowi. M骿 Struensee nie wa縴 120 kg jak jego pierwowz髍 i jest troch zbyt czu硑 jak na m昕czyzn z tam-tej epoki. Pachnie wiekiem XXI. Czytaj wi阠ej

Elizabeth Pisani: Prostytucja to g體niana robota. Praca w nocy w spo縴wczym te

swoich ankieter體 w soboty, bo wtedy na miejscu s w砤禼iciele i w禼iekn si, 縠 zawracacie dziewczynom g硂w. Ankieter體 dobierasz tak, 縠by ludzie, kt髍ych badasz, chcieli z nimi rozmawia i nie czuli si os眃zani. Ale jak dobierzesz takich, co zamiast patrze w ankiet i zaznacza odpowiednie okienka

Mistrzyni Diana Nyad

Bonnie. Key West to miasto na Florydzie. Najbardziej na po硊dnie wysuni阾y punkt kontynentalnych Stan體 Zjednoczonych. Ponad 200 km na zach骴 od Miami i 177 km na p蟪noc od Hawany. To w砤秐ie te 177 km pr骲owa砤 pokona wp砤w Diana. 15 godzin p蠹niej dotar砤 do brzegu Florydy. Kiedy woda by砤 ju za

Redakcja Focha dzi le縴 i pachnie - czego i Wam 縴czymy!

do g髍y brzuszkiem / fot. Agata Po砤jewska RedNacz Nie 縴j marzeniami, raczej staram si cieszy tym, co mi si przydarza. Ale gdybym mog砤 sobie zaprojektowa dzie, taki prezent dla samej siebie, to zawiera砨y on na pewno kilka kluczowych element體: - Miejsce: kt髍e z moich ulubionych miast. Mo縠

Donya al-Nahi - "Bond w sp骴nicy"

je rzekomo zostawi w londy駍kim mieszkaniu swojej siostry. Wiem te, 縠 bez mojej wiedzy wyst眕i o duplikaty brytyjskich paszport體 dzieci. 25 marca 2003 r. odkry砤 pani, 縠 zamiast wizyty u dentysty w s眘iedniej dzielnicy pani c髍ka i syn wyjechali z ojcem do Iraku. Co pani czu砤? By砤m w szoku

Czego 縴czysz sobie z okazji Dnia Kobiet? Prezentujemy najciekawsze prace konkursowe

nie jest zbyt d硊ga, lecz dzi阫i temu wszystkiemu szcz甓cia do秝iadcza zaczynam, wi阠 prosz, b砤gam, cho jeszcze dni kilka tak zgodnie z tym, co za硂縴砤m. I jedno ma砮 縴czenie tak ju na sam koniec listy d硊giej, by m骿 m昕czyzna ze mn wytrzyma. II. Anna: Chc pozwoli sobie na okazywanie

Wywiady Oriany Fallaci: majstersztyk czy humbug?

w spos骲 przekonuj眂y. No i autor jest zawsze na pierwszym miejscu. Jeste禼ie m昕czyznami czy szczurami? Podobno w Wietnamie krzycza砤 do sparali縪wanych strachem 縪硁ierzy: "Jeste禼ie m昕czyznami czy szczurami?!". Behr twierdzi, 縠 gdy mia砤 tak krzycze, Amerykanie nie mieli si czego

Cicho sza, idzie czwarta fala feminizmu

powie, 縠 je秎i zastrajkujesz, nie wyjdziesz za m笨. Podobnie jest w ruchach obrony praw mniejszo禼i, u ekolog體 czy pacyfist體. Istnieje tylko jeden ruch, kt髍y wi笨e si z zagro縠niem dla najwa縩iejszych, najbardziej intymnych obszar體 縴cia: zwi眤ku, rodziny, osobistego szcz甓cia. Z drugiej strony

Na 縴czenie Czytelniczki - moje ulubione seriale (CZ师 TRZECIA)

mniej, ni mu si nale縜硂. To wcale nie jest tak, 縠 jestem nieobiektywna (chocia jestem) i nie mog si oprze serialom o bran縴, bo takie na przyk砤d "30 Rock" odrzuci砤m ze wzgard, wiem, mia硂 mn髎two fan體 i wysokie notowania, mnie jednak nie wesz硂 kompletnie, mo縠 nie to miejsce, nie

Geniusz, kt髍y nazywa si pi阫nist

chwila kiedy nast眕i, a jednak s硂wa m昕a wprawi硑 j w os硊pienie. Niespe硁a czterdziestoletni w體czas Landau poprosi 縪n o w硂縠nie do szafy w sypialni 秝ie縠j po禼ieli, a nast阷nie obj背 j i doda: "Zale縜硂by mi, aby przed przybyciem go禼ia wysz砤 lub w ostateczno禼i siedzia砤 u siebie

Zadie Smith: Rado舵 to trudna emocja

przyjemno禼i to dla mnie - szkoda, 縠 nie umiem lepiej tego nazwa - "twarze innych ludzi". Ruda dziewczyna, o cudownym du縴m nosie, kt髍ego prawdopodobnie nienawidzi, o zielonych oczach i cerze wra縧iwej na s硂馽e, z硂縪nej w wi阫szej cz甓ci z pieg體 ni ze sk髍y. Albo zwalisty m昕czyzna pal眂y

25 lat wolno禼i. Sekret podziemia

dzia砤czy w pierwszym tygodniu stanu wojennego spotka硂 si w Warszawie siedem os骲: Helena czywo, Joanna Szcz阺na, Ewa Kulik, Anna Dodziuk, Anna Bikont, Zofia Bydli駍ka i Ma砱orzata Pawlicka. W ksi笨ce opowiadaj, jak przy wsparciu innych kobiet i m昕czyzn stworzy硑 tajn siatk informacyjn obejmuj眂

W kraju niewidzialnych kobiet. Nieznany 秝iat kr髄estwa Arabii Saudyjskiej

za縠nowana i pragn瓿am opu禼i to miejsce jak najszybciej. Wysz砤m prosto w listopadow noc. Lekki pustynny wiatr z zachodu czule omi髏 mi twarz. Nie maj眂 na sobie wymaganej czarnej abai, czu砤m si nieswojo. Od razu spostrzeg砤m, 縠 w Rijadzie nosi si wi阠ej czerni ni w Nowym Jorku.

Kochanka Junga, przyjaci蟪ka Freuda. Feministki obwo砤硑 j matk psychoanalizy

rodzinn tragedi. Trafi砤 do Zurychu w 1904 r., w wieku 19 lat. Sabina Spielrein z mam i siostr, fot. www.sabinaspielrein.com Jung by od niej starszy o dekad, a klinika Burghölzli cieszy砤 si w體czas opini najbardziej post阷owego szpitala psychiatrycznego w Europie. Leczy硂 si tam 400

''Bardzo pani kocham, m骿 drogi Bobrze'' - powiedzia Sartre do Beauvoir na 硂縰 秏ierci

jej powolnej 秏ierci, nie mog砤 oderwa my秎i od jasnych, ale ponurych wn阾rz hospicjum. W kelnerkach z ulubionej restauracji widzia砤 piel阦niarki, kt髍e przynosz nasycone witaminami posi砶i, a w klientach - pacjent體, kt髍zy ukryli wenflony pod ubraniem. Chowaj眂 matk, czu砤 si jak na "

Na ko馽u wibratora zawsze jest cz硂wiek, czyli my same [ROZMOWA]

jako najbardziej naturalny spos骲 na seksualn przyjemno舵 dla obu p砪i. A prawda jest taka, 縠 u kobiet rzadko dochodzi do orgazmu pod wp硑wem samej penetracji. My kobiety lubimy czu w sobie m昕czyzn, to jest przyjemne, ale pod wp硑wem zwi眤anego ze stosunkiem tarcia nie zostajemy dostatecznie

Mo縩a wygra, ale trzeba wiedzie, kiedy si zatrzyma. Spowied by砮j krupierki

M笨 mojej kole縜nki najpierw przegra w kasynie wszystkie oszcz阣no禼i, potem zaci眊a kredyty, 縠by dalej gra. Na koniec stracili mieszkanie. Spotka砤 takich ludzi?Pami阾am starszego m昕czyzn, kt髍y musia uciec gdzie w 秝iat, bo tak by zad硊縪ny u lichwiarzy. Bardzo ba si o w砤sne 縴cie

"Pornografia by砤 pierwszym miejscem, w kt髍ym obsesyjnie skupiono si na kobiecej przyjemno禼i" [WYWIAD]

kt髍ym kobieta jest "vanilla" - zgodliwa, podleg砤, a m昕czyzna jest po勘daj眂y i narzucaj眂y swoje fantazje. A wbrew pozorom pornografia jest miejscem, w kt髍ym bardzo liczy si kobieca przyjemno舵. Uwag na to zwr骳i砤 Linda Willliams w ksi笨ce "Hard core. W砤dza, rozkosz i 'szale駍two

Rozpad rodziny. 痚by nie bola硂 bardziej

sytuacj: m昕czyzna odszed i cho oboje m體ili, 縠 ma晨e駍two by硂 nieudane od pocz眛ku, ona odebra砤 to jako zdrad i porzucenie. Czu砤 si oszukana. Zosta z ni siedmioletni synek, kt髍y opowiada mi, 縠 on nie ma powodu, 縠by taty nie lubi, bo tata by zawsze wobec niego OK, ale ta mama tak cierpi

Bezpieczniej czuj si w wi陑ieniu

nie protestowa砮m, kiedy powiedziano mi, 縠 wszyscy na planie zostan op砤ceni, a ja nie, bo przecie artystom si nie p砤ci. O czym by film? Taka przypowiastka pt. "Rzecz". Historia m昕czyzny przywi眤anego 砤馽uchami do trumny. M硂dzie馽za i naiwna, ale opowiada o potrzebie wolnego wyboru

Konkurs walentynkowy - oto najciekawsze prace

I miejsce: PaulinaOpis moich najbardziej pami阾nych Walentynek b阣zie dosy nietypowy. Wi阫szo禼i os骲 to 秝i阾o kojarzy si zapewne z serduszkami, czerwonym kolorem, kolacj przy 秝iecach oraz romantycznym spacerem ze swoj drug po丑wk. Mnie za, co roku w dzie i阾ego Walentego przypomina si

Dziesi赕 lat strachu i wolno禼i

ugory, powstawa硑 uprawne pola. Ona pracuje w skali, o kt髍ej ja marz. Jest symbolem kobiecej aktywno禼i w miejscach, w kt髍ych m昕czy糿i nie daj rady - bo poszli na wojn albo s bezradni i bez pomys丑w. M昕czyzna Szczerze m體i眂, jako nie widz. M昕czyzn ko馽a XXI wieku by Lech Wa酬sa, on

Daniel Jones - redaktor najbardziej poczytnej na 秝iecie rubryki o mi硂禼i

niewiarygodny sukces. Na jego podstawie powsta砤 ksi笨ka, a potem film. Ciekawe, ilu ameryka駍kich m昕czyzn zosta硂 poddanych tej sekretnej tresurze. O, my秎, 縠 wielu. Kiedy esej si ukaza, by砮m akurat u swoich te禼i體. Schodz rano na 秐iadanie, a w kuchni siedzi te禼iowa, trzymaj眂 w r阫u gazet, i m體i

Pornografia od kuchni

. To impreza, kt髍a w Polsce odbywa si co roku, zreszt podobne maj miejsce na ca硑m 秝iecie. W ci眊u 12 godzin kobieta wsp蟪縴je z maksymaln liczb m昕czyzn. Tych m昕czyzn w rzeczywisto禼i jest kilkudziesi阠iu i po prostu si zmieniaj. Stosunek jest zaliczony, kiedy kopuluj z ni 30?sekund. To

Nikt pani nie chcia?

w to, by mo縧iwie najbardziej skr骳i okres przebywania male駍tw w o秗odku, jasne, 縠 w rodzinie b阣zie im najlepiej. Z drugiej strony, p髃i s u nas, s nasze: dwa razy w tygodniu przez kilka godzin je nosz, przewijam, tul, k眕i, usypiam, ze "starszakami" si bawi. Przebywaj眂 z nimi

"Wysokie Obcasy Extra" na 秝i阾a

Zapraszamy do lektury! Do kina nie chodzi, bo nie mo縩a tam pali papieros體. Nigdy nie mia砤 przyjaci蟪ki, bo zawsze wola砤 towarzystwo m昕czyzn. Seks? Przereklamowany. Szcz甓cie? Przereklamowane. Przyja捡? Te. Nie糽e jak na satyryczk, prawda? Z Mari Czubaszek rozmawia Grzegorz Giedrys Pali

W cieniu m昕czyzny

Nagle znalaz砤m si w 秝iecie, do opisu kt髍ego nie przystaje nasz j陑yk. W przeno秐i i dos硂wnie. Japo馽zycy uwa縜j (chyba s硊sznie), 縠 ich j陑yk jest najbardziej skomplikowany na 秝iecie. U縴waj trzech (!) alfabet體, w tym ponad dw骳h tysi阠y piktogram體. Poczynaj眂 wi阠 od j陑yka, wszystko w

"Stawiajcie pytania, kwestionujcie stan rzeczy" - rozwi眤anie konkursu urodzinowego

tre禼i, co na co w kr髏kim czasie zacz瓿am czeka z niecierpliwo禼i. Przez te wszystkie lata, ka縟a sobota ma sw骿 rytua zwi眤any z Wami. Nawet, gdy jestem poza dost阷em do kiosku - wtedy namaszczam kogo bliskiego na wys砤nnika po kolejny numer. Czyta砤m Was w wielu miejscach. W poci眊u, autobusie

Prosz spali bez czytania

na elitarnej 縠駍kiej pensji przy Wiejskiej. W szkole podoba jej si widok klon體 za oknem, srebrzyste tapety i zrobione z matowego szk砤 bia砮 tablice, po kt髍ych pisze si w阦lem. A najbardziej cieszy j sama nauka; lubi wszystkie przedmioty, nudzi si tylko na rob髏kach r阠znych. Marzy o tym, 縠by

Zdj阠ie od Nasierowskiej

秎iczne! Tylko nie znaj samych siebie!'. W maturze najbardziej j cieszy硂, 縠 jako osoba ju doros砤 b阣zie mog砤 禼i辨 warkocze. - Matur zda砤m o dwunastej pi赕dziesi眛, a na fotelu u fryzjera siedzia砤m ju po dziesi阠iu minutach. Po paru tygodniach ta maturzystka do潮czy砤 do kolorowego t硊mu

Dobre porno

Dla wielu kobiet, ale te i m昕czyzn, klasyczne filmy porno s nie do przej禼ia. Dlatego coraz lepiej rozwija si przemys pornografii skierowanej do kobiet i do par. Kobiece porno, to filmy tworzone przez kobiety dla kobiet. Nie ma w nich poni縜nia, wytrysk體 na twarz ani przemocy. Jest za to

Sfochowany horoskop na Rok Drewnianego Konia

Ko w horoskopie chi駍kim symbolizuje wolno舵, rado舵, swobod, energi, ambicj i pracowito舵. Jest najbardziej nami阾nym i najtrudniejszym do okie硓nania zwierz阠iem z chi駍kiego horoskopu. Jego 縴wio to ogie, zwi眤any ze szcz甓ciem i bogactwem. Moc chi駍kiego Konia zaprz昕onego do ognistego

"Do dzisiaj wini si o to, 縠 zafundowa砤m jej rozw骴". C髍ka kocha, matka prze縴wa

zmotywuje. Ci眊le by硂 mu za ma硂 moich sukces體: w nauce, sporcie, domu. Nie by z硑m ojcem, ale nie potrafi okazywa czu硂禼i. Pochodzi z patologicznej rodziny, zreszt tak samo mama. Nie mia gdzie si nauczy, jak by czu硑m rodzicem. Poza tym by wyk砤dowc wojskowym; w naszym domu panowa 縪硁ierski

Mi硂舵 i seks - przyp硑wy i odp硑wy

Przeczytaj r體nie: Seks - 5 b酬d體, kt髍e pope硁iaj kobiety Jak rol odgrywa seks w mi硂禼i? To trudny temat, bo dotyka dw骳h tajemnych, nieuchwytnych sk砤dnik體. Spr骲ujmy go jednak teoretycznie okie硓na i okre秎i, czym jest mi硂舵, a wtedy mo縠 zastanowimy si, jakie miejsce mo縠 w niej

Teresa ''Pasterka'' o dw骳h twarzach

- m體i砤, kiedy powie舵 ukaza砤 si w Hiszpanii. - Nigdy nie widzia砤m nikogo o smutniejszym spojrzeniu.Zdj赕 zachowa硂 si zaledwie par. Na najbardziej znanym z nich widnieje posta o surowych rysach i ciemnych w硂sach z trwa潮 ondulacj. Je秎i zakryje si praw po硂w jej twarzy, wida m昕czyzn. Je秎i

Wyruszy硑 w poszukiwaniu m昕czyzny. Nie cwaniaka, nie pajaca - oto efekty

m昕czyzn, to teraz jest rynek m昕czyzn. I to wida - wiele os骲 m體i, 縠 zna wi阠ej fajnych dziewczyn ni facet體. To oni wybieraj. Marcin opowie jeszcze, co obserwuje w pracy: - U mnie w firmie pracuj raczej faceci. Im wy縠j, tym ich wi阠ej. Jest tylko kilka kobiet na stanowiskach i maj raczej nieudane

To oni trenuj Polsk - 12 najbardziej gor眂ych trener體 i seksownych trenerek na walentynki

Polki! Drobna, idealnie zbudowana i umi甓niona wcale nie zach阠a swoich klientek do chudni阠ia i noszenia rozmiaru 0. "Chc, 縠by kobiety poczu硑 si zdrowe, wysportowane, seksowne i 縠by dobrze czu硑 si we w砤snym ciele" m體i Sylwia. Maj w tym pom骳 jej 鎤iczenia. Je秎i chcesz 鎤iczy z

Gar舵 tekst體 do zadumy

Wreszcie dosz砤m, 縠 mamie chodzi o sernik. 痚by odkroi kawa砮k i da wnuczce. I jak ju wpad砤m na ten trop, zobaczy砤m u niej tak wielk ulg - rozmowa z Alicj Majewsk Nic nie zmieni砤 pani w pokoju mamy. S te same zdj阠ia z wnukami, prawnukami. Prawnuki nie pozna硑 ju zdrowej

Fajterki, kobiety z zaci秐i阾ymi pi甓ciami: Wzmacniamy cia硂 i charakter

Gdy si zdenerwowa砤, nie tylko na partnera, czu砤, 縠 jest na skraju. Zdarza硂 jej si rzuca przedmiotami o pod硂g. Przestraszy砤 si, 縠 ma co takiego w sobie. Tak agresj i brak kontroli nad emocjami. 痚 wiele mo縠 przez to straci - mi硂舵, zaufanie, szacunek do samej siebie. Opowiedzia砤 o

Rozw骴 na pods硊chu

spakowa walizk i zamieszka u kobiety, z kt髍 w砤秐ie spodziewa si dziecka. To chyba 砤twa sprawa, wina m昕a jest oczywista? Niekoniecznie. Odszed do kogo innego, ju bardziej zawini si nie da. S眃 bada win w rozk砤dzie po縴cia ma晨e駍kiego. Czyli - kto zawini, 縠 dosz硂 do rozk砤du. Zdrada i

Vivian Maier: Fotografka przezroczysta

jako niania. Wyobra縜 sobie, 縠 w ten spos骲 jako fotografka stanie si niewidzialna - nie b阣zie przyci眊a natr阾nych m阺kich spojrze, nikt jej nie b阣zie podejrzewa, 縠 mog砤by robi co innego, ni zajmowa si dzie鎚i, no i jako niania zatrudniona u zamo縩ych ludzi b阣zie mia砤 wst阷 do miejsc

O roli dotykania

wielk sympati, wol wali si po plecach, a dudni.Dotyk zaproszeniem do seksu? W ich prze縴waniu czu硑 dotyk jest skojarzony z seksem, zwykle jest zaproszeniem do wsp蟪縴cia, s硊縴 pobudzeniu.St眃 tak du縠 u nich zainteresowanie technikami erotycznymi: co i jak trzeba wykona, 縠by by硂 najbardziej

Badania. Co sprawdza i kiedy? Jak czyta wyniki?

. Najwi阠ej nowych zachorowa notuje si mi阣zy 50. a 79. rokiem 縴cia. Na zachorowanie najbardziej nara縪ne s kobiety, kt髍e mia硑 w秗骴 swoich bliskich kogo z rakiem piersi lub jajnika. Zagro縪ne s r體nie panie oty砮, te, u kt髍ych bardzo wcze秐ie wyst眕i砤 pierwsza miesi眂zka lub/i p蠹no pojawi砤 si

Zelda Kaplan - legenda nocnego 縴cia Nowego Yorku

tego toczka - w Afryce nosz go tylko m昕czy糿i. W Nowym Jorku tymczasem nosi砤 go 90-letnia ikona mody, kt髍ej najwa縩iejsz pasj nie by硑 jednak ciuchy - najbardziej zale縜硂 jej na pomocy kobietom z afryka駍kiej prowincji, kt髍e cierpi z powodu przymusowej kastracji narz眃體 p砪iowych, z powodu

Daj sobie prawo do s砤bo禼i. Rozmowa z psychoonkolo縦

, ogl眃ania siebie w oczach innych. Kiedy odwiedza砤m pani, kt髍a z trudem zgodzi砤 si na moje wizyty. Opr骳z s眘iadki i syna nikt nie m骻 jej widzie. Nawet siostra. Bo ta pani czu砤 si brzydka. Przez ca砮 縴cie by砤 idealna we wszystkim, a ju najbardziej w tym, jak wygl眃a砤. Kiedy przed ni usiad砤m

Skok w dal z miejsca

kobiet w 1926), a tak縠 podczas halowych czempionat體 Stan體 Zjednoczonych (ostatni raz w 1931 w rywalizacji m昕czyzn oraz w 1964 – w rywalizacji kobiet), Polski (w okresie mi阣zywojennym), Szwecji (po raz ostatni w 1965) czy Norwegii (tak縠 wsp蟪cze秐ie).Skok w dal z miejsca rozgrywany

Mistrzostwa iata w Pi砪e Siatkowej M昕czyzn 2010/Mecze o miejsca 5-8

Do rywalizacji o miejsca 5-8 na Mistrzostwach iata w Pi砪e Siatkowej M昕czyzn 2010 przyst眕i硑 4 reprezentacje, kt髍e w grupach O, P, Q i R zaj瓿y 2. miejsce. Dru縴ny podzielone zosta硑 na pary wed硊g klucza O2-R2 i P2-Q2. Zwyci陑cy par rozegrali mi阣zy sob mecz o 5. miejsce

Mistrzostwa iata w Pi砪e Siatkowej M昕czyzn 2010/Mecze o miejsca 1-4

Do rywalizacji o miejsca 1-4 na Mistrzostwach iata w Pi砪e Siatkowej M昕czyzn 2010 przyst眕i硑 4 reprezentacje, kt髍e w grupach O, P, Q i R zaj瓿y 1. miejsce. Pary p蟪fina硂we ustalono wed硊g klucza O3-R3 i P3-Q3. Zwyci陑cy mecz體 p蟪fina硂wych zagrali o z硂ty medal, natomiast przegrani

Mistrzostwa iata w Pi砪e Siatkowej M昕czyzn 2010/Mecze o miejsca 9-12

Do rywalizacji o miejsca 9-12 na Mistrzostwach iata w Pi砪e Siatkowej M昕czyzn 2010 przyst眕i硑 4 reprezentacje, kt髍e w grupach O, P, Q i R zaj瓿y 3. miejsce. Dru縴ny podzielone zosta硑 na pary wed硊g klucza O3-R3 i P3-Q3. Zwyci陑cy par rozegrali mi阣zy sob mecz o 9. miejsce

Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1900 ? skok wzwy z miejsca m昕czyzn

Letnie Igrzyska Olimpijskie 1900LekkoatletykaSkok wzwy z miejsca m昕czyzn Pierwsze miejsce Ray Ewry Drugie miejsce Irving Baxter Trzecie miejsce Lewis Sheldon Konkurs skoku wzwy z miejsca na igrzyskach olimpijskich w 1900 w Pary縰 rozegrano 16 lipca 1900 w Lasku Bulo駍kim. Startowa硂 3

Tekst udost阷niany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z mo縧iwo禼i obowi眤ywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczeg蟪owe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufno禼i. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na w砤sn odpowiedzialno舵. Materia pochodz眂y z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypis體. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.