najbardziej czule miejsca u m昕czyzn

Ola D硊go酬cka

Seks przed dwudziestk i po trzydziestce. Znajd 6 r罂nic!

Seks przed dwudziestk i po trzydziestce. Znajd 6 r罂nic!

Czy musimy czeka a do trzydziestki, aby - b阣眂 kobiet - poczu si atrakcyjn, a b阣眂 m昕czyzn - zrozumie kobiet w 丑縦u?

Nie krytykowa, nie ogranicza, nie chodzi w dresie - Lew-Starowicz o b酬dach, kt髍e niszcz zwi眤ki [RANKING]

Seksuolog Lew-Starowicz po raz kolejny zosta odpytany z wiedzy o mi硂禼i przez Krystyn Romanowsk. Tym razem specjalista radzi, jak walczy o zwi眤ek, bo "Wszystko da si naprawi" - twierdzi w ksi笨ce pod tym tytu砮m. W cytowanych fragmentach przytaczamy najbardziej powszechne b酬dy, jakie wg seksuologa pope硁iamy w zwi眤kach i mi硂禼i. Zgadzacie si z nim?

W czym wed硊g m昕czyzn powinny spa kobiety? [SONDA]

Koszule nocne, bokserki, a mo縠 nago? W czym kobiety pobudzaj fantazje swoich partner體? Postanowi砤m zapyta kilku m昕czyzn w czym najch阾niej widz swoje partnerki przed snem.

Genderqueer: Nie ona. Nie on. Osoba

Genderqueer: Nie ona. Nie on. Osoba

, uprawiam j - m體i Robert, 35-letni pisarz z Warszawy. - Nie jestem m昕czyzn, chocia lubi swoje cia硂 i p硑n眂e z faktu jego posiadania korzy禼i. Nie jestem kobiet, chocia gdybym mia wskaza najbardziej satysfakcjonuj眂e mnie miejsce, by硂by ono w 秝iecie kobiet. Nie jestem gejem, bo chocia

Kobieta w Polsce. Komu 縴je si lepiej?

Kobieta w Polsce. Komu 縴je si lepiej?

ofiar dyskryminacji, za w miejscach publicznych (ulica, restauracja, etc.) przydarzy硂 si to 27,1% kobiet i 34,3% m昕czyzn. W 1999 kobiety tak縠 najcz甓ciej wskazywa硑 na obszar pracy zawodowej (64%), nast阷nie by dom rodzinny (34%), miejsca publiczne (29%), zwi眤ek (27%), sytuacje towarzyskie (21

Komu w Polsce 縴je si lepiej: kobietom czy m昕czyznom? Prezentujemy wyniki bada

Komu w Polsce 縴je si lepiej: kobietom czy m昕czyznom? Prezentujemy wyniki bada

grupie kobiet z wy縮zym wykszta砪eniem. W秗骴 tych samych kobiet nie by硂 ani jednej, kt髍a by砤by przekonana o tym, 縠 to kobiety maj lepiej. Podobnie uk砤daj si proporcje u m昕czyzn - i tu wraz z wykszta砪eniem wzrasta 秝iadomo舵 dyskryminacji kobiet. Mo縩a powiedzie: wiedza boli. W edukacji jednak

Andrzej Saramonowicz: Kryzys wieku 秗edniego? Przechodz go, odk眃 sko馽zy砮m 30 lat

Andrzej Saramonowicz: Kryzys wieku 秗edniego? Przechodz go, odk眃 sko馽zy砮m 30 lat

dla nas jeszcze do przyj阠ia. Jest w nim cho鎎y miejsce na przyja捡 mi阣zy ch硂pakiem i dziewczyn. My秎, 縠 czytelnicy m昕czy糿i te wol 秝iat Mateusza. Po latach mierzenia si w kinie z bohaterkami kobiecymi powr髏 do sytuacji, w kt髍ej si opisuje m昕czyzn z jego wewn阾rznym 秝iatem, nie by dla

Za硂縴cielka Klubu Szcz甓liwych 痮n zachwala instytucj ma晨e駍twa. "Po 秎ubie masz wi阫sz cierpliwo舵 do drugiego cz硂wieka"

Za硂縴cielka Klubu Szcz甓liwych 痮n zachwala instytucj ma晨e駍twa. "Po 秎ubie masz wi阫sz cierpliwo舵 do drugiego cz硂wieka"

z nimi spotka砤m ponownie, cho opowiadali, 縠 uk砤da im si 秝ietnie, w j陑yku cia砤 wyczu砤m, 縠 s w g酬bokim kryzysie. Gdy by砤m u nich za pierwszym razem, zapami阾a砤m ich dom jako s硂neczne, pe硁e 縴cia miejsce, teraz zapanowa砤 tam wieczna zima. Jak w "Grze o tron". Fawn Weaver

Zbrodnicze hitler體ki

Zbrodnicze hitler體ki

PKP gna硂 na pobliski dworzec PKS, stamt眃 za do Ku糿ic, by zaj辨 dobre miejsce w kolejce do kolejki na Kasprowy Wierch. I od razu poczu smak najlepszej g髍y w PRL-u "Pi硈udski": brat "Batorego"Pasa縠rowie nie mieli wprost s丑w zachwytu, twierdz眂, 縠 "Pi硈udski" p硑n背

Nicole Daedone: "Orgazmu mo縠sz si nauczy, je秎i zrezygnujesz z poczucia kontroli" [WYWIAD]

Nicole Daedone: "Orgazmu mo縠sz si nauczy, je秎i zrezygnujesz z poczucia kontroli" [WYWIAD]

, zaczynaj si zmienia. To pomaga im odnale兼 siebie i swoje miejsce w 秝iecie, zgodne z ich pierwotnymi pragnieniami. Nasza kultura odesz砤 od naturalnych "warto禼i od縴wczych", takich jak blisko舵, mi硂舵 i spe硁ienie seksualne. Zamiast tego kobiety skierowa硑 si w stron kompulsywnych zakup體

Rozgrzane zmys硑 - najs硑nniejsze erotyczne sceny filmowe w plenerach lata

Rozgrzane zmys硑 - najs硑nniejsze erotyczne sceny filmowe w plenerach lata

ojca i ch硂paka, z kt髍ym kiedy si ca硂wa砤 a potem wymienia砤 mi硂sne listy. Marzy, by straci dziewictwo w jednym z najpi阫niejszych miejsc na Ziemi, tam, gdzie zosta砤 pocz阾a. Trafia do willi nale勘cej do angielskiego rze糱iarza, Iana Graysona i jego 縪ny Diany i do grona goszcz眂ych u nich

"Czy szcz甓cie mo縩a osi眊n辨 tylko uciekaj眂 z Polski? Nie by硂by rozs眃niej zabra si wreszcie za zmienianie tego, co nam przeszkadza?" [LIST]

"Czy szcz甓cie mo縩a osi眊n辨 tylko uciekaj眂 z Polski? Nie by硂by rozs眃niej zabra si wreszcie za zmienianie tego, co nam przeszkadza?" [LIST]

mieszkaj, i ci, kt髍zy z tego kraju ju wyjechali. Dzi kolejny znajomy w poszukiwaniu szcz甓cia wyjecha z Polski. Czy to rzeczywi禼ie zale縴 od po硂縠nia geograficznego? 痽j w Polsce. W kraju, kt髍y przez wielu cudzoziemc體 jest postrzegany jako miejsce ludzi ma硂 u秏iechaj眂ych si i niespecjalnie

M昕czy糿i wol (nie)grzeczne dziewczynki?

M昕czy糿i wol (nie)grzeczne dziewczynki?

atrakcyjny. "Musia硂 by ci bardzo ci昕ko" , "Ale ty dzielny" , "Jak ci mog pom骳" . Te odpowiedzi kobiet najbardziej kr阠i硑 m昕czyzn.  "Tak powinna zachowywa si 縪na" , twierdzili. A wi阠 "s硊cha" oznacza dla m昕czyzn "rozumie", a w

Zdrada po w硂sku - szcz甓liwi rogacze

Zdrada po w硂sku - szcz甓liwi rogacze

, kt髍ej d硊go nie potrafi砤m zrozumie by硂: dlaczego we W硂szech, je秎i chcemy 秏iertelnie obrazi m昕czyzn, m體imy do niego "cornuto!" ("rogacz"). D硊go my秎a砤m: "Jacy W硂si s g硊pi, nieczuli - skoro kto jest rogaczem to nie on powinien si wstydzi, ale jego 縪na. Nale縴

Erotyczna mapa m阺kiego cia砤

Erotyczna mapa m阺kiego cia砤

. Rozmieszczenie erotycznie czu硑ch miejsc na ciele m昕czyzny jest oczywi禼ie kwesti indywidualn (poza jednym miejscem, kt髍e jest dla wszystkich pan體 uniwersalne). To, co jednych m昕czyzn podnieca, innych mo縠 dra縩i, a nawet sprawia im b髄. Nasza mapa to tylko wskaz體ka do tego, gdzie szuka strategicznych

In vitro. Dawca - z dwoma fakultetami, empatyczny, wra縧iwy - sam ma dziecko, wie, jakie to szcz甓cie, wi阠 chce si nim podzieli z innymi

In vitro. Dawca - z dwoma fakultetami, empatyczny, wra縧iwy - sam ma dziecko, wie, jakie to szcz甓cie, wi阠 chce si nim podzieli z innymi

mie dzieci. Pochodzi z tradycyjnego domu, dla niej rodzina zawsze by砤 na pierwszym miejscu. Kasia te zak砤da砤, 縠 kiedy b阣zie mia砤 dzieci. Gdy jej rodzice si dowiedzieli, 縠 jest lesbijk, najbardziej by硂 im 縜l tego, 縠 nie b阣 mieli wnuk體. Cho w ich 秗odowisku nie jest to takie oczywiste

Marianna: skromna, wierz眂a, o konserwatywnych pogl眃ach. Transseksualistka

Marianna: skromna, wierz眂a, o konserwatywnych pogl眃ach. Transseksualistka

sta硂 si w pewnej cz甓ci moim 縴ciem. To jest jej walka o akceptacj, mi硂舵 i godno舵, w kt髍ej uczestniczy砤m. Jak si pozna硑禼ie? Mariann pozna砤m u Anny Grodzkiej. Zafascynowa砤 mnie od razu, najbardziej kobieca ze wszystkich kobiet, jakie znam, skromna, atrakcyjna, do tego wierz眂a, o

Kiedy mieszka z tob niezale縩a dziewi阠iomiesi阠zna osoba

Kiedy mieszka z tob niezale縩a dziewi阠iomiesi阠zna osoba

pocz眛ku lipca z ma硑m dzieckiem, kt髍emu urz眃zili秏y w砤sny pok骿. Zamazali秏y "pok骿 dzienny" na mapie mieszkania i przenie秎i秏y nasz sypialni w miejsce tego luksusowego, ekscentrycznego oraz bezu縴tecznego salonu. Rzeczy przybieraj bardziej funkcjonalny charakter, kiedy mieszka z tob

Seks "na bociana" - o intymno禼i w ci笨y i po porodzie

Seks "na bociana" - o intymno禼i w ci笨y i po porodzie

oksymoron體 w naszym j陑yku). Ma硂 snu (i to w dziwnych porach), obola砮 cia硂 (chcia硂by si rzec, 縠 laktacja to nie przelewki, ale to jak najbardziej one), hu秚awka hormonalna, wzmagaj眂a naturalny stres. Czy mo縩a w tej sytuacji my秎e o koronkowej bieli糿ie, wilgotnych miejscach i twardym, m阺kim ciele

痽cie samo w sobie jest wieczne - uwa縜砤 Ma砱orzata Braunek. Dzi sko馽zy砤by 68 lat

痽cie samo w sobie jest wieczne - uwa縜砤 Ma砱orzata Braunek. Dzi sko馽zy砤by 68 lat

ograniczenia. Tego, jak tam jest, nie da si przewidzie, nawet czytaj眂 kilkaset ksi笨ek na ich temat. One s takim miejscem na Ziemi, gdzie to, co w naszej kulturze zosta硂 ukryte, jest odkryte. U nas wszystko jest pochowane w szpitalach, hospicjach, domach pogrzebowych. Jeste秏y cywilizacj ludzi zdrowych

Mobbing za in vitro: Anna Tymko jako pierwsza w Polsce pozywa swojego pracodawc

Mobbing za in vitro: Anna Tymko jako pierwsza w Polsce pozywa swojego pracodawc

tysi阠y kopii. bu-du, 硊bu-du, 硊bu-du, po trzech godzinach Anna nie czuje g硂wy. Zg砤sza pro禸 o przeniesienie maszyny w inne miejsce, zbudowanie ekranu wyciszaj眂ego. Bezskutecznie. Ostatnia szansa Mimo fatalnej sytuacji w pracy Anna i Leszek decyduj si na wizyt ostatniej szansy w Bia硑mstoku, u

Lena Dunham: Ludzie uwa縜j, 縠 powinnam wstydzi si swojego cia砤

Lena Dunham: Ludzie uwa縜j, 縠 powinnam wstydzi si swojego cia砤

W swoim pierwszym wideo zamieszczonym na YouTubie stajesz pod fontann, rozbierasz si do bikini i myjesz g硂w. Obejrza硑 to miliony os骲, wiele z nich obrzuci硂 ci b硂tem. Jak my秎isz, dlaczego? By砤m wtedy w college'u. My秎, 縠 to jedna z najbardziej 縠nuj眂ych rzeczy, kt髍e zrobi砤m

27 uwag, kt髍ych single maj dosy

27 uwag, kt髍ych single maj dosy

, przyznam si bez bicia, bywam tak cioci ale staram si gry兼 w j陑yk. Na okoliczno舵 powstawania tego tekstu przepyta砤m przyjaci蟪 nie b阣眂ych w zwi眤kach, jakie uwagi na ten temat ich najbardziej wkurzaj i co maj ochot w takich sytuacjach odpowiedzie. Wysz硂 na to, 縠 g硊pie teksty s硑sz g丑wnie

Fircyk w zalotach: Czy Jerzemu Ziemackiemu uda硂 si zakocha na zawo砤nie?

w Warszawie. Nazwa miejsca szczeg髄na. Ale r體nie okazja jest szczeg髄na. Przyszed砮m tutaj, aby si zakocha. Na kartce wypisa砮m 36 pyta z kwestionariusza dr. Arona. Wszystkie pytania s powszechnie dost阷ne w internecie. Naprzeciwko mnie siedzi Katarzyna, 23 lata. Ma burz kr阠onych w硂s體 i

Spl眛ane wi陑y: kiedy trudno jest kocha w砤sne rodze駍two

tego projektu, ale ta obserwacja pokrywa si i z badaniami, i z moim do秝iadczeniem terapeutycznym, z kt髍ych wynika, 縠 rodze駍two jest nam najbardziej potrzebne dopiero po 30., 40. roku 縴cia, w砤禼iwie dopiero wtedy, albo i p蠹niej, mamy najwi阫sz szans przeformu硂wa te relacje, je秎i wcze秐iej

Gwiazdy, kt髍e nienawidz paparazzi

uroczysto禼i poch體ku jego brata Chrisa Penna. Podobnie temperamentnie sko馽zy硂 si spotkanie Borysa Szyca i fotografuj眂ego go m昕czyzny. Aktor zosta przez fotografa pozwany i b阣zie odpowiada za napa舵, za co gro勘 mu dwa lata wi陑ienia.Girl PowerNa ataki paparazzi czu砮 s r體nie kobiety. Te chroni眂e

Historie mi硂sne: trzy plus jeden

, m昕czyzna i dziecko. Ka縟e z nas nosi硂 inne nazwisko, nie mieli秏y 秎ubu, a dziecko by硂 spokrewnione tylko ze mn. "Mi硂 mi przywita pa駍twa rodzin w naszej szkole". "Pa駍twa rodzin" - 砤dnie to brzmia硂 w ustach Pam, kt髍a naprawd by砤 po to, by nam pom骳. Pam by砤 sekretark w

W Indiach nadal w najbardziej tradycyjnych regionach kraju od czasu do czasu p硂nie jaka wdowa

wdowom. To celowy zabieg organizacji. Kobiety, kt髍e ca砮 縴cie musia硑 s硊縴 m昕czyznom, teraz s przez nich obs硊giwane. To oni dbaj o ich komfort, sprz眛aj, dostarczaj zakupy. Anant wyja秐ia: - U nas kobiety zawsze znajduj schronienie. Mamy dla nich dach nad g硂w, 丑縦o, posi砶i i opiek

Komorniczki

, tylko gdzie w k眂ie pali si niewielka lampka. Komorniczka wchodzi do lokalu z dwoma pracownikami kancelarii. Ale gdy prosi w砤禼iciela o dokument to縮amo禼i, ten wpada w furi. Wyrzuca towarzysz眂ych jej m昕czyzn, a z ni zatrzaskuje si w 秗odku. - Grozi, 縠 teraz to mi poka縠, kto tu rz眃zi

Jak nie przegapi raka

jest dla cz硂wieka bardzo charakterystyczne. Ale trzeba to przewalczy i uzmys硂wi sobie, 縠 mamy szans walczy z chorob, ale najpierw musimy poprosi kogo o pomoc. Najlepiej, 縠by to by specjalista, optymalnie - onkolog. Id na rentgen U m昕czyzn najcz阺tszy jest rak p硊ca. Nie daje 縜dnych

Seks na pierwszej randce - 6 mo縧iwych scenariuszy

o swoich ulubionych pisarzach, na bardziej zaciszne. I cho to Wasz pierwszy raz, jest niemal bez nieporozumie. On wyczuwa, jaki typ pieszczot podoba Ci si najbardziej. Bywa nieco brutalny, gdy tego pragniesz i osza砤miaj眂o czu硑, gdy jest to niezb阣ne. Ty bezb酬dnie wiesz, jak muska j陑ykiem

Si砤 pi阫na, niezwyk砮 zdj阠ia kobiet walcz眂ych z chorob nowotworow

leczeniem by砤m bardzo wysportowana i silna, teraz jestem o wiele s砤bsza fizycznie. To zmusza mnie do innego stylu 縴cia. Do舵 d硊go trwa u mnie proces adaptacji. Mo縠 gdybym mia砤m pomoc psychologa, trwa硂by to kr骳ej. Podobno teraz zwraca si wi阫sz uwag na stan psychiczny zwi眤any z

Jak przeprasza prezeska - po urodzeniu dziecka zrozumia砤m, jaka by砤m pod砤 dla matek w pracy

jej zaanga縪wanie, mimo 縠 nast阷nego dnia by砤 w pracy dwie godziny wcze秐iej ni ja i moi skacowani koledzy. Nie protestowa砤m, gdy inna kobieta redaktorka m體i砤, 縠 musimy szybko zwolni pewn kobiet zanim zajdzie w ci笨e. Siedzia砤m na spotkaniu, na kt髍ym szef m昕czyzna pi硂wa kandydatk do

Prostytucja od podszewki, bez oceny i bez cenzury - wywiad z prostytutk BDSM

;B阣ziesz spalona, jak ci kto rozpozna". "Takich szmat jest pe硁o na wylot體kach". Momentem prze硂mowym by m骿 wyjazd. Wyjecha砤m bez grosza przy duszy, ale Berlin przyj背 mnie bardzo mi阫ko. Na miejscu szybko zorientowa砤m si, 縠 秗odowisko seks pozytywne jest du縠 i funkcjonuje jak

痽cie i przyja捡 na argenty駍kich r體ninach - fotografka dokumentuje 縴cie dw骳h dziewczynek

. Ale to w砤秐ie to miejsce na r體ninach Pampy, w departamencie Maip , 46-letnia ameryka駍ka fotografka Alessandra Sanguinetti nazywa domem. Nie Nowy Jork, w kt髍ym si urodzi砤, nie Buenos, gdzie sp阣zi砤 wi阫szo舵 doros砮go 縴cia, studiuj眂, a potem pracuj眂 jako fotoedytorka w najwi阫szym dzienniku

Alma, ukochana wiede駍kich mistrz體

nie pragn背 ogl眃a. Wi骴 縴cie wed硊g 禼i秎e ustalonego rozk砤du dnia, pory wyj禼ia do pracy w operze, godziny przeznaczone na posi砶i, komponowanie i odpoczynek mia硑 w nim swe niezmienne miejsce. Osamotniona Alma czu砤 si ma硂 adorowana i z czasem zacz瓿a rozmy秎a o utracie swej atrakcyjno禼i

Wojciech Gilewicz: Im jestem starszy, tym cz甓ciej my秎, 縠 mo縠 kiedy b阣 chcia si gdzie zakorzeni

Uko馽zy砮 malarstwo, ale malowanie u ciebie cz阺to jest performance'em, jak w przypadku "Painter's Painting", kt髍y pokazujesz na 16. Biennale WRO we Wroc砤wiu. To jest film o malowaniu obrazu, kt髍y tak naprawd nigdy nie zostaje widzowi na ekranie pokazany. Kr阠ony by w kilkunastu

Ugandyjski uzdrowiciel na Narodowym. Sprzedano 57 tys. bilet體

Na rekolekcje z ugandyjskim duchownym Johnem Bashobor przyjedzie 57 tys. ludzi. Frekwencja b阣zie taka jak na najbardziej obleganych meczach Euro 2012. - Jad pierwszy raz na takie spotkanie. Jestem przekonana, 縠 warto. To b阣zie niezwyk砮 prze縴cie. Dzia砤m przy mojej parafii w grupie

Jesieni rozbud zmys硑

sk砤da si z punkt體 czu硑ch na dotyk, jednych bardziej drugich mniej. Oczywi禼ie najbardziej czu砮 miejsca znajduj si w pobli縰 narz眃體 p砪iowych. U kobiet szczeg髄nie wra縧iwe s piersi, a zw砤szcza sutki, usta, szyja, p砤tki uszne a tak縠 wewn阾rzna strona ud. Zar體no m昕czy糿i jak i kobiety

Upadek moralny to domena kobiet

by砤 w砤秐ie s硊勘ca. Powie舵 natychmiast zaniepokoi砤 stra縩ik體 miejsca kobiety w spo砮cze駍twie - s砤ba p砮 by砤 przecie zbyt egzaltowana i przez to nara縪na na zgubne skutki lektury. Nawet Goethe pisa do swej siostry, zachwyconej kolejn powie禼i Richardsona, 縠by "zostawi砤 te g硊poty

Ojciec, kt髍y zapomnia: Najwy縮zy czas, 縠by przesta m體i do mnie "tato"

, jak si nazywam". Przecie nie zna liter. - Najbardziej za砤ma砤 mnie wizyta u Justina. By uzale縩iony od narkotyk體, kt髍e zacz背 bra w wieku 13 lat. Nienawidzi ojca, przeklina go, uwa縜 za k砤mc i egoist. Opowiada, jaki ojciec by jeszcze przed wypadkiem. Bi jego i Matta, oszukiwa

Dolegliwo禼i psychosomatyczne: Jak leczy chorych na stres

mo縩a do ko馽a wyja秐i. W r罂nych krajach r罂nie si je klasyfikuje, wed硊g obowi眤uj眂ego u nas systemu ICD10 s to zaburzenia oznaczone kodem F45. Najbardziej podoba mi si angielski termin MUS - Medically Unexplained Symptoms, czyli objawy medycznie niewyt硊maczalne. Co mnie boli, lekarz wysy砤

Krystyna Kofta: Suk by

"Suki", twoja najnowsza ksi笨ka, wbrew temu, co sugeruje tytu, jest przychylna kobietom i nie jest tylko dla kobiet. To ksi笨ka wielowymiarowa, du縪 m體i o przemocy w rodzinie. Powinni j przeczyta m昕czy糿i, zreszt podoba si m昕czyznom. Chwali mnie Janusz G硂wacki, a on m體i, co

Wiele pi阾er wstydu. Z perspektywy etyka, ksi阣za i psychoterapeutki

! Gdybym ich nie mia, nie umia砨ym rozmawia o wstydzie. Mniej wstydu czy wi阠ej? Czego nam dzi trzeba? Gdzie wi阠ej przyzwoito禼i, tam mniej potrzeby wstydu. U nas przyzwoito禼i jest ma硂. Dlatego trzeba nam wci笨 wi阠ej wstydu w 縴ciu publicznym, politycznym, zawodowym. Jeste秏y na przyk砤d najbardziej

O barszczach i barszczykach

縜dna zupa nie koi tak skutecznie i czule, jak barszcz? T: Krem z dyni? M: To inna bajka. T: Ros蟪? M: Dla przezi阞ionych i rekonwalescent體. Ewentualnie dla id眂ych na wojn. T: Pomidorowa? Z ry縠m? M: Tak! Ale na drugim miejscu. Z硂to zdobywa barszcz, i niech tak zostanie na zawsze. Barszcz albo

Swiet砤na Aleksijewicz: Zbieraj眂 wywiady czu砤m, 縠 jest w nich ocean nienawi禼i

pilotem wojskowym, a teraz siedzia w domu i m體i: "Nie b阣 gotowa i nia馽zy dzieci! Przecie to nie jest zaj阠ie dla m昕czyzny!". On by chcia dokonywa wielkich czyn體. Dlatego m昕czy糿i cz甓ciej czuli si oszukani, popadali w alkoholizm. A kobiety musia硑 sobie jako radzi - je糳zi硑 na

Portrety, kt髍e znikaj - podobnie jak pami赕. Niezwyk砮 zdj阠ia i historie polskich matek [GALERIA]

niekiedy ca硑 dzie, godzina, a nawet tylko kilka minut, kt髍e zawa縴硑 na reszcie 縴cia bohaterki portretu. Tu przeczytasz historie kobiet... "Szpital by zat硂czony. Miejsca by硂 ma硂, wi阠 cz甓 rannych le縜砤 na prowizorycznych materacach u硂縪nych z czegokolwiek na brudnej i pokrwawionej pod硂dze

Matthew, mon amour - niech trwa McConaissance!

surfera? Fuj! A potem by pierwszy odcinek "Detektywa" i moje czu砮 serce z miejsca oszala硂. Wiedzia砤m ju, 縠 jeste aktorem, a nie tylko 砤dn bu糼 z blond loczkiem i perfekcyjnym kaloryferem na brzuchu z film體 o g硊pich b糳zi眊wach typu "Powiedz tak" , czy "Jak straci

Ksi笨 czy oszust? W Polsce ro秐ie liczba oszust體 matrymonialnych, a ich ofiarami s najcz甓ciej kobiety

odezwa si szybko. Na spotkaniu opowiada, 縠 szuka sekretarki. Praca od zaraz, dobrze p砤ci. Du縪 m體i o swojej samotno禼i. O 秏ierci ojca, kt髍y mia zawa, i matki, kt髍a na jego oczach przewr骳i砤 si na 秎iskiej pod硂dze i wskutek uszkodzenia czaszki umar砤 na miejscu, w jego ramionach. O bracie

Kr髄owa Filomena. Cztery nominacje do Oscara, w tym za najlepszy film

;. Niewolnicza praca mia砤 nauczy je pogardy dla grzechu cielesnego i wstr阾u do m昕czyzn. Mullan wydobywa kontrast mi阣zy ewangeliczn ide a ko禼ieln pedagogik, ska縪n obsesj seksualn. Skojarzenia by硑 mocne: dziewcz阾a staj眂e do apelu wygl眃a硑 w mundurkach jak wi昙niarki, a sadystyczne zakonnice

Autorka "Monolog體 waginy": By砤m dzieckiem, kiedy gwa硉em odebrano mi cia硂

spotka砤 mnie ze strony cz硂wieka, kt髍ego kocha砤m najbardziej na ca硑m 秝iecie. Od ojca. Bardzo wiele z tego, co mi robi, wymaza砤m z pami阠i. Ale mam przeb硑ski. Od moich najm硂dszych lat tata przekracza granice mojej intymno禼i - nie chc o tym m體i, ale by jednocze秐ie w stosunku do mnie czu硑

Co ci mo縠 zrobi jeden kleszcz?

reumatoidalne zapalenie staw體, a Frankowska czu砤 si coraz gorzej. - Myli砤m s硂wa, nie mog砤m wyci眊n辨 z zakamark體 pami阠i PIN-u do karty, kt髍ej stale u縴wa砤m. Wcze秐iej pilotowa砤m samoch骴, a potem zacz瓿am si gubi w terenie - wspomina. Trwa硂 to dziesi赕 miesi阠y, a wreszcie sama zrobi砤 sobie test

Udane ma晨e駍two - fakt czy fikcja. Jak si k丑ci, przeprasza i kocha

przesz硂舵 przez te same r罂owe okulary. Ale je秎i zwi眤ek si wypali albo rozpad, do pami阠i wracaj tylko negatywne aspekty tamtych dni. Wspomnienia mog nadal budzi nostalgi i optymizm, ale mog te wywo硑wa 縜l i rozczarowanie. Pami阾amy, 縠 romantycznie zagubili秏y si w nieznanym miejscu czy te

Dlaczego dzieci sta硑 si dla rodzic體 z klasy 秗edniej ich najwi阫sz inwestycj psychiczn, emocjonaln i finansow?

30 lat, dla m昕czyzn - 32. A im d硊縠j si na co czeka, tym oczekiwania rosn. Por體nuje pani znaczenie rodzicielstwa do tego, czym by硂 ma晨e駍two w czasach Jane Austen. Bo to jest dzi ten "ostateczny cel". To wok蟪 rodzicielstwa snuje si dzi romantyczne wizje. "Ach, to b阣zie

Zofia Na砶owska: Co za nonsens - takie 縴cie, takie zdychanie

jednego ucha na drugie. Du縪 m體i o Bogu i sile modlitwy, czyli o rzeczach, w kt髍e Zofia nigdy nie wierzy砤. Zawsze dziwi硂 j, 縠 mo縩a by inteligentnym katolikiem. Jerzy to dla niej "najczystsza egzotyka". Podobaj si jej w nim cechy, na kt髍e rzadko trafia砤 u m昕czyzn: 砤godno舵, dobro

Joanna J阣rzejczyk: Lubi walczy z facetami, lubi dosta i lubi odda

. Rzeczywi禼ie, staje si coraz popularniejszy. Nawet bokserzy m體i, 縠 MMA to prawdziwa walka. Podczas walk UFC [ameryka駍kiej organizacji mieszanych sztuk walki] nie ma tak, 縠 kto wyjdzie na jedn rund i p硑wa - tak si u nas m體i, gdy kto traci si硑. Zawodnik po pi阠iu rundach jest wci笨 pe砮n si, co

Nieznane 縪ny znanych m昕體 [FRAGMENTY KSI’KI]

秏ierci Gombrowicza w lipcu 1969 roku, Rita po秝i阠i砤 swoje 縴cie dzie硊 zmar砮go m昕a, okazuj眂 si znakomit kuratork jego spu禼izny. Utwory Gombrowicza przet硊maczono na blisko 40 j陑yk體, dzi阫i czemu jest jednym z najbardziej znanych w 秝iecie polskich pisarzy. Dla Rity jednak szczeg髄ne znaczenie

Pornografia jest sztuk, czyli Missy Jubilee i jej 250 stylowych film體 erotycznych

produkcji). Chc, by moja erotyka przemawia砤 zar體no do m昕czyzn jak i kobiet. Do ludzi z klas, inteligencj i smakiem. Do tych, kt髍zy na widok starego, dobrego porno robi si chorzy i maj ochot na danie przeznaczone dla bardziej wyrafinowanych i czu硑ch podniebie. Bo produkowanie pornografii

Monica Lewinsky zn體 o aferze z Clintonem. Skar縴 si, 縠 jej 縴cie run瓿o

g丑wnych z砤ma砤 jej 縴cie, 縠 jest prze秎adowana ka縟ego dnia. Krytykuje kultur, kt髍a ustawi砤 j pod pr阦ierzem i chce pomaga ofiarom internetowego oczerniania. "Mo縠 Was zaskoczy, 縠 jestem cz硂wiekiem. W 1998, kiedy m骿 romans z Billem Clintonem wyszed na jaw, by砤m zapewne najbardziej

Sztuka kochania, czyli tr骿k眛 z dw骿k

ma 17-letni c髍k. Bardziej prze縴砤 usuni阠ie ci笨y, w kt髍 zasz砤 z m昕czyzn, kt髍ego kocha砤. Dlatego tak walczy砤 o upowszechnienie antykoncepcji. Ale prowadzi砤 te wiele ci笨 u kobiet, kt髍e bardzo chcia硑 mie dzieci, a im si nie udawa硂. Pami阾a砤 r體nie, jak bardzo kiedy chcia砤 zaj舵

Piek硂 Egipcjanek: Kobieta zwodzi m昕czyzn tym, co ma pomi阣zy nogami. Dlatego nale縴 to wyci辨

wyst阷uje w dogmatyce islamskiej czy koptyjskiej, to popiera go zar體no wielu imam體, jak i ksi昕y. "Kobieta jest najwi阫szym zagro縠niem m昕czyzny, jego z硑m duchem prowadz眂ym na manowce. A zwodzi go zawsze tym, co ma pomi阣zy nogami. Dlatego nale縴 to wyci辨". To cytat z "m眃ro禼i"

Smak curry - wyj眛kowy film nie tylko dla smakoszy

m昕a. Specjalna przesy砶a z jedzeniem, wys砤na do niego do biura, przez pomy砶 trafia w r阠e innego m昕czyzny. Podejrzewaj眂, 縠 kto obcy zjada przygotowane przez ni posi砶i, nast阷nego dnia Ila wk砤da do przesy砶i nie tylko obiad, ale te li禼ik. Wieczorem dostaje od nieznajomego odpowied Tak

M昕czy糿i jak bogowie: Zeus, Apollo, Posejdon, Dionizos - kogo skrywa w sobie tw骿 partner?

swojej pracy zanurzaj si w sfer emocji, wyra縜j uczucia, pozwalaj im przez siebie przep硑wa. Posejdona mo縩a te zobaczy u niekt髍ych m昕czyzn nadu縴waj眂ych alkoholu. Na co dzie odcinaj si od swoich emocji, ale gdy si upij, kontrola znika i Posejdon wkracza do akcji. Zwykle spokojny i

Jerzy Kisielewski: T阺kni za "Kisielem"

. W體czas do pracy sz砤 mama. Kto zajmowa si wtedy dzie鎚i? W domu by硑 trzy doros砮 osoby: ojciec, matka i ciotka. Ciocia nigdy nie wysz砤 za m笨 i mieszka砤 ca砮 縴cie z nami. Obecno舵 dw骳h kobiet si czu硂. Byli秏y ch阾nie odwiedzani przez samotnych m昕czyzn - przede wszystkim z powod體 kulinarnych

Wybieg za krat

zgin背 na miejscu. Szy nauczy si w wi陑ieniu. W warsztacie zacz背 si ruch, gdy trafi tu m昕czyzna, kt髍y na ulicy sprzedawa ubrania dla zwierz眛 (w Peru pan mo縠 marzn辨 bez swetra, ale pupil - nie). Zacz阬i szy mundurki szkolne, kt髍e s powszechne w ca砮j Ameryce Po硊dniowej. - Na pocz眛ku nie

Arabowie potrafi sprawi, 縠 kobieta czuje si pi阫na - m體i Nike Farida, autorka ksi笨ki "Panna M硂da"

teraz musz si kszta砪i. Im by砤m starsza, propozycji by硂 coraz wi阠ej. W pewnym momencie zacz背 odmawia t硊macz眂, 縠 po prostu c髍ka nie chce wychodzi za m笨.   痑den m昕czyzna si tam Pani nie spodoba?   - Kiedy ju by砤m kobiet, pozna砤m fascynuj眂ego cz硂wieka. By b硑skotliwy

Top Model 2 w Pary縰 - sesja ze scenami z paryskiego 縴cia

Niemiec w Pary縰, Andre Rau jest przede wszystkim gwiazd XX w. Autor wielu emblematycznych portret體 gwiazd i wielu kosmetycznych kampanii reklamowych dla francuskich marek (L'Oréal, Lanc鑝e). ietny w fotografii twarzy, ale mamy wra縠nie, 縠 znacznie lepiej wychodzi mu z m昕czyznami

Rak piersi, prostaty, p硊ca, jelita, macicy. Wszystko, co powiniene wiedzie o leczeniu raka

. Pierwszym badaniem wykonywanym u pacjenta jest badanie per rectum. Na kolejnych etapach diagnostyki oznacza si antygen PSA i wykonuje ultrasonografi przezodbytnicz (pod jej kontrol wykonuje si te biopsj). Najbardziej czu硑m badaniem obrazowym gruczo硊 krokowego jest rezonans magnetyczny. Ze wzgl阣u

By kobiet w Polsce: Dwudziestolatki

nieszcz甓liwym ma晨e駍twem. Mam bardzo to wszystko za砤ma硂, ale wraca do siebie. Nie ma nowego partnera, trudno jej komu zaufa, a poza tym to nie jest du縠 miasto - mo縠 200 tys. mieszka馽體 - i w wieku 50 lat trudno znale兼 m昕czyzn: tu s same stojaki spod sklepu. Mama m體i jej czasem: "Dziecko

S眃, kt髍ego nie by硂 - brytyjski dzia砤cz partyjny oskar縪ny o gwa硉

stawiane s przeciw sobie zeznania jednego z najbardziej prominentnych dzia砤czy organizacji i nikomu nie znanej szeregowej aktywistki. Sprawa ponad jednostk? Chyba wszyscy poczuli, 縠 "jest to po秝i阠enie, na kt髍e s gotowi", gdy 縜den z cz硂nk體 Komitetu nie uzna m昕czyzny winnym

Dzieci dyktator體 [FRAGMENTY KSI’KI]

wiosn 2008 roku oficjalnie pojawia si u boku ojca w publicznych miejscach: w subbotnik - obowi眤kowy i niep砤tny dzie pracy, zwyczaj wywodz眂y si z dawnej sowieckiej tradycji, do kt髍ej powr骳i kaszenka w 1997 roku, podczas mecz體 hokeja oraz s硊縝owych podr罂y ojca po Bia硂rusi, jak r體nie za

Przytul mnie, prosz

traktowany jest priorytetowo. To od niego zaczynamy eksploracj 秝iata. Tymczasem dotyk to jeden z najbardziej zaniedbywanych dzi zmys丑w. Na jego "niedobory" wra縧iwe s szczeg髄nie ma砮 dzieci. Brak czu砮j troski ju w pierwszych miesi眂ach 縴cia mo縠 trwale zmieni spos骲, w kt髍y m髗g malucha

Opieka nad dzieckiem: Wi阫szo舵 ojc體 dobrowolnie zgadza si, by dzieci mieszka硑 z matk

przypadku sprawdzi si model opieki naprzemiennej. Czy nie jest tak, 縠 je秎i dwa tygodnie w miesi眂u dziecko b阣zie mieszka硂 u ojca, to w klasie nie dadz mu 縴, 縠 matka go nie chce? Kiedy, kiedy by硂 mniej rozwod體, dzieci rozwiedzionych rodzic體 cz阺to czu硑 si w klasie napi阾nowane. Teraz rozwod體

Billie Holiday: Nie stroni砤 od heroiny, whisky i opium, ale jej najbardziej zgubnym na硂giem byli m昕czy糿i

knajp Café Society, kt髍a jest antidotum na snobizm i rasizm nowojorskich lokali. Zale縴 mu na miejscu, kt髍e sta硂by si agor dla wymieszanej rasowo klienteli. W砤秐ie uda硂 mu si dla niego pozyska fantastyczn m硂d piosenkark Billie Holiday. Prosi Meeropola, 縠by razem z akompaniatorem

Zapach wielkiego miasta

, Ouarzazate, Jaisalmer i Zagorsk, kt髍e nawi眤uj do wa縩ych dla r罂nych wyzna miejsc kultu. Innym razem chodzi o obrazy z dalekich wypraw, wspomnienia z dzieci駍twa albo rodzinne opowie禼i, jak w przypadku przyprawowo-kadzidlanego Encens Chembur Byredo. To ho砫 dla przedmie舵 Bombaju, gdzie wychowywa砤 si

Rozwi眤ana adopcja. Po rozprawie us硑sza砤m tylko: "To ja id, mamo, cze舵"

, 縠 to by pierwszy znak, powinni秏y si wtedy rozsta. Po dziesi眛ej pr骲ie odm體i砤m kategorycznie. Zaproponowa砤m adopcj, z miejsca odm體i. P蟪 roku p蠹niej sam wr骳i do tematu. Moje dzieci Trafili do o秗odka adopcyjnego w swoim mie禼ie. Gabriela robi砤 wtedy dodatkowe studia w s眘iednim

Tancerka Pola Nire駍ka by砤 zawsze o krok przed nazistami. To j uratowa硂

). Uwa縜砤 ona, 縠 esencj ta馽a s wyzwalane przeze emocje. Odchodzi砤 te od pierwiastka p砪i w ta馽u i kanonu wykonywania r髄 m阺kich tylko przez m昕czyzn, a kobiecych przez kobiety. Propagowa砤 taniec wyzwolony - tak縠 od stroju przeszkadzaj眂ego w pe硁i artystycznego wyrazu i wykonywany nago. Pola

Inga Iwasi體: Ojciec by mnie pochwali

tak obsesyjn my秎, 縠 nie mog pozwoli, by cokolwiek, czego dotyka poprzedniego dnia, zosta硂 kupione, zabrane, wyrzucone. Mam spakowan saszetk tych wszystkich drobnych narz阣zi zegarmistrzowskich, jego najbardziej osobistych rzeczy. Bardziej osobistych ni domowe przedmioty codziennego u縴tku

Dolegliwo禼i psychosomatyczne: Jak leczy chorych na stres

, kt髍ych pochodzenia nie mo縩a do ko馽a wyja秐i. W r罂nych krajach r罂nie si je klasyfikuje, wed硊g obowi眤uj眂ego u nas systemu ICD10 s to zaburzenia oznaczone kodem F45. Najbardziej podoba mi si angielski termin MUS - Medically Unexplained Symptoms, czyli objawy medycznie niewyt硊maczalne. Co mnie

W 秝iecie skradzionych dzieci. Ksi笨ka o ludziach, kt髍zy z砤mali 縴cie tysi眂om Hiszpan體

miejsk legend, kt髍 opowiada硂 si u fryzjera. Na porod體ce moja mama pilnowa砤, 縠by ani na chwil dziecko nie znikn瓿o. P蠹niej zrozumia砤m, 縠 jej zachowanie mia硂 sens. Zacz瓿am si zastanawia, co ja bym czu砤, gdyby powiedziano mi, 縠 moje dziecko umar硂, a moje serce czu硂by, 縠 ono nadal 縴je

Dziecko Sary

umawiaj na randk. 痚 trzeba zadba o miejsce, w kt髍ym si spotykaj z ch硂pakiem. Nie powinno by schod體, 縠by m昕czyzna nie musia pomaga. 痚by nie wnosi w髗ka i nie my秎a, 縠 s ci昕arem. Niech poka勘, jakie s samodzielne. A je秎i nie s, mog by. Niech spojrz na Sar. Wyprowadzi砤 si z domu

"Jak ojciec i syn" - nagrodzony w Cannes film pyta o to, czym jest wsp蟪czesne ojcostwo? [WYWIAD Z RE痀SEREM]

pokoleniami, a z k硂potem z okre秎eniem modelu wsp蟪czesnego ojcostwa. W Japonii m昕czyzna jest nieco skofudowany. Nie wie, czy ma by czu硑m i opieku馽zym ojcem, czy raczej kreowa si na pewnego rodzaju niepodwa縜lny autorytet w rodzinie. Kiedy zastanawia砮m si, jak sportretowa w filmie dwie rodziny

Znamy finalist體 Nagrody Kapu禼i駍kiego dla najlepszego reporta縰 2013 r. Dw骳h Polak體

Amerykanka Katherine Boo przez ponad trzy lata odwiedza砤 dzielnic biedoty Annawadi w Bombaju. Stworzy砤 przejmuj眂y obraz 縴cia wykluczonych. Jej rodak Mark Danner odtworzy przebieg zbrodni w salwadorskim El Mozote, gdzie 10 grudnia 1981 r. mordowano m昕czyzn, kobiety i dzieci pos眃zanych o

Nieludzkie narodziny Julity

jeszcze u ginekologa, nie wyobra縜 sobie zbli縠nia fizycznego z m昕czyzn. M體i, 縠 nigdy nie zdecyduje si na drugie dziecko. - Wszyscy t硊macz mi, 縠 takie rzeczy si zdarzaj. Ale ja chc m體i o tym g硂秐o i chc, by kobiety, kt髍e prze縴硑 co podobnego, te m體i硑. Mo縠 to zmieni nastawienie

Agentka Ana Montes: Ekspertka Pentagonu by砤 najwa縩iejszym szpiegiem Fidela Castro

"Nie podoba mi si to miejsce, ale s pewne rzeczy w 縴ciu, za kt髍e warto i舵 do wi陑ienia. Albo kt髍e warto zrobi, a potem si zabi, 縠by nie sp阣zi tam du縪 czasu". Te s硂wa Ana Belén Montes adresowa砤 do swojego siostrze馽a. List napisa砤 w Carswell w teksaskim Fort Worth, w

Ratuj眂 pani Travers

, sk眃 pochodzi砤 rodzina ojca, by w體czas prowincjonaln dziur, a Travers mia砤 wi阫sze ambicje, wi阠 lekko rozszerzy砤 definicj ojczyzny i w roku 1924 wsiad砤 na pok砤d parowca linii White Star Line do Londynu. Za bilet zap砤ci砤 ciotka Ellie, a na miejscu Pamela mia砤 na pocz眛ek zatrzyma si u

Straszenie seksem po polsku

seksem uderza w kobiety? Poniewa m阺ki model seksualno禼i, czyli to, co s硊縴 m昕czyznom, jest powszechnie znane i nie budzi wi阫szych kontrowersji. Wci笨 klasyczny stosunek jest promowany jako najbardziej naturalny spos骲 na seksualn przyjemno舵 dla obu p砪i. A prawda jest taka, 縠 u kobiet rzadko

Mi硂舵, rozkosz, szczytowanie - bez nich kultury francuskiej zrozumie nie spos骲

w砤禼iwie natychmiast, bez nich kultury francuskiej zrozumie nie spos骲. Niby nic w tym szczeg髄nego, pruderia nie nale縴 do najbardziej poszukiwanych przymiot體 naszego wieku (ani innych wiek體 zreszt). A jednak francuski brak pruderii jest wyj眛kowy; podobnie jak francuskie zmieszanie wyrafinowania z

Albo penis, albo p阣zel

Sleeping" Roman Abramowicz kupi za 33,6 mln dolar體. A te konie do ko馽a 縴cia zostan ko駇i. Chocia i tak im si uda硂. W sensie, 縠 nie urodzi si taki ko jeden z drugim jako np. 縴rafa. 痽rafa, jak twierdzi pisarz polski Ignacy Karpowicz, przesrane ma najbardziej. W sensie, 縠 ani si porz眃nie

Jak podr罂owa z niepe硁osprawnym dzieckiem

Kanadzie to oczywisto舵. Nie, to nie mia by 縜den babski wyjazd ani afirmacja relacji matka - c髍ka. Po prostu w 縴ciu tak jest, 縠 m昕czyzna zostaje w domu, 縠by pracowa (np. tata Agaty buduje w ca砮j Polsce domy z bali), a duet matka i c髍ka, ju zaprawiony w codziennych bojach, wyje縟縜 sam. - Kto

Cicho sza, idzie czwarta fala feminizmu

powie, 縠 je秎i zastrajkujesz, nie wyjdziesz za m笨. Podobnie jest w ruchach obrony praw mniejszo禼i, u ekolog體 czy pacyfist體. Istnieje tylko jeden ruch, kt髍y wi笨e si z zagro縠niem dla najwa縩iejszych, najbardziej intymnych obszar體 縴cia: zwi眤ku, rodziny, osobistego szcz甓cia. Z drugiej strony

Je秎i cz硂wiek nie p骿dzie za swoim powo砤niem, wtedy wszystko si psuje

. To by砤 Sara Susanne Krog z domu Ling, urodzona 19 stycznia 1842 roku, r體no sto lat przede mn, tego samego dnia, co m骿 syn. Moja c髍ka stwierdzi砤, 縠 to znak. Zacz瓿am wi阠 pisa swoj histori od Sary Susanne - ona, cho najbardziej odleg砤 czasowo i de facto ze mn niespokrewniona, sta砤 si

Dokumentalistki Beata Macha砤 i Anna Chudziak w szatni z siatkarzami

kobietami. A by硑 tego jakie plusy? B.: M昕czyznom 砤twiej otworzy si przed kobietami. A.: A ja nie zrzuca砤bym tego na karb kobieco禼i. My秎, 縠 zobaczyli u nas ogromne zainteresowanie siatk體k, pasj, kt髍a pomo縠 nam doprowadzi sprawy zwi眤ane z filmem do ko馽a. Zna硑禼ie si wcze秐iej? A

Na 縴czenie Czytelniczki - moje ulubione seriale (CZ师 TRZECIA)

mniej, ni mu si nale縜硂. To wcale nie jest tak, 縠 jestem nieobiektywna (chocia jestem) i nie mog si oprze serialom o bran縴, bo takie na przyk砤d "30 Rock" odrzuci砤m ze wzgard, wiem, mia硂 mn髎two fan體 i wysokie notowania, mnie jednak nie wesz硂 kompletnie, mo縠 nie to miejsce, nie

Donya al-Nahi - "Bond w sp骴nicy"

je rzekomo zostawi w londy駍kim mieszkaniu swojej siostry. Wiem te, 縠 bez mojej wiedzy wyst眕i o duplikaty brytyjskich paszport體 dzieci. 25 marca 2003 r. odkry砤 pani, 縠 zamiast wizyty u dentysty w s眘iedniej dzielnicy pani c髍ka i syn wyjechali z ojcem do Iraku. Co pani czu砤? By砤m w szoku

Mistrzyni Diana Nyad

Bonnie. Key West to miasto na Florydzie. Najbardziej na po硊dnie wysuni阾y punkt kontynentalnych Stan體 Zjednoczonych. Ponad 200 km na zach骴 od Miami i 177 km na p蟪noc od Hawany. To w砤秐ie te 177 km pr骲owa砤 pokona wp砤w Diana. 15 godzin p蠹niej dotar砤 do brzegu Florydy. Kiedy woda by砤 ju za

Redakcja Focha dzi le縴 i pachnie - czego i Wam 縴czymy!

do g髍y brzuszkiem / fot. Agata Po砤jewska RedNacz Nie 縴j marzeniami, raczej staram si cieszy tym, co mi si przydarza. Ale gdybym mog砤 sobie zaprojektowa dzie, taki prezent dla samej siebie, to zawiera砨y on na pewno kilka kluczowych element體: - Miejsce: kt髍e z moich ulubionych miast. Mo縠

Czego 縴czysz sobie z okazji Dnia Kobiet? Prezentujemy najciekawsze prace konkursowe

nie jest zbyt d硊ga, lecz dzi阫i temu wszystkiemu szcz甓cia do秝iadcza zaczynam, wi阠 prosz, b砤gam, cho jeszcze dni kilka tak zgodnie z tym, co za硂縴砤m. I jedno ma砮 縴czenie tak ju na sam koniec listy d硊giej, by m骿 m昕czyzna ze mn wytrzyma. II. Anna: Chc pozwoli sobie na okazywanie

Amy Winehouse. Nasza heroina

W internecie mo縠sz znale兼 o niej wszystko. Lista ch硂pak體 Amy. Zbi髍 tatua縴 z opisami - plus link do zestawu naklejek udaj眂ych te prawdziwe. Teksty, piosenki, wywiady, najlepsze stylizacje. Drugie miejsce na li禼ie najgorzej ubranych kobiet, zaraz po Victorii Beckham. S tutoriale, jak zrobi

Elizabeth Pisani: Prostytucja to g體niana robota. Praca w nocy w spo縴wczym te

swoich ankieter體 w soboty, bo wtedy na miejscu s w砤禼iciele i w禼iekn si, 縠 zawracacie dziewczynom g硂w. Ankieter體 dobierasz tak, 縠by ludzie, kt髍ych badasz, chcieli z nimi rozmawia i nie czuli si os眃zani. Ale jak dobierzesz takich, co zamiast patrze w ankiet i zaznacza odpowiednie okienka