m昕czyzna po rozwodzie artyku硑

Joanna Roszak, SWPS

Kobieta w Polsce. Matka jest tylko jedna

Kobieta w Polsce. Matka jest tylko jedna

W badaniu Joanny Roszak z SWPS-u, przeprowadzonym w 2014 roku zadano dwa identyczne jak w 1999 pytania, dotycz眂e kwestii wy潮czno禼i opieki matki nad dzieckiem po rozwodzie, a tak縠 przyczyn tego, 縠 kobiety lepiej ni m昕czy糿i nadaj si do opieki nad potomstwem

"Czy uwa縜sz, 縠 kobiety lepiej zajmuj si dzie鎚i ni m昕czy糿i?" Prezentujemy wyniki bada

Ci眊 dalszy bada "Wysokich Obcas體" i SWPS z cyklu "By kobiet w Polsce". 15 lat temu w identycznym sonda縰 "WO" bada硑 obiegow opini, 縠 kobiety lepiej zajmuj si dzie鎚i. Wtedy i kobiety, i m昕czy糿i uznali, 縠 to prawda. A dzi?

痮na wyd硊縜 縴cie

Ma晨onkowie rzadziej choruj na zapalenie p硊c i raka. Cz甓ciej omijaj ich zawa硑 serca i operacje. Rozw骴 gorzej wp硑wa na zdrowie ni bycie samotnym przez ca砮 縴cie. Lepiej nigdy si nie wi眤a, ni rozwodzi

Syndrom ci昕kiego rozstania. Czy jest gro糿y?

trakcie rozwodu chudnie - brak apetytu nie s硊縴 wciskaniu w siebie po縴wienia. Wspomniana ju Demi Moore wp阣zi砤 si w niedowag i wyl眃owa砤 w szpitalu z za砤maniem.Z bada przeprowadzonych przez naukowc體 z Michigan State University wynika, 縠 w przypadku porzuconych kobiet ich zdrowie podupada po

Kl眛wa Oscara - czy z硂ta statuetka Kodak Theatre przynosi pecha w ma晨e駍twie?

Kl眛wa Oscara - czy z硂ta statuetka Kodak Theatre przynosi pecha w ma晨e駍twie?

p蠹niej Halle rozwodzi si z m昕em Erikiem  Benetem, po niespe硁a dw骳h latach ma晨e駍twa. Przyczyn rozwodu by硑 liczne zdrady partnera Berry. Lubisz nasze artyku硑? Zosta naszym fanem i kliknij tutaj. W 2009 roku Akademia Filmowa doceni砤 kunszt aktorski Winslet, za rol by砮j stra縩iczki w

Je秎i si nie o縠nisz, to si nie rozwiedziesz - jak dzieci prze縴waj rozw骴 rodzic體?

, kobiet i dzieckiem w momencie separacji (po kt髍ej nast阷owa rozw骴). Wywiady te by硑 powtarzane z wi阫szo禼i uczestnik體 co 5 lat przez 鎤ier wieku. Skala i czas trwania tych bada by硑 absolutnie bezprecedensowe.Metodologia Judy opiera砤 si na poufnych rozmowach  i studiach poszczeg髄nych

Dziwaczne zapisy w umowach przed秎ubnych - kto jest na tak?

Dziwaczne zapisy w umowach przed秎ubnych - kto jest na tak?

prawnika, gdzie negocjowa砤 z przysz潮 縪n ka縟y punkt intercyzy. Przewra縧iwiona na punkcie wierno禼i O'Donnell przeforsowa砤 zapis, kt髍y m體i o tym, 縠 w przypadku zdrady ukochanej, po rozwodzie Round nie otrzyma ani grosza z maj眛ku gwiazdy. Przed potencjalnym ograbieniem z fortuny lubi si chroni

IX etap體 zwi眤ku - jak 縴, aby po縴cie by硂 udane?

odbudowanie relacji z m昕em. Lubisz nasze artyku硑? Zosta fanem i kliknij tutaj. Dla cz甓ci kobiet wydarzenia, kt髍e mia硑 miejsce podczas etapu pi眛ego ko馽z si rozwodem na etapie sz髎tym. Po ponad dwudziestu latach po縴cia, kobiety zaczynaj si g酬boko zastanawia nad tym, co w ich 縴cie wnosi m笨 i

550 sukien 秎ubnych dziennie

pami阾a, 縠 tendencja ta dotyczy g丑wnie du縴ch miast, w kt髍ych intensywno舵 rozwod體 jest ponad dwukrotnie wy縮za ni na wsi, gdzie problem dotyczy co si骴mego ma晨e駍twa. G丑wnym powodem pozostaje niezgodno舵 charakter體, zaraz za ni - zdrada. Coraz wi阠ej ma晨e駍tw rozpada si po roku, czy dw骳h

Prawdziwy raj dla singielek

Prawdziwy raj dla singielek

-letnia kelnerka, kt髍a niedawno wr骳i砤 do rodzinnego miasta po rozwodzie, wyst眕i砤 o pozwolenie na posiadanie paralizatora. Jej mama i ojczym nie pozwalaj samej rusza si z domu i odradzaj noszenie sp骴nic i wysokich obcas體. Wielu z tych m昕czyzn, kt髍zy nagabuj samotne kobiety nosi obr眂zki

Bezp硂dni si rozwodz

Bezp硂dni si rozwodz

bezskutecznie. Cytowany w artykule lekarz, Akbarszo Ahmedow, przyznaje, 縠 w秗骴 m昕czyzn, kt髍zy zg砤szaj si do niego po porad, wi阫szo舵 ma za sob ju przynajmniej jedno ma晨e駍two zako馽zone rozwodem. M阺ka bezp硂dno舵 to prawdziwe tabu w tym kraju. I mimo, 縠 w wi阫szo禼i przypadk體 砤two by硂by j

Pary nie do wiary. Oni byli kiedy razem!

kolorowej, tym razem nie dosz硂 do publikacji. O mi硂禼i, ale do 縪ny Kate Rozz, opowiedzia p蠹niej sam Adamczyk. Lubisz nasze artyku硑? Zosta fanem i kliknij tutaj. Natalie Portman spotyka砤 si z wieloma interesuj眂ymi m昕czyznami - muzykiem Mobym, aktorem Gaelem Garci Bernalem oraz... Jake'iem

Katarzyna Surmiak-Doma駍ka: Na k硂poty Wiktoria

Katarzyna Surmiak-Doma駍ka: Na k硂poty Wiktoria

Artyku pochodzi z Magazynu "Ksi笨ki" nr 2 (9) z czerwca 2013. Zapraszamy do salon體 prasowych po najnowsze wydanie tego kwartalnika dla mi硂秐ik體 literatury Jest 29 lipca 1981 r., dzie 秎ubu ksi昕nej Diany i ksi阠ia Karola. Pod katedr 秝. Paw砤 podje縟縜 kr髄owa El縝ieta. W

Rewolucja w mi硂禼i

Rewolucja w mi硂禼i

Artyku pochodzi z zaprzyja糿ionego serwisu HelloZdrowie.pl Po tej lekturze konserwatywnym czytelnikom z pewno禼i zje縴 si w硂s na g硂wie. Proroctwom o upadku klasycznego modelu ma晨e駍twa z rado禼i natomiast przyklasn zwolennicy wolnej mi硂禼i. Oraz osoby, kt髍e spe硁ienie osobiste i status

"Zgorzknia砤 pizda" w obronie sprawiedliwo禼i

"Zgorzknia砤 pizda" w obronie sprawiedliwo禼i

Spo砮cznej pokazuje, 縠 kiedy kobieta choruje, ryzyko rozpadu ma晨e駍twa jest o wiele wi阫sze, ni kiedy choruje m昕czyzna. Kobietom z rakiem macicy rozw骴 przytrafia si dwukrotnie cz甓ciej ni kobietom zdrowym. W przypadku m昕czyzn z rakiem prostaty jest odwrotnie - ryzyko rozwodu jest u nich mniejsze ni

To nie jest kraj dla dobrych kobiet

To nie jest kraj dla dobrych kobiet

rozw骴. Jak to knuj, oszukuj i generalnie chc zostawi m昕czyzn "go砮go", jak nie maj granic w oszczerstwach i fabrykowaniu dowod體 - byle tylko zabra. Wszystko zabra. Autor tekstu podaje 5 sposob體 fabrykowania dowod體 stosowanych przez kobiety i jak sam zaznacza - jest to niepe硁a ich

Uciek砤m sprzed o硉arza

Uciek砤m sprzed o硉arza

nieodparta my秎: a je秎i spotkam kiedy na swojej drodze osob, z kt髍 b阣 mog砤 gada godzinami, przy kt髍ej bez skr阷owania b阣 si 秏ia i p砤ka. Przy kt髍ej b阣 sob. Oczywi禼ie, 縠 rozwody s dla ludzi. Ale po co. Po co bra 秎ub, je秎i od samego pocz眛ku naszego wsp髄nego 縴cia mamy w眛pliwo禼i

Mi硂舵 po islamsku, czyli jak oni to robi?

prezenty. W takiej sytuacji m昕czyzna mo縠 sam poprosi rodzic體 kobiety o jej r阫. Lubisz nasze artyku硑? Zosta fanem i kliknij tutaj. W odr罂nieniu od ludzi na Zachodzie, Muzu砿anie nie gloryfikuj zakochania, czyli tego szalonego mi硂snego haju na pocz眛ku znajomo禼i. A dlaczego? Dlatego, 縠 mi硂舵

Rozw骴 i alimenty na dziecko, jak napisa pozew [PORADNIK]

Rozw骴 i alimenty na dziecko, jak napisa pozew [PORADNIK]

b阣zie je sama wychowywa i utrzymywa. S眃 nie przychyli si do wniosku kobiety. Po pierwsze dlatego, 縠 bycie z硑m m昕em nie jest to縮ame z byciem z硑m ojcem. M昕czyzna troszczy si o synka, chce z nim przebywa i bra udzia w jego wychowaniu. Po drugie, mo縧iwo禼i zarobkowe i maj眛kowe Anny s

Zakochani w pi阫no禼iach z wybiegu i przystojniakach z reklam體ek

ramiona Stathama trafi砤 po rozstaniu z francuskim aktorem Olivierem Martinezem. Lubisz nasze artyku硑? Zosta fanem i kliknij tutaj. Kr髄owa muzyki pop Madonna po rozwodzie z Guy'em Ritchie'em przestawi砤 si na m硂dszych od siebie partner體. Pierwszym z nich by brazylijski model Jesus Luz. Poznali si

Przeznaczeni.pl. Randki po bo縠mu

Przeznaczeni.pl. Randki po bo縠mu

;Szukam m昕czyzny 30-40 lat, kt髍y potrafi pokocha, szanowa kobiet i wspiera j w trudnych decyzjach. M昕czyzny, do kt髍ego mog砤bym odej舵 od m昕a" (Pyzia na Swatka.pl).Ale s te Polacy, kt髍zy chc to robi po bo縠mu: "Szukam wiernego towarzysza 縴cia, z kt髍ym mog砤bym po潮czy si

Pozna砤m robota: zakochanie ON, potem zakochanie OFF

Pozna砤m robota: zakochanie ON, potem zakochanie OFF

W zwi眤ku z problemem zwi眤anym z wchodzeniem w za縴砮 relacje damsko-m阺kie w秗骴 TOP MANAGEMENTU oraz powszechnym kryzysem - nie tylko finansowym, ale te i moralnym - w秗骴 pan體 po rozwodach, po czterdziestce i po p砤tnym seksie, postanawiam podzieli si swoim ostatnim do秝iadczeniem, nazwijmy

Colette - gorszycielka mimo woli

Colette - gorszycielka mimo woli

tw髍c體, symbolist體, dekadent體. Poznali si, gdy przyjecha do Burgundii znale兼 mamk dla nie秎ubnego dziecka, kt髍e mia z pewn m昕atk w Pary縰. M硂dziutka Sidonie Gabrielle Colette zakocha砤 si w nim bez pami阠i.Pisa o niej po rozwodzie, 縠 by砤 "ma潮, inteligentn ch硂pk, sprytn i

Dlaczego zdrada zawsze jest kobiet?

publikowane na stronie s prywatnymi opiniami u縴tkownik體. A najbardziej w tym wszystkim obrzydza mnie agresywne atakowanie kobiet przez inne kobiety. A co z m昕czyznami? Rozumiem, 縠 ten biedny kochaj眂y m笨 czy narzeczony przypadkiem spotka podst阷n j阣z w bibliotece, po czym niefortunnie przewr骳i si

Jennifer Aniston - zdradzona, porzucona, smutna. Tak j pokazuj media. Dlaczego?

sobie na s砤bo舵 i opowiedzenie o swoich uczuciach po zerwaniu - w wywiadzie udzielonym "Vanity Fair". Przyzna砤 w nim,  縠 owszem, by砤 po rozwodzie smutna, nieszcz甓liwa i zdezorientowana. To wystarczy硂, by prasa ka縟e jej zdj阠ie zrobione bez makija縰 lub bez m昕czyzny u boku

Poszukiwanie m昕a po trzydziestce [WASZE OPINIE]

wielu komentuj眂ych niepowodzenia autorki rozbijaj si o rozbie縩o舵 oczekiwa kobiet i m昕czyzn. Gaz-wegaz brutalnie stwierdza, 縠 stworzony w g硂wie autorki m昕czyzna szuka (i bez problemu znajdzie) m硂dej laski z j阣rnym cycem, a nie zdesperowanej pani grubo po trzydziestce, kt髍 wcze秐iej

Nie ma nowego 縴cia po rozwodzie. Jest to, kt髍e jest - rozmowa z Rachel Cusk

powiedzie, ale sam wyb髍 ma晨e駍twa jako formy bycia z drugim cz硂wiekiem ju nie by takim wolnym wyborem.Jak to?Po rozwodzie bardzo zainteresowa砤m si Jungiem i jego teori wieku 秗edniego, tego etapu w 縴ciu, kt髍y nast阷uje w體czas, gdy dzieci駍two ostatecznie wyga秐ie. My秎, 縠 ma晨e駍two jest w

Gomofobia - czyli strach przed 秎ubem

tego, 縠 nasze ma晨e駍two mo縠 okaza si pomy砶. Ostatnimi czasy, co roku ponad 65 tys. par 縴j眂ych w zalegalizowanych zwi眤kach rozwodzi si. Je縠li nasi rodzice nie byli szcz甓liwym ma晨e駍twem lub s po rozwodzie, wiara w trwa硂舵 zwi眤ku drastycznie spada. Jak sobie z tym radzi? Gomofobia sama

Mezalians czy odhaczanie punkt體 z listy? O zani縜niu standard體 ze strachu przed samotno禼i

Na gazetowym forum w w眛ku "Czy 縠by znale兼 faceta, trzeba obni縴 standardy?" , nawi眤uj眂ym do artyku硊 kobieta, kryj眂a si pod loginem daughtry zada砤 pytanie: Jak jeste lask po trzydziestce, to musisz dramatycznie obni縴 swoje wymagania wobec facet體, 縠by z kim si zwi眤a

O wy縮zo禼i m阺kiej przyja糿i nad kobiec

r罂ne rozmowy na temat otaczaj眂ego nas 秝iata, cz阺to poruszamy tematy 縴cia, ludzi, czy kontemplujemy nad k眛em padania li禼ia z drzewa. Po przeczytaniu wspomnianego artyku硊, zada砤m m昕owi pytanie odno秐ie przyja糿i mi阣zy lud糾i. Zastanawiali秏y si, dlaczego jedne przyja糿ie s inne od pozosta硑ch

Dwie mamy i szcz甓cie. Rodziny homoseksualne pr骲uj uk砤da sobie 縴cie mimo trudno禼i

gejowskich: poniewa dzieci po rozwodach zostaj g丑wnie przy matkach, zwi眤ki gejowskie raczej nie wychowuj dzieci jednego z partner體. Wychowuje je matka przy udziale ojca biologicznego, ale najcz甓ciej bez udzia硊 jego partnera. Tak jest w 58 proc. przypadk體. W 20 proc. partner uczestniczy w opiece nad

By kobiet w Polsce: trzydziesto- i czterdziestolatki

po rozwodzie dowiedzia砤 si od znajomych, 縠 by hazardzist. Ma晨e駍two trwa硂 trzy lata. Dosta砤 rozw骴 z orzeczeniem o winie. Mia砤 wtedy 23 lata. Adwokata nie mia砤, sama napisa砤 pozew. A m笨 oczywi禼ie pr骲owa j zatrzyma, jeszcze po latach m體i, 縠 j kocha i ju czas, 縠by wr骳i砤. Nigdy

Chude lata w zwi眤ku - kiedy mi硂舵 przechodzi kryzys [SONDA]

oci眊a砮m si z wyj禼iem z pracy do domu. M昕czyzna twierdzi, 縠 pr骲owa przem體i 縪nie do rozs眃ku i porozmawia o kondycji ich zwi眤ku, ale przez pierwsze p蟪 roku 縴cia ich syna, jego partnerka przyjmowa砤 postaw konfrontacyjn. -Kiedy jej siostra urodzi砤 dziecko rok po naszym, powieli砤 zachowanie

Dlaczego si rozwodzimy? Takie powody mia硑 gwiazdy!

p硑ty. Po 10 latach ma晨e駍twa para rozsta砤 si, zadziwiaj眂 opini publiczn. I chocia na pocz眛ku m體iono o wypaleniu si uczucia i braku konkretnego powodu, p蠹niej do prasy trafi硑 informacje o tym, 縠 縪na kasza Nowickiego czu砤 si zepchni阾a na drugi plan. Tradycyjny podzia r髄 w rodzinie to

Dr Justyna Melonowska o Janie Pawle II: i阾y nie znaczy nieomylny

uwa縜j, 縠 Wojty砤 nie pope硁i 縜dnych b酬d體. Mamy wi阠 do czynienia z pierwszym w historii ludzko禼i sp骿nym i bezb酬dnym filozofem i teologiem Jedno z pism rzekomo naukowych poinformowa硂 mnie, 縠bym nie przysy砤砤 im swojego artyku硊, poniewa podaj w w眛pliwo舵 pewne kwestie, a oni nie dyskutuj z

Monica Lewinsky zn體 o aferze z Clintonem. Skar縴 si, 縠 jej 縴cie run瓿o

chce wraca do skandalu, kt髍y obwinia za zmarnowane 縴cie? Lewinsky t硊maczy, 縠 na jej decyzj mia砤 wp硑w sprawa Tylera Clementiego, ameryka駍kiego studenta, kt髍y w 2010 r. pope硁i samob骿stwo po tym, jak wysz硂 na jaw, 縠 ca硂wa si z m昕czyzn. "Pomy秎a砤m, 縠 je秎i opowiem prawdziw

Ma晨e駍ka wpadka Sienkiewicza

, i spalono by go na stosie . Kilka lat p蠹niej pope硁i砤 samob骿stwo. S硑nne pary: Napoleon i J髗efina. Cesarski rozw骴 stanu 痮naty po raz trzeci 5 maja 1904 r. Sienkiewicz niespodziewanie i potajemnie wzi背 秎ub z Mari Babsk, kt髍a po rekuzie otrzymanej ongi od pisarza wyl眃owa砤 w klasztorze

Koniec "TomKat" - kulisy rozpadu ma晨e駍twa Cruise'體. Czy wszystkiemu winni s scjentolodzy?

pary w Beverly Hills. Czy wolno舵 i dziecko wystarcz aktorce? Prasa ju teraz spekuluje, 縠 jej prawnicy b阣 chcieli si阦n辨 po po硂w wycenianego na 275 mln maj眛ku Cruise'a.Lubisz nasze artyku硑? Zosta fanem i kliknij tutaj.

Uciekaj眂a panna m硂da? To si zdarza!

si w powa縩e problemy. Pami阾aj, 縠 bior眂 秎ub z za硂縠nia podejmujesz decyzj na ca砮 縴cie. Oczywi禼ie rozw骴 tak縠 jest dla ludzi, ale mo縠 lepiej po prostu nie wychodzi za m笨? Co Ci trzyma przed ucieczk sprzed o硉arza? Fakt, 縠 prawdopodobnie z砤miesz serce narzeczonemu? Tak mo縠 si

102-letnia perkusistka Viola Smith: Ca砮 縴cie przy garach

Kilka miesi阠y temu 秝i阾owa砤 pani 102. urodziny. Jak okre秎i砤by pani ten czas? Najcz甓ciej m體i po prostu, 縠 mia砤m bardzo szcz甓liwe 縴cie. Ile znasz os骲, kt髍e naprawd kochaj to, co robi? Ja uwielbia砤m ka縟y dzie, w kt髍ym by砤m perkusistk. Nigdy mi si to nie znudzi硂. W najnowszym

Bezrobotny doros硑 wraca do rodzic體

Czy konflikt pokole odchodzi do lamusa? Do takiego wniosku sk砤niaj si socjologowie Karen L. Fingerman i Frank F. Furstenberg na 砤mach "New York Times'a""Wr骳ili" i " Mo縠sz wr骳i do domu"- to tytu i nadtytu ich niedawnego artyku硊, w kt髍ym autorzy stawiaj

Listy czytelnik體 w odpowiedzi na artyku "Wyschni阠i"

. Przystojnego, inteligentnego, 'perspektywicznego' faceta, 縜r w sypialni, otwarto舵 i rozmow o tym, co lubi. I mam co najcenniejszego - siebie! Agata Jestem p蟪tora roku po 秎ubie, mam dopiero 26 lat i my秎 o rozwodzie. Nikt nie wie, dlaczego tak naprawd mam do舵 faceta, kt髍ego kocham nad 縴cie. Ta

Mi硂舵 w czasach Facebooka - jak j znale兼 i zatrzyma?!

darz swoich m昕體. Prze砤m si i zacznij to robi. Mo縠 zapocz眛kujesz nowy trend. M體i si, 縠 rozwody s zara糽iwe. Je秎i tak, to pozostawanie w zwi眤ku ma晨e駍kim r體nie.Jego ulubionym wykonawc jest Tone Loc, ten raper? Nie znosi koktajlu z krewetek? Od kiedy? Po wielu latach

Bo to z砤 kobieta by砤: Elena Ceausescu, matka ojczyzny stracona za ludob骿stwo

jej urodzin podawano rok 1919. By硂 to jedno z licznych k砤mstw propagandy re縤mu Ceausescu, prawdziwa data urodzin Eleny to 7 stycznia 1916 roku. Dat zmieniono po to, by Nicolae uchodzi za starszego od ma晨onki. Niekt髍e 紃骴砤 podaj r體nie informacje, 縠 jej prawdziwe imi brzmia硂 Lenuta i

Dojrza砮 kobiety widziane oczami m硂dzie馽體

. Nie mog jednak odetchn辨 z ulg. Mo縠 nie jestem cougar, ale za to idealnie - przynajmniej pod wzgl阣em wieku - pasuj do grupy nougar - m硂dszej wersji cougar. Dziennikarka jednej z angielskich gazet og硂si砤, 縠 m硂dsze "pumy" ju ruszy硑 na polowanie... S 秝ie縪 po rozwodzie i

Do舵 przekr阾體 w sprawie aliment體

szara strefa oraz indolencja pa駍twa, kt髍e nie zajmuje si tym tematem. Mo縩a uzna, 縠 cz甓 m昕czyzn nie p砤ci, bo ma problemy finansowe, ale reszta? Wydaje si, 縠 w ramach stereotypowego podzia硊 r髄 spo砮cznych to m昕czyzna odpowiada za zabezpieczenie finansowe. Jak to si sta硂, 縠 po rozwodzie

Seks skandale na brytyjskim dworze

gdyby pozosta砤 wierna m昕owi, mia砤by wi阫sze nadzieje na dochowanie tajemnic z wczesnej m硂do禼i. Niestety, Howard by砤 m硂da, atrakcyjna i fizycznie niezaspokojona przez dwukrotnie od niej starszego m昕czyzn z cuchn眂 i wrzodziej眂 ran na nodze. W oko m硂dej kr髄owej podczas objazdu po kr髄estwie

Kiedy mo縠sz uzyska rozw骴?

rozwodu. Wsp髄ne zamieszkiwanie, co w polskich warunkach jest regu潮, nie stanowi wi阠 przeszkody w uzyskaniu rozwodu. A oto jak brzmi stosowny artyku kodeksu rodzinnego (Art. 56 § 1) : "Je縠li mi阣zy ma晨onkami nast眕i trwa硑 i zupe硁y rozk砤d po縴cia, ka縟e z ma晨onk體 mo縠 勘da, a縠by s眃

Mi硂舵, rozkosz, szczytowanie - bez nich kultury francuskiej zrozumie nie spos骲

"powstrzyma si od mi硂禼i".  M硂da Francuzka po勘da nie tylko jego, tego s砤bszego od siebie m昕czyzny. Po勘da te kole縜nki o ci昕kich piersiach przechadzaj眂ej si nago po sypialniach internatu. "Mia砤bym ochot k眘a piersi Heleny Lagonelle - powiada - tak jak on k眘a moje w

W naszym kraju zmiany nast阷uj zbyt wolno - wywiad z norwesk kompozytork Maj Ratkje

robi to agresywnie. Pytaj mnie o intencje, co chc wyra縜, pytaj o emocje. A ja wcale nie chc by agresywna, walczy o co, po prostu 秔iewaj眂 zamierzam wykorzystywa wszystkie rejestry. Jak facet robi muzyk sentymentaln, to aspekt emocjonalny jest trzeciorz阣ny. M昕czyzn oceniaj inaczej. W

Typy osobowo禼i finansowych - jaki wp硑w maj na trwa硂舵 zwi眤ku? [PYTAMY]

podejmuje tylko jedna osoba, najcz甓ciej m昕czyzna, cho nie jest to regu潮. Kszta硉uje nas r體nie brak pewnych zachowa u rodzic體, np. niewyp砤canie kieszonkowego - kieszonkowe jest przecie dla dzieci 秝ietn szko潮 zarz眃zania pieni阣zmi. Czasami w rodzinach funkcjonuj powtarzane przez pokolenia

Wanda Chotomska - matka na przychodne, autorka na sta砮

? Nie, tutaj ju co zacz瓿am, pisa砤m. Po wyje糳zie Jurek przysy砤 pieni眃ze na dziecko. Jeszcze przed rozwodem pozna砤m mojego p蠹niejszego wieloletniego partnera, malarza Eugeniusza Steca, wi阠 mia砤m jak倍 przysta. Jurek wiedzia, poznali si, zanim wyjecha - najpierw do Wiednia, potem do Nowej

Kobiety, co wy z t wolno禼i robicie?

ubranko za硂縴 dziecku. Sk眃 macie przekonanie, 縠 wszystko zrobicie perfekcyjnie, najlepiej? 痚 m昕czyzna jest w 縴ciu codziennym zdefektowan kobiet? 痚 trzeba go poprowadzi za r阫? Szczytem kuriozum by dla mnie artyku w podobno post阷owym miesi阠zniku dla rodzic體 (tak, czytamy takie pisma r體nie

Konkurs "Inspiruj眂e Kobiety" - oto lista zwyci陑c體

ju nie potop tylko Napoleon narzuci Europie pono 秝iat硑 Kodeks Cywilny. A w nim to: art. 229. M笨 mo縠 勘da rozwodu z przyczyny cudzo丑stwa 縪ny swojej. I to: art. 230. 痮na mo縠 勘da rozwodu z przyczyny cudzo丑stwa m昕a swojego, gdy m笨 trzyma b阣zie na硂縩ic w domu wsp髄nym. iat m昕czyzn i

Najlepsze kliniki in vitro. Kto ma najwi阫sze do秝iadczenie, a kto najwy縮z skuteczno舵?

Artyku pochodzi z magazynu "Tylko Zdrowie", kt髍y dost阷ny jest w ka縟 秗od z "Gazet Wyborcz" Najlepsze kliniki in vitro. Kto pomaga wybra? Wed硊g Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG) niep硂dno舵 to w naszym kraju problem 1,2-1,5 mln par. Chocia dzia砤 ju

Colette - gorszycielka mimo woli

tw髍c體, symbolist體, dekadent體. Poznali si, gdy przyjecha do Burgundii znale兼 mamk dla nie秎ubnego dziecka, kt髍e mia z pewn m昕atk w Pary縰. M硂dziutka Sidonie Gabrielle Colette zakocha砤 si w nim bez pami阠i. Pisa o niej po rozwodzie, 縠 by砤 "ma潮, inteligentn ch硂pk, sprytn i

Kobieta po przej禼iach i m昕czyzna z przysz硂禼i

razy w miesi眂u, raczej na kr髏ko, ma tu rodzic體 czy te mo縠 rodze駍two. Adrianna S. - sama dwa lata po drugim ju rozwodzie - nie wypytywa砤 o szczeg蟪y. - Czu砤m: oto spotykamy si jak w piosence - kobieta po przej禼iach i m昕czyzna z przesz硂禼i... - Adrianna m體i to Bo縠nnie Szyma駍kiej

Za ma硂 krwi na po禼ieli

honor rozwodem'. W ko馽u pozwoli mi zatrudni si w barze szybkiej obs硊gi. Co p蟪 godziny sprawdza, czy nie rozmawiam z m昕czyznami. By砤m pod kontrol rodziny. Codziennie musia砤m dla nich gotowa i sprz眛a w domu. Ka縟y przyznawa sobie prawo do wychowywania moich dzieci. Gdy sama chcia砤m si

Ameryka駍ka rodzina

'An American Family', by砤 'ekshibicjonistk', 'pust, pr罂n i bezmy秎n egoistk, kt髍 do rozwodu popchn瓿a wy潮cznie obecno舵 kamer'. Media z obrzydzeniem komentowa硑 jej opowie舵 o niewierno禼i m昕a, gazety pisa硑, 縠 rodzinie Loud體 brakuje kr阦os硊pa moralnego, 縠 ich jedynym celem by硂

"Wiktoria駍kie historie" Wiktorii Gabyszewy

Nieriungri, gdzie oboje mieszkali, odda swojej siostrze nerk. To by砤 trzecia taka operacja w Jakucji, gdzie wolno robi tylko rodzinne transplantacje.No i po rozwodzie z Maratem i Timurem Wika poprosi砤 Afanasija o przys硊g. Oczywi禼ie barterow. 痚by j odwi髗 do Jakucka.Ale zamiast 20 godzin (820

Czy jeste秏y stworzeni do monogamii?

jak naprawd ma si sprawa z ow monogami? Niekt髍zy badacze twierdz, 縠 w wielu spo砮cze駍twach regularna, tradycyjna poligamia zast眕iona zosta砤 seryjn poligami, czyli wielo縠駍twem roz硂縪nym w czasie. Wiadomo, 縠 mniej wi阠ej po硂wa ma晨e駍tw w Stanach Zjednoczonych ko馽zy si rozwodem, po

Ma砱orzata I. Niemczy駍ka "Mro縠k. Striptiz neurotyka"

drodze w砤snych osi眊ni赕. Dlatego trzyma砤m dystans. Nigdy nie sypiam z producentami, 縠by dosta kontrakt. Taka ju jestem - chodz do 丑縦a tylko z m昕czyznami, kt髍zy mi si podobaj. Po rozwodzie my秎a砤m zreszt: nigdy wi阠ej! By砤m niezale縩a. A poza tym ma晨e駍two to ci昕ka praca dwadzie禼ia

Naprz骴, siostro! Rozmowa z benedyktynk Teres Forcades

w pierwszym lepszym ogr骴ku. "W g酬bi, bo inaczej b阣 nam przeszkadza" - m體i. Jak na zawo砤nie pojawia si m昕czyzna, kt髍y 禼iska jej d硂 i 縴czy powodzenia. Paru m硂dych ch硂pak體 krzyczy z daleka po katalo駍ku: "Endavant, Forcades!" (Naprz骴, Forcades!). Zwolennicy

Alice Munro: ci眊砤 desperacja

m昕om za traktowanie jej pisania jako powa縩ej pracy: ''W moim pokoleniu znalezienie takich m昕czyzn nie by硂 砤twe. To, 縠 uda硂 mi si z砤pa dw骳h, czyni ze mnie wyj眛kow szcz甓ciar''. Jim po rozwodzie (1976) 縠ni si z artystk Carol Sabiston; ona te urz眃za pracowni w pralni. Alice, oficjalnie

Konkurs "Inspiruj眂e kobiety" - o nich r體nie warto przeczyta

medi體 krajowych. O Magdalenie, a raczej Magdzie Konopce - zapomnianej polskiej modelce i aktorce, przeczyta砤m po raz pierwszy, i jak dot眃 ostatni, w artykule Jacka Szczerby. Poza tym kr髏kim tekstem i spisem sk眃in眃 interesuj眂ej filmografii, Internet na jej temat milczy. Ciekawi mnie jak rozwija砤

Jak Dali da si wodzi Gali

rozmowach nie wyklucza rozwodu z Dalim. Chce po秎ubi Rothleina". Jednak po paru miesi眂ach czar prys. Gala wr骳i砤 do Katalonii, zostawiaj眂 Rothleina u Albaretto: - Oderwa dwa guziki od jej p砤szcza i siedzia nad nimi ca硑mi dniami, milcz眂y. Wydaje si, 縠 j autentycznie kocha. W ko馽u kt髍ego

C髍ka ojca Filutka

. Od縴wia砤m si w McDonaldzie, popija砤m kakao, 縠by mnie zemdli硂, chcia硂 mi si rzyga, a nie je舵, i oszcz阣no禼i by硑 wielkie. Po powrocie bra砤m c髍k na spacer i m體i砤m: 'Jak szale, to szale', kupowa硑秏y byle co, chodzi硑秏y do chi駍kiej restauracji i mia硑秏y oddech. M昕czyzna, gdy nie kocha

Gromy i gratulacje dla Parafianki

nad kaw w McDonaldzie i zastanawiaj眂 si, czy mia砨ym tyle si硑, aby w wieku 45 lat (jeste秏y r體nolatkami) zaofiarowa drugiej osobie takie pi阫ne uczucie. Do tego po rozwodzie? 痽jemy w czasach, gdy imperatyw indywidualnego szcz甓cia staje si dobrem najwy縮zym, a z drugiej strony wci笨 tkwimy w

Ojciec niepe硁osprawnej c髍ki: 縴cie ustawi硂 mi wysoko poprzeczk

si upar砮m i ostatecznie - tak, wsz阣zie, gdzie chcia砮m, po prostu zostawia砮m kartk. Do dzi wieszam te og硂szenia. Ostatnio znowu kto trafi do nas w砤秐ie dzi阫i nim. Pomog砤 te sierpniowa akcja na Facebooku. Informacj o grupie udost阷ni硑 223 osoby! Zaraz po tym by artyku w portalu naTemat

Hanna Zdanowska: marzy mi si sd, kt髍a wraca do czas體 秝ietno禼i z po硂wy XIX wieku. Taki kola secesji z nowoczesno禼i

Dwa lata temu, po zaprzysi昕eniu na prezydentk dzi, ustawi砤 si do pani kolejka polityk體, radnych, urz阣nik體. Wtedy pisali秏y: ''Wr阠zano jej bukiety, a nawet ca砮 kosze kwiat體. Te ho砫y wygl眃a硑 dziwnie. Czy kto wyobra縜 sobie kolejk do poca硂wania w r阫 i obsypania kwiatami by砮go

Renata Przemyk: Ca硑 czas umieram i si odradzam

Artyku pochodzi z magazynu Wysokie Obcasy Extra Przeczytaj tak縠 artyku: Katarzyna Pakosi駍ka - cztery rozwody z weso潮 pann - Przynios砤m walizk, jak prosi砤. Sk眃 w砤禼iwie j masz? - Nale縜砤 do mojego ojca. Z ni pojecha do wojska. I z ni wr骳i. Teraz wo筷 w niej rekwizyty na koncerty z

obkowy atak na rodzin

kilku lat wok蟪 ustawy dotycz眂ej przemocy domowej. 'Rodzina jest zagro縪na!', 'Pa駍two wkracza w domowy mir!!!' - krzycz obro馽y 'tradycyjnej rodziny'. Pami阾am, jak przed laty 'Super Express' zorganizowa akcj wysy砤nia do rz眃u list體 z 勘daniem wycofania z ustawy artyku硊 dotycz眂ego zakazu bicia

Ha-Ga

scenach codziennego 縴cia. Kukie砶i w rolach 縪n i m昕體, kobiet i m昕czyzn. Wszyscy robi wielkie oczy - naiwni, zdziwieni sob, przestraszeni. Tocz dialogi banalne do b髄u, absurdu, do 秏iechu. To by砤 sytuacja jak z Ha-Gi. Kreska doskonali砤 si, ale sytuacja od pierwszych rysunk體 po ostatnie

Narcyz i ja

. Opowiada, 縠 縪na by砤 zasadnicza, nerwowa, sfrustrowana. Bierze te win na siebie: by wtedy niedojrza硑, teraz zupe硁ie inaczej my秎i o 秝iecie. N. jest po rozwodzie, ma dziecko, kt髍ego nie chcia, nie zaplanowa, nie jego decyzja i nie po jego my秎i. Kiedy pierwsza 縪na N. zasz砤 w ci笨, w禼iek si

Anielskie g硂sy, diabelne 縴cie

prywatnym dominuj nuty minorowe. Dwukrotnie wychodzi za m笨 (po raz pierwszy w wieku 19 lat w tajemnicy przed ojcem za swojego mened縠ra), dwu r罂nym m昕czyznom rodzi jeszcze dw骳h syn體. Jej ma晨e駍twa i nieformalne zwi眤ki ko馽z si fiaskiem. W czerwcu 1979 r. podczas w砤mania do rezydencji w Detroit

Matki

- najlepiej by by硂, gdybym sze舵 tygodni po porodzie prezentowa砤 na wybiegu bielizn. Fotoblog體, blog體 i portali dokumentuj眂ych ci笨 dzie po dniu by硂 mn髎two, ale wsz阣zie narracja nagle si urywa砤 i p硑nnie przechodzi砤 w opowie舵 o dziecku. Co si dzia硂 dalej z brzuchem? Przeczytaj artyku: Tu

Szpieg, kt髍y kocha

mo縠 dlatego przez prawie 20 lat Valerie by砤 jedn z najlepszych tajnych agentek pracuj眂ych dla CIA. Pewnie pracowa砤by w wywiadzie do emerytury, pn眂 si bez trudu po kolejnych szczeblach kariery, jednak jeden artyku prasowy przekre秎i nieodwracalnie jej prac w CIA i sta si powodem

Pod oknami papie縜. By kobiet w Watykanie

posiada obywatelstwo, pozostali maj jedynie prawo tymczasowego zamieszkania na terenie Watykanu. Znaczna cz甓 osobisto禼i maj眂ych obywatelstwo to cz硂nkowie korpusu dyplomatycznego, nuncjusze rozsiani po ca硑m 秝iecie.G丑wny kucharz i papieski kamerdyner mieszkaj w Watykanie?Nie ma g丑wnego kucharza

Wojna i pok骿 Dorothy Thompson

pija駍tw i burd. Na jego bladory勘, pooran bruzdami twarz czyhali fotografowie po obu stronach Atlantyku.I Thompson, i Lewis w砤秐ie si rozwodzili. Ich serca by硑 wolne.Wieczorem 11 lipca 1927 r. Dorothy zapisa砤: "W moje 縴cie wtargn背 osobliwy m昕czyzna. Dziwna i demoniczna to posta, zdobywcza

Zanzibar - spe硁ione marzenia

do 秔iewu niepodobny. O to, 縠 m昕czyzna nie mo縠 krzycze ani p砤ka, ani by zazdrosny o 縪n. Po p蟪 roku i intensywnym kursie angielskiego znowu jedzie do Afryki. M昕owi m體i na trzy dni przed wyjazdem - on jedzie w tym czasie w interesach do Indonezji. Rodzic體 informuje tu przed wylotem

Kochaj眂 ksi阣za

, kt髍a ju wcze秐iej zapad砤 w jego umy秎e.A jak pani pozna砤 swojego ksi阣za?Nie jestem i nigdy nie by砤m skrzywdzon przez los, sfrustrowan kobiet szukaj眂 duchowego pocieszenia. Zawsze mia砤m szcz甓cie by kochan. Pi赕 lat temu, kiedy si poznali秏y, by砤m ju par lat po rozwodzie z m昕em, z

Paradoksy Marii Montessori

縪neczk m硂d i pi阫n jak ty''. Ale zanim do archiwum historii wypchn瓿o je euro, banknot o warto禼i tysi眂a lir體 z wizerunkiem Marii Montessori po trwaj眂ej latami dewaluacji si潮 nabywcz odpowiada mniej wi阠ej z硂t體ce. Ju wcze秐iej zdewaluowa si te dorobek sportretowanej: po zdyskredytowaniu

Wszystko przez te przekl阾e dziewczyny

O zwi眤ku z Elizabeth Hardwick Robert Lowell napisa wiersz 'M體i o tej niedoli, jak jest ma晨e駍two'. Ale to u niej szuka schronienia po trzecim rozwodzie - zmar na atak serca w nowojorskiej taks體ce, kt髍 jecha z lotniska Kennedy'ego do jej mieszkania. Elizabeth Hardwick jeszcze po latach

Od Matki Polki do 縴wicielki rodziny

m昕czyzn. A jednak... kariera kobiety rzadko jest przyczyn rozwodu czy separacji. Prof. El縝ieta Holewi駍ka-pi駍ka z Instytutu Wymiaru Sprawiedliwo禼i w秗骴 oko硂 300 spraw o separacj znalaz砤 tylko trzy, w kt髍ych powodem kryzysu w zwi眤ku by fakt, 縠 kobieta nie interesuje si domem ani dzie鎚i i

Z砮 s硂wa

, odpowiedzia砤, 縠 Ma鎘a. Mia砤m 硓y w oczach, patrz眂 na to wszystko - m體i Ma砱osia. - A Antek jest uczciwym, dobrym i czu硑m ch硂pcem. Najbardziej jednak uderza to, jak straszliwie boi si kontakt體 z m昕czyznami. Unika rozm體 z moim ojcem, bratem, cho s mu 縴czliwi. Sam siebie uwa縜 za niepotrzebny baga

Listy do Zofii Milskiej-Wrzosi駍kiej

Jestem wsp蟪uzale縩ionaM骿 list dotyczy artyku硊 pani Zofii Milskiej-Wrzosi駍kiej "Przemoc o秝iecona" ("Wysokie Obcasy" nr 118). Jestem 縪n trze紈iej眂ego od trzech lat alkoholika - identyfikuj si jako osoba wsp蟪uzale縩iona i solidnie pracuj nad powrotem do zdrowia

Mazid砤 dla duszy

m昕czyznami. S硊cha, nie komentuje, przechodzi do nast阷nego ustawienia.Joanna zgadza si da nam sw骿 numer telefonu. Dzwonimy dwa dni p蠹niej. - To niesamowite! Po ustawieniu brat do mnie zadzwoni. Sam! Powiedzia, 縠 chce, by秏y si odwiedzili. By砤m wczoraj u niego i u jego 縪ny, wypili秏y dwie butelki

W眛roba bez pilota

, co robi w sytuacji awaryjnej. Lekarz musi zachowa profesjonalny spok骿, doktor Agnieszka przyznaje si, 縠 raz, nied硊go po studiach, p阫砤. Na chirurgi przywie糽i 45-letniego m昕czyzn z krwawieniem z przewodu pokarmowego. Przetoczyli mu wiadro krwi, 禼i秎ej - dziesi赕 litr體. O 22 zrobili

Wazektomia - M阺ko舵 pod n罂

rodzin, wi阠 kiedy si pobrali秏y, przyrzekli秏y sobie: dwoje dzieci i 縜dnego rozwodu. Najpierw urodzi砤 si Kate, potem Jack. Zaraz po drugim porodzie Steven poszed na sterylizacj. Ciach i ju. - To tata jest wysterylizowany? - za plecami Cindy wyrasta nagle jej 13-letnia c髍ka Kate. - Naprawd? Kot

Wojna geja z miss

kobiety i m昕czyzny a ma晨e駍twem os骲 tej samej p砪i'. Po czym, nie zwa縜j眂 na poprawno舵 polityczn i tocz眂 si obecnie w Stanach Zjednoczonych gor眂 dyskusj na temat legalizacji ma晨e駍tw homoseksualnych, wypali砤: 'Ja jednak wierz, 縠 ma晨e駍two to zwi眤ek kobiety i m昕czyzny. Nie chc nikogo

Witkacy: oszalej i wyjd za mnie

Aneta Augustyn: "Nic nie ma, ale jest z IX wieku po Chrystusie" - m體i Witkacy o 縪nie. Nie takie znowu nic: zmys硂we usta, wielkie zielone oczy, figura modelki oraz kaskada w硂s體. W dodatku rudych. Prof. Janusz Degler*: Rude w硂sy stanowi硑 istotny atrybut demonicznych kobiet, kt髍e

Kobiece porno

pornograficznych to 'praca m昕czyzny nad kobiecym cia砮m, w kt髍ej nagrod dla obojga jest rozpryskiwanie spermy', to nie dyskredytowa砤 pornografii ca砶owicie. Uzna砤 - zreszt jak wiele kobiet - 縠 m阺ka wersja pornografii jest po prostu nu勘ca, i u縴砤 ciekawego por體nania seksualnej wra縧iwo禼i kobiety do snu

Wi陑ienne Love Story

, moje 秎edztwo zosta硂 umorzone, a jemu zdj阾o si骴emk. Co pani robi砤 po wyj禼iu na wolno舵? Posz砤m do ojca Jerzego. M骿 przysz硑 te舵 by w szoku. Przychodzi do niego kobieta i m體i, co si dzieje z jego synem. Jakby przyszed m昕czyzna, wsp蟪wi陑ie, to zrozumia砮 ale dziewczyna? Do tego

Jesie feministki

czasie kaniku硑 w 2003 r. 15 tysi阠y staruszk體 zmar硂 w swoich mieszkaniach, bo nie mia kto im poda wody. Gazety ujawni硑, 縠 nikt nie zg硂si si po cia砤. Merostwo Pary縜 nie mia硂 innego wyboru, jak sk砤dowa je tygodniami w ruchomych ch硂dniach. Zainteresowa硑 si tym media. Najpierw du縴 artyku

Beate Uhse

nazywana jest "imperium mi硂禼i", ale jako z m昕czyznami nie ma Pani szcz甓cia. Po rozwodzie z drugim m昕em i siedmioletnim zwi眤ku z czarnosk髍ym nowojorczykiem jest Pani sama. Wprawdzie wielu pan體 chcia硂 koniecznie napi si ze mn drinka, ale na tym si ko馽zy硂. A przecie w sprawach seksu

Starsze od swoich partner體 - dlaczego znane kobiety wol m硂dszych facet體?

przesz硂舵. Ze wzgl阣u na zdrady Ashtona, para zdecydowa砤 si na rozw骴. Lubisz nasze artyku硑? Zosta naszym fanem i kliknij tutaj. Najbardziej kontrowersyjna polska dziennikarka polityczna i dziennikarz sportowy s ze sob od 14 lat, a dzieli ich a 15 lat r罂nicy. Jak na polskie standardy to dosy du縪

Charlotte Perkins Gilman, ameryka駍ka feministka z XIX w.

, matka nie by砤 w stanie sama utrzyma domu. Charlotte pracowa砤 jako guwernantka, artystka na zlecenie i nauczycielka rysunk體. Po rozwodzie z pierwszym m昕em Gilman zamieszka砤 w Kalifornii. Wybra砤 okolic San Francisco, centrum reform politycznych i feministycznych. Organizowa砤 seminaria o

Po硂wa Indii to my

. Nawet w miliardowych Indiach to du縪. - Za硂縴硑秏y j mi阣zy innymi po to, 縠by by硂 jak najmniej kr髏kich notek w gazetach. Tych o morderstwach kobiet, o wydziedziczaniu c髍ek, o oblewaniu kwasem. O gwa硉ach i molestowaniu - m體i Shantha Hariharan i coraz bardziej si zapala. Shantha jest przed

By砮 prostytutki kandyduj do tureckiego parlamentu

aborcje', 'Nie sprzeda砤m swojej duszy', 'Musia砤m spa z 74 m昕czyznami w ci眊u doby'. Opr骳z tego na 禼ianach 矿砶n archiwalne artyku硑 o 縪nach zabitych przez m昕體, zamarzni阾ych dzieciach, prostytutkach, kt髍ym kto poder縩背 gard硂. By砮 prostytutki prowadz schronisko dla takich jak one. Szukaj

Pollyanna Sienkiewicz krzepi

potem pani uwa縜砤 m昕czyzn za ma硂 przyjemnych. Ale to si sta硂 wcze秐iej. Mnie tak wychowywano. Ojciec, kt髍y rzadko ze mn rozmawia, uwielbia robi mi przemowy na temat tego, jacy faceci s. Chodzi po pokoju, macha r阫 i m體i: 'Ty nie b眃 taka 砤twowierna!', 'Ty nie wiesz, jacy s m昕czy糿i

RMS Titanic

RMS Titanic – brytyjski transatlantyk typu Olympic, nale勘cy do towarzystwa okr阾owego White Star Line.W nocy z 14 na 15 kwietnia 1912 roku, podczas swojego dziewiczego rejsu na trasie Southampton-Cherbourg-Queenstown-Nowy Jork, zderzy si z g髍 lodow i zaton背. Jego katastrofa spowodowa砤

Samarytanie

w specjalnym piecu na Gerazim. Owca ta jest wybierana i obserwowana przez 14 dni przed Pasch zgodnie z zaleceniem z Ksi阦i Wyj禼ia 12,6. Dni te nosz hebrajsk nazw arba asar yumi amnasmaret. Osoba przewodz眂a mod硂m w trakcie 秝i眛 zwana jest Hazzan. Mo縠 nim by zar體no kap砤n, jak i inny m昕czyzna

Gubernator generalny Kanady

gubernatora generalnego Zwracaj眂 si do gubernatora generalnego u縴wa si nast阷uj眂ej formu硑: His Excellency the Right Honourable / Son Excellence le tr?s honorable gdy jest nim m昕czyzna lub Her Excellency the Right Honourable / Son Excellence la tr?s honorable gdy jest nim kobieta.Znakiem gubernatora

William Blake

Geniuszu w procesie tworzenia. Wyobra糿ia, lub inaczej Wizja, to boski pierwiastek w ka縟ym cz硂wieku, por體nywany z samym Jezusem. Jezus to uciele秐ienie Wyobra糿i, a jego uczniowie to Arty禼i – 縴li i dzia砤li pod wp硑wem impulsu, a nie regu. „Poeta, malarz, muzyk, architekt: m昕czyzna

Rozwodnik Gary

. Opis fabu硑Serial opowiada o 縴ciu Gary`ego Brooksa (Jay Mohr) trzy miesi眂e po rozwodzie z Allison (Paula Marshall). Od teraz musi na nowo u硂縴 sobie 縴cie jednak nie b阣zie to 砤twe. Szukaj眂 nowej partnerki nie mo縠 zapomina tak縠 o obowi眤kach jako ojca dw骿ki dzieci oraz w砤禼iciela firmy

Tekst udost阷niany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z mo縧iwo禼i obowi眤ywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczeg蟪owe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufno禼i. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na w砤sn odpowiedzialno舵. Materia pochodz眂y z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypis體. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.