m昕czyzna kobieta szuka seksu

Kobieta po trzydziestce

Coraz cz甓ciej dochodz do wniosku, 縠 udany zwi眤ek to utopia

Coraz cz甓ciej dochodz do wniosku, 縠 udany zwi眤ek to utopia

Jestem 38-letni kobiet - wykszta砪on, pracuj眂, bezdzietn, pann, niebrzydk, normaln. Spotkanie ze mn zawsze ko馽zy si m阺kim stwierdzeniem, kt髍e zaczyna mnie ju dra縩i - "to niemo縧iwe". A jednak! Wcale nie szukam idea硊, szukam m昕czyzny, z kt髍ym mog砤bym 縴, kt髍y chcia砨y budowa ze mn dojrza硑 zwi眤ek oparty nie tylko na fascynacji, seksie, "zasiadaniu si" czy "piciu sobie z dziubk體"

"Czego pragn kobiety?" To zale縴!

O kobiecych fantazjach o seksie z inn kobiet, tr骿k眛ach, byciu zgwa砪on lub zdominowan, a tak縠 o emancypacji kobiet, punkcie G, poliamorii i seksie wy潮cznie dla przyjemno禼i - w tej ksi笨ce jest wszystko, co chcieliby禼ie wiedzie o kobietach, ale bali禼ie si zapyta.

Ona si puszcza, on jest Casanov - stereotypy dotycz眂e seksu

Tworzenie stereotyp體 to naturalna ludzka sk硂nno舵 w d笨eniu do upraszczania patrzenia na 秝iat. Cho nie potwierdzaj ich badania naukowe, tradycja utrwali砤 je tak silnie, 縠 zyska硑 miano prawdy objawionej. Bierzemy pod lup stereotypy dotycz眂e seksu. A jakie stereotypy zwi眤ane z t sfer ty uwa縜sz za zabawne, krzywdz眂e, bliskie prawdy?

Koniec chemii w zwi眤ku: dlaczego tak si dzieje?

Koniec chemii w zwi眤ku: dlaczego tak si dzieje?

"Pornografia bywa sposobem na utrzymanie zwi眤ku" [SOCJOLOG O SEKSIE]

"Pornografia bywa sposobem na utrzymanie zwi眤ku" [SOCJOLOG O SEKSIE]

spo砮cznym nie zaszkodzi. Paniom czasami trudno zrozumie, 縠 m昕czyzna to nieco inaczej ewolucyjnie skonstruowana jednostka, 縠 interesuje si seksem niezale縩ie od emocjonalnego zaanga縪wania. Ja w przeciwie駍twie do pana nigdy takich pa nie wyprowadzam z b酬du. Kobiety czuj si zazdrosne, gdy si

Czy seks na zgod buduje czy niszczy zwi眤ek?

Czy seks na zgod buduje czy niszczy zwi眤ek?

Metz, Simon Roser i Nancy Strapko, w swojej pracy dotycz眂ej rozwi眤ywania konflikt體 w秗骴 par heteroseksualnych, gej體 i lesbijek ( "The Journal of Sex Research" , 1994) wskazuje, 縠 kobiety w relacjach heteroseksualnych znacznie cz甓ciej rozwi眤uj konflikty wewn眛rzzwi眤kowe poprzez seks

Spu舵my ze smyczy fantazje erotyczne!

Spu舵my ze smyczy fantazje erotyczne!

Joanno, prowadzisz w Warszawie LoveStore , butik z eleganckimi akcesoriami seksualnymi, g丑wnie dla pa. Jeste te redaktork naczeln "najseksowniejszego portalu dla kobiet" Barbarella.pl . Sk眃 to zami硂wanie do seksu? To d硊ga historia. Od dawna obserwowa砤m, 縠 w Polsce o seksie

Ciesz si seksem

Ciesz si seksem

, a i tak wiele z nas niezbyt dobrze si jej przyjrza硂. Niejednokrotnie dla kobiet genitalia s raczej powodem do wstydu ni dumy. A czy mo縩a nie zna swojej pochwy i cieszy si seksem? Szczerze w眛pi. Dlatego zaprzyja糿ianie si ze swoj pochw jest tak niesamowicie fascynuj眂e, wspieraj眂e i

Straszenie seksem po polsku

Straszenie seksem po polsku

podsuwa nam si tylko wiedz na temat tego, co zrobi, 縠by Misiowi by硂 dobrze, albo ewentualnie co zrobi, 縠by kobiecie mog硂 by dobrze, ale pod warunkiem, 縠by bro bo縠 przy tym nie przestraszy Misia. Motywem przewodnim polskich rozm體 o seksie, nie jest szukanie odpowiedzi na pytanie: jak odkrywa

Gdy kobieta kupuje seks, rozmowa z TaoMen, masa縴st tantrycznym proponuj眂ym us硊gi seksualne

Gdy kobieta kupuje seks, rozmowa z TaoMen, masa縴st tantrycznym proponuj眂ym us硊gi seksualne

miejsc. Mn髎two par uprawia seks w ciemno禼i, bo kobieta nie chce 縠by m昕czyzna na ni patrzy. Wstydzi si swojego cia砤 i swoich reakcji. W wielu przypadkach ucz kobiety, jak czerpa przyjemno舵 z seksu, jak pozby si barier i blokad, kt髍e uniemo縧iwiaj im osi眊ni阠ie orgazmu, jak pozna swoje

痽cie seksualne: kiedy kobieta nie chce seksu

痽cie seksualne: kiedy kobieta nie chce seksu

pocz眛kuj眂e matki. Ozi阞砮 staj si kobiety zapracowane i takie, kt髍e maj partnera, z kt髍ym nie potrafi si zgra w 丑縦u. W jaki spos骲 pomaga si parom, w kt髍ych kobieta nie chce seksu?   - Kluczowa jest seksualna przesz硂舵 zwi眤ku. Kryzys zwykle nie pojawia si nagle. Pary zg砤szaj si do

Seks-przyjaciel powszechnym zjawiskiem? Badania nie k砤mi!

Seks-przyjaciel powszechnym zjawiskiem? Badania nie k砤mi!

(62,5%), dla m昕czyzn jest to seks . Kobiety traktuj tak relacj na wy潮czno舵, m昕czy糿i zdecydowanie cz甓ciej definiowali si, jako poliamoryczni (52%). Benefity Na koniec jeszcze jedne mit, kt髍y zosta obalony przez wyniki bada. Wspomniani ju wy縠j Wyndol Furman i Laura Shaffer por體nali mi阣zy

10 dowod體 na to, 縠 naprawd lubisz seks (i si tego nie wstydzisz)

10 dowod體 na to, 縠 naprawd lubisz seks (i si tego nie wstydzisz)

b砤galnych monolog體 waginy? Mo縠 po prostu przyznaj si, 縠 masz rozbuchane libido. W teorii jeste mokrym snem ka縟ego m昕czyzny, w praktyce - rzadkim i lekko niebezpiecznym okazem, kt髍y trudno zamkn辨 w klatce konwenans體. rys. Magda Danaj 1. Chcesz seksu cz甓ciej ni tw骿 ch硂pak Zachowujesz si jak

Seks - 5 b酬d體, kt髍e pope硁iaj kobiety

Seks - 5 b酬d體, kt髍e pope硁iaj kobiety

Artyku pochodzi z zaprzyja糿ionego serwisu HelloZdrowie.pl Powinnam by do秝iadczonym i dojrza硑m m昕czyzn, 縠by wymieni najwa縩iejsze b酬dy, jakie kobiety pope硁iaj, uprawiaj眂 seks. Ale nim nie jestem, wi阠 w tej sytuacji mog si pokusi co najwy縠j o pewne refleksje. Zaczn od pierwszych

Na ko馽u wibratora zawsze jest cz硂wiek, czyli my same [ROZMOWA]

, niepok骿. Niestety 砤two jest podsyca l阫i, trudniej jest podpowiada, jak si z nimi upora. Dlaczego straszenie seksem uderza w kobiety? - Poniewa m阺ki model seksualno禼i, czyli to, co s硊縴 m昕czyznom, jest powszechnie znane i nie budzi wi阫szych kontrowersji. Wci笨 klasyczny stosunek jest promowany

Seksoholiczki - bez mi硂禼i, bez frajdy z seksu

, to pewnie atrakcyjny m昕czyzna". Podbiega砤 do okna, by popatrze, czy faktycznie jest przystojny. Ile kobiet w Polsce mo縠 by uzale縩ionych od seksu? - Na pi阠iu seksoholik體 przypada jedna seksoholiczka. Z regu硑 jest to jeden procent doros砮j populacji, czyli mo縠 to by ok. 100 tys. kobiet

Czy mo縩a zaj舵 w ci笨 p硑waj眂 w basenie?

Czy mo縩a zaj舵 w ci笨 p硑waj眂 w basenie?

wsp蟪縴cia. Dzieci odpowiedzi szukaj wi阠 w internecie, a tam pr阣zej trafiaj na pornografi ni rzetelne informacje (polecam stron www.ponton.org.pl). Pyta砤m kiedy dr Alicj D硊go酬ck, edukatork seksualn, o to, kiedy zacz辨 rozmawia z dzieckiem o seksie. Odpowiedzia砤, 縠 od samego pocz眛ku

Mi硂舵 i seks - przyp硑wy i odp硑wy

Mi硂舵 i seks - przyp硑wy i odp硑wy

- jak fizyczne doznania. My秎 czasami, 縠 m昕czy糿i tak naprawd szukaj tego bardziej ni kobiety, bo kobiety znajduj du縪 wyj眛kowej psychofizycznej blisko禼i, pozbawionej seksualnego kontekstu, w macierzy駍twie. Z takim odczuciem w砤秐ie wi眤a砤bym t阺knot egzystencjaln pojawiaj眂 si w seksie

Chcesz mie dobry seks? Um體 si z hydraulikiem, budowla馽em, kucharzem.

Chcesz mie dobry seks? Um體 si z hydraulikiem, budowla馽em, kucharzem.

mo縩a zamkn辨 w jednym zdaniu: m昕czy糿i s pasywni, niezaradni, zagubieni, leniwi, wycofani, szukaj w kobiecie mamy. A mo縠 takie wnioski to efekt tego, 縠 profesor poszukiwa m昕czyzn w du縴ch miastach, na wy縮zych uczelniach i na intratnych stanowiskach? Prawdziwych m昕czyzn lepiej szuka na

Zwi眤ek w kryzysie? 9 rad od specjalist體

Zwi眤ek w kryzysie? 9 rad od specjalist體

, jak ka縟a wsp髄nota, potrzebuje "kleju" wsp髄nych warto禼i. Jedna z wa縩iejszych to seks. Tymczasem w dzisiejszych czasach seks jest traktowany jak warto舵 indywidualna - stawiamy na nasze potrzeby, nasze przyjemno禼i. Je秎i w naszym podej禼iu do seksu w relacji nie ma miejsca na potrzeby i

Seks Party - ja tam by砤m, drinka pi砤m i...

Seks Party - ja tam by砤m, drinka pi砤m i...

drzemi眂 we mnie od jakiego czasu fantazj, czyli gdzie mog p骿舵 na SEX PARTY. Nie musia砤m d硊go szuka, jak si okazuje nie brakuje takich klub體. Ku mojej rado禼i okaza硂 si, 縠 ka縟y weekend kipi seksem, a 縠 by砤 akurat sobota, klub zaprasza mnie serdecznie... Ze strony dowiedzia砤m si, 縠

Szokuj眂y, obrzydliwy, straszny - najgorsze filmowe sceny seksu

Szokuj眂y, obrzydliwy, straszny - najgorsze filmowe sceny seksu

serwis體. Dzi spojrzymy na kino rozmaitych poziom體. Spojrzymy pod k眛em tego, jak bardzo film mo縠 obrzydzi cz硂wiekowi intymne obcowanie z drug istot ludzk (lub wi阫sz ich grup). "Antychryst" Lars von Trier Je縠li w filmie von Triera nie natraficie na scen seksu, z kt髍ego nikt (a ju

Mi阣zy fuksj a penisem

Mi阣zy fuksj a penisem

zawsze w pakiecie z nieod潮czn wielk mi硂禼i - bo tego by硂 sporo. A potem jak kobiety odkry硑 feminizm, emancypacj, to zacz瓿y opisywa seks mechaniczny, polegaj眂y na zaliczaniu kolejnych kolesi體. I to te mi si wydaje nudne, a przede wszystkim nieprawdziwe. Z seksem, 縠 tak powiem, jak z 縴ciem

Seksualne przykazania dla kobiet

Seksualne przykazania dla kobiet

aborcyjnym. M昕czyzna - cho鎎y dokona nie wiadomo ilu podboj體 seksualnych - nigdy nie p砤ci za przyjemno舵 seksu. Nawet gwa砪iciele dostaj wyroki w zawieszeniu i nie id do wi陑ienia. Kobieta, nawet je秎i szuka przyjemno禼i, musi by bardzo dyskretna i ostro縩a, musi uwa縜, co m體i i czy nie jest "

Edyta Baker: Kobieco舵 to dla mnie wolno舵. Ale ca硑 czas pami阾am, 縠 biologicznie moje cia硂 jest m阺kie

przyjemno舵 i dlatego takich relacji nie unika砤m. To, co si wtedy pojawi硂 we mnie, to my秎, 縠 musz si wyrzec tego, 縠 czuj si kobiet, bo wyros砤m na m昕czyzn. Zacz瓿am funkcjonowa jako m昕czyzna, r體nie w roli seksualnej. Jak do秝iadcza砤 seksu z kobietami, czuj眂 si kobiet? Kiedy widzia砤, 縠

Kr赕my filmy porno z Erik Lust [to NIE JEST akcja redakcyjna ;-)]

pogodzi z seks-filmami, na kt髍ych nierealnie wygl眃aj眂e kobiety udaj przyjemno舵, by zaspokoi mizoginiczne fantazje m昕czyzn. Po zako馽zeniu Gender Studies na uniwersytecie Lund, wyjecha砤 do Barcelony na studia filmowe. Jej projektem dyplomowym by erotyczny film pt "Good Girl", kt髍y

Pierwsza w Polsce szko砤 uwodzenia dla kobiet: czego si w niej nauczysz?

ma ich wi阠ej. M昕czy糿i cz阺to narzekaj na to, 縠 kobiety nie szukaj mi硂禼i tylko sponsor體. - Analogicznie kobiety narzekaj na to, 縠 m昕czyznom zale縴 tylko na ich ciele, na seksie, 縠 zwracaj uwag g丑wnie na ich wygl眃. Nie dogodzisz. Co Pani my秎i o modnych ostatnio na zachodzie trenerach

痽cie seksualne: wszystko o dziewictwie

zwi眤ku wynikaj眂ych z trudno禼i seksualnych to efekt braku edukacji i otwarto禼i, braku umiej阾no禼i rozmawiania o seksie, nazywania swoich pragnie i braku przyzwolenia na to, 縠by przyj辨, 縠 seks mo縠 by czym dobrym w 縴ciu.   Styka si Pan z dojrza硑mi kobietami, kt髍e cierpi z powodu swojego

Jej filmy skupiaj si na kobiecej erotyce: dlaczego?

: zaanga縪wanie trzeciej osoby do seksu, zakazany romans np.: z szefem czy wsp蟪lokatorem, zdrada, fantazje homoseksualne i anonimowy seks. Czy m阺kie fantazje r罂ni si od kobiecych? Heteroseksualne od homoseksualnych czy queerowych? - Zdziwi砤by si jak bardzo podobne s fantazje kobiet i m昕czyzn. Jednymi z

Inna definicja seksu

sztywny, te mo縩a si kocha, wszak s硊縴 nam do tego ca砮 cia硂! Owszem, my秎, 縠 ka縟a kobieta chce czasem poczu m昕czyzn w sobie, ale czasem nie oznacza zawsze. A erekcja naprawd nie jest warunkiem sine qua non, 縠by i舵 do 丑縦a. W ko馽u - od czego mamy wyobra糿i?Wi阠ej na temat seksu szukaj na

Jak unikn辨 rutyny w zwi眤ku? Przyczynek do rozwa縜 o po勘daniu

. Umiej阾ne podsycanie po勘dania wymaga strategii (fot. Sztuczne fio砶i) Wprowad do waszego seksu nowinki, urozmaicenia, wi阠ej pikanterii. Przesta馽ie kocha si tylko w sypialni, a tym bardziej zawsze tu przed snem! Grzmi sieciowe poradniki szcz甓liwego 縴cia. O urokach uprawiania seksu poza sypialni

Najnowszy numer Wysokich Obcas體 w kioskach ju 8 lutego

ok砤dka Czytam raporty Pontonu i widz osamotnion m硂dzie, kt髍a nie ma z kim porozmawia o seksie. Dlaczego tak jest? Bo ma硂 kto z nimi chce powa縩ie o tym rozmawia. W szkole nie ma edukacji seksualnej, a rodzice si wstydz i cz阺to sami nie wiedz, jak m體i o seksie. Uwa縜j te, 縠 jak

Czy w seksie zosta硂 jeszcze jakie tabu?

seksu polega przede wszystkim na tym, 縠 mamy prawo traktowa seks tak, aby sprawia nam satysfakcj i rado舵, 縠by秏y mog硑 korzysta z niego zgodnie z naszymi upodobaniami, bez konieczno禼i ust阷stw i dzia砤 pod czyje dyktando. (Albo wr阠z przeciwnie - pozwala si permanentnie zdominowa, bo to nas

Dlaczego kobiety zdradzaj?

najcz甓ciej zdradzaj dla seksu. Emocje Ka縟y romans jest inny tak samo jak pow骴 jego nawi眤ania. M昕czy糿i w pozama晨e駍kim zwi眤ku szukaj seksu i rzadziej zakochuj si w swoich kochankach. Kobiety w romans cz阺to anga縰j emocje i to ich brak w sta硑m zwi眤ku pcha je w ramiona innych m昕czyzn. Aby

Zdrada. Zje舵 ciastko i mie ciastko

tylko o seks, ale te o flirt i sprawdzanie, czy jeste秏y atrakcyjni - adrenalin, ekscytacj. W tych przygodach prze縴wanych za po秗ednictwem portalu to wszystko jest. Czy to, 縠 ci m昕czy糿i szukaj seksu przez portal internetowy, 秝iadczy te jako o nas, kobietach? Zdecydowanie nie. Pani zbada砤

Seks na pierwszej randce - 6 mo縧iwych scenariuszy

, kr阷uj眂a cisza (o ile si pojawi), nie b阣zie trwa砤 zbyt d硊go. Czy spotkacie si drugi raz? Je秎i obydwoje szukacie wspania砮go seksu, a Wasz taki w砤秐ie by - jest to prawdopodobne. Je秎i kt髍e z Was szuka wspania砮go seksu, a drugie zwi眤ku - szanse wci笨 s, tyle 縠 mniejsze. Bo gdy jedna strona

Czas na seks

cztery, pi赕 razy w miesi眂u. Ale nie uk砤da硂 si mi阣zy nami, wi阠 i seks by coraz rzadziej. Ostatnio kochali秏y si cztery miesi眂e temu, i tak ju chyba zostanie. Wi阫szo舵 moich przyjaci蟪ek ju nie uprawia seksu. Najwy縠j incydentalnie. Inaczej jest z m昕czyznami. Im, je秎i tylko s zdrowi, wci笨

Co kobiety chc wiedzie o m阺kim spojrzeniu na seks?

Larry Lovelace B潮ka mi si jednak po g硂wie pytanie, kt髍e ostatnio zada砤 znajoma: "Na co faceci w sumie patrz w czasie seksu?" Bo, 縠 patrz to pewne. Jak wiadomo w przewadze s wzrokowcami, dlatego przemys zdj赕 i filmik體 robi na nich grube miliony. Ale zostawmy porno w spokoju, w

Co czuj nimfomanki?

szuka facet體 na czatach erotycznych. Czasem odbywa砤m stosunki z siedmioma w tygodniu, bywa硂, 縠 mia砤m trzech jednego dnia. Seks nie sprawia mi rozkoszy, a kiedy kt髍y z m昕czyzn naprawd si mn interesowa, odpycha砤m go, bo przestawa mnie poci眊a. Rzadko chodzi砤m do 丑縦a z tym samym wi阠ej

Od Redakcji: seks i jego filie

kt髍ych mo縩a boki zrywa. 32-letni m昕czyzna zosta zatrzymany za uprawianie seksu z latarni uliczn. Wspomniany jest seks z odkurzaczem, dziur po s阫u, motocyklem, ze 秝ie勘 szarlotk, a nawet z p硑t chodnikow. Ale ta ksi笨ka to nie 縜rt. To wspania砤, rzek砤bym nawet - filozoficzna, dysputa o 縴ciu

"To" - czyli jak rozmawiano z nami o seksie

- nie tylko na temat seksu i swojego cia砤, ale tak縠 na temat tego, co si dzieje w intymnym 縴ciu ich r體ie秐iczek. Jeden z ankietowanych m昕czyzn wyzna, 縠: Jako 12-latek chcia砮m dowiedzie si, na czym polega miesi眂zka, co to jest menstruacja i og髄nie - zrozumie jakie podstawowe poj阠ia, o

Edukacja seksualna? Proponuj do縴wocie

kr阦i spo砮cze駍twa najch阾niej by si pozby硑, przemilcza硑, zamiot硑 pod dywan. Tylko jak zamie舵 pod dywan 砮chtaczk?! Odkrycie tej sromotnej cz甓ci cia砤 w dzieci駍twie grozi przecie tym, 縠 kobieta mo縠 kiedy czerpa przyjemno舵 z seksu! Ostatnio czyta砤m reporta z Egiptu. Tam od wiek體 radz

Rozgrzane zmys硑 - najs硑nniejsze erotyczne sceny filmowe w plenerach lata

seks? Lata sze舵dziesi眛e XX wieku. Sam ucieka z obozu skautowego, 縠by spotka si ze swoj sympati. Suzy zabiera z domu kota, such karm dla niego, gramofon, winylowe p硑ty i ksi笨ki - zestaw, kt髍y powinien urzec ka縟ego warto禼iowego m昕czyzn. On ma namiot i w阣k. Razem wyruszaj na wypraw

Brzydz si kobiet, m體i眂 delikatnie - kobiety ich nie poci眊aj. Czy mo縩a stworzy szcz甓liwy zwi眤ek z gejem?

szcz甓liwy, gdy m昕czyzna jest biseksualny. Taki partner mo縠 wchodzi w relacje emocjonalne i seksualne zar體no z t sam, jak i odmienn p砪i. Takie zwi眤ki, jak i seks w nich, mog by r體nie udane i satysfakcjonuj眂e zar體no, gdy b阣zie je budowa z kobietami, jak i m昕czyznami. Jednak

e-Randki bez zobowi眤a - przepis na udany seks?

erotyczne rozmowy. - I to nas m昕czyzn odr罂nia od was kobiet - m體i Przemek z硂wrogo podkre秎aj眂 swoj wypowied palcem wskazuj眂ym skierowanym w moj stron. Przemek ma ju za sob kilka spotka o erotycznym zabarwieniu i ma swoje wnioski na ten temat. - Faceci szukaj seksu - tak jak deklaruj na swoich

Kobiec seksualno舵 trzeba odkrywa

- Kobiety w Polsce nie s zaprzyja糿ione ze swoj seksualno禼i. Nie znaj swoich cia i swoich potrzeb. Nie s te do tego zach阠ane. Dyskusja o seksie jaka toczy si w Polsce obraca si tylko wok蟪 potrzeb m昕czyzn. Wkurza mnie, 縠 wt髍uj temu czo硂wi seksuolodzy, m體i Joanna Keszka, redaktorka

Zoe Margolis: Gdzie s kobiety, kt髍e kochaj seks i nie maj ochoty, 縠by z tego powodu nazywa je dziwkami?!

romans體 i z硂禼i j to, 縠 nieustannie musi mierzy si z brakiem zrozumienia dla swojego stylu 縴cia tylko dlatego, 縠 jest kobiet. ''Moi rodzice byli hipisami - wspomina. - W domu rozmawia硂 si o seksie zawsze jako o przyjemno禼i dla m昕czyzny i kobiety. Kiedy mia砤m 14 lat, dosta砤m od rodzic體

Jak zmieni si 秝iat seksu?

indywidualizm. Wszystko wskazuje na to, 縠 potrzeba realizacji indywidualnych cel體 b阣zie wzrasta. Tylko czy taka ca砶owita wolno舵 i niezale縩o舵 mo縠 da prawdziwe szcz甓cie? Prof. Lew-Starowicz o kobietach, m昕czyznach i naturze damsko-m阺kich relacji . Sprawd ksi笨ki » Nazywano je jeszcze niedawno

"Brak seksu powoduje, 縠 moje cia硂 jest w o wiele gorszej formie"! - zdradzi砤 w wywiadzie dla "GQ" Miranda Kerr! Zaskakuj眂e wyznanie?

, obecnie nikogo nie mam na sta砮... Ale kocham randki, r體nie z kobietami! Stosuj zasad nigdy nie m體 nigdy! W kobietach poci眊aj mnie ich pon阾ne, sensualne kszta硉y, a zw砤szcza pi阫ne plecy.  Jednak do 丑縦a potrzebuj m昕czyzny. Nie szukam mi硂禼i, chc si teraz bawi i pr骲owa nowych rzeczy

Baran 21.03 - 19.04

dodaje im seksapilu. S fascynuj眂ymi kochankami. To urodzone wojowniczki i zdobywczynie m阺kich serc i cia. Ich temperament, pewno舵 siebie i niecierpliwo舵 jest postrzegana przez m昕czyzn jako przejaw emanowania seksem. Kobieta Baran jest impulsywna i 砤two przejmuje inicjatyw - zmierza prosto do

Brak ochoty na seks? Poznaj najwi阫szych zab骿c體 kobiecego libido!

sobie, nie chcemy o tym m體i... a problem narasta. Dotyczy on nie tylko m昕czyzn; tak縠 kobiety potrafi latami tkwi w mentalnej wie縴 z ko禼i s硂niowej. Co zrobi, je秎i napi阠ie w zwi眤ku opada i nie czujemy po勘dania? Poznaj zab骿c體 libido i zastan體 si, kt髍e z nich mog dotyczy Ciebie

Wi阠ej z 縴cia: 7 rzeczy, kt髍ych nie powinna pisa na profilu randkowym [Sprawd, czy pope硁i砤 te b酬dy]

korzystnymi zdj阠iami, kt髍e kobiety umieszczaj na swoich profilach mo縠 by bolesna. Zamiast reklamowa si podobie駍twem do hollywoodzkiej gwiazdy, lepiej by po prostu sob. "Seksowna kocica", "istna bogini seksu", kt髍a "lubi po秝intuszy" to osobowo舵, kt髍a potrafi

Brak seksu po porodzie

, m昕czyzna, wprawdzie zostaje ojcem, ale w jaki irracjonalny spos骲 nie akceptuje faktu, 縠 kobieta i jej cia硂, "nie s硊縴" wy潮cznie do seksu, ale r體nie do macierzy駍twa. Ci笨a, por骴, to sprawy "brudne", pi阾nuj眂e. Na og蟪, 縜dna kobieta nie oczekuje takiej reakcji ze strony

"Kochaj wystarczaj眂o dobrze" Agnieszka Jucewicz i Grzegorz Sroczy駍ki

sprawia, 縠 ludzie chc by razem? O co si tak naprawd k丑cimy, kiedy k丑cimy si o przys硂wiowe skarpetki? Czy z narcyzem da si 縴? Czego m昕czy糿i nie wiedz o seksualno禼i kobiet, a czego kobiety nie wiedz o seksualno禼i m昕czyzn? Jak pierwsze dziecko zmienia par? Co nam m體i o zwi眤ku k丑tnie o

"Symbol seksu staje si rzecz, a ja nienawidz by rzecz". Marilyn Monroe - najbardziej tragiczna posta Hollywood?

zmuszona tu砤 si po rodzinach zast阷czych. Jako doros砤 kobieta szcz甓cia szuka砤 w obj阠iach m昕czyzn. Po trzech nieudanych ma晨e駍twach, z kt髍ych ka縟e zako馽zy硂 si rozwodem oraz dw骳h poronieniach Marilyn zacz瓿a topi smutki w alkoholu, imprezach i 秗odkach uspokajaj眂ych, kt髍e przek硊wa砤

D硊go酬cka i Reiter: Jak odbi si od dna po rozstaniu?

kobiecej perspektywie. Zacytuj Mari Czubaszek: kiedy od m昕czyzny odchodzi kobieta, to odchodzi kobieta, a kiedy od kobiety odchodzi m昕czyzna, to wali jej si 秝iat. Znam m昕czyzn, kt髍ym wali si 秝iat po rozstaniu. Oczywi禼ie, ja te. iat bez kobiety mo縠 sta si 秝iatem pustym. Ale jest w tym

Zdrada. ''痮na mnie nu縴''. Dziennikarka za硂縴砤 fikcyjne konto w portalu randkowym dla os骲 w zwi眤kach

poczuciem humoru... Staram si czerpa z 縴cia jak najwi阠ej... szukam chwil uniesienia oraz nami阾nego seksu. Nie szukam niczego na jedn noc, raczej d硊gotrwa砮go romansu. Oczywi禼ie dyskrecja gwarantowana, aczkolwiek chcia砨ym pozna drug osob nieco lepiej. Wi阠, panie, jeste禼ie gotowe na now

iat pokazuje, 縠 cielesno舵 starzej眂ej si kobiety jest obrzydliwa [LIST]

ostatnio film Ulricha Seidla "Raj: mi硂舵", o kobietach po pi赕dziesi眛ce, kt髍e sp阣zaj wakacje w Kenii, szukaj cielesnych przyg骴, p砤c za seks. Poczu砤m si 縜硂秐ie. I mam wra縠nie, 縠 kobiety w moim wieku musz zapomnie o seksie. Czuj ogromne roz縜lenie, 縠 tak wa縩a sfera 縴cia ju

Kobiety od seksu wol... internet

. W體czas badano stopie przywi眤ania doros硑ch u縴tkownik體 do internetu na grupie 2119 respondent體. Jak si okaza硂, 49 procent kobiet w wieku od 18 do 34 lat zadeklarowa硂, 縠 wytrzyma硂by dwa tygodnie bez seksu, ale bez internetu ju nie. Seks okaza si by w體czas tak縠 mniej potrzebny ni inne

Kara za seks - ale tylko dla kobiet

mo縠my mie pretensji do pracodawc體 o to, 縠 nie chc nas w pracy. M硂da m昕atka? M硂da mama? Pani na razie podzi阫ujemy. Szukamy dyspozycyjnych i ambitnych. Na te, kt髍e nie maj bogatego m昕a, a rozpaczliwie potrzebuj pieni阣zy, czeka posada sprz眛aczki albo sponsoring. Nie by硂by seksu, nie by硂by

Chrystus te cierpia

faceta o gwa硉. Sam profesor nie u縴wa s硂wa "gwa硉" do opisu tego zdarzenia. Stwierdza, 縠 facet by niezaspokojony seksualnie, mia na t kobiet ochot i wy砤dowa na niej w禼iek硂舵 za wszystkie partnerki swego 縴cia, ale 縠by zaraz m體i o gwa砪ie? Po prostu dosz硂 do seksu. I gdyby nie to

Dieta na pokut

秎ubie i 縠 wtedy najwa縩iejsze jest czerpanie rado禼i z bycia razem. Niby racja, tylko dlaczego nikt nie zaleca rozmowy z partnerem, szukania tego, co nas podnieca, co dzia砤? Dlaczego kobietom si wmawia, 縠 nie musz czerpa fizycznej przyjemno禼i z seksu, wystarczy duchowa.

Pi赕 przypadk體, w kt髍ych kobiety podlegaj surowej ocenie (a m昕czy糿i nie)

M昕czyzna, kt髍y ma wiele kochanek, partnerek, dziewczyn, przyjaci蟪ek, czy jak te inaczej okre秎a kobiety, z kt髍ymi wchodzi w bliskie interakcje to ?normalny facet?. Wiadomo ma potrzeby, poza tym, kto szuka (kobiety 縴cia) ten znajdzie. Pan, kt髍y naprawd zmienia kobiety jak r阫awiczki to

Tajniki poca硊nk體 - nieznane fakty

zaanga縪wania si w relacj. Badacze zwyczaj體 seksualnych ludzi stwierdzili,  縠 kobiety o wiele cz甓ciej chc si ca硂wa po stosunku - inicjuj眂 pieszczoty buduj wi昙 z partnerem. M昕czy糿i wol ca硂wa si przed seksem - poca硊nek ma zreszt do niego doprowadzi - oczywi禼ie nie jest to regu砤. Wielka

Ucieka, czy trwa - gdy sypie si zwi眤ek

, 縠 sp阣z je bez seksu, bez m阺kiego podziwu, adoracji, flirtu. Bez poczucia, 縠 jestem kobiet. Bo nadal si podobam, nadal przyci眊am m昕czyzn. Wielu. Opr骳z tego najwa縩iejszego dla mnie. Rozmowy? Tak, oczywi禼ie, pr骲owa砤m, pr骲owali秏y. Nic si nie dzieje, wszystko jest ok, jeste秏y zm阠zeni

"Muzeum niewinno禼i" Orhan Pamuk

. Flaubert pokazuje pragnienie kobiety - niezaspokojone ze swej istoty, bo to, czego szuka Emma w kolejnych kochankach, po prostu nie istnieje. Dopiero potem nazw obiektowi niemo縧iwemu nadadz psychoanalitycy, a z cudownie m阾n finezj obja秐i to poj阠ie Jacques Lacan. Emma biegn眂a od kochanka do

Nie szkodzi, 縠 nie dzia砤

opresyjnej wobec kobiet, ale m昕czy糿i te nie s w 砤twej sytuacji. W naszej kulturze m昕czyzna cz阺to jest ofiar stereotypu, 縠 to on jest odpowiedzialny za jako舵 seksu, 縠 jest sprawn maszynk, kt髍a ma zadowoli kobiet. I chocia kobiety raczej si z t teori nie zgadzaj, to je秎i m昕czyzna ma

Przedwczesny wytrysk - m阺kie tabu

, kluczowy wniosek jest jasny: przedwczesny wytrysk to problem nie m昕czyzny, nie kobiety, ale zwi眤ku. Potwierdzaj to wyniki bada, z kt髍ych wynika, 縠 ponad 60 proc. partnerek m昕czyzn z przedwczesnym wytryskiem nie jest usatysfakcjonowanych 縴ciem seksualnym. Z drugiej strony 60 proc. m昕czyzn z

Ojcowie nie zast眕i matek, a matki ojc體

swoich partnerek. Poszukiwanie nowego modelu ojcostwa zbiega si z poszukiwaniem nowego modelu m阺ko禼i. W ko馽u o ile kobiety do舵 cz阺to uto縮amiaj si ze swoj rol matki, o tyle m昕czy糿i pozostaj w pierwszej kolejno禼i m昕czyznami, a dopiero p蠹niej lub czasami ojcami. Co m體i model? Badania

Religia nimfomanki - Tadeusz Sobolewski o filmie von Triera

antypornograficznego filmu ni "Nimfomanka". Seks jest tu symbolem wiecznego nienasycenia. Czy wr阠z znu縠nia. Kobiety chc wi阠ej - Pawe T. Felis rozmawia o "Nimfomance" z Mart Nied紈ieck, pierwsz w Polsce sex coach. Moje brudne po勘danie Kiedy Joe w drugiej cz甓ci filmu szuka wyj禼ia z

Szata駍kie wersety - ksi笨ki zbuntowanych kobiet

Opowie舵 austriackiej noblistki o toksycznej relacji matki z c髍k, w砤dzy uzasadnionej przez przemoc, autodestrukcji, podgl眃aniu, masturbacji, zadawaniu sobie b髄u i wyprawie w zakazane rewiry seksu z uczniem. G丑wna bohaterka "Pianistki", szanowana i ceniona nauczycielka gry na

Seks analny - intymno舵 ekstremalna

my秎a砤m, 縠 spe硁imy oczekiwania kobiet, ale jest tak, jak przeczuwa砤m, 縠 zaczyna si od m阺kiej potrzeby. Wesz砤m na fora zwolennik體 seksu analnego. G丑wnie s kierowane do m昕czyzn i s utrzymane w tonie ''jak nam體i oporn partnerk''. Dok砤dnie. Najbardziej ubawi硂 mnie, 縠 przekonywano tam: to

s縦owe sprawy doros硑ch

縴cia ka縟ego cz硂wieka. Bardziej dla m昕czyzn czy dla kobiet? Dla m昕czyzn. Z bada wynika, 縠 dla 60 proc. z nich seks ma istotne znaczenie. W przypadku kobiet - tak wag do seksu przyk砤da 35 proc. z nich. Warto jednak zaznaczy, 縠 na zupe硁ie nieistotn rol seksu w tej fazie 縴cia wskazywa硂 43

Dorota i jej poszukiwania ksi阠ia z bajki [RANDKI 30-LATEK]

te argumenty kwituje bolesn prawd: 'Nie zadzwoni, bo nie chce!'. Podobnie z tak teori rozprawiaj si bohaterki "Seksu w Wielkim Mie禼ie". Dla Mirandy ol秐ieniem jest, 縠 m昕czyzna urywa kontakt, bo 'nie jest a tak bardzo zainteresowany dan kobiet'. 痚by skomplikowa sytuacj, taki

Pochwica, czyli moja cipka jest zasznurowana

. - Mog nawet osi眊a orgazm w wyniku pieszczot. Jednak niekt髍e kobiety maj skurcze na sam my秎 o seksie. Czasem tak silne, 縠 w udach robi si zakwasy. Skurczom mog towarzyszy inne objawy. Wie o tym 30-letnia Ewa, pracownik naukowy na wydziale nauk matematyczno-przyrodniczych jednego z

Kobiety "zwolnione" z seksualno禼i

seksualno禼i, rozpoznawanie potrzeb seksualnych w tym wieku to bardzo du縜 praca. Co prawda - cz阺to wykonujemy j z pomoc kochaj眂ego, czu砮go i m眃rego partnera. I w ten spos骲 stereotyp, 縠 to "m昕czyzna uczy kobiet seksu" tylko si potwierdza. Czy tego samego nauczymy kolejne pokolenie

Erotyczne w(y)padki - czyli seks bywa taki zabawny

m昕czyzna marzy o seksie z kr髄iczkiem Playboya, to opaska z doczepionymi uszami z kartonu niekoniecznie przyniesie efekt. Dobrze jednak najpierw delikatnie wybada, czy i co lubi, bo je秎i nie kr阠 go przebieranki, to bardzo mo縧iwe, 縠 poczujesz si jak kretynka, a to psuje nastr骿. Kto si gorzej

Rewolucja seksualna do powt髍ki

doprowadzi narz眃y p砪iowe kobiet do idea硊. Jest to chory pomys.Czego kobiety najbardziej boj si w seksie? Co je najbardziej przera縜, gdy id pierwszy raz do 丑縦a z nowym partnerem?Kobieta, kt髍a wchodzi w dojrza潮 relacj z m昕czyzn nie boi si praktycznie niczego, poniewa jest jaka jest - zna swoje

Seks oralny grozi rakiem gard砤

zaka縠niem HPV w wyniku seksu oralnego. M昕czyzna - no c罂, takiej opcji raczej nie ma (co prawda wymy秎ono prezerwatywy dla kobiet, ale kompletnie si nie przyj瓿y). Zdecydowanie najlepszym, najskuteczniejszym sposobem by硂by wyeliminowanie gro糿ych wirus體 z populacji lub przynajmniej bardzo wyra糿e

Aseksualny, obup砪iowy, niezdecydowany - nowe okre秎enia orientacji seksualnej w portalu randkowym. Teraz 砤twiej znale兼 partnera

i transmasculine (transm昕czyzna, cz硂wiek, kt髍ego p砮 biologiczna jest 縠駍ka, ale gender m阺ki), co w praktyce oznacza, 縠 jest m昕czyzn, kt髍y urodzi si w ciele kobiety. Zamierza tak縠 zaktualizowa ustawienia dla swojej seksualnej orientacji. Chce si okre秎i jako homoseksualny i

Arturo Perez-Reverte: Kocham j, ale niech ju sobie p骿dzie

tamtej epoki. Mam wiele wspomnie z nim zwi眤anych. Ojciec by wr阠z fizycznym wzorem dla stworzenia bohatera powie禼i - Maxa Costy. Urodzi si w 1918 roku. By jednym z tych m昕czyzn, dla kt髍ych etykieta i wygl眃 by硑 r體nie wa縩e jak wn阾rze. Tacy m昕czy糿i i kobiety dzisiaj ju nie istniej. Ksi笨ka

Seks os骲 z niepe硁osprawno禼i fizyczn

Ca砶iem niedawno, bo nie dalej ni kilka tygodni temu, siedz眂a obok mnie w autobusie kobieta, na widok m昕czyzny poruszaj眂ego si na w髗ku, powiedzia砤 do mnie szeptem: "Ojej, wie pani, takie to niezr阠zne, niech oni mo縠 siedz w domu i nie wychodz, ja bym na pewno tak zrobi砤."

Tu 0-700, porozmawiajmy o seksie

. Sami si o to prosz. Teresa zrezygnowa砤 z pracy w seks linii dwa lata temu, po zawale. Przyszed czas na refleksje. - Przykre, straszne. Kiedy rozpoczyna砤m prac seks telefonistki by砤m przecie doros潮 kobiet, kt髍a swoje prze縴砤. A jednak, niesmak do m昕czyzn pozosta. Bywa, 縠 id ulic i 

W nast阷nym numerze

. Naprawd nie unika si seksu ze wzgl阣una trudno禼i organizacyjne i zm阠zenie. Chodzi raczej o co innego'.Z psycholo縦 Zofi Milsk-Wrzosi駍k rozmawia Agnieszka JucewiczPanowie 縴cz paniomMi硂禼i, zdrowia, pieni阣zy? A mo縠 parytet體? Przed Dniem Kobiet zada硑秏y kilku m昕czyznom pytanie: Czego 縴cz

27 uwag, kt髍ych single maj dosy

kobiety. M昕czyzn si poklepuje z mrugni阠iem oka, 縠 mog sobie pou縴wa. Cho - nie zawsze. Fot. Internet Nie martw si. Wiadomo, 縴cie singla to pasmo udr阫i i zmartwie oraz strachu o przysz硂舵, ale "nie martw si" wszystko za砤twi. Jak sobie radzisz? Chyba jaki cudem. Mam super koleg

Agnieszka Graff o lajkach i alimentach

miar ery tabloid體: "Nowe oblicze sponsoringu. Coraz cz甓ciej seksem za pieni眃ze ratuj si samotne matki". Materia o puszczalskich matkach, czyli wsp蟪czesnej wersji "kobiet upad硑ch", podbi serca internaut體 (dosta 1151 lajk體 i 142 komentarze). A pani Iwona? Dalej robi swoje

M昕czyzna na randce - typy facet體. Prawdziwe?

Znaki rozpoznawcze: jest niew眛pliwie przystojny i wysportowany i mo縠 si pochwali lekk opalenizn. Doskonale zdaje sobie spraw ze swoich walor體 - z min zadowolonego kota, 硂wi zachwycone spojrzenia kobiet i m昕czyzn. Potrafi rozmawia, nie trac眂 kontaktu wzrokowego z w砤snym odbiciem - w

Orgazm. Trzecia brama

r罂norodno禼i pomi阣zy poszczeg髄nymi kobietami oraz w r罂nych cyklach 縴cia. Do tej pory uznawano, 縠 orgazm kobiecy jest - jak w schemacie m阺kim - ukoronowaniem seksu. Podniecenie narasta do szczytowego momentu, po kt髍ym nast阷uje odpr昕enie. Ale okaza硂 si, 縠 u kobiet jest inaczej. Nast阷stwem

Seks: Intymne kompleksy, czyli czego wstydz si kobiety i jak sobie z tym radz?

Zaskakuj眂o wiele kobiet wstydzi si koloru swoich brodawek i warg sromowych. - Moje sutki nigdy mi si nie podoba硑. S ciemne i du縠, dlatego podczas seksu najcz甓ciej staram si nie zdejmowa stanika. My秎a砤bym tylko o nich - t硊maczy Agnieszka. Okazuje si, 縠 po raz kolejny potrzeba sta砤 si

Poszukiwanie m昕a po trzydziestce [WASZE OPINIE]

wpisu, kobieta, tak縠 wylewa na g硂w Doroty kube zimnej wody: - 痑rtujesz, dziewczyno, czy o drog pytasz? Jestem kobiet w "prze紃oczystym" wieku, m昕atk od lat 25 i wiem jedno: m昕czy糿i w twoim wieku szukaj albo seksu i braku zobowi眤a (tutaj je秎i dobrze si prezentujesz to mo縠sz si

Elizabeth Pisani: Prostytucja to g體niana robota. Praca w nocy w spo縴wczym te

moim tek禼ie Reuters dosta list od jakiego niemieckiego dziennikarza, kt髍y oburzony pisa: "Pozwalaj眂 kobiecie - Elizabeth Pisani - pisa o rozkoszach seks biznesu pope硁iacie pa駍two taki sam b潮d, jak zezwalaj眂 m昕czyznom na opisywanie do秝iadczenia rodzenia dzieci!" - Ciekawe co by

痮na geja

seks letni, bez wielkich uniesie, ale pomy秎a砤m wtedy: to wina alkoholu. On: Zaraz po zapali砮m papierosa. By砮m w euforii. Pomy秎a砮m: przecie sta mnie na normalne 縴cie z kobiet! Tak bardzo tego chcia砮m! A potem du縪 seksu - zawsze po alkoholu - imprezy, wsp髄ny wyjazd. Stali秏y si par

Zalegalizowa prostytucj w Polsce

W maju w Atenach policja zatrzyma砤 sto prostytutek. Zatrzyma砤 i zmusi砤 do bada na HIV - 12 by硂 zaka縪nych. Kobiety przyzna硑 si do uprawiania seksu bez prezerwatywy z dziesi眛kami m昕czyzn. Zdj阠ia tych prostytutek prokuratura opublikowa砤 w internecie, 縠by sk硂ni klient體 do zg砤szania si

- Inteligencj mam w dupie, ale lubi, gdy kobieta jest do秝iadczona 縴ciowo - m昕czy糿i o tym, co ich zdaniem jest seksowne w p砪i przeciwnej

m昕czy糿i tak縠 uwa縜j, 縠 to intelekt jest najbardziej seksowny: - Raczej oryginalny nie b阣... Poci眊aj mnie kobiety inteligentne, z w砤snymi zainteresowaniami, zajarane swoimi pasjami. Dla Roberta "seksy" s u秏iechni阾e, dowcipne i pewne siebie dziewczyny, a tak縠 takie, z kt髍ymi mo縩a

Zdrada. Seks. Ekscytacja. Ucieczka

;pe硁 anonimowo舵, bezpiecze駍two i dyskrecj". Reszta to strata czasu i pieni阣zy. W reporta縰 "痮na mnie nu縴" Iza Michalewicz sprawdza, jak dzia砤 jeden z takich portali i czego szukaj w nim 縪naci m昕czy糿i. Jak mo縩a si domy秎i - przede wszystkim seksu i ekscytacji. Ale pod spodem

Wysokie Obcasy w kioskach ju 12 lipca

. Czy to, 縠 ci m昕czy糿i szukaj seksu przez portal internetowy, 秝iadczy te jako o nas, kobietach? Zdecydowanie nie. Pani zbada砤 pewien wycinek i tylko o tym wycinku mo縠my rozmawia. Moje do秝iadczenie jest takie, 縠 zdradzaj i kobiety, i m昕czy糿i. Ale wi阫szo舵 tego nie robi. Mo縩a

觭my grzech g丑wny - zaniedbywanie przyja糿i

;babskim"? No w砤秐ie. Nie znaczy to, 縠 poddaj w w眛pliwo舵 warto舵 m阺kich przyja糿i. Wierz w ni, ale tak samo my秎 o zwi眤kach kobiet. Przyja捡 jest dla mnie warto禼i bezdyskusyjn zar體no mi阣zy m昕czyznami, kobietami, w uk砤dach mieszanych, czy cho鎎y cz硂wiek i jego zwierzak. Przyznaj, 縠

Co podnieca kobiety

, 縠 czuj si bardzo wra縧iwe na dotyk, 縠 sk髍a staje si wra縧iwa. Ale m體i te o poczuciu mi硂禼i, kt髍e zosta硂 zwi阫szone przez pobudzenie. Z mierzeniem takich rzeczy ju nie bardzo sobie radzimy. Jak m體i o seksie? Przeczytaj w Poradniku Domowym. Co kobiety podnieca? Pr骲owali秏y r罂nych

Walentynki od kuchni. Afrodyzjaki, czyli magia mi硂sna

menstruacyjnej - kobieta, kt髍a poda taki nap骿 ukochanemu, mo縠 by pewna jego uczu. Ale seks kojarzony jest nie tylko z 縴ciem i witalno禼i, nale縴 te do sfery nieczystej, wi眤anej z demoniczno禼i i 秏ierci - st眃 zreszt tyle opowie禼i o kochankach z piek砤 rodem, jak inkuby i sukkuby, ze s硑nn

Mi硂舵, rozkosz, szczytowanie - bez nich kultury francuskiej zrozumie nie spos骲

. Oceniali urod kobiety, z kt髍 pozwoli sobie zaszale. Bo moralno舵 wedle francuskiej normy nie ma zbyt wiele wsp髄nego z rz眃zeniem ani w og髄e z 縴ciem. Taki jest w sprawach mi硂禼i i seksu francuski konsensus, niewa縩e, czy teraz, czy w XII w.  Racine. W czarnym nurcie We francuskiej literaturze

"z nie ma, ale s ciary" - m昕czy糿i szczerze o tym, co ich wzrusza i liczy si w 縴ciu najbardziej

najlepiej jest w m阺kim gronie pomilcze. Marcin: Rozmawiamy o kobietach i problemach w komunikacji z nimi, dietach, programowaniu, kom髍kach (teraz ju si nie gada o komputerach), w硂sach w nosie, siwieniu, filmach, g硊potach... no i plotkujemy. Jak cz阺to my秎isz o seksie? Szymon: Na pewno za ka縟ym