jak pom骳 m昕czy糿ie po rozwodzie

Joanna Szczepkowska

Do arcybiskupa Michalika

Do arcybiskupa Michalika

Do pokoju dziewczynki wniesiono rozk砤dan kanap, a dziadek przywi髗 du縪 ksi笨eczek i przyrzek wnuczce, 縠 jak tylko zostan sami, to jej poczyta bajki

Zakocha砤m si w m昕u przyjaci蟪ki

Mi硂舵 do 縪natego m昕czyzny, to uczucie nie tylko trudne, ale i bezlito秐ie krytykowane. Nie ma jednak gorszej rzeczy, ni zakochanie si w m昕u najlepszej przyjaci蟪ki. Czy z takiej sytuacji mo縩a znale兼 wyj禼ie, kt髍e nie sprawi, 縠 wszyscy zostan zranieni?

Ma晨e駍ka wpadka Sienkiewicza

Wyda mi si zachwycaj眂y, gdy tak sobie kl阠za, z do舵 g硊pi min, widocznie wzruszony; dwudziestoletnia oblubienica zdawa砤 si o wiele lepiej panowa nad sytuacj - wspomina drugi 秎ub Henryka Sienkiewicza m硂dziutki Boy-痚le駍ki

Swoim filmem chcia砮m podnie舵 statystyki rozwodowe

Swoim filmem chcia砮m podnie舵 statystyki rozwodowe

fundamentaln relacj w moim 縴ciu. Nigdy nie byli秏y tak zgodni jak dzisiaj. Sp阣zamy razem wakacje, po kt髍ych nie mamy wcale ochoty si pozabija, a nasze dzieci maj w swoim 縴ciu jeszcze wi阠ej doros硑ch ludzi, kt髍zy si o nie troszcz, ale te z kt髍ymi musz wchodzi w dialog. Nie twierdz, 縠 jest to

Koniec przemocy wobec kobiet!

Koniec przemocy wobec kobiet!

Stowarzyszeniu "Wyb髍". Na pocz眛ku kole縜nka pyta砤: "Jak ty to sobie wyobra縜sz - kobiet t硊k m笨, a ona teraz ma zaufa innemu facetowi? Jak ona ma powiedzie m昕czy糿ie, 縠 partner j gwa砪i?". A okaza硂 si, 縠 kobiety przede wszystkim widz we mnie osob, kt髍a mo縠 im pom骳. Do tego

Donya al-Nahi - "Bond w sp骴nicy"

Donya al-Nahi - "Bond w sp骴nicy"

im pytania i przygl眃a砤m si temu, jak 縴j. Zobaczy砤m, 縠 to byli bardzo ciepli i kochaj眂y ludzie. Nieraz zapraszali mnie do swoich dom體. I mimo 縠 by砤m obc osob, traktowali mnie jak cz硂nka rodziny. Przyci眊a砤 mnie ich serdeczno舵. Po roku zdecydowa砤m, 縠 chc przej舵 na islam. Jak t

Niep硂dno舵 - najnowsze metody leczenia

Niep硂dno舵 - najnowsze metody leczenia

operacj brzuszn, po kt髍ej mog硑 si wytworzy zrosty, to te lepiej sprawdzi to jak najszybciej. Ale je縠li to jest zdrowa para, zapraszamy oboje do poradni po roku regularnego wsp蟪縴cia. Oboje? Bez w眛pienia. Nie wolno zapomina o m昕czy糿ie. Bo czasem latami leczy si tylko j, a nikt nie pami阾a

Przemoc ekonomiczna wobec kobiet - wstydliwy polski problem

Przemoc ekonomiczna wobec kobiet - wstydliwy polski problem

w nowoczesne narz阣zia, takie jak: proste w obs硊dze kalkulatory u砤twiaj眂e kobietom zarz眃zanie bud縠tem domowym i bie勘cymi wydatkami, czytelni online (mo縧iwo舵 korzystania z materia丑w bez konieczno禼i ich 禼i眊ania, a tym samym zostawiania 秎ad體 w komputerze), nowoczesn baz FAQ

Wr罂ka prawd ci powie?

Wr罂ka prawd ci powie?

to o to utopienie chodzi. Z Paw砮m obchodzi砤 si jak z jajkiem. Narozrabia - win bra砤 na siebie. Nie uczy si - no i po co ma si uczy? I tak umrze. Nie chcia jej pom骳 przy gospodarce? Niech sobie polata, 縴ciem si nacieszy. Szko硑 縜dnej nie sko馽zy. Dziewczyna przez niego zaci笨y砤, to

Lista Kingi Rusin

Lista Kingi Rusin

rozwodzie. Dla wielu kobiet sta砤 si pani symbolem wygranego 縴cia. Zacytuj Maj: "Pisz do ciebie, bo pokona砤 wszystkie przeciwno禼i i wysz砤 na prost. To, co mnie spotka硂, wygl眃a硂 bardzo podobnie jak u ciebie. Chcia砤bym ci tylko zapyta, co robi, 縠by sobie pom骳. Czuj, 縠 sama nie dam

11 tysi阠y orgazm體. Masters i Johnson, duet, kt髍y zmieni podej禼ie do seksu

11 tysi阠y orgazm體. Masters i Johnson, duet, kt髍y zmieni podej禼ie do seksu

wysypki rumieniowej po raz pierwszy pojawia si na nadbrzuszu". "Time" narzeka, 縠 ksi笨ka zupe硁ie pomija "mistyczny wymiar" mi硂禼i i sugeruje, i "seks jak golf jest kwesti techniki".Johnson wielokrotnie zapewnia砤, 縠 jej i Mastersowi nie chodzi硂 o zrobienie z

Legendy ameryka駍kie: Carolyn Cassady

Legendy ameryka駍kie: Carolyn Cassady

Jest rok 1952, dom w Los Gatos w Kalifornii. Dwaj m昕czy糿i pozuj, obejmuj眂 si ramionami, podobni do siebie jak bli糿iacy. Jeden w jasnej bluzie, drugi w koszuli. Obaj w d縤nsach. Jeden jest niespe硁ionym pisarzem, drugi - autorem u progu s砤wy. M笨 Carolyn - Neal Cassady - po lewej stronie i

Zmar砤 prof. Hanna ida-Ziemba

Zmar砤 prof. Hanna ida-Ziemba

, dyskredytuj眂 wszelkie potwierdzaj眂e j badania. - To kolejna nowa moda, kt髍ej ludzie ulegaj kieruj眂 si owczym p阣em - przekonywa砤 znad paczki Golden American體 Poni縠j wywiad z profesor Hann id-Ziemb "Albo m笨 albo cebula" Jak si tak rozgl眃am dooko砤 po rodzinach i rozwodach, s硊cham

Urfi znaczy 'bez zobowi眤a'

Urfi znaczy 'bez zobowi眤a'

rok akademicki. Pytam, jak wygl眃a硑 jego 秎ubne kontrakty i czy przy podpisaniu byli 秝iadkowie. - Niby tak powinno by, ale nikt z moich znajomych tego nie przestrzega. Po prostu wzi阬i秏y kartk, napisali秏y, 縠 si pobieramy, i oboje si podpisali秏y - opowiada. Islam uznaje trzy formy ma晨e駍twa

Sponsorowane

Sponsorowane

si zapomnie. Ale czasami bywa przyjemnie. Po dziesi阠iu latach od rozwodu poczu砤m si kobiet. Przecie do ko馽a 縴cia mog砤bym nikogo nie spotka i przeterminowa砤bym si jak jogurt. A teraz czuj, jak m昕czy糿i ogl眃aj si za mn na ulicy, gdy stukam tymi swoimi szpilkami. Trzeba obstawia jak

Pi髍o biseksualne

Pi髍o biseksualne

, trudno mi pisa po angielsku, bo to m骿 drugi j陑yk, nie urodzi砤m si w dwuj陑ycznej rodzinie. Ale przecie 秝iat, w kt髍ym 縴jemy, jest pe砮n ludzi takich jak ja, kt髍zy musieli zacz辨 wyra縜 siebie w innym j陑yku. Wiem, co to znaczy, kiedy nie mo縠sz w pe硁i odda tego, co si w tobie dzieje, i

G硂秐iejsze od bomb

G硂秐iejsze od bomb

na jej twarzy wygl眃a nieco sztucznie, kiedy opowiada, jak pr骲owa砤 zrobi z syna c髍k. Nadine s硊cha jak urzeczona. Znaj si od dw骳h lat, ale Nadine s硑szy t opowie舵 po raz pierwszy. - Rety, to rzeczywi禼ie jak z Almod髒ara - m體i. Po drugiej stronie ulicy stoi warzywniak (mandarynki - 50

Katarzyna Grochola

Katarzyna Grochola

odr罂nia dobro od z砤. M骿 znajomy terapeuta powiedzia砨y: "G體no od par體ki".Azymut na BrutPieni阣zy po drugim rozwodzie starczy硂by najwy縠j na kawalerk w Warszawie. Zamiast mieszkania kupuje kawa砮k ziemi pod miastem i stawia dom. P硂t w p硂t z przyjaci蟪mi. Zupe硁ie jak Judyta. Wylewa

Kobiety maj cie駍z sk髍

cierpienie, wi阠 na wyrzutach sumienia cz阺to si nie ko馽zy. Zaczyna popija coraz cz甓ciej, poniewa nie wytrzymuje tego zawodu, jaki sprawi砤 sobie i tym, na kt髍ych jej zale縴 - nawet nie縴j眂emu ju ojcu. Z m昕czyznami chyba r體nie tak bywa? Rzadko. Po kobiecie ka縟y si czego spodziewa i niewiele

Anna Brzezi駍ka

Anna Brzezi駍ka

Jak mediewistka zosta砤 pisark fantasy?Mia砤m szcz甓cie by dzieckiem, kt髍emu przez wiele lat opowiadano bajki i czytywano ksi笨ki na dobranoc. I przej禼ie od s硊chania - a potem samodzielnego czytania - do pisania opowie禼i dokona硂 si niepostrze縠nie, w pewnym momencie zacz瓿am po prostu

Deszczowy 縪硁ierz

nie przeje縟縜 m硂dego m昕czyzny (Mariusz Bonaszewski). Ch硂pak nie wie, kim jest i sk眃 wzi背 si w nocy na szosie. Ma przy sobie jedynie bro i kasztan. Jest przestraszony i zdezorientowany. Anna stara si pozna prawd o m昕czy糿ie, by w ten spos骲 mu pom骳. Obsada Antonina Choroszy jako Anna Brodzka Mariusz

Anne Francis

lat pracowa砤 jako modelka, by pom骳 swojej rodzinie. Zadebiutowa砤 natomiast w wieku 11 lat na Broadwayu.Francis by砤 zam昕na z Bamletem Lawrence Cena Jr, od maja 1952 do kwietnia 1955 r., a nast阷nie z dr. Robertem Abeloffem od 1960 do 1964. Mia砤 z nim c髍k, Jane Elizabeth Abeloff (1962). Aktorka

Hoori

, a ten odwzajemni jej uczucia, o縠ni si z ni i przez trzy lata mieszka razem z ni w podwodnym kr髄estwie.Pewnego dnia Hoori zapragn背 jednak powr骳i w rodzinne strony, Otohime widz眂 z jak wielkim rozrzewnieniem wspomina swoj ojczyzn postanowi砤 pom骳 odnale兼 mu zagubiony haczyk, kt髍y utkwi w pyszczku

Toyotama-hime

si w przybyszu, a ten odwzajemni jej uczucia, o縠ni si z ni i przez trzy lata mieszka razem z ni w podwodnym kr髄estwie.Pewnego dnia Hoori zapragn背 jednak powr骳i w rodzinne strony, Otohime widz眂 z jak wielkim rozrzewnieniem wspomina swoj ojczyzn postanowi砤 pom骳 odnale兼 mu zagubiony haczyk

Terapia Jonasza

mo縠 go w潮cza i wy潮cza pilotem.Wok蟪 Jonasza znajduj si jego bliscy, kt髍zy pr骲uj mu pom骳, mimo 縠 Jonasz wyra糿ie stwierdza, 縠 pragnie mie spok骿. Matka Jonasza stara si mu dogodzi jak tylko mo縠, jednocze秐ie zarzucaj眂 mu niewdzi阠zno舵 i wyra縜j眂 obawy, by nie poszed w 秎ady swojego ojca

Tekst udost阷niany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z mo縧iwo禼i obowi眤ywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczeg蟪owe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufno禼i. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na w砤sn odpowiedzialno舵. Materia pochodz眂y z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypis體. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.