fantazje seksualne m昕atek

Ola D硊go酬cka

Czego pragn kobiety?

Czego pragn kobiety?

Zdaniem wielu os骲 na tak postawione pytanie nie ma odpowiedzi albo odpowiedzi mo縠 i s, ale si wzajemnie wykluczaj. Daniel Bergner, autor ksi笨ki What Do Women Want? Adventures in the Science of Female Desire twierdzi, 縠 zg酬bi tajemnice kobiecych pragnie.

Voca Ilnicka: Wibrator jest jak ksi笨ka

Zdarza si, 縠 na m骿 warsztat przychodzi kobieta i na pytanie: "Jakie jest twoje ulubione s硂wo na narz眃y kobiece?", cichutko odpowiada: "Nie mam". A wychodzi i krzyczy: "Si砤 cipki!". Z Voc Ilnick rozmawia Sylwia Szwed

痮na geja

Oddalali秏y si stopniowo. Bo nie by砮m do ko馽a uczciwy. W 丑縦u obok le縜砤 moja 縪na, a ja marzy砮m, by zamiast niej by w nim facet z moich fantazji

Seksualno舵 w kinie

przyzwyczajona do tego, 縠 cia硂 mo縠 dostarcza przyjemno禼i. Ona swoje cia硂 katuje morderczymi treningami. Dopiero kiedy za縴je narkotyki i da si kole縜nce wyprowadzi z rodzinnego domu do nocnego lokalu - co w niej pu禼i. Filmowe kadry zdominuj jej seksualne fantazje, a r阫a zab潮dzi nie tylko mi阣zy jej

Rozgrzane zmys硑 - najs硑nniejsze erotyczne sceny filmowe w plenerach lata

Rozgrzane zmys硑 - najs硑nniejsze erotyczne sceny filmowe w plenerach lata

. Takiej mieszance nie mog砤 si oprze nawet Madame de Tourvel (Michelle Pfeiffer), uwa縜na za wz髍 cn髏, pi阫na, bogobojna m昕atka. Uwodzicielski, pozbawiony wszelkich skrupu丑w wicehrabia de Valmond (John Malkovich) dostaje upojn noc, kt髍a zmieni jego 縴cie i 縴cie ca砮go otoczenia. Przepi阫ny film o

Zofia Milska-Wrzosi駍ka: Dlaczego uciekamy w bezradno舵

Zofia Milska-Wrzosi駍ka: Dlaczego uciekamy w bezradno舵

, 縠 mamy ma砮 dzieci, dla mnie jest wa縩e, 縠by one mia硑 spokojne, bezpieczne 秗odowisko, on przecie jest dobrym, troskliwym ojcem, wobec tego wszelkie konfrontacje odk砤dam na p蠹niej. Albo wiem z do秝iadczenia, 縠 zrobi砨y si milszy, gdybym zgodzi砤 si realizowa jego seksualne fantazje, a ja

Colette - gorszycielka mimo woli

Colette - gorszycielka mimo woli

tw髍c體, symbolist體, dekadent體. Poznali si, gdy przyjecha do Burgundii znale兼 mamk dla nie秎ubnego dziecka, kt髍e mia z pewn m昕atk w Pary縰. M硂dziutka Sidonie Gabrielle Colette zakocha砤 si w nim bez pami阠i. Pisa o niej po rozwodzie, 縠 by砤 "ma潮, inteligentn ch硂pk, sprytn i

Kobieta kocha uszami

Kobieta kocha uszami

mamy wprowadzi si prosto do ch硂paka. Chcia砤bym mie w砤sne mieszkanie. Zacz瓿am 縴cie seksualne, kiedy mia砤m 15 lat, i przez trzy lata by砤m z tym ch硂pakiem. Moje kole縜nki maj traumatyczne wspomnienia zwi眤ane z pierwszym razem. Ja, mimo 縠 nie by硂 'jak w filmie', dobrze to wspominam. Nie

Patricia Highsmith: Seks z m昕czyzn - 縜dna przyjemno舵

Patricia Highsmith: Seks z m昕czyzn - 縜dna przyjemno舵

fazie sadystyczno-analnej. Zalecenie: terapia grupowa z czterema m昕atkami, kt髍ym te wydawa硂 si, 縠 kochaj kobiety. 'Mo縠 rozerw si, uwodz眂 kt髍倍 z nich' - pisze w dzienniku Pat. Do spotkania z wyleczonymi lesbijkami nie dochodzi, ale cotygodniowe sesje z dr Klein s kontynuowane, mimo i

Orgazm przy okazji

Orgazm przy okazji

O orgazmie z edukatork seksualn dr Alicj D硊go酬ck i psycholo縦 Agnieszk Kramm rozmawia Anna Zawadzka Pewien pan powiedzia mi: M昕czyzna musi si roz砤dowa. Kobiet wystarczy przytuli. Alicja D硊go酬cka: Bzdura. Odmawianie kobiecie orgazmu to wymys naszej kultury. Ju Hipokrates bada

Sekrety Ewolucji Kochania i Swawolenia - cz甓 II

zupe硁ym zaprzeczeniem sta砮go. Bohaterem fantazji seksualnych 縪ny o 10 lat starszego, statecznego intelektualisty pr阣zej b阣zie o 10 lat m硂dszy instruktor tenisa, ni kto pokroju jej m昕a-safandu硑. A m昕czyzna - przeciwnie: stosuje jednakowe kryteria zar體no przy wyborze kochanki, jak i partnerki na

Anais Nin

. Pasuje do portret體 uroczych bywalczy paryskich salon體 z XVIII wieku - zauwa縜 na bankiecie hrabina Guicciardi. Patrzy, jak Anais w rubinowej sukni flirtuje z m硂dymi ch硂pcami, kt髍zy bior wiotk m昕atk za r體ie秐ic. Hugo szybko awansowa na zast阷c szefa filii banku w Pary縰, du縪 podr罂owa w

Pola Negri

Pola Negri

perwersyjnym i seksualnym pi髍em Niemca".W 1920 roku "Madame du Barry" przynios砤 w Europie wi阫sze zyski ni wszystkie inne filmy UFY razem wzi阾e.Na premierze w kinie Palace - najwi阫szym kinie Europy - zasiad Charlie Chaplin.- Co si panu podoba硂 w Europie, panie Chaplin - pytali go p蠹niej

Kontinuum seksualne

Fritza Kleina, kt髍y stwierdzi, 縠 orientacja psychoseksualna jest dynamicznym, wieloosiowym procesem, w kt髍y zaanga縪wane s zainteresowania seksualne, zachowanie, fantazje erotyczne, czynniki emocjonalne, samoidentyfikacja i styl 縴ciaSexuality Continuum. Koncepcja kontinuum wesz砤 do g丑wnego nurtu

Ekshibicjonizm

seksualne, impulsy seksualne lub zachowania zwi眤ane z pokazywaniem swoich genitali體 niespodziewaj眂ej si tego osobie. Fantazje, impulsy lub zachowania powoduj眂e klinicznie znacz眂y dyskomfort lub upo秎edzenie w towarzyskim, zawodowym lub innym obszarze funkcjonowaniaKryteria diagnostyczne DSM-IVDSM-V

Cyberseks

. Mo縠, ale nie musi, si to wi眤a z masturbacj. Jest to forma odgrywania r髄, w kt髍ej uczestnicy udaj, 縠 maj stosunek seksualny, opisuj眂 swoje dzia砤nia i odpowiadaj眂 partnerom spotkania w taki spos骲, aby pobudzi ich seksualne odczucia i fantazje. Jako舵 stosunku cyberseksualnego zale縴 zwykle od zdolno禼i partner體

Wojeryzm

si przez przynajmniej 6 miesi阠y powracaj眂e, silnie podniecaj眂e fantazje seksualne, impulsy seksualne lub zachowania dotycz眂e obserwowania nie秝iadomej tego osoby, kt髍a jest naga, obna縜 si lub jest w trakcie aktywno禼i seksualnej. Fantazje, impulsy lub zachowania powodujace klinicznie znacz眂y dyskomfort

Uprawiaj眂 mi硂舵 ? Erotyczna odyseja

erotyczny autora, zawiera jego szczere wyznania, ujawniaj眂e najbardziej intymne do秝iadczenia i fantazje seksualne. Rhodes przedstawia w niej swoje zwi眤ki z kobietami oraz dok砤dnie opisuje mi硂舵 fizyczn i stosowane przez siebie techniki erotyczne.

Tekst udost阷niany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z mo縧iwo禼i obowi眤ywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczeg蟪owe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufno禼i. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na w砤sn odpowiedzialno舵. Materia pochodz眂y z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypis體. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.