czu砮 miejsca u m昕czyzny

Ola D硊go酬cka

Seks przed dwudziestk i po trzydziestce. Znajd 6 r罂nic!

Seks przed dwudziestk i po trzydziestce. Znajd 6 r罂nic!

Czy musimy czeka a do trzydziestki, aby - b阣眂 kobiet - poczu si atrakcyjn, a b阣眂 m昕czyzn - zrozumie kobiet w 丑縦u?

Kobieta w Polsce. Komu 縴je si lepiej?

Wed硊g 62,7% kobiet i 73,3% m昕czyzn obu p砪iom w Polsce 縴je si tak samo. W roku 1999 przekonanych by硂 o tym nieco mniej, gdy oko硂 53% kobiet i 66% m昕czyzn. Co pokazuj pozosta砮 wyniki bada SWPS-u?

Komu w Polsce 縴je si lepiej: kobietom czy m昕czyznom? Prezentujemy wyniki bada

Jak 縴je si kobietom w Polsce? Z jakimi problemami borykamy si najcz甓ciej? Dzi pierwsza cz甓 badania przygotowanego przez "WO" i SWPS

Monika P砤tek: Rodzina czyli test cz硂wiecze駍twa

Monika P砤tek: Rodzina czyli test cz硂wiecze駍twa

wzgl阣u na p砮, wynosz rodzin na piedesta. Odmieniaj眂 j przez przypadki, zapewniaj, 縠 u nas wszystko kr阠i si wok蟪 niej i dla jej dobra. Bo rodzina to blisko舵, mi硂舵, godno舵, niesamotno舵, rado舵 i sens 縴cia. Prawda? Prawda, gdyby nie to, 縠 w tym wydaniu to ble, ble, ble S硂wa, s硂wa, s硂wa

W czym wed硊g m昕czyzn powinny spa kobiety? [SONDA]

W czym wed硊g m昕czyzn powinny spa kobiety? [SONDA]

. Nie chodzi wy潮cznie o seks, ale r體nie o to, jak przyjemno舵 stanowi dla m昕czyzny obecno舵 nagiego, kobiecego cia砤. Mia砮m kiedy dziewczyn, kt髍a spa砤 w staniku, 縠by piersi nie wygl眃a硑 brzydko i czu砤 si pewniej. Je秎i kieruje si takimi wzgl阣ami - niech 秔i w staniku. Ale majtki nie s

Niedotykalscy. Gdy dotyk i przytulanie budz irytacj

Niedotykalscy. Gdy dotyk i przytulanie budz irytacj

przytulanie. To prawda - dowiedziono, 縠 kobiety cierpi眂e na nerwic i/lub depresj szybciej wracaj do zdrowia, kiedy maj mo縧iwo舵 doznawania ciep砮go cielesnego kontaktu. U m昕czyzn natomiast czu硑 dotyk zmniejsza ci秐ienie t阾nicze i redukuje poziom stresu - podaje Julianne Holt-Lunstad, profesor

Czu硑 m昕czyzna

Czu硑 m昕czyzna

butelkach r罂owego imglikosa. Wiemy, 縠 decyzja, nawet je秎i s硊szna, po takiej blisko禼i b阣zie d硊go bola砤.Wi阫szo舵 z dotychczasowych list體, kt髍e czytam w 'Wysokich Obcasach', opiewa kobiec delikatno舵 i niemo縩o舵 spotkania odpowiedzialnego i czu砮go m昕czyzny. Ot罂 jak na z硂舵 tacy istniej

M昕czy糿i wol (nie)grzeczne dziewczynki?

M昕czy糿i wol (nie)grzeczne dziewczynki?

Najnowsze badania opublikowane na 砤mach "Personality and Social Psychology Bulletin" , udowadniaj, 縠 m昕czy糿i za najseksowniejsze uwa縜j kobiety mi砮 jak ich matki, wyrozumia砮 jak nauczycielki klas 1-3, zas硊chane w ich g硂s jak pacjentki u psychoterapeuty. Przynajmniej oni wiedz

Ginekolog dla dziewczynek. Jedyny taki na Dolnym 眘ku

Ginekolog dla dziewczynek. Jedyny taki na Dolnym 眘ku

, 縠by dzieci czu硑 si bezpiecznie i komfortowo. - Stworzenie takiego miejsca by硂 moim marzeniem - m體i prof. Hirnle. - Nale筷 do grupy ekspert體 ginekologii dziewcz阠ej przy Polskim Towarzystwie Ginekologicznym i na bie勘co obserwuj, co dzieje si w tej sekcji medycyny. Ma砮 pacjentki wci笨 s

"Wojna w oczach dziecka" - wstrz眘aj眂e rysunki z 1946 roku

"Wojna w oczach dziecka" - wstrz眘aj眂e rysunki z 1946 roku

wspania砮, unikatowe 秝iadectwo dla przysz硑ch pokole, nieco opada. Jak czu砤 si dziewczynka, rysuj眂 na zlecenie 秏ier matki? Albo kaligrafuj眂 zdania "Nasz dom jeszcze si nie spali lecz p蠹niej przyszli Niemcy i spalili go. Jak spalili nasz dom to wzi阬i wszystkich m昕czyzn i pozabijali ich"

Erotyczna mapa m阺kiego cia砤

Erotyczna mapa m阺kiego cia砤

. Rozmieszczenie erotycznie czu硑ch miejsc na ciele m昕czyzny jest oczywi禼ie kwesti indywidualn (poza jednym miejscem, kt髍e jest dla wszystkich pan體 uniwersalne). To, co jednych m昕czyzn podnieca, innych mo縠 dra縩i, a nawet sprawia im b髄. Nasza mapa to tylko wskaz體ka do tego, gdzie szuka strategicznych

Zdrada po w硂sku - szcz甓liwi rogacze

Zdrada po w硂sku - szcz甓liwi rogacze

, kt髍ej d硊go nie potrafi砤m zrozumie by硂: dlaczego we W硂szech, je秎i chcemy 秏iertelnie obrazi m昕czyzn, m體imy do niego "cornuto!" ("rogacz"). D硊go my秎a砤m: "Jacy W硂si s g硊pi, nieczuli - skoro kto jest rogaczem to nie on powinien si wstydzi, ale jego 縪na. Nale縴

5 znak體, 縠 on jest dobrym kochankiem

w 丑縦u. Czy taka zasada ma prze硂縠nie na realia? Mo縠sz si przekona sama. Je秎i jednak m昕czyzna wiecznie gdzie p阣zi, robi kilka rzeczy na raz,  a na 縜dnej nie jest w stanie ca砶owicie skoncentrowa si, to dlaczego sypialnia mia砤by by jedynym miejscem, w kt髍ym redukuje bieg? Nie myl

Lena Dunham: Ludzie uwa縜j, 縠 powinnam wstydzi si swojego cia砤

Lena Dunham: Ludzie uwa縜j, 縠 powinnam wstydzi si swojego cia砤

walce, Lena Dunham mo縠 by na diecie? Napisa砤m o tym w ksi笨ce w砤秐ie dlatego, 縠 nawet ja - dla kt髍ej bardzo wa縩e jest, aby kobiety czu硑 si wolne i akceptowa硑 siebie - mia砤m fazy, w kt髍ych nie by砤m w stanie kocha swojego cia砤. To nie jest tak, 縠 rodzimy si z akceptacj siebie i swojego

痮na geja

痮na geja

metroseksualny to bardzo cz阺te zjawisko w tzw. kulturach dotykowych, np. w Hiszpanii, we Francji, gdzie m昕czy糿i s bardzo czuli i bardzo dbaj o siebie. U nas te ju jest to coraz powszechniejsze. Mo縩a wi阠 powiedzie, 縠 by mo縠 ten m昕czyzna jest gejem, kt髍y swoj psychoseksualno舵 wypiera, a mo縠 to

Tak, wszystkie boimy si przemocy

Tak, wszystkie boimy si przemocy

temperatura dyskusji jest widoczna na mapie stworzonej przez Twittera. Nast阷nie na Facebooku oraz na blogach zacz瓿y pojawia si zbiory link體 do innych przypadk體 kobiet skrzywdzonych przez m昕czyzn, kt髍zy czuli si przez nie odrzuceni. S to linki do tekst體 z gazet oraz opisy osobistych do秝iadcze

M阺ki, czyli jaki?

M阺ki, czyli jaki?

obszarze aktywno禼i seksualnej powoduje u nich spadek poczucia w砤snej warto禼i. Dy縰rny polski seksuolog, prof. Zbigniew Lew-Starowicz skomentowa to kr髏ko i dosadnie - m阺ki m髗g jest ewolucyjnie nastawiony na seks, a skoro m昕czyzna na pierwszym miejscu stawia swoj sprawno舵 seksualn, to w砤秐ie ona

Solidarno舵 jest kobiet?

Solidarno舵 jest kobiet?

. Tylko sob. Fajn babk. Odwa縩 kobiet. Chcia砤bym wierzy, 縠 w ka縟ej 縴ciowej sytuacji, cokolwiek by si nie dzia硂 inne kobiety b阣 mi wsparciem. 痚 je秎i si ods硂ni, one b阣 pilnowa硑 縠by nikt mnie w to czu砮 miejsce nie uderzy. Nawet je秎i maj inne od mojego zdanie, nawet je秎i mnie z

Nasz seksizm powszedni

Nasz seksizm powszedni

秎ady spermy na swoich nogach, gdy wysiad砤 z autobusu, kolejn obcy m昕czyzna po prostu z砤pa na ulicy za piersi. Najwi阫sza frustracja? Gdy o tym opowiada硑 znajomym, s硑sza硑 zazwyczaj: "Daj spok骿!". Zjada je wstyd, by硑 zak硂potane, czu硑 l阫, z硂舵. Projekt "Codzienny seksizm"

Czy s硂wo "powstanka" brzmi niepowa縩ie?

Czy s硂wo "powstanka" brzmi niepowa縩ie?

ofiary wojny albo wspieraj眂e m昕czyzn najcz甓ciej bezimienne bohaterki - 潮czniczki, sanitariuszki, cywilki. Jedyn kobiet, kt髍a dosta砤 w przestrzeni Muzeum Powstania Warszawskiego odr阞ne miejsce, jest Krystyna Krahelska, powsta馽za 潮czniczka, kt髍ej twarz Ludwika Nitschowa utrwali砤 w pomniku

Brzytwy i gor眂e r阠zniki - m阺kie rytua硑 u Nergala

Brzytwy i gor眂e r阠zniki - m阺kie rytua硑 u Nergala

dobie walk klasowych, by ludzie byli zadbani. Dzi barber shopy na ca硑m 秝iecie prze縴waj renesans. Tylko dla m昕czyzn Ameryka駍ka kultura barber shop體 si阦a XIX wieku, a ich z硂ty okres przypad na pocz眛ek wieku XX i trwa a do lat 40. Wizyta u fryzjera-golibrody by砤 dla bogatszych m昕czyzn

Od Redakcji: Czy m昕czy糿i maj z kim szczerze rozmawia o swoich l阫ach?

Od Redakcji: Czy m昕czy糿i maj z kim szczerze rozmawia o swoich l阫ach?

, zainteresowany, czu硑, opieku馽zy, dobrze poinformowany, ale jedno si nie zmienia - ma pozosta twardy. Ma sobie radzi, ma nie mie w眛pliwo禼i. Co to za ojciec, kt髍y si boi? Co to w og髄e za m昕czyzna?Uda硂 nam si cz甓ciowo odczarowa macierzy駍two. Nauczy硑秏y si rozmawia o tym, co jest w nim fajnego

Czy jeste kulinarnie przes眃ny? [WYPOWIEDZI Z FORUM KUCHNIA]

Czy jeste kulinarnie przes眃ny? [WYPOWIEDZI Z FORUM KUCHNIA]

Z r罂nych zdarze, kt髍e maj miejsce w kuchni staramy si przede wszystkim przepowiada to, co stanie si w przysz硂禼i. Jednym z najpopularniejszych w tej grupie jest przes眃 wi笨眂y spadaj眂e na pod硂g sztu鎐e ze zbli縜j眂 si wizyt kogo g硂dnego. Je秎i upadnie nam n罂, z pewno禼i

Seks "na bociana" - o intymno禼i w ci笨y i po porodzie

, 縠by jedna ze stron czu砤 si ofiar decyzji drugiej: 縠by kobieta piel阦nowa砤 w sobie uczucie odrzucenia, podejrzewaj眂, 縠 partnera nie interesuje jej zmienione cia硂, 縠by m昕czyzna mia wra縠nie, 縠 dla niej liczy si tylko dziecko i zaspakajanie jego potrzeb. Jak zwykle w 縴ciu, najlepiej o tym

Jak nie przegapi raka

jest dla cz硂wieka bardzo charakterystyczne. Ale trzeba to przewalczy i uzmys硂wi sobie, 縠 mamy szans walczy z chorob, ale najpierw musimy poprosi kogo o pomoc. Najlepiej, 縠by to by specjalista, optymalnie - onkolog. Id na rentgen U m昕czyzn najcz阺tszy jest rak p硊ca. Nie daje 縜dnych

Erotyczna mapa kobiety

podpowiadamy, jak je stymulowa. Poniewa czu砮 miejsca s u ka縟ego rozmieszczone inaczej, potraktuj te rady jak wskaz體ki - stw髍z w砤sn map ukochanej.R阠e i d硂nieTrzymanie ukochanej za r阫 na randce czy ca硂wanie jej d硂ni to nieg硊pi pomys. Je秎i b阣ziesz to robi w砤禼iwie, przekonasz si, 縠

痽cie samo w sobie jest wieczne - uwa縜砤 Ma砱orzata Braunek. Dzi sko馽zy砤by 68 lat

ograniczenia. Tego, jak tam jest, nie da si przewidzie, nawet czytaj眂 kilkaset ksi笨ek na ich temat. One s takim miejscem na Ziemi, gdzie to, co w naszej kulturze zosta硂 ukryte, jest odkryte. U nas wszystko jest pochowane w szpitalach, hospicjach, domach pogrzebowych. Jeste秏y cywilizacj ludzi zdrowych

Do autorki listu o "Seksualnych niewolnicach" s丑w kilka

, uprawiali禼ie wspomniany seks. Nast阷nie m昕czyzna nie przytula, nie o秝iadcza si, nie trzyma w obj阠iach przez ca潮 noc, aby rano zaserwowa - wraz z czu硑mi poca硊nkami - 秐iadanie i 秝ie勘 pras. Dawa do zrozumienia, 縠 chce spa i woli spa sam. Czy myl si wnioskuj眂 z Twojego listu, 縠 taka sytuacja

27 uwag, kt髍ych single maj dosy

kobiety. M昕czyzn si poklepuje z mrugni阠iem oka, 縠 mog sobie pou縴wa. Cho - nie zawsze. Fot. Internet Nie martw si. Wiadomo, 縴cie singla to pasmo udr阫i i zmartwie oraz strachu o przysz硂舵, ale "nie martw si" wszystko za砤twi. Jak sobie radzisz? Chyba jaki cudem. Mam super koleg

Si砤 pi阫na, niezwyk砮 zdj阠ia kobiet walcz眂ych z chorob nowotworow

leczeniem by砤m bardzo wysportowana i silna, teraz jestem o wiele s砤bsza fizycznie. To zmusza mnie do innego stylu 縴cia. Do舵 d硊go trwa u mnie proces adaptacji. Mo縠 gdybym mia砤m pomoc psychologa, trwa硂by to kr骳ej. Podobno teraz zwraca si wi阫sz uwag na stan psychiczny zwi眤any z

Randka z Polakiem najlepsza! Reporta w brytyjskiej Marie Claire

Londyn - tygiel kultur, miejsce, w kt髍ym spotka mo縩a m昕czyzn z ca砮go 秝iata. Brytyjka Felicity Beardshaw, 32-letnia atrakcyjna blondynka postanowi砤 sprawdzi, jak na randkach wypadaj przedstawiciele europejskich pa駍tw. W秗骴 nich znalaz si tak縠 Polak - Szymon, 31-letni dzia砤j眂y w

Najlepsze kosmetyki na 秝iecie - zgadzacie si?

odpowiada硑 jej kobiecej wra縧iwo禼i. Graham zapragn背 stworzy dla niej nowy kosmetyk, kt髍y nie tylko nawil縜砨y jej sk髍, lecz tak縠 sprawia, by czu砤 si pi阫na i kobieca- czy to nie urocze?Na drugim miejscu znalaz si r體nie nam bardzo dobrze znany koncern kosmetyczny Avon. Jego warto舵 to 7,9 

Gwiazdy, kt髍e nienawidz paparazzi

uroczysto禼i poch體ku jego brata Chrisa Penna. Podobnie temperamentnie sko馽zy硂 si spotkanie Borysa Szyca i fotografuj眂ego go m昕czyzny. Aktor zosta przez fotografa pozwany i b阣zie odpowiada za napa舵, za co gro勘 mu dwa lata wi陑ienia.Girl PowerNa ataki paparazzi czu砮 s r體nie kobiety. Te chroni眂e

Moje 縴cie si zawali硂, a ja ju nie chc by silna

- chcieli秏y by na swoim, a nie k眛em u mojej mamy. Miesi眂 po naszym 秎ubie dowiedzia砤m si przez telefon, 縠 m骿 ojciec dosta udaru i jest w szpitalu. Mia zosta tam 10 dni na obserwacji, po p蟪tora miesi眂a w szpitalu zmar. W wieku 52 lat. To by砤 pierwsza 秏ier bliskiej mi osoby. Prze縴wa砤m to

Dolegliwo禼i psychosomatyczne: Jak leczy chorych na stres

niszcz眂a dla m昕czyzn, tylko u nich chodzi bardziej o brak zrealizowania atawistycznego celu, czyli mo縧iwo禼i powielenia swojego DNA. 85 proc. samob骿c體 w Polsce to m昕czy糿i, a w秗骴 nich olbrzymi grup stanowi ci bez partnerek i bez dzieci. Z r阫 na sercu przez 30 lat 縴cia zawodowego nie spotka砮m

By kobiet w Polsce: trzydziesto- i czterdziestolatki

. Generalnie my秎, 縠 dobrze sobie radz. Tak naprawd to mam problemy tylko przez m昕czyzn - kwituje. Ostatnio - tak縠 z powodu taty. Do Joanny zadzwoni砤 urz阣niczka z GOPS-u, 縠 jest zobowi眤ana zaj辨 si utrzymaniem ojca. Joanna jest pewna, 縠 ojciec dowiedzia si od kogo, 縠 ma bogatego partnera, i

O barszczach i barszczykach

縜dna zupa nie koi tak skutecznie i czule, jak barszcz? T: Krem z dyni? M: To inna bajka. T: Ros蟪? M: Dla przezi阞ionych i rekonwalescent體. Ewentualnie dla id眂ych na wojn. T: Pomidorowa? Z ry縠m? M: Tak! Ale na drugim miejscu. Z硂to zdobywa barszcz, i niech tak zostanie na zawsze. Barszcz albo

Wszyscy co podsumowuj, wi阠 ja te: moje burzliwe 縴cie erotyczne

wyobra縠nie o mitycznym i mistycznym pierwszym razie by硂, hmmm, mocno infantylne. Kontakt fizyczny by w mojej wizji OCZYWIIE efektem wielkiej mi硂禼i. Dope硁ieniem wielkiego porozumienia dusz i umys丑w. Niezwyk硑m prze縴ciem, kt髍e mia硂 miejsce w pi阫nej scenerii, kt髍ej wa縩ym dope硁ieniem by硑 miliony

Zapuszczone ogrody. Depilacja w kryzysie?

zero, dlatego zawsze "co" zostawiam na dole. Co do m阺kich preferencji - znam m昕czyzn, kt髍zy lubi "na bobasa", i takich, kt髍zy lubi mnie - kwituje. Agata si goli, gdy ma du縪 w硂s體 na nogach i zawsze przed randk. Okolic intymnych nigdy "na 硑so" (zawsze zostawia

Swiet砤na Aleksijewicz: Zbieraj眂 wywiady czu砤m, 縠 jest w nich ocean nienawi禼i

pilotem wojskowym, a teraz siedzia w domu i m體i: "Nie b阣 gotowa i nia馽zy dzieci! Przecie to nie jest zaj阠ie dla m昕czyzny!". On by chcia dokonywa wielkich czyn體. Dlatego m昕czy糿i cz甓ciej czuli si oszukani, popadali w alkoholizm. A kobiety musia硑 sobie jako radzi - je糳zi硑 na

Seks na pierwszej randce - 6 mo縧iwych scenariuszy

na randce, kt髍a jest niczym innym, jak wulkan przed erupcj? Chwy mnie za r阫, przeprowadz Ci przez kilka mo縧iwych scenariuszy. Nie, z pewno禼i nie przez wszystkie. Tu przed erupcj 1. Jeste na tak! On nawet na trzy razy tak. Zmieniacie miejsce, w kt髍ym jeszcze przed chwil gaworzyli禼ie

"100 nowych firm" Katarzyny Wierzbowskiej

, podobnie zreszt jak w Unii Europejskiej, kobiety stanowi oko硂 jednej trzeciej wszystkich przedsi阞iorc體, co oznacza, 縠 firm zak砤danych i prowadzonych przez kobiety jest dwa razy mniej ni tych zak砤danych i prowadzonych przez m昕czyzn. A poza tym my秎, 縠 te w眛pliwo禼i u pa s jednak silniejsze

Georgia Durante: mafios體 od innych bij眂ych m昕體 odr罂nia to, 縠 maj bro

zwi眤k體 z m昕czyznami wygl眃a砤by wtedy inaczej. Mia砤m 18 lat, kiedy zgwa砪i mnie m笨 mojej siostry. By砤m dziewic. To wydarzenie zmieni硂 moje relacje z m昕czyznami. Wr骳i硑 nastoletnie l阫i - 縠 jestem gorsza i nikt porz眃ny si mn nie zainteresuje. Wielokrotnie my秎a砤m, 縠 gdybym by砤 wtedy

Ugandyjski uzdrowiciel na Narodowym. Sprzedano 57 tys. bilet體

, kt髍zy je sprzedaj.Ksi眃z Bashobora uzdrawia m.in. przed rokiem z Zembrzycach w Ma硂polsce. Prawie godzinny film z tego wydarzenia mo縩a obejrze na YouTube. W Zembrzycach ojciec Bashobora uzdrawia np. m昕czyzn chorego na raka prostaty: - W imi Ojca i Syna, i Ducha i阾ego. Jeste uzdrowiony

Sztuka kochania, czyli tr骿k眛 z dw骿k

ma 17-letni c髍k. Bardziej prze縴砤 usuni阠ie ci笨y, w kt髍 zasz砤 z m昕czyzn, kt髍ego kocha砤. Dlatego tak walczy砤 o upowszechnienie antykoncepcji. Ale prowadzi砤 te wiele ci笨 u kobiet, kt髍e bardzo chcia硑 mie dzieci, a im si nie udawa硂. Pami阾a砤 r體nie, jak bardzo kiedy chcia砤 zaj舵

Zofia Na砶owska: Co za nonsens - takie 縴cie, takie zdychanie

jednego ucha na drugie. Du縪 m體i o Bogu i sile modlitwy, czyli o rzeczach, w kt髍e Zofia nigdy nie wierzy砤. Zawsze dziwi硂 j, 縠 mo縩a by inteligentnym katolikiem. Jerzy to dla niej "najczystsza egzotyka". Podobaj si jej w nim cechy, na kt髍e rzadko trafia砤 u m昕czyzn: 砤godno舵, dobro

Dlaczego nie pozwalacie m昕czy糿ie na l阫?

przestawajcie z nami rozmawia. Czy naprawd jeste禼ie zaciekawione tym co czuje m昕czyzna, kt髍y czeka na dziecko? Czy macie odwag i gotowo舵 zej舵 z nim w d蟪, g酬boko pod warstw si硑, energii, rado禼i, pracoholizmu lub lenistwa? Boimy si wizyty u dentysty, tym bardziej boimy si tego czy damy rad, jakimi

Spu舵my ze smyczy fantazje erotyczne!

erotycznych do秝iadcze. Odkry砤m ogromn luk. W tak du縴m kraju nie by硂 miejsca, w kt髍ym o seksie mo縩a rozmawia w normalny, konkretny spos骲. Marzy砤m wi阠 o portalu, gdzie by硑by praktyczne, 縴ciowe porady, na przyk砤d, jak kobiety mog cieszy si radosnym, urozmaiconym seksem. Nie s眃zi砤m jednak, 縠

Kokainista, interesowny manipulant, nieczu硑 t阷ak - Joan Collins wspomina swoich m昕體

miejsce z pierwszym m昕em, ale niewiele w tym akcie by硂 romantyzmu. Maxwell Reed starszy od niej o 12 lat gwiazdor filmowy na pierwszej randce upi Joan rumem z col i brutalnie rozdziewiczy. Po takim pocz眛ku Collins zamiast wzi辨 nogi za pas i zg硂si si na policj, zacz瓿a umawia si z nim na

痽cie i przyja捡 na argenty駍kich r體ninach - fotografka dokumentuje 縴cie dw骳h dziewczynek

. Ale to w砤秐ie to miejsce na r體ninach Pampy, w departamencie Maip , 46-letnia ameryka駍ka fotografka Alessandra Sanguinetti nazywa domem. Nie Nowy Jork, w kt髍ym si urodzi砤, nie Buenos, gdzie sp阣zi砤 wi阫szo舵 doros砮go 縴cia, studiuj眂, a potem pracuj眂 jako fotoedytorka w najwi阫szym dzienniku

Rozgrzane zmys硑 - najs硑nniejsze erotyczne sceny filmowe w plenerach lata

ojca i ch硂paka, z kt髍ym kiedy si ca硂wa砤 a potem wymienia砤 mi硂sne listy. Marzy, by straci dziewictwo w jednym z najpi阫niejszych miejsc na Ziemi, tam, gdzie zosta砤 pocz阾a. Trafia do willi nale勘cej do angielskiego rze糱iarza, Iana Graysona i jego 縪ny Diany i do grona goszcz眂ych u nich

Matthew, mon amour - niech trwa McConaissance!

surfera? Fuj! A potem by pierwszy odcinek "Detektywa" i moje czu砮 serce z miejsca oszala硂. Wiedzia砤m ju, 縠 jeste aktorem, a nie tylko 砤dn bu糼 z blond loczkiem i perfekcyjnym kaloryferem na brzuchu z film體 o g硊pich b糳zi眊wach typu "Powiedz tak" , czy "Jak straci

Dawno temu w internecie

m昕czyzny stoj眂ego przy grobie Bukowskiego w Kalifornii. Jedno klikni阠ie p蠹niej by砤 ju na blogu Nicka, pisarza z Hollywood, kt髍y po秝i阠i Bukowskiemu nostalgiczny pean. Przez par miesi阠y rozmawiali online. Wreszcie w 2012 roku Laura pojecha砤 odwiedzi Nicka w Kalifornii. "Ani przez chwil nie

Nie wyobra縜m sobie, 縠 mog砤bym dzia砤 i kocha w takim 秝iecie, w kt髍ym z tylu rzeczy by mnie ograbiono

sztywnych wzorc體 ju nie ma. Ale wiele kobiet by mo縠 wcale tego nie chce, wola硑by dawny uk砤d. Nie tyle patriarchalny, ile taki, w kt髍ym m昕czyzna jest mocny, jest g硂w rodziny. By mo縠 tego chcia砤 pani Danuta. Czu砤 si dobrze jako 縪na i gospodyni, ale bola硂 j, 縠 nie ma komu gospodarzy. Czyli

Halal, czyli wypoczynek za zgod Allaha

Je秎i Allah pozwoli, pomo縠my ci wybra miejsce wypoczynku, kt髍e b阣zie idealnie halal! - chwal si w砤禼iciele strony Crescentrating - internetowego przewodnika turystycznego dla muzu砿an體 z siedzib w Singapurze. "Halal" to po arabsku rzecz dozwolona, zgodna z zasadami muzu砿a駍kiego

By kobiet w Polsce: Dwudziestolatki

nieszcz甓liwym ma晨e駍twem. Mam bardzo to wszystko za砤ma硂, ale wraca do siebie. Nie ma nowego partnera, trudno jej komu zaufa, a poza tym to nie jest du縠 miasto - mo縠 200 tys. mieszka馽體 - i w wieku 50 lat trudno znale兼 m昕czyzn: tu s same stojaki spod sklepu. Mama m體i jej czasem: "Dziecko

Pornografia jest sztuk, czyli Missy Jubilee i jej 250 stylowych film體 erotycznych

produkcji). Chc, by moja erotyka przemawia砤 zar體no do m昕czyzn jak i kobiet. Do ludzi z klas, inteligencj i smakiem. Do tych, kt髍zy na widok starego, dobrego porno robi si chorzy i maj ochot na danie przeznaczone dla bardziej wyrafinowanych i czu硑ch podniebie. Bo produkowanie pornografii

M昕czy糿i jak bogowie: Zeus, Apollo, Posejdon, Dionizos - kogo skrywa w sobie tw骿 partner?

swojej pracy zanurzaj si w sfer emocji, wyra縜j uczucia, pozwalaj im przez siebie przep硑wa. Posejdona mo縩a te zobaczy u niekt髍ych m昕czyzn nadu縴waj眂ych alkoholu. Na co dzie odcinaj si od swoich emocji, ale gdy si upij, kontrola znika i Posejdon wkracza do akcji. Zwykle spokojny i

Drugie 縴cie Anny

macierzy駍twem. Pani Ania jako przedostatnia czu砤 si niekochana. Cierpia砤, 縠 zawsze jest na drugim planie. Wydawa硂 jej si, 縠 starsze rodze駍two zgarn瓿o wszystko, co najlepsze z dzieci駍twa. A dla niej nie starczy硂 ju czu硂禼i. O ten brak mia砤 najwi阫szy 縜l do mamy. Dlatego przyj瓿a postaw grzecznej

Jesieni rozbud zmys硑

sk砤da si z punkt體 czu硑ch na dotyk, jednych bardziej drugich mniej. Oczywi禼ie najbardziej czu砮 miejsca znajduj si w pobli縰 narz眃體 p砪iowych. U kobiet szczeg髄nie wra縧iwe s piersi, a zw砤szcza sutki, usta, szyja, p砤tki uszne a tak縠 wewn阾rzna strona ud. Zar體no m昕czy糿i jak i kobiety

Koniec przemocy wobec kobiet!

, 縠 縪n mo縩a zgwa砪i. Zobaczy砮m, jakim ogromnym problemem jest przemoc. Kobiety nie czu硑 bariery przed m體ieniem m昕czy糿ie o intymnych przecie sprawach? W moim mie禼ie by砮m pierwszym m昕czyzn, kt髍y zajmowa si pomoc ofiarom przemocy. Wsp蟪prowadzi砮m grup wsparcia w Suwalskim

Arabowie potrafi sprawi, 縠 kobieta czuje si pi阫na - m體i Nike Farida, autorka ksi笨ki "Panna M硂da"

teraz musz si kszta砪i. Im by砤m starsza, propozycji by硂 coraz wi阠ej. W pewnym momencie zacz背 odmawia t硊macz眂, 縠 po prostu c髍ka nie chce wychodzi za m笨.   痑den m昕czyzna si tam Pani nie spodoba?   - Kiedy ju by砤m kobiet, pozna砤m fascynuj眂ego cz硂wieka. By b硑skotliwy

Seks-przyjaciel powszechnym zjawiskiem? Badania nie k砤mi!

, co prawda, od lat, ale grup badawcz s g丑wnie 秗odowiska uniwersyteckie. Wyniki, w zale縩o禼i od miejsca i czasu, s r罂ne. Melissa Bisson i Timothy Levine w Journal of Sex Research wskazuj, 縠 oko硂 60% student體 mia硂 w swoim 縴ciu przyjaciela od seksu . Seks-przyjaciel to jednak nie pierwsza

Kr髄owa Filomena. Cztery nominacje do Oscara, w tym za najlepszy film

;. Niewolnicza praca mia砤 nauczy je pogardy dla grzechu cielesnego i wstr阾u do m昕czyzn. Mullan wydobywa kontrast mi阣zy ewangeliczn ide a ko禼ieln pedagogik, ska縪n obsesj seksualn. Skojarzenia by硑 mocne: dziewcz阾a staj眂e do apelu wygl眃a硑 w mundurkach jak wi昙niarki, a sadystyczne zakonnice

Radczyni Karolina K阣ziora pomaga molestowanym

pokoju. Jeden z m昕czyzn poszed za ni. Po drodze pyta, czy wszystko w porz眃ku, oferowa, 縠 j dla bezpiecze駍twa odprowadzi, wi阠 nie czu砤 si zagro縪na. Wesz砤 do pokoju, dosz硂 do szarpaniny, straci砤 przytomno舵 i m昕czyzna j zgwa砪i. Asystowa mu inny m昕czyzna. Kobieta wr骳i砤 do domu i

Dolegliwo禼i psychosomatyczne: Jak leczy chorych na stres

sta砮go partnera, s nara縪ne na takie reakcje organizmu. Niemo縩o舵 posiadania dzieci jest r體nie niszcz眂a dla m昕czyzn, tylko u nich chodzi bardziej o brak zrealizowania atawistycznego celu, czyli mo縧iwo禼i powielenia swojego DNA. 85 proc. samob骿c體 w Polsce to m昕czy糿i, a w秗骴 nich olbrzymi grup

Rozpal zmys硑

. Ramiona bliskiej osoby s schronieniem, gdzie czujemy si najbezpieczniej. Pieszczoty powoduj u cz硂wieka pobudzenie seksualne, a to pozwala mu czerpa rado舵 ze stosunku. Cia硂 ka縟ego z nas sk砤da si z punkt體 czu硑ch na dotyk, jednych bardziej drugich mniej. Oczywi禼ie najbardziej czu砮 miejsca

Katerine Kielos. Ekonomia dla zwyk砮go 秏iertelnika

tylko m昕czyzna. Kobieta z samej natury - wszak rodzi dzieci - jest jakoby troskliwa, czu砤, zmys硂wa, sk硂nna do po秝i阠e, uleg砤, a przede wszystkim nieracjonalna. Jest przeciwie駍twem m昕czyzny, ale te jego uzupe硁ieniem, a raczej - cieniem, t砮m. "Poza obszarem niewidzialnej r阫i istnieje te

Faceci i dzieci, dzieci i faceci [SONDA]

chce 縴wi dziecko ziemniakami z kefirem i nie m骳 go pos砤 na studia to - cho鎎y je kocha nad 縴cie - skazuje swoje w砤sne dziecko na trudny los i jest samolubem. Karol tak縠 chcia砨y zapewni dziecku godne 縴cie. Zanim urodzi si potomek m昕czyzna chce: - Mie stabilne miejsce zamieszkania i

Smak curry - wyj眛kowy film nie tylko dla smakoszy

m昕a. Specjalna przesy砶a z jedzeniem, wys砤na do niego do biura, przez pomy砶 trafia w r阠e innego m昕czyzny. Podejrzewaj眂, 縠 kto obcy zjada przygotowane przez ni posi砶i, nast阷nego dnia Ila wk砤da do przesy砶i nie tylko obiad, ale te li禼ik. Wieczorem dostaje od nieznajomego odpowied Tak

Monica Lewinsky zn體 o aferze z Clintonem. Skar縴 si, 縠 jej 縴cie run瓿o

chce wraca do skandalu, kt髍y obwinia za zmarnowane 縴cie? Lewinsky t硊maczy, 縠 na jej decyzj mia砤 wp硑w sprawa Tylera Clementiego, ameryka駍kiego studenta, kt髍y w 2010 r. pope硁i samob骿stwo po tym, jak wysz硂 na jaw, 縠 ca硂wa si z m昕czyzn. "Pomy秎a砤m, 縠 je秎i opowiem prawdziw

Jerzy Kisielewski: T阺kni za "Kisielem"

. W體czas do pracy sz砤 mama. Kto zajmowa si wtedy dzie鎚i? W domu by硑 trzy doros砮 osoby: ojciec, matka i ciotka. Ciocia nigdy nie wysz砤 za m笨 i mieszka砤 ca砮 縴cie z nami. Obecno舵 dw骳h kobiet si czu硂. Byli秏y ch阾nie odwiedzani przez samotnych m昕czyzn - przede wszystkim z powod體 kulinarnych

Wybieg za krat

zgin背 na miejscu. Szy nauczy si w wi陑ieniu. W warsztacie zacz背 si ruch, gdy trafi tu m昕czyzna, kt髍y na ulicy sprzedawa ubrania dla zwierz眛 (w Peru pan mo縠 marzn辨 bez swetra, ale pupil - nie). Zacz阬i szy mundurki szkolne, kt髍e s powszechne w ca砮j Ameryce Po硊dniowej. - Na pocz眛ku nie

Dziecko Sary

umawiaj na randk. 痚 trzeba zadba o miejsce, w kt髍ym si spotykaj z ch硂pakiem. Nie powinno by schod體, 縠by m昕czyzna nie musia pomaga. 痚by nie wnosi w髗ka i nie my秎a, 縠 s ci昕arem. Niech poka勘, jakie s samodzielne. A je秎i nie s, mog by. Niech spojrz na Sar. Wyprowadzi砤 si z domu

Jak 縴 z sensem?

s fascynuj眂e). Z lotniska do centrum miasta jedzie si busikiem miejskim oko硂 p蟪 godziny. Przez ca砮 p蟪 godziny chichota砤m. Kierowca tego busa, m昕czyzna oko硂 trzydziestki, od wej禼ia do autobusu przez ca潮 drog zabawia towarzystwo. By uroczy! Jeszcze na lotnisku biega do kiosku

Agentka Ana Montes: Ekspertka Pentagonu by砤 najwa縩iejszym szpiegiem Fidela Castro

"Nie podoba mi si to miejsce, ale s pewne rzeczy w 縴ciu, za kt髍e warto i舵 do wi陑ienia. Albo kt髍e warto zrobi, a potem si zabi, 縠by nie sp阣zi tam du縪 czasu". Te s硂wa Ana Belén Montes adresowa砤 do swojego siostrze馽a. List napisa砤 w Carswell w teksaskim Fort Worth, w

Nieuprzejmo舵 nasza codzienna - 12 niew砤禼iwych zachowa

temu, kto pr骲uje i舵 zgodnie z zasadami. Dorzu鎚y sobie do tego tych zagapionych w smartfony i my秎icieli, kt髍zy zaatakowani nag潮, a zapewne b硑skotliw my秎, zatrzymuj si znienacka, a do tego cz阺to wykonuj b硑skawiczny zwrot, wpadaj眂 ci w czu砮 obj阠ia. Walni赕 z 硂kcia czy ramienia ju nawet

Wszyscy m昕czy糿i Maryli Rodowicz [FRAGMENTY KSI’KI]

zniszczy. Chyba jednak nie przewidywa砤, 縠 pan Peugeot oka縠 si dla niej "t drug po硂w jab砶a", kt髍ej przez ca砮 縴cie bezskutecznie szuka砤. Wydaje si, 縠 Du縴駍ki by pierwszym czu硑m i dobrze wychowanym m昕czyzn w 縴ciu Maryli, oboje te szybko ulegli wzajemnej fascynacji. Nie

Wsp蟪czesne polskie niewolnice

kole縜nki, kt髍a wcze秐iej pracowa砤 jako terapeutka w B酬kitnej Linii, ale kiedy zabrak硂 funduszy, stara砤 si r體nie o prac w fabryce. Ma硂 tego, czu砤 si wyr罂niona, 縠 j przyj阾o, kiedy tylu innych czeka na miejsce nawet rok.Sylwia. M笨 te straci prac. D硊gi ros硑 lawinowo. Kiedy dosta砤 etat

Mi硂舵 i czas

zmiany fizyczne, przemiany spo砮czne, widzimy, jak zmieniaj si ich osobowo禼i. Dexter uczy si, czym jest mi硂舵. Przy Emmie zmienia si z zepsutego, aroganckiego, uprzywilejowanego ch硂pca z wy縮zych sfer we wra縧iwego m昕czyzn. Dzi阫i przyjaci蟪ce staje si lepsz wersj siebie. A Emma z bardzo

Awantury o Miss: 砤manie obcas體, darcie stanik體 i koronacje owiec

Ludwik Sempoli駍ki. Na scenie wyst眕i砤 tak縠 m硂da aktorka z Krakowa Alicja Bobrowska, kt髍a rok wcze秐iej nie tylko wygra砤 konkurs w Polsce, ale te pojecha砤 do USA na konkurs Miss Universe i zaj瓿a tam czwarte miejsce. Dosta砤 te pierwsz nagrod w kategorii przem體ienie; prezentowa砤 w nim sw骿

Rodzic, czyli matka? Patriarchat jest po to, by m昕czy糿i mogli si wymiga od ojcostwa

kontrolowania kobiet. St眃 kult dziewictwa i kamienowanie cudzo硂縩ic (wersja soft: pi阾nowanie puszczalskich i samotnych matek); st眃 zamykanie kobiet w domach i stroje przypominaj眂e namioty (wersja soft: dyskryminacja na rynku pracy - niech same poczuj, 縠 ich miejsce jest w kuchni). Wszystkie te szykany

Potrafisz liczy, to licz na siebie

partnerem. Nie mieli dla siebie czasu. Kiedy zacz瓿a zarabia wi阠ej, pojawi硑 si jeszcze wi阫sze k丑tnie. Czu砤 縠 partner kt髍y zamiast by podpor, sta si bezu縴teczny. I jak by tego by硂 ma硂, pojawi硑 si kolejne problemy, tym razem w pracy. Odszed bezpo秗edni prze硂縪ny, a jego miejsce zaj背 m硂dy

Dlaczego si rozwodzimy? Takie powody mia硑 gwiazdy!

miejsce du縪 wcze秐iej, w Hollywood. Przez d硊gi czas dziennikarze uwa縜li, 縠 to przez Jennifer Aniston i jej niech赕 do urodzenia Bradowi Pittowi dziecka, zako馽zy si zwi眤ek tej hollywoodzkiej pary. W wywiadach Aniston stanowczo zaprzeczy砤 p蠹niej tym teoriom, win zrzucaj眂 na Angelin Jolie i

"Jak ojciec i syn" - nagrodzony w Cannes film pyta o to, czym jest wsp蟪czesne ojcostwo? [WYWIAD Z RE痀SEREM]

pokoleniami, a z k硂potem z okre秎eniem modelu wsp蟪czesnego ojcostwa. W Japonii m昕czyzna jest nieco skofudowany. Nie wie, czy ma by czu硑m i opieku馽zym ojcem, czy raczej kreowa si na pewnego rodzaju niepodwa縜lny autorytet w rodzinie. Kiedy zastanawia砮m si, jak sportretowa w filmie dwie rodziny

"Wsch骴 s硂馽a, molo i 縜bie udka"

kiedy wsiedli秏y w poci眊. Perspektywa nocy w poci眊u zachwyci砤 mnie umiarkowanie, a do chwili gdy odkry砤m, 縠 ca硑 przedzia sypialniany jest nasz i tylko nasz. To ju zupe硁ie inna bajka. Zw砤szcza, 縠 m骿 ukochany m昕czyzna zaopatrzy si w malutk buteleczk szampana oraz w paczuszk truskawek

Kobieta w pracy: ile kosztuje bycie kobiet

firmy spo縴wczej.Nie o takie r罂nice jednak chodzi. Gdyby na miejscu kobiet kierownik體 w jego firmie znale糽i si m昕czy糿i, dostawaliby za dok砤dnie t sam prac o jedn pi眛 wi阠ej. Gdy kobieta zarobi tysi眂, m昕czyzna ma 1200 z. I to za prac na dok砤dnie tym samym stanowisku, w tym samym wieku

Je秎i cz硂wiek nie p骿dzie za swoim powo砤niem, wtedy wszystko si psuje

przede wszystkim przez lata widzia砤m w tym straszny wstyd. By砤m przekonana, 縠 to by砤 moja wina, bo - jak poucza mnie m骿 oprawca - to moje cia硂 zawsze znajdowa硂 si w nieodpowiednim czasie i miejscu. Prosi硂 si, 縠by go dotyka. Kim by pani oprawca? To by m骿 ojciec. Nikt o tym nie wiedzia

10 rzeczy, kt髍e m體i m昕czy糿i. Kr髏ki spis nieporozumie i pu砤pek

S na tym 秝iecie istoty obdarzone dobrym - ba, najlepszym! charakterem. Cechuje je czysto舵 uczu i intencji (zawsze!), prostolinijno舵, pokora, ufno舵 i czu砮 serduszko. Dlatego p砤c z硂tem za kamie, czy jak to si tam m體i. Dlatego ogromn rado舵 sprawiaj im s硂wa z zasady kwalifikowane jako

Te straszne, kobiece odruchy: dlaczego ja?

i trenerka firmy House of Skills, opowiada, 縠 gdy podczas szkolenia uczestnicy maj odegra scenk i w grupie jest jeden m昕czyzna, to pierwszy odruch jest taki, 縠by on wyst眕i w roli prze硂縪nego. - Jeste秏y nauczone, 縠 m昕czy糿i s czuli na punkcie swojego ego, wi阠 odruchowo ust阷ujemy im

W 秝iecie skradzionych dzieci. Ksi笨ka o ludziach, kt髍zy z砤mali 縴cie tysi眂om Hiszpan體

miejsk legend, kt髍 opowiada硂 si u fryzjera. Na porod體ce moja mama pilnowa砤, 縠by ani na chwil dziecko nie znikn瓿o. P蠹niej zrozumia砤m, 縠 jej zachowanie mia硂 sens. Zacz瓿am si zastanawia, co ja bym czu砤, gdyby powiedziano mi, 縠 moje dziecko umar硂, a moje serce czu硂by, 縠 ono nadal 縴je

Wibrator dla ka縟ej kobiety!

fantastyczny spos骲 na r罂nego rodzaju stymulacje mo縠 reagowa nasze cia硂. Sprawd, jak reaguj na czu硑 dotyk lub na wibracje r罂ne miejsca na Twoim ciele. Spr骲uj masowa wej禼ie do pochwy, okolice 砮chtaczki, a kiedy poczujesz, 縠 jeste ju rozbudzona, wtedy masuj te sam 砮chtaczk. Poszukiwanie

Donya al-Nahi - "Bond w sp骴nicy"

je rzekomo zostawi w londy駍kim mieszkaniu swojej siostry. Wiem te, 縠 bez mojej wiedzy wyst眕i o duplikaty brytyjskich paszport體 dzieci. 25 marca 2003 r. odkry砤 pani, 縠 zamiast wizyty u dentysty w s眘iedniej dzielnicy pani c髍ka i syn wyjechali z ojcem do Iraku. Co pani czu砤? By砤m w szoku

Maria Sk硂dowska-Curie: Ukochana Francuza

, i przyrzek砤m Ci, 縠 nigdy nie oddam nikomu miejsca, jakie Ty zajmowa砮 w moim 縴ciu . "Ta cudzoziemka" Czy dotrzyma砤 przyrzeczenia? W 1911 r. zwi眤a砤 si uczuciowo z dawnym koleg m昕a Paulem Langevinem, m昕czyzn 縪natym, ojcem czworga dzieci, kt髍y jednak nie zdecydowa si porzuci

Nieludzkie narodziny Julity

jeszcze u ginekologa, nie wyobra縜 sobie zbli縠nia fizycznego z m昕czyzn. M體i, 縠 nigdy nie zdecyduje si na drugie dziecko. - Wszyscy t硊macz mi, 縠 takie rzeczy si zdarzaj. Ale ja chc m體i o tym g硂秐o i chc, by kobiety, kt髍e prze縴硑 co podobnego, te m體i硑. Mo縠 to zmieni nastawienie

Netykieta dla Focha - opracujmy j razem: pierwsze podsumowanie

w komentarzach. Nikt z nas nie jest w internetach nowy i wiadomo, 縠 to miejsce, w kt髍ym 縴j trolle. Gatunkowi nie grozi wygini阠ie, rozwija si pr昕nie i mno縴 ochoczo. My mo縠my jedynie hamowa naturalne zap阣y tych osobnik體, nie tylko samodzielnie, ale przede wszystkim dzi阫i Waszej pomocy

Wasiliki Kallimanis: Z硂wili秏y rano? To 禼iema

Przed Wasiliki Kallimanis sta硂 czterech najwa縩iejszych mened縠r體. - Widzia砤m, 縠 nie rozumiej, czemu to ja siedz za biurkiem prezesa. Musisz pami阾a - podkre秎a - 縠 wtedy, pod koniec lat 80., wiejska Grecja by砤 ca砶owicie zdominowana przez m昕czyzn. Miejsce kobiety by硂 w kuchni. Waso, jak

Znamy finalist體 Nagrody Kapu禼i駍kiego dla najlepszego reporta縰 2013 r. Dw骳h Polak體

Amerykanka Katherine Boo przez ponad trzy lata odwiedza砤 dzielnic biedoty Annawadi w Bombaju. Stworzy砤 przejmuj眂y obraz 縴cia wykluczonych. Jej rodak Mark Danner odtworzy przebieg zbrodni w salwadorskim El Mozote, gdzie 10 grudnia 1981 r. mordowano m昕czyzn, kobiety i dzieci pos眃zanych o

Po ciemku, czy przy zapalonym 秝ietle? - 丑縦owe pojedynki na upodobania

W秗骴 przepytanych m昕czyzn (rozmowy z dziesi阠ioma panami plus opinie internaut體) dominuje przekonanie, 縠 oralnie. Chocia trafi砤 si tak縠 odpowied: - Rano r阫, wieczorem ustami. Kobiety (zbli縪na grupa reprezentacyjna) mia硑 mieszane uczucia. Niekt髍e m體i硑, 縠 niewprawna d硂 mo縠

Stachura i jego pierwsza mi硂舵

ja w kuchni pisz, gdzie stoi moja le縜nka, a na 禼ianach r罂ne serwetki wisz z napisami: Co ja ugotuj, ka縟emu smakuje , Nie m體 nikomu, co si dzieje w domu , i r罂ne jeszcze. Bardzo tu jest czysto i porz眃nie, ka縟a rzecz ma swoje miejsce". U Anny Dzi阦o w wa砨rzyskim mieszkaniu te

Czu砮 miejsca

Czu砮 miejsca – polski film fabularny z 1980 roku. Plenery : sd, Warszawa, Katowice, Praga (Czechy) Fabu砤Jest rok 1998. iat stan背 w obliczu katastrofy ekologicznej. Monter telewizyjny, Jan Zaleski, jest ciekawy otaczaj眂ego go 秝iata. Nie ma jeszcze 18 lat. Jest zwi眤any z tancerk

Ka砫us

ko禼io砤 chrze禼ija駍kiego znaleziono kamienny stos ofiarny przykryty szcz眛kami zb罂 i zwierz眛, w秗骴 nich znajdowa砤 si uszkodzona czaszka m昕czyzny.Pierwsza wzmianka o wykopaliskach w Ka砫usie pochodzi z roku 1871, wtedy znaleziono przypadkiem kilka zabytk體, kt髍e nast阷nie trafi硑 do muzeum

Andrzej Dojnik

ier prezydenta (1977) - wsp蟪praca produkcyjna Ojciec kr髄owej (1979) - wsp蟪praca produkcyjna Die Blechtrommel (1979) - asystent kierownika produkcji Czu砮 miejsca (1980) - wsp蟪praca produkcyjna i kierownictwo planu Spotkanie na Atlantyku (1980) - wsp蟪praca produkcyjna

Powi阫szenie (film)

si robieniem sesji zdj阠iowych do magazyn體 mody, prowadz眂ym puste, egoistyczne 縴cie. Podczas sesji zdj阠iowej w parku fotografuje z ukrycia czu砮 u禼iski m硂dej kobiety i starszego m昕czyzny. Kobieta spostrzega fotografa, odnajduje go i za wszelk cen chce odzyska zdj阠ia. Thomas zaciekawiony robi

Idealny facet

, polegaj眂y na wymy秎eniu m昕czyzny idealnego, kt髍y po przez podarunki i czu砮 listy rozkocha mam Holly. Kiedy jednak romans wymknie si spod kontroli, Holly b阣zie musia砤 w jak najszybszym czasie odnale兼 prawdziwego adoratora, kt髍y by砨y odzwierciedleniem wykreowanego idea硊. Nastolatka poch硂ni阾a

Tekst udost阷niany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z mo縧iwo禼i obowi眤ywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczeg蟪owe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufno禼i. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na w砤sn odpowiedzialno舵. Materia pochodz眂y z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypis體. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.