czu砮 miejsca u m昕czyzny

Paulina Reiter

R體nouprawnienie: Czy myl si, twierdz眂, 縠 nadal obowi眤uje podw骿ny standard?

R體nouprawnienie: Czy myl si, twierdz眂, 縠 nadal obowi眤uje podw骿ny standard?

Czy 60-letni m昕czyzna, zostaj眂 rodzicem, staje si tematem debaty publicznej? Czy roztrz眘a si w mediach skal jego egoizmu? Czy si przypomina, 縠 jego dziecko zostanie naznaczone jego staro禼i, chorob, 秏ierci?

Po czym pozna, 縠 on jest dobrym kochankiem? Oto 5 warunk體

Bez tej wiedzy chodz眂 na randki, kupujesz kota w worku. Mo縠 okaza si, 縠 uroczy m昕czyzna jest nudziarzem w 丑縦u, sprinterem... albo brutalem. Po czym pozna, 縠 masz do czynienia z potencjalnie dobrym kochankiem?

Seks przed dwudziestk i po trzydziestce. Znajd 6 r罂nic!

Czy musimy czeka a do trzydziestki, aby - b阣眂 kobiet - poczu si atrakcyjn, a b阣眂 m昕czyzn - zrozumie kobiet w 丑縦u?

Genderqueer: Nie ona. Nie on. Osoba

Genderqueer: Nie ona. Nie on. Osoba

;. Natomiast Chloe Aftel, fotografka z Los Angeles, dobrze je zna砤. Od kilku miesi阠y robi砤 portrety osobom, kt髍e nie czu硑 si ani m昕czyznami, ani kobietami. - P砮 zawsze by砤 dla mnie czym nieokre秎onym, trudnym do zdefiniowania. Uwa縜砤m, 縠 jest p硑nna. To縮amo舵 ma tyle 紃骴e i uj舵. By砤m ciekawa

W czym wed硊g m昕czyzn powinny spa kobiety? [SONDA]

W czym wed硊g m昕czyzn powinny spa kobiety? [SONDA]

. Nie chodzi wy潮cznie o seks, ale r體nie o to, jak przyjemno舵 stanowi dla m昕czyzny obecno舵 nagiego, kobiecego cia砤. Mia砮m kiedy dziewczyn, kt髍a spa砤 w staniku, 縠by piersi nie wygl眃a硑 brzydko i czu砤 si pewniej. Je秎i kieruje si takimi wzgl阣ami - niech 秔i w staniku. Ale majtki nie s

Kobieta w Polsce. Komu 縴je si lepiej?

Kobieta w Polsce. Komu 縴je si lepiej?

ofiar dyskryminacji, za w miejscach publicznych (ulica, restauracja, etc.) przydarzy硂 si to 27,1% kobiet i 34,3% m昕czyzn. W 1999 kobiety tak縠 najcz甓ciej wskazywa硑 na obszar pracy zawodowej (64%), nast阷nie by dom rodzinny (34%), miejsca publiczne (29%), zwi眤ek (27%), sytuacje towarzyskie (21

Nie krytykowa, nie ogranicza, nie chodzi w dresie - Lew-Starowicz o b酬dach, kt髍e niszcz zwi眤ki [RANKING]

Nie krytykowa, nie ogranicza, nie chodzi w dresie - Lew-Starowicz o b酬dach, kt髍e niszcz zwi眤ki [RANKING]

Kobieca strona Gazeta.pl - Polub nas! Krystyna Romanowska: Zacznijmy od kobiet. Czego nie powinny秏y robi, 縠by 縴 z naszym m昕czyzn d硊go i szcz甓liwie? Wed硊g mnie najwa縩iejszym b酬dem pope硁ianym przez nas jest przekonanie o tym, 縠 m昕czyzn da si wychowa. Zbigniew Lew-Starowicz

Komu w Polsce 縴je si lepiej: kobietom czy m昕czyznom? Prezentujemy wyniki bada

Komu w Polsce 縴je si lepiej: kobietom czy m昕czyznom? Prezentujemy wyniki bada

grupie kobiet z wy縮zym wykszta砪eniem. W秗骴 tych samych kobiet nie by硂 ani jednej, kt髍a by砤by przekonana o tym, 縠 to kobiety maj lepiej. Podobnie uk砤daj si proporcje u m昕czyzn - i tu wraz z wykszta砪eniem wzrasta 秝iadomo舵 dyskryminacji kobiet. Mo縩a powiedzie: wiedza boli. W edukacji jednak

Gwiazdy zapuszczaj w硂sy pod pachami i si tym chwal. Nowa przej禼iowa moda czy mo縠... prawdziwa feministyczna rewolucja?

Gwiazdy zapuszczaj w硂sy pod pachami i si tym chwal. Nowa przej禼iowa moda czy mo縠... prawdziwa feministyczna rewolucja?

wmawia nam, 縠 kobieta w硂sy mo縠 mie tylko na g硂wie, w rzeczywisto禼i kobiety maj ow硂sienie w tych samych miejscach, co m昕czy糿i, cho oczywi禼ie w mniejszej ilo禼i - na r阫ach, nogach, w miejscach intymnych, wok蟪 sutk體, pod nosem i pod pachami. Tyle 縠 nie wolno im si do tego przyznawa. W

Za硂縴cielka Klubu Szcz甓liwych 痮n zachwala instytucj ma晨e駍twa. "Po 秎ubie masz wi阫sz cierpliwo舵 do drugiego cz硂wieka"

Za硂縴cielka Klubu Szcz甓liwych 痮n zachwala instytucj ma晨e駍twa. "Po 秎ubie masz wi阫sz cierpliwo舵 do drugiego cz硂wieka"

z nimi spotka砤m ponownie, cho opowiadali, 縠 uk砤da im si 秝ietnie, w j陑yku cia砤 wyczu砤m, 縠 s w g酬bokim kryzysie. Gdy by砤m u nich za pierwszym razem, zapami阾a砤m ich dom jako s硂neczne, pe硁e 縴cia miejsce, teraz zapanowa砤 tam wieczna zima. Jak w "Grze o tron". Fawn Weaver

Andrzej Saramonowicz: Kryzys wieku 秗edniego? Przechodz go, odk眃 sko馽zy砮m 30 lat

Andrzej Saramonowicz: Kryzys wieku 秗edniego? Przechodz go, odk眃 sko馽zy砮m 30 lat

dla nas jeszcze do przyj阠ia. Jest w nim cho鎎y miejsce na przyja捡 mi阣zy ch硂pakiem i dziewczyn. My秎, 縠 czytelnicy m昕czy糿i te wol 秝iat Mateusza. Po latach mierzenia si w kinie z bohaterkami kobiecymi powr髏 do sytuacji, w kt髍ej si opisuje m昕czyzn z jego wewn阾rznym 秝iatem, nie by dla

Monika P砤tek: Rodzina czyli test cz硂wiecze駍twa

Monika P砤tek: Rodzina czyli test cz硂wiecze駍twa

wzgl阣u na p砮, wynosz rodzin na piedesta. Odmieniaj眂 j przez przypadki, zapewniaj, 縠 u nas wszystko kr阠i si wok蟪 niej i dla jej dobra. Bo rodzina to blisko舵, mi硂舵, godno舵, niesamotno舵, rado舵 i sens 縴cia. Prawda? Prawda, gdyby nie to, 縠 w tym wydaniu to ble, ble, ble S硂wa, s硂wa, s硂wa

Zbrodnicze hitler體ki

Zbrodnicze hitler體ki

PKP gna硂 na pobliski dworzec PKS, stamt眃 za do Ku糿ic, by zaj辨 dobre miejsce w kolejce do kolejki na Kasprowy Wierch. I od razu poczu smak najlepszej g髍y w PRL-u "Pi硈udski": brat "Batorego"Pasa縠rowie nie mieli wprost s丑w zachwytu, twierdz眂, 縠 "Pi硈udski" p硑n背

Po ciemku, czy przy zapalonym 秝ietle? - 丑縦owe pojedynki na upodobania

Po ciemku, czy przy zapalonym 秝ietle? - 丑縦owe pojedynki na upodobania

W秗骴 przepytanych m昕czyzn (rozmowy z dziesi阠ioma panami plus opinie internaut體) dominuje przekonanie, 縠 oralnie. Chocia trafi砤 si tak縠 odpowied: - Rano r阫, wieczorem ustami. Kobiety (zbli縪na grupa reprezentacyjna) mia硑 mieszane uczucia. Niekt髍e m體i硑, 縠 niewprawna d硂 mo縠

Czu硑 m昕czyzna

butelkach r罂owego imglikosa. Wiemy, 縠 decyzja, nawet je秎i s硊szna, po takiej blisko禼i b阣zie d硊go bola砤. Wi阫szo舵 z dotychczasowych list體, kt髍e czytam w 'Wysokich Obcasach', opiewa kobiec delikatno舵 i niemo縩o舵 spotkania odpowiedzialnego i czu砮go m昕czyzny. Ot罂 jak na z硂舵 tacy istniej

Dlaczego (i jak) Polacy zdradzaj?

Dlaczego (i jak) Polacy zdradzaj?

ci笨y, a p蠹niej na wychowywaniu dzieci . Wielu m昕czyzn skar縴 si, 縠 przestali czu si wa縩i i potrzebni, kiedy ich partnerki zasz硑 w ci笨. Jak oni sami twierdz - czuli si jak "reproduktorzy", kt髍ych jedynym zadaniem by硂 zap硂dnienie. Kobiety, owszem, cz阺to skupiaj si wy潮cznie na

Nicole Daedone: "Orgazmu mo縠sz si nauczy, je秎i zrezygnujesz z poczucia kontroli" [WYWIAD]

Nicole Daedone: "Orgazmu mo縠sz si nauczy, je秎i zrezygnujesz z poczucia kontroli" [WYWIAD]

, zaczynaj si zmienia. To pomaga im odnale兼 siebie i swoje miejsce w 秝iecie, zgodne z ich pierwotnymi pragnieniami. Nasza kultura odesz砤 od naturalnych "warto禼i od縴wczych", takich jak blisko舵, mi硂舵 i spe硁ienie seksualne. Zamiast tego kobiety skierowa硑 si w stron kompulsywnych zakup體

Policyjny spis wym體ek dla gwa砪icieli

Policyjny spis wym體ek dla gwa砪icieli

kobiety. Do dzisiaj dla wielu m昕czyzn ten problem jest niejednoznaczny. Jak d硊go nie istnia硑 w prawie 縜dne zapisy na temat gwa硉u ma晨e駍kiego? Jak wiele m昕czyzn uwa縜, 縠 raz wyra縪na zgoda na stosunek nie mo縠 by cofni阾a? Przypomn: 29,7 proc. prokurator體 i 39,3 proc. policjant體 nie uwa縜 za

Erotyczna mapa m阺kiego cia砤

Erotyczna mapa m阺kiego cia砤

. Rozmieszczenie erotycznie czu硑ch miejsc na ciele m昕czyzny jest oczywi禼ie kwesti indywidualn (poza jednym miejscem, kt髍e jest dla wszystkich pan體 uniwersalne). To, co jednych m昕czyzn podnieca, innych mo縠 dra縩i, a nawet sprawia im b髄. Nasza mapa to tylko wskaz體ka do tego, gdzie szuka strategicznych

15 rodzaj體 seksu, kt髍ych do秝iadczasz przynajmniej raz w 縴ciu

15 rodzaj體 seksu, kt髍ych do秝iadczasz przynajmniej raz w 縴ciu

ubrania z阞ami, tak bardzo jeste禼ie napaleni. W twej lekko wiruj眂ej i niepewnej g硂wie pojawiaj si dwie my秎i, powracaj眂e, jak naprzemienne bumerangi: "co ja robi?!" i "to najlepszy seks w moim 縴ciu!!!". Nie, 縠by o tym w trakcie my秎a砤 (ma硂 tu miejsca na my秎enie), ale

Niedotykalscy. Gdy dotyk i przytulanie budz irytacj

Niedotykalscy. Gdy dotyk i przytulanie budz irytacj

przytulanie. To prawda - dowiedziono, 縠 kobiety cierpi眂e na nerwic i/lub depresj szybciej wracaj do zdrowia, kiedy maj mo縧iwo舵 doznawania ciep砮go cielesnego kontaktu. U m昕czyzn natomiast czu硑 dotyk zmniejsza ci秐ienie t阾nicze i redukuje poziom stresu - podaje Julianne Holt-Lunstad, profesor

Amy Schumer: Najzabawniejsza dziewczyna Ameryki

Amy Schumer: Najzabawniejsza dziewczyna Ameryki

p蟪 miliona widz體, nied硊go potem Comedy Central zaproponowa硂 Amy prowadzenie w砤snego programu. Z jej karier nie zawsze jest tak dobrze. Amy wspomina, 縠 wiele razy by砤 na castingach, na kt髍ych czu砤 si absolutnie nie na miejscu: - W takiej sytuacji wydaje ci si, 縠 wszyscy najpi阫niejsi

Analiza 秎ad體 krwawych to narz阣zie pomocnicze, kt髍e spina wszystko w ca硂舵

Analiza 秎ad體 krwawych to narz阣zie pomocnicze, kt髍e spina wszystko w ca硂舵

spraw z Kujaw. W mieszkaniu zosta zamordowany m昕czyzna. Na miejscu opr骳z cia砤 by硂 bardzo du縪 r罂nych plam krwawych, tak縠 krwawe 秎ady podeszew but體, czyli 秎ady traseologiczne. Jako policyjni eksperci zostali秏y poproszeni o sporz眃zenie opinii. Kolega zajmuj眂y si traseologi mia wypowiedzie

To nie takie proste, ta ca砤 mi硂舵. Przez pierwsze 30 lat 縴cia dowiedzia砤m si tylko, czym nie jest

sam siebie s硑szymy. Albo na fotelu u terapeuty, kiedy nagle (no, nie tak nagle) wszystko si wy秝ietla. 痚 tutaj jej nie ma, 縠 tak si nie uda znale兼, nie w tym czasie ani miejscu, nie tymi sposobami, i 縠 tak naprawd nie do ko馽a wiesz, o co w tym wszystkim chodzi. Najgorsze to zda sobie spraw

Marianna: skromna, wierz眂a, o konserwatywnych pogl眃ach. Transseksualistka

ogromn cen. Ale gdy jest ju po operacji, szcz甓liwa, 縠 wreszcie nie b阣zie czu砤 obrzydzenia do swojego cia砤, gdy poznaje m昕czyzn i powoli wszystko zaczyna si jako uk砤da, zapada na ci昕k chorob. Jak si o tym dowiedzia砤? Zadzwoni do mnie Andrzej, m昕czyzna, z kt髍ym zacz瓿a si spotyka

Mobbing za in vitro: Anna Tymko jako pierwsza w Polsce pozywa swojego pracodawc

tysi阠y kopii. bu-du, 硊bu-du, 硊bu-du, po trzech godzinach Anna nie czuje g硂wy. Zg砤sza pro禸 o przeniesienie maszyny w inne miejsce, zbudowanie ekranu wyciszaj眂ego. Bezskutecznie. Ostatnia szansa Mimo fatalnej sytuacji w pracy Anna i Leszek decyduj si na wizyt ostatniej szansy w Bia硑mstoku, u

Ginekolog dla dziewczynek. Jedyny taki na Dolnym 眘ku

, 縠by dzieci czu硑 si bezpiecznie i komfortowo. - Stworzenie takiego miejsca by硂 moim marzeniem - m體i prof. Hirnle. - Nale筷 do grupy ekspert體 ginekologii dziewcz阠ej przy Polskim Towarzystwie Ginekologicznym i na bie勘co obserwuj, co dzieje si w tej sekcji medycyny. Ma砮 pacjentki wci笨 s

M昕czy糿i wol (nie)grzeczne dziewczynki?

Najnowsze badania opublikowane na 砤mach "Personality and Social Psychology Bulletin" , udowadniaj, 縠 m昕czy糿i za najseksowniejsze uwa縜j kobiety mi砮 jak ich matki, wyrozumia砮 jak nauczycielki klas 1-3, zas硊chane w ich g硂s jak pacjentki u psychoterapeuty. Przynajmniej oni wiedz

Dobry ojciec to taki, kt髍y jest obecny w 縴ciu c髍ki, ale nie 'przydusza' jej swoj obecno禼i

albo u przyjaci蟪ki. Czy ten ojciec b阣zie agresywny, czy czu硑, czy ta matka b阣zie si w stanie do niej przebi mimo wszystko. Tym, co jednak cz阺to si dzieje w takich sytuacjach, jest to, 縠 "ksi昕niczka" pod秝iadomie nie chce opuszcza tego "pierwszego m昕czyzny". On pozostaje

Zdrada po w硂sku - szcz甓liwi rogacze

, kt髍ej d硊go nie potrafi砤m zrozumie by硂: dlaczego we W硂szech, je秎i chcemy 秏iertelnie obrazi m昕czyzn, m體imy do niego "cornuto!" ("rogacz"). D硊go my秎a砤m: "Jacy W硂si s g硊pi, nieczuli - skoro kto jest rogaczem to nie on powinien si wstydzi, ale jego 縪na. Nale縴

"Wojna w oczach dziecka" - wstrz眘aj眂e rysunki z 1946 roku

wspania砮, unikatowe 秝iadectwo dla przysz硑ch pokole, nieco opada. Jak czu砤 si dziewczynka, rysuj眂 na zlecenie 秏ier matki? Albo kaligrafuj眂 zdania "Nasz dom jeszcze si nie spali lecz p蠹niej przyszli Niemcy i spalili go. Jak spalili nasz dom to wzi阬i wszystkich m昕czyzn i pozabijali ich"

7 rzeczy, kt髍ych ucz si od moich m硂dszych przyjaci蟪ek

pier禼ionka. Ale moje m硂dsze przyjaci蟪ki nie s bezwzgl阣ne, nieczu砮 ani rozkapryszone. Nie zmieniaj facet體 jak r阫awiczek, raczej czekaj na wielk mi硂舵 albo od dawna maj sta硑 zwi眤ek. Ale ich 縴cie nie kr阠i si wok蟪 m昕czyzny. I nie, nie ma 砤twego prze硂縠nia: je秎i nie m笨, to stuprocentowe

痮na geja

metroseksualny to bardzo cz阺te zjawisko w tzw. kulturach dotykowych, np. w Hiszpanii, we Francji, gdzie m昕czy糿i s bardzo czuli i bardzo dbaj o siebie. U nas te ju jest to coraz powszechniejsze. Mo縩a wi阠 powiedzie, 縠 by mo縠 ten m昕czyzna jest gejem, kt髍y swoj psychoseksualno舵 wypiera, a mo縠 to

Solidarno舵 jest kobiet?

. Tylko sob. Fajn babk. Odwa縩 kobiet. Chcia砤bym wierzy, 縠 w ka縟ej 縴ciowej sytuacji, cokolwiek by si nie dzia硂 inne kobiety b阣 mi wsparciem. 痚 je秎i si ods硂ni, one b阣 pilnowa硑 縠by nikt mnie w to czu砮 miejsce nie uderzy. Nawet je秎i maj inne od mojego zdanie, nawet je秎i mnie z

Kiedy mieszka z tob niezale縩a dziewi阠iomiesi阠zna osoba

pocz眛ku lipca z ma硑m dzieckiem, kt髍emu urz眃zili秏y w砤sny pok骿. Zamazali秏y "pok骿 dzienny" na mapie mieszkania i przenie秎i秏y nasz sypialni w miejsce tego luksusowego, ekscentrycznego oraz bezu縴tecznego salonu. Rzeczy przybieraj bardziej funkcjonalny charakter, kiedy mieszka z tob

Tak, wszystkie boimy si przemocy

temperatura dyskusji jest widoczna na mapie stworzonej przez Twittera. Nast阷nie na Facebooku oraz na blogach zacz瓿y pojawia si zbiory link體 do innych przypadk體 kobiet skrzywdzonych przez m昕czyzn, kt髍zy czuli si przez nie odrzuceni. S to linki do tekst體 z gazet oraz opisy osobistych do秝iadcze

Rozgrzane zmys硑 - najs硑nniejsze erotyczne sceny filmowe w plenerach lata

ojca i ch硂paka, z kt髍ym kiedy si ca硂wa砤 a potem wymienia砤 mi硂sne listy. Marzy, by straci dziewictwo w jednym z najpi阫niejszych miejsc na Ziemi, tam, gdzie zosta砤 pocz阾a. Trafia do willi nale勘cej do angielskiego rze糱iarza, Iana Graysona i jego 縪ny Diany i do grona goszcz眂ych u nich

Nasz seksizm powszedni

秎ady spermy na swoich nogach, gdy wysiad砤 z autobusu, kolejn obcy m昕czyzna po prostu z砤pa na ulicy za piersi. Najwi阫sza frustracja? Gdy o tym opowiada硑 znajomym, s硑sza硑 zazwyczaj: "Daj spok骿!". Zjada je wstyd, by硑 zak硂potane, czu硑 l阫, z硂舵. Projekt "Codzienny seksizm"

Od Redakcji: Czy m昕czy糿i maj z kim szczerze rozmawia o swoich l阫ach?

, zainteresowany, czu硑, opieku馽zy, dobrze poinformowany, ale jedno si nie zmienia - ma pozosta twardy. Ma sobie radzi, ma nie mie w眛pliwo禼i. Co to za ojciec, kt髍y si boi? Co to w og髄e za m昕czyzna? Uda硂 nam si cz甓ciowo odczarowa macierzy駍two. Nauczy硑秏y si rozmawia o tym, co jest w nim fajnego

Erotyczna mapa kobiety

podpowiadamy, jak je stymulowa. Poniewa czu砮 miejsca s u ka縟ego rozmieszczone inaczej, potraktuj te rady jak wskaz體ki - stw髍z w砤sn map ukochanej.R阠e i d硂nieTrzymanie ukochanej za r阫 na randce czy ca硂wanie jej d硂ni to nieg硊pi pomys. Je秎i b阣ziesz to robi w砤禼iwie, przekonasz si, 縠

Gdy tylko faceci nie widzieli, 縠 kulej, podrywali mnie tak samo nami阾nie lub nudno jak wszystkie inne kobiety

m笨. No bo je秎i nie, to co wtedy - b阣 star pann? Wizja mojego samotnego i nieszcz甓liwego 縴cia sp阣za砤 im sen z powiek. Chcieli za wszelk cen zwi阫szy moje szanse u m昕czyzn. A przecie z tym powodzeniem nie by硂 tak 糽e. By砤m 砤dna jako 20-latka i gdy tylko faceci nie widzieli defektu nogi

Lena Dunham: Ludzie uwa縜j, 縠 powinnam wstydzi si swojego cia砤

walce, Lena Dunham mo縠 by na diecie? Napisa砤m o tym w ksi笨ce w砤秐ie dlatego, 縠 nawet ja - dla kt髍ej bardzo wa縩e jest, aby kobiety czu硑 si wolne i akceptowa硑 siebie - mia砤m fazy, w kt髍ych nie by砤m w stanie kocha swojego cia砤. To nie jest tak, 縠 rodzimy si z akceptacj siebie i swojego

Czy s硂wo "powstanka" brzmi niepowa縩ie?

ofiary wojny albo wspieraj眂e m昕czyzn najcz甓ciej bezimienne bohaterki - 潮czniczki, sanitariuszki, cywilki. Jedyn kobiet, kt髍a dosta砤 w przestrzeni Muzeum Powstania Warszawskiego odr阞ne miejsce, jest Krystyna Krahelska, powsta馽za 潮czniczka, kt髍ej twarz Ludwika Nitschowa utrwali砤 w pomniku

M阺ki, czyli jaki?

obszarze aktywno禼i seksualnej powoduje u nich spadek poczucia w砤snej warto禼i. Dy縰rny polski seksuolog, prof. Zbigniew Lew-Starowicz skomentowa to kr髏ko i dosadnie - m阺ki m髗g jest ewolucyjnie nastawiony na seks, a skoro m昕czyzna na pierwszym miejscu stawia swoj sprawno舵 seksualn, to w砤秐ie ona

Walé, czyli kobiety, kt髍e po urodzeniu dziecka musz znikn辨

do swojej matki, gdzie w odosobnieniu, przestrzegaj眂 licznych zakaz體, sp阣za od dw骳h do pi阠iu lat. W pierwszych miesi眂ach walé w og髄e nie wolno opuszcza chatki, w kt髍ej mieszka. W miejscach publicznych, szczeg髄nie w秗骴 m昕czyzn, musi jej towarzyszy inna kobieta. Zazwyczaj s to

Dop髃i facet nas nie roz潮czy

. Wyj禼ia do klub體 i klubokawiarni? Zapomnij. "Tam chodzi si, 縠by znale兼 faceta. Po co mam wychodzi na miasto, skoro ju mam mojego m昕czyzn" - us硑szysz, cho wcale nie wiedzia砤, 縠 chodzisz do klub體 po to, aby napi si i pota馽zy, ale w砤秐ie po to, 縠 nie秝iadomie chcia砤 kogo

Brzytwy i gor眂e r阠zniki - m阺kie rytua硑 u Nergala

dobie walk klasowych, by ludzie byli zadbani. Dzi barber shopy na ca硑m 秝iecie prze縴waj renesans. Tylko dla m昕czyzn Ameryka駍ka kultura barber shop體 si阦a XIX wieku, a ich z硂ty okres przypad na pocz眛ek wieku XX i trwa a do lat 40. Wizyta u fryzjera-golibrody by砤 dla bogatszych m昕czyzn

Najlepsze kosmetyki na 秝iecie - zgadzacie si?

odpowiada硑 jej kobiecej wra縧iwo禼i. Graham zapragn背 stworzy dla niej nowy kosmetyk, kt髍y nie tylko nawil縜砨y jej sk髍, lecz tak縠 sprawia, by czu砤 si pi阫na i kobieca- czy to nie urocze?Na drugim miejscu znalaz si r體nie nam bardzo dobrze znany koncern kosmetyczny Avon. Jego warto舵 to 7,9 

Komorniczki

, tylko gdzie w k眂ie pali si niewielka lampka. Komorniczka wchodzi do lokalu z dwoma pracownikami kancelarii. Ale gdy prosi w砤禼iciela o dokument to縮amo禼i, ten wpada w furi. Wyrzuca towarzysz眂ych jej m昕czyzn, a z ni zatrzaskuje si w 秗odku. - Grozi, 縠 teraz to mi poka縠, kto tu rz眃zi

Czy jeste kulinarnie przes眃ny? [WYPOWIEDZI Z FORUM KUCHNIA]

Z r罂nych zdarze, kt髍e maj miejsce w kuchni staramy si przede wszystkim przepowiada to, co stanie si w przysz硂禼i. Jednym z najpopularniejszych w tej grupie jest przes眃 wi笨眂y spadaj眂e na pod硂g sztu鎐e ze zbli縜j眂 si wizyt kogo g硂dnego. Je秎i upadnie nam n罂, z pewno禼i

Gwiazdy, kt髍e nienawidz paparazzi

uroczysto禼i poch體ku jego brata Chrisa Penna. Podobnie temperamentnie sko馽zy硂 si spotkanie Borysa Szyca i fotografuj眂ego go m昕czyzny. Aktor zosta przez fotografa pozwany i b阣zie odpowiada za napa舵, za co gro勘 mu dwa lata wi陑ienia.Girl PowerNa ataki paparazzi czu砮 s r體nie kobiety. Te chroni眂e

Seks "na bociana" - o intymno禼i w ci笨y i po porodzie

, 縠by jedna ze stron czu砤 si ofiar decyzji drugiej: 縠by kobieta piel阦nowa砤 w sobie uczucie odrzucenia, podejrzewaj眂, 縠 partnera nie interesuje jej zmienione cia硂, 縠by m昕czyzna mia wra縠nie, 縠 dla niej liczy si tylko dziecko i zaspakajanie jego potrzeb. Jak zwykle w 縴ciu, najlepiej o tym

Randka z Polakiem najlepsza! Reporta w brytyjskiej Marie Claire

Londyn - tygiel kultur, miejsce, w kt髍ym spotka mo縩a m昕czyzn z ca砮go 秝iata. Brytyjka Felicity Beardshaw, 32-letnia atrakcyjna blondynka postanowi砤 sprawdzi, jak na randkach wypadaj przedstawiciele europejskich pa駍tw. W秗骴 nich znalaz si tak縠 Polak - Szymon, 31-letni dzia砤j眂y w

Do autorki listu o "Seksualnych niewolnicach" s丑w kilka

. Nast阷nie m昕czyzna nie przytula, nie o秝iadcza si, nie trzyma w obj阠iach przez ca潮 noc, aby rano zaserwowa - wraz z czu硑mi poca硊nkami - 秐iadanie i 秝ie勘 pras. Dawa do zrozumienia, 縠 chce spa i woli spa sam. Czy myl si wnioskuj眂 z Twojego listu, 縠 taka sytuacja mia砤 miejsce wi阠ej ni

Jak nie przegapi raka

jest dla cz硂wieka bardzo charakterystyczne. Ale trzeba to przewalczy i uzmys硂wi sobie, 縠 mamy szans walczy z chorob, ale najpierw musimy poprosi kogo o pomoc. Najlepiej, 縠by to by specjalista, optymalnie - onkolog. Id na rentgen U m昕czyzn najcz阺tszy jest rak p硊ca. Nie daje 縜dnych

Mia砤 by czwartym Kossakiem. Wybra砤 karier naukow i 縴cie w odosobnieniu - biografia Simony Kossak [FRAGMENTY]

siode砶a rower體. Krad dokumenty, w lesie drwalom kie砨as i robi dziury w siatkach z zakupami. Chwyta m昕czyzn za nogawki, a kobiety ci眊n背 za sp骴nice i kaleczy nogi. Ludzie my秎eli, 縠 Korasek, bo tak go nazywano, to jaka kara z nieba za grzechy. "Kiedy ukrad mi kluczyki od samochodu i

To 縜dne porno. Twoim zadaniem jest tylko ty

ubocznych, kt髍e wyst阷uj g丑wnie u facet體. Nie podoba ci si ten pomys? To mo縠 spr骲ujemy domowych technik powi阫szania 縪潮dka? Znam kilka. Pierwsze trzy opracowa砮m sam. Zacznijmy od tego, 縠 musia砤by objada si do granic mo縧iwo禼i. Miejsce w 縪潮dku, kt髍ego nie wype硁i jedzenie, uzupe硁iaj wod

W Indiach nadal w najbardziej tradycyjnych regionach kraju od czasu do czasu p硂nie jaka wdowa

wdowom. To celowy zabieg organizacji. Kobiety, kt髍e ca砮 縴cie musia硑 s硊縴 m昕czyznom, teraz s przez nich obs硊giwane. To oni dbaj o ich komfort, sprz眛aj, dostarczaj zakupy. Anant wyja秐ia: - U nas kobiety zawsze znajduj schronienie. Mamy dla nich dach nad g硂w, 丑縦o, posi砶i i opiek

27 uwag, kt髍ych single maj dosy

kobiety. M昕czyzn si poklepuje z mrugni阠iem oka, 縠 mog sobie pou縴wa. Cho - nie zawsze. Fot. Internet Nie martw si. Wiadomo, 縴cie singla to pasmo udr阫i i zmartwie oraz strachu o przysz硂舵, ale "nie martw si" wszystko za砤twi. Jak sobie radzisz? Chyba jakim cudem. Mam super koleg

痽cie samo w sobie jest wieczne - uwa縜砤 Ma砱orzata Braunek. Dzi sko馽zy砤by 68 lat

ograniczenia. Tego, jak tam jest, nie da si przewidzie, nawet czytaj眂 kilkaset ksi笨ek na ich temat. One s takim miejscem na Ziemi, gdzie to, co w naszej kulturze zosta硂 ukryte, jest odkryte. U nas wszystko jest pochowane w szpitalach, hospicjach, domach pogrzebowych. Jeste秏y cywilizacj ludzi zdrowych

Fircyk w zalotach: Czy Jerzemu Ziemackiemu uda硂 si zakocha na zawo砤nie?

w Warszawie. Nazwa miejsca szczeg髄na. Ale r體nie okazja jest szczeg髄na. Przyszed砮m tutaj, aby si zakocha. Na kartce wypisa砮m 36 pyta z kwestionariusza dr. Arona. Wszystkie pytania s powszechnie dost阷ne w internecie. Naprzeciwko mnie siedzi Katarzyna, 23 lata. Ma burz kr阠onych w硂s體 i

Si砤 pi阫na, niezwyk砮 zdj阠ia kobiet walcz眂ych z chorob nowotworow

leczeniem by砤m bardzo wysportowana i silna, teraz jestem o wiele s砤bsza fizycznie. To zmusza mnie do innego stylu 縴cia. Do舵 d硊go trwa u mnie proces adaptacji. Mo縠 gdybym mia砤m pomoc psychologa, trwa硂by to kr骳ej. Podobno teraz zwraca si wi阫sz uwag na stan psychiczny zwi眤any z

Historie mi硂sne: trzy plus jeden

, m昕czyzna i dziecko. Ka縟e z nas nosi硂 inne nazwisko, nie mieli秏y 秎ubu, a dziecko by硂 spokrewnione tylko ze mn. "Mi硂 mi przywita pa駍twa rodzin w naszej szkole". "Pa駍twa rodzin" - 砤dnie to brzmia硂 w ustach Pam, kt髍a naprawd by砤 po to, by nam pom骳. Pam by砤 sekretark w

Moje 縴cie si zawali硂, a ja ju nie chc by silna

- chcieli秏y by na swoim, a nie k眛em u mojej mamy. Miesi眂 po naszym 秎ubie dowiedzia砤m si przez telefon, 縠 m骿 ojciec dosta udaru i jest w szpitalu. Mia zosta tam 10 dni na obserwacji, po p蟪tora miesi眂a w szpitalu zmar. W wieku 52 lat. To by砤 pierwsza 秏ier bliskiej mi osoby. Prze縴wa砤m to

Jak przeprasza prezeska - po urodzeniu dziecka zrozumia砤m, jaka by砤m pod砤 dla matek w pracy

jej zaanga縪wanie, mimo 縠 nast阷nego dnia by砤 w pracy dwie godziny wcze秐iej ni ja i moi skacowani koledzy. Nie protestowa砤m, gdy inna kobieta redaktorka m體i砤, 縠 musimy szybko zwolni pewn kobiet zanim zajdzie w ci笨e. Siedzia砤m na spotkaniu, na kt髍ym szef m昕czyzna pi硂wa kandydatk do

Krystyna Kofta: Suk by

"Suki", twoja najnowsza ksi笨ka, wbrew temu, co sugeruje tytu, jest przychylna kobietom i nie jest tylko dla kobiet. To ksi笨ka wielowymiarowa, du縪 m體i o przemocy w rodzinie. Powinni j przeczyta m昕czy糿i, zreszt podoba si m昕czyznom. Chwali mnie Janusz G硂wacki, a on m體i, co

Prostytucja od podszewki, bez oceny i bez cenzury - wywiad z prostytutk BDSM

;B阣ziesz spalona, jak ci kto rozpozna". "Takich szmat jest pe硁o na wylot體kach". Momentem prze硂mowym by m骿 wyjazd. Wyjecha砤m bez grosza przy duszy, ale Berlin przyj背 mnie bardzo mi阫ko. Na miejscu szybko zorientowa砤m si, 縠 秗odowisko seks pozytywne jest du縠 i funkcjonuje jak

Portrety, kt髍e znikaj - podobnie jak pami赕. Niezwyk砮 zdj阠ia i historie polskich matek [GALERIA]

niekiedy ca硑 dzie, godzina, a nawet tylko kilka minut, kt髍e zawa縴硑 na reszcie 縴cia bohaterki portretu. Tu przeczytasz historie kobiet... "Szpital by zat硂czony. Miejsca by硂 ma硂, wi阠 cz甓 rannych le縜砤 na prowizorycznych materacach u硂縪nych z czegokolwiek na brudnej i pokrwawionej pod硂dze

Wojciech Gilewicz: Im jestem starszy, tym cz甓ciej my秎, 縠 mo縠 kiedy b阣 chcia si gdzie zakorzeni

Uko馽zy砮 malarstwo, ale malowanie u ciebie cz阺to jest performance'em, jak w przypadku "Painter's Painting", kt髍y pokazujesz na 16. Biennale WRO we Wroc砤wiu. To jest film o malowaniu obrazu, kt髍y tak naprawd nigdy nie zostaje widzowi na ekranie pokazany. Kr阠ony by w kilkunastu

Samuel Theis: Jako dziecko wstydzi砮m si matki striptizerki

m昕czyzn nie ma 縜dnego kontaktu. Rozwiod砤 si po p蟪tora roku ma晨e駍twa. I osobowo舵 Michela nie ma nic wsp髄nego z osobowo禼i prawdziwego m昕a, kt髍y du縪 pi, by mroczny i mia trudny charakter. Stworzy砮m rol Michela, partnera bardzo czu砮go, wielkodusznego, pozbawionego cynizmu, wyrachowania

Zapuszczone ogrody. Depilacja w kryzysie?

zero, dlatego zawsze "co" zostawiam na dole. Co do m阺kich preferencji - znam m昕czyzn, kt髍zy lubi "na bobasa", i takich, kt髍zy lubi mnie - kwituje. Agata si goli, gdy ma du縪 w硂s體 na nogach i zawsze przed randk. Okolic intymnych nigdy "na 硑so" (zawsze zostawia

Dlaczego nie pozwalacie m昕czy糿ie na l阫?

przestawajcie z nami rozmawia. Czy naprawd jeste禼ie zaciekawione tym co czuje m昕czyzna, kt髍y czeka na dziecko? Czy macie odwag i gotowo舵 zej舵 z nim w d蟪, g酬boko pod warstw si硑, energii, rado禼i, pracoholizmu lub lenistwa? Boimy si wizyty u dentysty, tym bardziej boimy si tego czy damy rad, jakimi

Dolegliwo禼i psychosomatyczne: Jak leczy chorych na stres

niszcz眂a dla m昕czyzn, tylko u nich chodzi bardziej o brak zrealizowania atawistycznego celu, czyli mo縧iwo禼i powielenia swojego DNA. 85 proc. samob骿c體 w Polsce to m昕czy糿i, a w秗骴 nich olbrzymi grup stanowi ci bez partnerek i bez dzieci. Z r阫 na sercu przez 30 lat 縴cia zawodowego nie spotka砮m

By kobiet w Polsce: trzydziesto- i czterdziestolatki

. Generalnie my秎, 縠 dobrze sobie radz. Tak naprawd to mam problemy tylko przez m昕czyzn - kwituje. Ostatnio - tak縠 z powodu taty. Do Joanny zadzwoni砤 urz阣niczka z GOPS-u, 縠 jest zobowi眤ana zaj辨 si utrzymaniem ojca. Joanna jest pewna, 縠 ojciec dowiedzia si od kogo, 縠 ma bogatego partnera, i

O barszczach i barszczykach

縜dna zupa nie koi tak skutecznie i czule, jak barszcz? T: Krem z dyni? M: To inna bajka. T: Ros蟪? M: Dla przezi阞ionych i rekonwalescent體. Ewentualnie dla id眂ych na wojn. T: Pomidorowa? Z ry縠m? M: Tak! Ale na drugim miejscu. Z硂to zdobywa barszcz, i niech tak zostanie na zawsze. Barszcz albo

Psycholo縦a Jacqui Marson: Bycie mi硑m to przekle駍two

lat. Kiedy tkwi砤m w "tunelu" macierzy駍twa, przychodzi硂 mi to z wielkim trudem. My秎, 縠 wiele matek ma podobny k硂pot. Na pierwszym miejscu s m笨 i dzieci, potem wszyscy inni oraz zwierz阾a domowe, dopiero na ko馽u - one. M體i im wtedy: "Je秎i nie potrafisz zadba o siebie dla

Ugandyjski uzdrowiciel na Narodowym. Sprzedano 57 tys. bilet體

s i tacy, kt髍zy je sprzedaj. Ksi眃z Bashobora uzdrawia m.in. przed rokiem z Zembrzycach w Ma硂polsce. Prawie godzinny film z tego wydarzenia mo縩a obejrze na YouTube. W Zembrzycach ojciec Bashobora uzdrawia np. m昕czyzn chorego na raka prostaty: - W imi Ojca i Syna, i Ducha i阾ego. Jeste

Seks na pierwszej randce - 6 mo縧iwych scenariuszy

na randce, kt髍a jest niczym innym, jak wulkan przed erupcj? Chwy mnie za r阫, przeprowadz Ci przez kilka mo縧iwych scenariuszy. Nie, z pewno禼i nie przez wszystkie. Tu przed erupcj 1. Jeste na tak! On nawet na trzy razy tak. Zmieniacie miejsce, w kt髍ym jeszcze przed chwil gaworzyli禼ie

Wszyscy co podsumowuj, wi阠 ja te: moje burzliwe 縴cie erotyczne

wyobra縠nie o mitycznym i mistycznym pierwszym razie by硂, hmmm, mocno infantylne. Kontakt fizyczny by w mojej wizji OCZYWIIE efektem wielkiej mi硂禼i. Dope硁ieniem wielkiego porozumienia dusz i umys丑w. Niezwyk硑m prze縴ciem, kt髍e mia硂 miejsce w pi阫nej scenerii, kt髍ej wa縩ym dope硁ieniem by硑 miliony

Alma, ukochana wiede駍kich mistrz體

nie pragn背 ogl眃a. Wi骴 縴cie wed硊g 禼i秎e ustalonego rozk砤du dnia, pory wyj禼ia do pracy w operze, godziny przeznaczone na posi砶i, komponowanie i odpoczynek mia硑 w nim swe niezmienne miejsce. Osamotniona Alma czu砤 si ma硂 adorowana i z czasem zacz瓿a rozmy秎a o utracie swej atrakcyjno禼i

Ci wspaniali m昕czy糿i i ich prawdziwe dowody mi硂禼i

rycerska domena m昕czyzn, tak jak - ku mojemu zaskoczeniu - wynoszenie zawarto禼i dzieci阠ych nocnik體. Jednym s硂wem, to bohaterowie od brudnej roboty. Niby niewiele, a jak wiele! S硊cha i m體i. Albo nie m體i Czasami cz硂wiek potrzebuje si wygada. Czasami puszczaj mu hamulce i zalewa interlokutora

Ula Chincz: Zawsze b阣 c髍k mojego ojca, ale przede wszystkim jestem sob

specjalizacj, ale zrezygnowa砤 z ambicji zawodowych, bo nie mo縩a mie dw骳h "prezes體" pod jednym dachem. To by ich spos骲 na szcz甓liwy zwi眤ek? - Chyba tak, bo moja mama nie mia砤 poczucia, 縠 si po秝i阠a. Nie mia砤 natury lidera, dobrze si czu砤 w cieniu ojca. C罂, za ka縟ym wielkim m昕czyzn

Swiet砤na Aleksijewicz: Zbieraj眂 wywiady czu砤m, 縠 jest w nich ocean nienawi禼i

pilotem wojskowym, a teraz siedzia w domu i m體i: "Nie b阣 gotowa i nia馽zy dzieci! Przecie to nie jest zaj阠ie dla m昕czyzny!". On by chcia dokonywa wielkich czyn體. Dlatego m昕czy糿i cz甓ciej czuli si oszukani, popadali w alkoholizm. A kobiety musia硑 sobie jako radzi - je糳zi硑 na

"100 nowych firm" Katarzyny Wierzbowskiej

, podobnie zreszt jak w Unii Europejskiej, kobiety stanowi oko硂 jednej trzeciej wszystkich przedsi阞iorc體, co oznacza, 縠 firm zak砤danych i prowadzonych przez kobiety jest dwa razy mniej ni tych zak砤danych i prowadzonych przez m昕czyzn. A poza tym my秎, 縠 te w眛pliwo禼i u pa s jednak silniejsze

Upadek moralny to domena kobiet

by砤 w砤秐ie s硊勘ca. Powie舵 natychmiast zaniepokoi砤 stra縩ik體 miejsca kobiety w spo砮cze駍twie - s砤ba p砮 by砤 przecie zbyt egzaltowana i przez to nara縪na na zgubne skutki lektury. Nawet Goethe pisa do swej siostry, zachwyconej kolejn powie禼i Richardsona, 縠by "zostawi砤 te g硊poty

Kokainista, interesowny manipulant, nieczu硑 t阷ak - Joan Collins wspomina swoich m昕體

miejsce z pierwszym m昕em, ale niewiele w tym akcie by硂 romantyzmu. Maxwell Reed starszy od niej o 12 lat gwiazdor filmowy na pierwszej randce upi Joan rumem z col i brutalnie rozdziewiczy. Po takim pocz眛ku Collins zamiast wzi辨 nogi za pas i zg硂si si na policj, zacz瓿a umawia si z nim na

Jesieni rozbud zmys硑

sk砤da si z punkt體 czu硑ch na dotyk, jednych bardziej drugich mniej. Oczywi禼ie najbardziej czu砮 miejsca znajduj si w pobli縰 narz眃體 p砪iowych. U kobiet szczeg髄nie wra縧iwe s piersi, a zw砤szcza sutki, usta, szyja, p砤tki uszne a tak縠 wewn阾rzna strona ud. Zar體no m昕czy糿i jak i kobiety

Ksi笨 czy oszust? W Polsce ro秐ie liczba oszust體 matrymonialnych, a ich ofiarami s najcz甓ciej kobiety

odezwa si szybko. Na spotkaniu opowiada, 縠 szuka sekretarki. Praca od zaraz, dobrze p砤ci. Du縪 m體i o swojej samotno禼i. O 秏ierci ojca, kt髍y mia zawa, i matki, kt髍a na jego oczach przewr骳i砤 si na 秎iskiej pod硂dze i wskutek uszkodzenia czaszki umar砤 na miejscu, w jego ramionach. O bracie

Georgia Durante: mafios體 od innych bij眂ych m昕體 odr罂nia to, 縠 maj bro

zwi眤k體 z m昕czyznami wygl眃a砤by wtedy inaczej. Mia砤m 18 lat, kiedy zgwa砪i mnie m笨 mojej siostry. By砤m dziewic. To wydarzenie zmieni硂 moje relacje z m昕czyznami. Wr骳i硑 nastoletnie l阫i - 縠 jestem gorsza i nikt porz眃ny si mn nie zainteresuje. Wielokrotnie my秎a砤m, 縠 gdybym by砤 wtedy

Sztuka kochania, czyli tr骿k眛 z dw骿k

ma 17-letni c髍k. Bardziej prze縴砤 usuni阠ie ci笨y, w kt髍 zasz砤 z m昕czyzn, kt髍ego kocha砤. Dlatego tak walczy砤 o upowszechnienie antykoncepcji. Ale prowadzi砤 te wiele ci笨 u kobiet, kt髍e bardzo chcia硑 mie dzieci, a im si nie udawa硂. Pami阾a砤 r體nie, jak bardzo kiedy chcia砤 zaj舵

Halal, czyli wypoczynek za zgod Allaha

Je秎i Allah pozwoli, pomo縠my ci wybra miejsce wypoczynku, kt髍e b阣zie idealnie halal! - chwal si w砤禼iciele strony Crescentrating - internetowego przewodnika turystycznego dla muzu砿an體 z siedzib w Singapurze. "Halal" to po arabsku rzecz dozwolona, zgodna z zasadami muzu砿a駍kiego

Drugie 縴cie Anny

macierzy駍twem. Pani Ania jako przedostatnia czu砤 si niekochana. Cierpia砤, 縠 zawsze jest na drugim planie. Wydawa硂 jej si, 縠 starsze rodze駍two zgarn瓿o wszystko, co najlepsze z dzieci駍twa. A dla niej nie starczy硂 ju czu硂禼i. O ten brak mia砤 najwi阫szy 縜l do mamy. Dlatego przyj瓿a postaw grzecznej

Nie wyobra縜m sobie, 縠 mog砤bym dzia砤 i kocha w takim 秝iecie, w kt髍ym z tylu rzeczy by mnie ograbiono

sztywnych wzorc體 ju nie ma. Ale wiele kobiet by mo縠 wcale tego nie chce, wola硑by dawny uk砤d. Nie tyle patriarchalny, ile taki, w kt髍ym m昕czyzna jest mocny, jest g硂w rodziny. By mo縠 tego chcia砤 pani Danuta. Czu砤 si dobrze jako 縪na i gospodyni, ale bola硂 j, 縠 nie ma komu gospodarzy. Czyli

Matthew, mon amour - niech trwa McConaissance!

surfera? Fuj! A potem by pierwszy odcinek "Detektywa" i moje czu砮 serce z miejsca oszala硂. Wiedzia砤m ju, 縠 jeste aktorem, a nie tylko 砤dn bu糼 z blond loczkiem i perfekcyjnym kaloryferem na brzuchu z film體 o g硊pich b糳zi眊wach typu "Powiedz tak" , czy "Jak straci

Spu舵my ze smyczy fantazje erotyczne!

erotycznych do秝iadcze. Odkry砤m ogromn luk. W tak du縴m kraju nie by硂 miejsca, w kt髍ym o seksie mo縩a rozmawia w normalny, konkretny spos骲. Marzy砤m wi阠 o portalu, gdzie by硑by praktyczne, 縴ciowe porady, na przyk砤d, jak kobiety mog cieszy si radosnym, urozmaiconym seksem. Nie s眃zi砤m jednak, 縠

Wiele pi阾er wstydu. Z perspektywy etyka, ksi阣za i psychoterapeutki

ubrany m昕czyzna zacz背 si o to awanturowa. Kobieta przy kasie powiedzia砤 mu, 縠 w sklepie nie ma ju wi阠ej kasjerek, a kierownik oblicza utarg. M昕czyzna za勘da rozmowy z nim. Kiedy kierownik potwierdzi, 縠 sprawdza ca硂dzienny utarg, m昕czyzna ostrzeg, 縠 je秎i kolejka si nie skr骳i, powiadomi

Zofia Na砶owska: Co za nonsens - takie 縴cie, takie zdychanie

jednego ucha na drugie. Du縪 m體i o Bogu i sile modlitwy, czyli o rzeczach, w kt髍e Zofia nigdy nie wierzy砤. Zawsze dziwi硂 j, 縠 mo縩a by inteligentnym katolikiem. Jerzy to dla niej "najczystsza egzotyka". Podobaj si jej w nim cechy, na kt髍e rzadko trafia砤 u m昕czyzn: 砤godno舵, dobro

痽cie i przyja捡 na argenty駍kich r體ninach - fotografka dokumentuje 縴cie dw骳h dziewczynek

. Ale to w砤秐ie to miejsce na r體ninach Pampy, w departamencie Maip , 46-letnia ameryka駍ka fotografka Alessandra Sanguinetti nazywa domem. Nie Nowy Jork, w kt髍ym si urodzi砤, nie Buenos, gdzie sp阣zi砤 wi阫szo舵 doros砮go 縴cia, studiuj眂, a potem pracuj眂 jako fotoedytorka w najwi阫szym dzienniku

M昕czy糿i jak bogowie: Zeus, Apollo, Posejdon, Dionizos - kogo skrywa w sobie tw骿 partner?

swojej pracy zanurzaj si w sfer emocji, wyra縜j uczucia, pozwalaj im przez siebie przep硑wa. Posejdona mo縩a te zobaczy u niekt髍ych m昕czyzn nadu縴waj眂ych alkoholu. Na co dzie odcinaj si od swoich emocji, ale gdy si upij, kontrola znika i Posejdon wkracza do akcji. Zwykle spokojny i

Rozpal zmys硑

. Ramiona bliskiej osoby s schronieniem, gdzie czujemy si najbezpieczniej. Pieszczoty powoduj u cz硂wieka pobudzenie seksualne, a to pozwala mu czerpa rado舵 ze stosunku. Cia硂 ka縟ego z nas sk砤da si z punkt體 czu硑ch na dotyk, jednych bardziej drugich mniej. Oczywi禼ie najbardziej czu砮 miejsca