co m昕czyzn podnieca w kobietach

odpowiada prof. Zbigniew Lew-Starowicz

Jakie pieszczoty najbardziej podniecaj kobiety, a jakie m昕czyzn?

Jakie pieszczoty najbardziej podniecaj kobiety, a jakie m昕czyzn?

Kobiety z regu硑 najbardziej lubi czu砮 s硂wa, dotyk, przytulanie, poca硊nki, g砤skanie.

Kobieta i drapie縩y kapitalizm

Coraz wi阠ej kobiet ma tzw. m阺ki typ orgazmu. To nowe zjawisko w Polsce. Kobieta szybko si podnieca, szybko osi眊a orgazm. A m昕czyzna jest roz縜lony

Podnieca ich t硊szcz i rozst阷y. Wypasacze tucz wi阠 swoje partnerki tak, by nie mog硑 wsta z 丑縦a

Zwykle s szczupli, pracuj, zachowuj si normalnie. Na partnerki wybieraj kobiety sk硂nne do tycia, gruboko禼iste, takie na wiecznej diecie i tucz je, bo podnieca ich widok grubego nagiego cia砤. Chc by panami 秝iata kobiety. Czasem doprowadzaj眂 j do 秏ierci.

[16+] Kobiecy pierwiastek homoseksualny

[16+] Kobiecy pierwiastek homoseksualny

Kobiety mentalnie nieumyte - o seksizmie intelektualnym Saramonowicza

Kobiety mentalnie nieumyte - o seksizmie intelektualnym Saramonowicza

, pseudopaplanina podstarza砮go pana, co by robi, jakby m骻. Jakby wi阫szo舵 m昕czyzn tego w砤snie pierwiastka intelektualnego pragn瓿a i tego poszukiwa砤 w kobietach, to wi阠ej by硂by bibliotek, a mniej zak砤d體 fryzjerskich, a ja przed imprez zamiast depilowa nogi i malowa paznokcie, poch砤nia砤bym 砤pczywie

7 rzeczy, kt髍e robisz my秎眂, 縠 j podniecasz - a nie

7 rzeczy, kt髍e robisz my秎眂, 縠 j podniecasz - a nie

c罂. Mo縩a ugnie舵 mu bagietk. Na pewniaka Kobiety lubi pewnych siebie m昕czyzn. To prawda. Ale nie mo縠sz myli pewno禼i siebie z upierdliwo禼i i wymuszaniem czegokolwiek. Je秎i wi阠, niczym amant w romansidle, m體isz jej: "wiem, na co masz dzi ochot", a ona wyra糿ie nie ma ochoty na

Co nas kr阠i, co nas podnieca?

Co nas kr阠i, co nas podnieca?

spr骲owa pogrupowa kobiety i to, co na nie dzia砤 w cztery kategorie. Co w nasze 縴cie wnosi wiedza na temat typu, do kt髍ego si zaliczamy? - Wiedz眂, co dzia砤 najbardziej podniecaj眂o, b阣ziesz mog砤 poprawi swoje 縴cie seksualne - szybciej "wprawia si w nastr骿" i 砤twiej osi眊a orgazmy

Seks przed dwudziestk i po trzydziestce. Znajd 6 r罂nic!

Seks przed dwudziestk i po trzydziestce. Znajd 6 r罂nic!

roku 縴cia nie dla wszystkich s satysfakcjonuj眂e. M硂dzi panowie graj w tempie allegro, starsi - largo. Dla kobiet jako舵 seksu ma du縠 znaczenie - a atmosfera, sceneria i klimat sk砤daj si na p蠹niejsz satysfakcj. Co wa縩e, trzydziestoletni m昕czy糿i bardzo cz阺to maj ju za sob liczne

W砤sne odbicie w lustrze to najlepszy afrodyzjak?

W砤sne odbicie w lustrze to najlepszy afrodyzjak?

Gdy Linda po raz pierwszy przeczyta砤 o "lustrzanym" seksie, przypomnia jej si ameryka駍ki psychol, kt髍y uwielbia kobiety w czarnych po馽zochach i perwersyjne 丑縦owe gierki, ale najbardziej kocha siebie. To by砤 do舵 rozgrzewaj眂a my秎. Zaraz potem pomy秎a砤 jednak o Lacanowskiej

8 seksporad. M昕czy糿i m體i, co my秎 o mi硂snych technikach kobiet

8 seksporad. M昕czy糿i m體i, co my秎 o mi硂snych technikach kobiet

mi si, 縠 kobietom w 丑縦u brakuje pewno禼i siebie. S bardzo "hop do przodu" na etapie podrywania i pierwszych randek. Jak ju przychodzi co do czego, nagle staj si nie秏ia砮 i oddaj pole m昕czyznom. Moja rada? Jak nie wiecie co robi, grajcie pewne siebie, nawet jak co zrobicie nie

Czego pragn kobiety?

przedstawicielek p砪i pi阫nej w wyniku wieloletniej popularyzacji tej opinii przez naukowc體 i ludzi z kr阦體 ko禼ielnych. Bergner twierdzi, 縠 kobiety s seksualnie nienasycone, a ich fantazje i pomys硑 s o wiele bardziej z硂縪ne i fascynuj眂e ni m阺kie. To tak縠 nieprawda, 縠 podnieca nas mi硂舵, nie seks

W czym wed硊g m昕czyzn powinny spa kobiety? [SONDA]

W czym wed硊g m昕czyzn powinny spa kobiety? [SONDA]

Pytanie w czym powinna spa kobieta rodzi si z innych pyta: czy sypia sama czy z m昕czyzn? Zakrawa to o seksistowskie podej禼ie, ale tak to niestety wygl眃a. Je縠li nie go禼i nikogo w sypialni, to ciep砤 pid縜ma jest jak najbardziej wskazana. Ale kiedy kobieta 秔i z m昕czyzn, nie wyobra縜m

Deklaracja wiary, czyli publiczne onanizowanie si "mi硂sierdziem"

Deklaracja wiary, czyli publiczne onanizowanie si "mi硂sierdziem"

zwyk潮 ob硊d i fa硈zem. To tylko narz阣zie do tego, 縠by kontrolowa kobiety. Co upaja i podnieca W tym, co si dzieje teraz w Polsce wok蟪 deklaracji wiary, nie chodzi o tzw. ochron 縴cia pocz阾ego. Bo odmawia si kobietom nie tylko prawa do aborcji, ale tak縠 do antykoncepcji, edukacji seksualnej, in

Egoista w 丑縦u, egoista w 縴ciu?

Egoista w 丑縦u, egoista w 縴ciu?

kobiet nie by硂by miejsca na toksyczne zwi眤ki z ch硂ptasiami, kt髍zy czekaj tylko na to, 縠by kto po砮chta ich ego. Zakochani w sobie (nie tylko m昕czy糿i) wypracowuj skomplikowane metody maskuj眂e, na kt髍e co i rusz dajemy si nabra. W 丑縦u oszuka trudniej. Bo wida nie tylko boczki i

"Wujek rozbudzi mnie seksualnie. Nauczy, 縠 mo縠 bole". List kobiety molestowanej w dzieci駍twie

"Wujek rozbudzi mnie seksualnie. Nauczy, 縠 mo縠 bole". List kobiety molestowanej w dzieci駍twie

m昕czyzn. W ksi笨ce pewnego psychoterapeuty przeczyta砤m, 縠 m昕czy糿i s w stanie wyczu taki stan ci眊砮go pobudzenia u kobiety. Dlatego w jaki spos骲, pod秝iadomie, wybieraj je do ponownego wykorzystania, do 砤twego seksu, wiedz眂, 縠 z nimi jest to mo縧iwe. Wybieraj te najbardziej niedowarto禼iowane

Ona si puszcza, on jest Casanov - stereotypy dotycz眂e seksu

Ona si puszcza, on jest Casanov - stereotypy dotycz眂e seksu

ochot. Przy okazji warto pami阾a, 縠 gra wst阷na to poj阠ie, na kt髍e ka縟y patrzy inaczej. S ludzie, kt髍ych podnieca k眕iel w p砤tkach r罂, du縴 dekolt i czerwony biustonosz, nami阾ne spojrzenie, czytanie na g硂s ksi笨ki, rozmowa. Prof. Lew-Starowicz o kobietach, m昕czyznach, mi硂禼i i rozkoszy

Pornografia po polsku, czyli jak si nie ubiera?

Pornografia po polsku, czyli jak si nie ubiera?

niekt髍ych podnieca. Bia硑ch ko硁ierzyk體 Mam t硊maczy, dlaczego? Koronkowych tunik W og髄e koronki, g丑wnie bia砮 s ryzykowne. Bia砤 tunika od wiek體 przeznaczona jest dla ch硂pc體 i m昕czyzn. Nie ku秏y losu. Pier禼ieni Nigdy nie wiadomo, czy jaki narwaniec ca硊j眂 na powitanie r阫 kobiety nie trafi na

13 tekst體, kt髍ych wola砤by nie us硑sze od kochanka

13 tekst體, kt髍ych wola砤by nie us硑sze od kochanka

, epikurejczyk normalnie. Jutro nie nadejdzie nigdy. 13. "Po prostu mog kocha dwie kobiety na raz". A ja kocham ca硑 秝iat, i co z tego? Niestety, wi阫szo舵 m昕czyzn, kt髍zy maj rodziny i wchodz w romans nie maj zamiaru niczego w swoim 縴ciu zmienia. Jest im dobrze tak, jak jest. Maj swoje

Kogo obchodzi gwa硉? - pyta Sylwia Kubry駍ka

Kogo obchodzi gwa硉? - pyta Sylwia Kubry駍ka

pani w ci笨y za硂縴砤 zbyt kr髏k kieck? A mo縠 go nawet zmusi砤? Kobiety w ci笨y maj niezwyk砮 predyspozycje do zmuszania m昕czyzn do gwa硉u. To takie m阺kie. Manifestowanie swojego penisa to niekwestionowany dow骴 na jego posiadanie. Mo縧iwe, 縠 istnia硑 podejrzenia o jego brak, nale縜硂 udowodni

Dlaczego brak mi硂禼i czasami jest lepszy ni z砤 mi硂舵 - refleksje po filmie "Pentameron"

Dlaczego brak mi硂禼i czasami jest lepszy ni z砤 mi硂舵 - refleksje po filmie "Pentameron"

zgadzaj si na tak ofiar, nie wiedz眂 co naprawd ona znaczy i do czego mo縠 w przysz硂禼i doprowadzi... Salma Hayek , czyli kr髄owa Longtrellis jest jedn z tych matek, kt髍e jakby mog硑 to zamkn瓿yby swoich syn體 w z硂tej klatce. Oczami wyobra糿i widz, jak takie matrony karmi syn體 piersi do

Po publicznym gwa砪ie Kenijki wysz硑 na ulice. W bardzo sk眕ych ubraniach

Po publicznym gwa砪ie Kenijki wysz硑 na ulice. W bardzo sk眕ych ubraniach

przesy砤li go sobie przez Facebooka, Twittera i wys砤li linki mailem. Wkr髏ce wywo砤 skandal, kt髍y rozpocz背 w Kenii wielk dyskusj na temat kobiecej wolno禼i i seksualno禼i, m阺kiej w砤dzy i u秝i阠onej przywilejem kontroli nad tym, co robi kobiety. Dyskusja poruszy砤 s阣zi體, biskup體, cz硂nk體

Nie potrafimy przej舵 oboj阾nie obok kobiecych w硂s體 pod pachami. Brzydzi si? Gratulowa?

Nie potrafimy przej舵 oboj阾nie obok kobiecych w硂s體 pod pachami. Brzydzi si? Gratulowa?

lat 70. z mrugni阠iem oczkiem. Dzi nie do pomy秎enia, jutro do my秎enia, a pojutrze? Kto wie. Ja wiem, 縠 na razie w Polsce w硂sy pod pachami u kobiety to nie to samo co zarost u m昕czyzny. Nie ma zgody ani na naturalny wyb髍, ani na odmienno舵. Jest przestrze do rozm體, ale tylko z pozycji

Seks po osiemdziesi眛ce

Seks po osiemdziesi眛ce

dziewczyn potrzebuje czasu, by odkry, co je podnieca i doprowadza do orgazmu. Wieloletni partner, je秎i zwi眤ek jest udany, a para emocjonalnie zaanga縪wana, najlepiej wie, kt髍e struny poruszy w swojej kobiecie. Wiele dojrza硑ch forumowiczek pisze, 縠 prze縴wa seksualne odrodzenie - kocha si 2-3 razy w

Lubi si przebiera za kobiet: "Uwa縜m, 縠 facet pewien swojej m阺ko禼i bez problemu za硂縴 sukienk"

Lubi si przebiera za kobiet: "Uwa縜m, 縠 facet pewien swojej m阺ko禼i bez problemu za硂縴 sukienk"

, sprz眛a, prasuje, myje pod硂gi. Zreszt, ja nie jestem kobiet w ciele m昕czyzny. Ja nie chc by kobiet, nie chc zmienia p砪i. Mnie jest fajnie w sukienkach, ale w 秗odku pozostaj facetem - m體i. Patrycja nie chce, by j poni縜no. Nie przewiduje tak縠 kontakt體 seksualnych ani z m昕czyznami, ani z

Chcesz mie dobry seks? Um體 si z hydraulikiem, budowla馽em, kucharzem.

. Nie ci kt髍zy si staraj i maj g硂w pe硁 pomys丑w jak zadowoli kobiet - tylko ci kt髍zy ciesz si chwil, robi to na co w砤秐ie maj ochot, to co ich podnieca - uwa縩ie i nieschematycznie. Czy s pro禼i? Nie wiem..." Prof. Lew-Starowicz o kobietach, m昕czyznach, mi硂禼i i rozkoszy

Ewelina Seklecka: Seks, na kt髍y nie masz ochoty, to gwa硉

wszystko zakorzenione jest w definiowaniu p砪i. Je縠li spojrzymy na pierwsze skojarzenia zwi眤ane z seksualno禼i m昕czyzn i kobiet, pojawi si odwzorowanie aktywnej m阺ko禼i i biernej kobieco禼i. R體nie na stereotypach p砪iowych bazuj mity dotycz眂e gwa硉u. Co to za mity? O najcz阺tszym ju

W 丑縦u m體 do mnie na spontanie! Je秎i si dobrze znamy...

w砤snie chwili i w tym w砤snie miejscu" nie zwa縜j眂 na czas i okoliczno禼i, bo przecie spontaniczno舵 jest w seksie najwa縩iejsza i to ona podgrzewa atmosferk w sypialni... Osobi禼ie uwa縜m, 縠 wielu m昕czyzn lubi kiedy kobieta komunikuje si z nimi w 丑縦u i daje jasny i konkretny przekaz, co w

Ewa Wanat: Pami阾am kobiet, kt髍a mia砤 w 縴ciu tylko dwa orgazmy

do zwi阫szenia ilo禼i kontakt體, co mo縠 prowadzi do wi阫szej liczby partner體, a st眃 ju tylko krok do dziwki. Czy twoim zdaniem kobiety r罂ni si od m昕czyzn w kontek禼ie seksualnym? Nie wiem, czy to wynika z natury, czy z kultury, ale dojrzewamy inaczej. M昕czy糿i od bardzo wczesnego wieku s

Seks po pijaku? Niezbyt dobre rozwi眤anie

'dzika' i w og髄e nie przypominam siebie w por體naniu do tego, gdy jestem trze紈a". Takie zachowanie ma naukowe wyt硊maczenie - z badania opublikowanego w "Journal of Sex Research" wynika, 縠 kobiety deklaruj, 縠 po alkoholu s bardziej podniecone seksualnie, psychicznie pewniejsze

Gdy orgazm bawi si w chowanego

. Inne musz si najpierw nauczy siebie samej, odkry, co je podnieca, w jakiej pozycji jest im najlepiej i dopiero po czasie maj pe硁 przyjemno禼i z seksu. Poniewa kobietom potrzeba do spe硁ienia czasu, dlatego seksuolodzy m體i, 縠 to trzydziestolatki osi眊aj pe硁i seksualnej satysfakcji. Jak

Mi阣zy fuksj a penisem

praktyki autoerotyczne, co jest 紃骴砮m upokorzenia. Bo to jest jako wstydliwe, prawda? Masturbacja - jak whisky, walki byk體 czy wojna - przystaje raczej do m昕czyzn ni do kobiet. Kobiet nie bije si nawet kwiatkiem i w majtkach te maj na pewno kwiat, kt髍ego nie tr眂aj palcem. One nie s brzydkie

Jak 砤two pomyli seks z mi硂禼i?

. Dziewczynki s przyzwyczajane to tego, 縠 o "tych sprawach" my秎 ch硂pcy. W 縜den spos骲 nie s zach阠ane do poznawania swojego cia砤 i masturbacji. Gdy si podniecaj, nawet nie wiedz, co si z ich cia砮m dzieje. Opisuj to, co dzieje si powy縠j pasa - szum w uszach, dr縠nie, ciep硂, ale to co

Masz prawo by napalona

. W sferze seksualnej wci笨 kobietom si podpowiada, 縠by kierowa硑 si g丑wnie tym, co s硊縴 tylko m昕czyznom. Aby nie zosta kolejn ofiar systemu 3P, walcz o swoje prawo do bycia napalon. Do diab砤 z postrzeganiem m阺kiej seksualno禼i jako si硑 natury, kt髍a musi by zaspokojona za wszelk cen

Szkolenie

, a przeciwne sobie cechy, jak uleg硂舵 i nie秏ia硂舵 z bezwstydn pomys硂wo禼i kobiety znaj眂ej m昕czyzn. Cieszy砤 si seksem w wyj眛kowo naturalny spos骲, umia砤 wydoby ze mnie, zdawa硂by si, 縠 ju zm阠zonego, si硑 do dalszych dzia砤, co z kolei podnieca硂 j tak, jak zakupy podnieca硑 pewn

"I oni s straszni, i one. Ale i tak wszyscy w ko馽u znajdziemy swoje szcz甓cie." Jak stworzy udany zwi眤ek? Rozmowa z Joann Heidtman

bez powodu najpierw odkrywamy siebie - jako bardzo m硂dzi ludzie poszukujemy to縮amo禼i, odpowiadamy sobie na pytanie, kim jestem jako kobieta, m昕czyzna - a dopiero p蠹niej wchodzimy w powa縩e relacje. Cho oczywi禼ie - wci笨 si jeszcze troch zmieniamy. To trudny czas, bo jeste秏y ju w zwi眤kach

A.J. Gabryel: Nie istnieje co takiego jak nadmiar seksu

bledn, ale mam na my秎i g丑wnie to, do czego zdolne s kobiety, kiedy czego chc. Kobiety s bardziej nieobliczalne od m昕czyzn. (fot. Shutterstock.com) 痽jemy w czasach, w kt髍ym co chwil mo縩a trafi na artyku o tym, 縠 trzeba dba o swoje potrzeby erotyczne, o seksualno舵. Tymczasem ty 

7 wspania硑ch, czyli kobiety o jakich marz m昕czy糿i

Zjednoczonych oraz wynalazca piorunochronu. W wolnych chwilach romansowa z kobietami starszymi od siebie o przynajmniej 30 lat. Na internetowych forach o swoich do秝iadczeniach ze starszymi partnerkami m昕czy糿i pisz: "odk眃 zasmakowa砮m go, moje zwi眤ki ju nie maj tej mocy i si硑 co przedtem, ba, by

Od Redakcji: seks i jego filie

pragnienia s ''nienormalne'', poczuj ulg. Ksi笨ka poszerza terytorium tego, co spo砮cznie akceptowane. Pomaga spe硁i marzenia o udanym seksie w ramach normy prawnej, czyli tak, by nie krzywdzi nikogo. A osobom, kt髍ym parafilie utrudniaj funkcjonowanie w spo砮cze駍twie (kiedy np. po馽zocha staje si

Mowa Jego cia砤

spacer Nie ma znaczenia czy jest do秝iadczonym kochankiem czy nie, wa縩iejsze jest to, co m體i jego cia硂, kiedy jeste禼ie razem w 丑縦u. M昕czy糿i nie anga縰j si w gr wst阷na z kobiet, kt髍a ich nie podnieca. Je秎i m昕czyzna patrzy ci w oczy podczas kulminacyjnego momentu to mo縠sz by pewna, 縠

Sperma - przeceniana czy niedoceniana?

seksualnej. Co wa縩e i co kobiety r體nie podkre秎aj, seks ma bardzo du縴 zwi眤ek z og髄nym poczuciem szcz甓cia w zwi眤ku. Im bli縠j jest im emocjonalnie i uczuciowo do partnera, im wi阫sze jest zaufanie, tym wi阫sza ch赕 kobiet do zrobienia przyjemno禼i sobie i swojemu partnerowi. Kobietom, kt髍e maj z砮

Ka縟a kobieta chce, aby to wiedzia!

, kt髍zy badali reakcje kobiet. Sam zdecydujesz, co z ni zrobisz. Podobno czerwie budzi w kobietach po勘danie. Jednak czerwony element stroju nie sprawi, 縠 b阣ziesz wygl眃a na milszego lub lepiej wychowanego (patrz Sekret 2). O to musisz si ju sam postara. Sekret 5: Staraj si Nic tak nie chwyta

"Sp蠹niona kochanka" - fragment erotycznej ksi笨ki

kobiety s na tyle inteligentne, 縠by zobaczy, co kryje si pod t zwyczajno禼i. Nie widzia砤m w tym filmie przystojnych m昕czyzn, ale pi阫nych kobiet by硂 wiele. I to mi si bardzo podoba. Jesienna opowie舵 mia砤 odmieni moje 縴cie. Fabu砤 filmu jest w zasadzie ma硂 oryginalna: bohaterkami s dwie

Prostytucja od podszewki, bez oceny i bez cenzury - wywiad z prostytutk BDSM

. Zreszt i tak dla mnie by硂 tam za waniliowo. Salon BDSM, Pok骿 drewniany fot. Lisa M ü ller Co by硂 dalej? - W mi阣zyczasie rozwija砤m si duchowo. Z ma砮j zakompleksionej dziewczynki stawa砤m si 秝iadom kobiet, kt髍a do秝iadcza jako cz甓 wi阫szej ca硂禼i. Wcze秐iej mia砤m sw骿 pierwszy kontakt

Pi赕 rzeczy, kt髍ych na pewno nie wiecie o Macieju Stuhrze [FRAGMENTY KSI’KI]

. Jednego dnia by砮m kobiet, innego wojskowym albo na golasa - Ma pan na koncie ponad czterdzie禼i film體. Co pan robi na planach filmowych, 縠by nie zwariowa albo ze stresu przed trudnymi scenami, albo z powodu nudy? - Wie pani co, uzale縩i砮m si troch od gier w kom髍ce. Monopol jest tak

Seks Party - ja tam by砤m, drinka pi砤m i...

nieskr阷owanych (chyba, 縠 na w砤sne 縴czenie) m昕czyzn i kobiet odebra mi samej nieco pewno舵 siebie. Alkohol dla go禼i by za darmo, ale nikt nie by pijany. Siedz眂 przy barze zacz瓿am rozmawia z do舵 przystojnym brunetem pochodz眂ym z W硂ch. Fakt, 縠 m骿 rozm體ca Polsk odwiedza tylko na weekend, doda mi

Dobry ojciec to taki, kt髍y jest obecny w 縴ciu c髍ki, ale nie 'przydusza' jej swoj obecno禼i

, kogo potem widz w swoich partnerach. Ich postacie si przenikaj. Co to znaczy? 痚 kobieta szuka swojego ojca w innych m昕czyznach? Nie szuka kogo identycznego, ale przyci眊aj j ci, kt髍zy w jakich fragmentach s podobni. To si dzieje najcz甓ciej nie秝iadomie i k硂pot polega na tym, 縠 je秎i ta

Atrakcyjny nieznajomy w 丑縦u

randk z nieznajomym. Ch阾nie poszukujemy dodatkowych, stymuluj眂ych wra縠. Jak wynika za raport體, coraz wi阠ej os骲 - tak kobiet jak i m昕czyzn - udaje si na wakacje w poszukiwaniu przygodnego seksu. Puszczaj wodze fantazji i hamulce, a nieznane otoczenie sprzyja do oderwania si od codziennej

Czy mo縩a zaj舵 w ci笨 p硑waj眂 w basenie?

sprawach, ale g丑wnie po to, by zapyta o seks. Dziewczynka pyta, czy je秎i jeszcze nie miesi眂zkuje, to czy mo縠 ju uprawia seks. Ch硂piec - czy rzeczywi禼ie kobiety podnieca wk砤danie przedmiot體 do odbytu. M體i, 縠 widzia co takiego w filmach. Czytam raporty Pontonu i widz osamotnion m硂dzie

Wizyta s眘iada

jego widok. Podnieca j ten wysoki m昕czyzna ze szpakowatymi w硂sami. Nala wino do kieliszk體 i wzni髎 toast za ich spotkanie. Upi砤 硑k. Wino jak zwykle smakowa硂. Zacz阬i si ca硂wa. R阫a Jana g砤dzi砤 jej udo i roznieca砤 ogie w wy縮zych partiach cia砤. Ona za nie zostawa砤 jemu d硊縩a

Dieta na pokut

秎ubie i 縠 wtedy najwa縩iejsze jest czerpanie rado禼i z bycia razem. Niby racja, tylko dlaczego nikt nie zaleca rozmowy z partnerem, szukania tego, co nas podnieca, co dzia砤? Dlaczego kobietom si wmawia, 縠 nie musz czerpa fizycznej przyjemno禼i z seksu, wystarczy duchowa.

Du縴 biust to ci昕ar. Artystka namawia kobiety do pokazania piersi

co? ''Po to, by ka縟y facet, kt髍y si jara du縴mi cyckami, zobaczy, 縠 to nie takie proste d紈iga taki ci昕ar. M昕czyzn podniecaj du縠 piersi na filmach pornograficznych. W prawdziwym 縴ciu one wcale nie s tak pi阫ne i niesamowite. I s niezdrowe. Kto musia wreszcie to powiedzie'' - wyja秐ia

Strategia GOJ BABY

zapisan i spo砮cze駍two musi rywalizowa z tym, co nam da硑 geny. Dlatego nie mo縠 by takiej kultury, kt髍a kaza砤by m昕czyznom interesowa si kobietami po sze舵dziesi眛ce albo kobietom interesowa si m昕czyznami, kt髍zy stoj ni縠j w hierarchii spo砮cznej. Nie zgadzam si - zaraz znajd jaki p砤tny

Malowane ptaki. Historia kobiecego tatua縰

- nawet wbijaj眂ej ig酬 w sk髍 - po kilku miesi眂ach sp阣zonych na morzu niezwykle ich podnieca. Poza tym, kobieta tatuuje delikatniej ni m昕czyzna. Przychodz te cyrkowcy, a potem kobiety z wy縮zych sfer. Tatua z salon體 do kuchni sprowadza Elizabeth Weinzirl. - M笨 chcia, 縠bym zrobi砤 sobie tatua

Prof. Lew-Starowicz: seks to przyjemno舵 demokratyczna, niepotrzebne do tego pieni眃ze, nic! Mo縩a to po prostu ot tak mie. Czy to nie wspania砮?

kobiety u縴waj coraz cz甓ciej pigu砮k antykoncepcyjnych, a w latach 60. najwi阫szym problemem dla kobiet by brak orgazmu, co wynika硂 z zahamowa i nieznajomo禼i ars amandi. Prze縴 pan w swoim 縴ciu ogromn zmian w podej禼iu do tematu homoseksualizmu. By砮m uczony przez profesor體, 縠 homoseksualizm

Mi硂sne zwi眤ki maja z wrze秐iem

ekstatycznej rozkoszy. Wielu m硂dych i niedo秝iadczonych m昕czyzn nie potrafi tego dokona. Po trzecie - m硂de kobiety roztaczaj wok蟪 siebie naturalny aromat m硂do禼i, kt髍y silnie podnieca starszych m昕czyzn. Ci za stwarzaj atmosfer spokoju i zaufania, co nie jest mocn stron niedo秝iadczonych

"Dziewczyny nie r骲cie tego! Kurczaka to mog sobie w hipermarkecie kupi" [WASZE OPINIE O DEPILACJI BIKINI]

robi, co chc, nic nam do tego, ale potem niech si nie dziwi, 縠 ich nikt nie chce - to nie tylko kwestia mody ale i higieny. (...) Jestem facetem i gol si w miejscach intymnych. Nie wyobra縜m sobie tego nie robi, w przypadku kobiety tym bardziej. Do kwestii higieny odwo硊je si tak縠 Sia, kt髍a

Pornografia jest sztuk, czyli Missy Jubilee i jej 250 stylowych film體 erotycznych

siedzie cicho, albo wy do ksi昕yca. Wybra砤m wycie" - m體i Missy Jubilee. Tw髍czyni nietypowego pornograficznych kina ma jasne w硂sy, pi阫ne cia硂, mieszka w Australii i zawodowo zajmuje si d紈i阫iem w filmach. Na pytanie, co j podnieca, odpowiada: "Odrobina s硂馽a na waginie". Jej

"Wszyscy si lizali, nikt nie wk砤da" - ze wspomnie Marka Raczkowskiego

od tematu pani prezydentowej, dla mnie kobiety w jakim sensie zniszczone fizycznie przez macierzy駍two s very sexy. To chyba tak, jak dla kobiet sexy s rany, kt髍e m昕czyzna zdoby na wojnie. Piersi, kt髍e wykarmi硑 wiele dzieci, s sexy, bo s dowodem na z硂縪ne w 縴ciu jakie ofiary. Skoro

Dali i Gala: Ekscentryk i nimfomanka

dzie砤mi, co bywa硂 skuteczne. Bunuel zazdro禼i przyjacielowi s砤wy, kt髍 ten zacz背 zyskiwa w po硂wie lat 20. w Madrycie, i irytowa go podkochuj眂y si w Dalim Lorca. Malarz, kt髍y nie chcia sypia z poet, nam體i go najpewniej, by poszed do 丑縦a z kobiet, a sam pono z ukrycia przygl眃a si

Sze舵 mit體 (ze 101) na temat seksu

si Rosjanie i Rosjanki. Zimny Petersburg zosta nawet okrzykni阾y stolic zdrady ma晨e駍kiej. Z przeprowadzonych sonda縴 wynika, 縠 skok w bok zaliczy tam co drugi m昕czyzna i co czwarta kobieta (ciekawe, z kim zdradzaj swe 縪ny Rosjanie - z turystkami ze Szwecji?). Ani klimat, ani s硂neczna pogoda

Leczenie uzale縩ienia od pornografii to pot昕ny biznes

Uniwersytetu Cambridge. Obejrza砤 ona w rezonansie magnetycznym m髗gi 19 m昕czyzn, u kt髍ych zdiagnozowano kompulsywne zachowania seksualne. Wysz硂 jej wyra糿ie, 縠 ich obraz przypomina to, co znano z bada nad uzale縩ieniami od kokainy. Ogl眃anie pornografii aktywowa硂 ten sam region m髗gu, kt髍y wykazywa

Nasi ojcowie byli pierwszymi hipsterami?! [ZDJ蔆IA]

m硂do禼i mocno alternatywny, je糳zi do Jarocina, sam nawet gra w kapeli z kolegami z liceum. - Nie to co teraz - w samochodzie pod wp硑wem mamy tylko jaki chill out puszcza. W zale縩o禼i od rocznika, ojcowie podniecali si innymi grupami muzycznymi - muza by砤 jednak obecna w ich m硂do禼i - dodaje

Seks na widoku

, przyjmie od swojej kobiety wszystko, jej fizjologia go fascynuje, a defekty cia砤 rozczulaj. Po drugie, kobieta, kt髍a w pe硁i akceptuje swoj fizyczno舵 i nie stosuje 縜dnych trik體 w rodzaju stanika Wonderbra, wysokich obcas體 czy szminki jest seksualnie atrakcyjniejsza i m昕czyzn ta naturalno舵

J髗ef Herold

, jeszczo mnogo, mnogo raz. Podnieca mnie... Jestem normalny. Podnieca mnie zgrabna, opalona dziewczyna spaceruj眂a morsk pla勘. Wstydz si... ...m昕czyzn. Chcia砨ym da kobiecie... ...poczucie humoru. Sharon Stone zapytano kiedy o trzy cechy idealnego m昕czyzny. Odpowiedzia砤: - Musi by opieku馽zy

Fale kobiecego po勘dania

na my秎i konkretne obszary w m髗gu, bo sygna do 砮chtaczki idzie z m髗gu, rzadko odwrotnie. Na czym polega ta praca? Kobiety maj r罂ne wyobra縠nia na temat tego, co je podnieca. Cz阺to mylne - opieramy si na wyobra縠niach z m硂do禼i, a przecie rozwijamy si z wiekiem i zmieniamy. To jak

Biseksualistki

kobiet, nie stanie si nagle lesbijk (czy biseksualistk).Biseksualno舵 to nie rozwi眤硂舵 i ch赕 zdradzaniaCz阺to te kojarzymy osoby biseksualne z wielk rozwi眤硂禼i i ch阠i zdradzania. Chyba dlatego, 縠 wyobra縜my sobie, 縠 jak kto mo縠 by i z kobiet, i z m昕czyzn, to pewnie b阣zie z nimi

Rewolucja seksualna do powt髍ki

przyjemno舵, ale nie b阣zie mia砤 w swoim ciele niczego, co b阣zie gotowe na te doznania.Czy mo縩a powiedzie, 縠 kobiety przygotowywane s do tego, by ich 縴cie seksualne s硊縴硂 zadowoleniu m昕czyzny?B眃 prokreacji.Czy m昕czy糿i s w jaki spos骲 uczeni, jak zadowoli kobiet? Pisma dla pan體 dotykaj tej

Nadzy faceci w muzeum? Bezwstydna wystawa w Pary縰

grzechu Od renesansu do impresjonizmu akt by podstaw malarskiego kszta砪enia. Dlatego te studium m阺kiego modela nazywano cz阺to po prostu "akademi". W paryskiej École des Beaux--Arts kobiety dopuszczono do pozowania dopiero w 1863 r. Wystawa w Musée d'Orsay jest zaledwie drug

Jesieni rozbud zmys硑

. Wypowiadane podczas zbli縠nia dzia砤j niezwykle pobudzaj眂o. Kochankowie nie powinni wstydzi si m體i o swoich pragnieniach i odczuciach. M體cie o tym co was podnieca, kt髍e pieszczoty podobaj si wam najbardziej. Kobiety szczeg髄nie reaguj na tego typu bod糲e. Wa縩a jest barwa, ton, wysoko舵 g硂su ale

- Christian Grey waniliowym kochankiem? Nie kupuj tego! To jakby go舵 z porsche przesiad si do malucha i twierdzi, 縠 dalej kr阠i go szybka jazda [ROZMOWA]

- kobieta przeci眊n瓿a m昕czyzn o tak sprecyzowanych upodobaniach na stron "waniliowego seksu"? Czy jej si tak naprawd udaje zamieni Greya w waniliowego kochanka? Nie jestem pewna. Nie wierz te w to, ani jako czytelniczka, ani jako specjalistka. Bod糲e seksualne maj to do siebie, 縠 lubi

Afrodyzjaki czyli jedzenie i seks

mikstur nale縜硑 np. 縴wica drzew, pomidory, zwane jab砶ami mi硂禼i, ostrygi, jaszczurki, przepi髍ki, fasola oraz w硂sy nale勘ce do m昕czyzny, na kt髍ego mia zosta rzucony czar zakochania.Ostrygi, ma晨e, krewetki, o秏iornice i homary uwa縜ne s za najsilniejsze afrodyzjaki. S bogate w proteiny

Miss Trans - Lukrecja w ciele Krzy秌a

swoimi najsurowszymi cenzorami. Napisa砤m na swojej stronie: jako m昕czyzna wiesz, czego oczekujesz od kobiety, i nagle stajesz po drugiej stronie, zaczynasz realizowa t ''jego'' wizj. Ciekawe. Jedno cia硂, dwa po勘dania i rozkosz. - Przyjaci蟪ka napisa砤 mi kiedy, 縠 縴j w niej brat z siostr

"M阠z mnie, dr阠z mnie, m體 do mnie po niemiecku" - dziewcz阾a kochaj psychopat體

nie mia 縜dnych szans, nieco chwa硑 dosta硂 si jedynie Iron Manowi , by bowiem wystarczaj眂o niepoprawny i zbuntowany. Niestety jako Tony Stark, co prawda produkowa bro, ale nie obr骳i ni w perzyn po硂wy 秝iata, zatem pora縦a. Tu nie pomog砤 nawet twarz Roberta "Chc Obejrze Twoj Luf

Co podnieca kobiety

mo縩a zmierzy d硊go舵 penisa, jego twardo舵. Jak ma erekcj - to wiadomo, 縠 jest pobudzony. To penis m體i m昕czyznom, co si dzieje. Wisi sobie mi阣zy nogami, zaprzyja糿iaj si z nim w m硂do禼i, wi阠 robi si dla nich bardzo wa縩y! (秏iech) Fizjologicznym odpowiednikiem u kobiety by硂by zwil縠nie

intuszy jak Micha Rusinek

limeryk體 traktuj kobiety przedmiotowo, to niech autorki limeryk體 potraktuj m昕czyzn przedmiotowo. Najwa縩iejsze, 縠by robi to rytmicznie, bo w limeryku stopa jest najwa縩iejsza Ma si rozumie, chodzi o stop metryczn, to znaczy uk砤d akcentowanych i nieakcentowanych sylab w wersie. Zwykle ju

Fantazje erotyczne

podnieca m昕czyzn, tak fantazje podniecaj kobiety. Wyobra糿ia erotyczna to trzon naszej seksualno禼i. W literaturze seksuologicznej podkre秎a si, ze m昕czy糿i s ubo縮i w tej sferze. Ja jak zwykle stan w ich obronie i postawi tez, 縠 ta r罂nica to raczej kwestia wzorc體 kulturowych i treningu. Czy to

Gej nie jest konkurencj

si przypadki braku wra縧iwo禼i na androgeny. Co z tego, 縠 w 硂nie matki p丑d jest wystawiany na ich dzia砤nie, skoro ma mutacj genetyczn powoduj眂 niedorozw骿 receptor體 androgenowych. M昕czyzna jest XY, ma j眃ra, kt髍e produkuj m阺kie hormony, ale prowadzi 縴cie kobiety. Bo wygl眃a jak kobieta

Odzyska砤m cipk

丑縦u z w砤snym partnerem/k? 痚by nie m體i o oczekiwaniach, antykoncepcji, o tym, co nas podnieca, czego si boimy. Dlatego, 縠 ju w dzieci駍twie zostali秏y nauczeni, 縠 seks jest z硑. Dlatego, 縠 jako grzeczne dziewczynki wiemy, 縠 o tych sprawach si nie rozmawia. Rozmowy o intymno禼i Je秎i wy

Erotyczna mapa m阺kiego cia砤

. Rozmieszczenie erotycznie czu硑ch miejsc na ciele m昕czyzny jest oczywi禼ie kwesti indywidualn (poza jednym miejscem, kt髍e jest dla wszystkich pan體 uniwersalne). To, co jednych m昕czyzn podnieca, innych mo縠 dra縩i, a nawet sprawia im b髄. Nasza mapa to tylko wskaz體ka do tego, gdzie szuka strategicznych

Seksbomby z ekranu

By砤 zaskoczona i kaza砤 mi to wy潮czy. Z kolei mnie bardzo podnieca ju sama my秎, 縠 ogl眃amy razem takie filmy, a jeszcze bardziej to, 縠 robimy to samo co aktorzy na ekranie. A ona teraz zabrania mi nawet ogl眃a zdj阠ia na kompie. T硊macz jej, 縠 faceci to wzrokowcy, ale tylko si wtedy

Tu 0-700, porozmawiajmy o seksie

. - i眊nij t ko馽體k z rury. "Co teraz?". - Pod潮cz odkurzacz do pr眃u i wsad w rur ptaka. Supervisorka poprosi砤 Teres, 縠by by砤 milsza dla klient體. Ona na to, 縠 po g丑wce ich g砤ska nie b阣zie. Bo jak tu powa縩ie traktowa faceta, kt髍y ma obok siebie w 丑縦u 秔i眂 kobiet, a 

Seksuolog radzi

Co ma zrobi m硂da kobieta, kt髍a czuje, 縠 traci powoli zainteresowanie du縪 od siebie starszym partnerem? Zwi眤ki, w kt髍ych partner體 dzieli du縜 r罂nica wieku, maj wiele zalet, ale i sporo pu砤pek. Wi笨眂 si z m昕czyzn du縪 od siebie starszym, kobieta przeskakuje pewien etap w 縴ciu - z

Mnie nie ma. Rozmowa z Maciejem Nowakiem [FRAGMENTY KSI’KI]

;, gdzie identyfikacje p砪iowe nie s tak strasznie sztywne. W Europie kulturowa rola m昕czyzny jest bardzo twarda, dlatego trudno im si z ni rozsta, natomiast kobiety s du縪 bardziej performatywne, bardziej otwarte, nie maj tej chorobliwej m阺kiej dumy. Potrafi by bardziej elastyczne w

Nie szkodzi, 縠 nie dzia砤

do秝iadczenia zawodowego wynika, 縠 kobiety tak naprawd s mniej pruderyjne. Panowie cz甓ciej proponuj co prawda ostrzejsze formy seksu, ale jak przychodzi co do czego, czyli rozwini阠ia sztuki mi硂snej, to ju jest gorzej. Ostatnio w 'Wysokich Obcasach' Jan Nowicki powiedzia, 縠 m昕czyzna do pewnego wieku

Epoka hipokryzji. Ca砤 prawda o seksie w II Rzeczpospolitej [FRAGMENTY KSI’KI]

nieczyste my秎i. Oczywi禼ie takie kryterium nie by硂 砤twe do zastosowania w praktyce. Kto przecie musia zdecydowa, 縠 dzie硂 X jest zbere糿e, a Y - co najwy縠j niesmaczne. Ewentualnie nale縜硂 z g髍y przyj辨, 縠 ka縟y cz硂wiek operuje tym samym systemem warto禼i i ka縟ego podniecaj identyczne spro秐e

Erotyczna mapa kobiety

Ka縟y centymetr naszego cia砤 pokryty jest mn髎twem zako馽ze nerwowych. Niekt髍e z nich zachowuj si jak czujki podniecenia - ich dotykanie wywo硊je dreszcz po勘dania. U kobiety te tzw. strefy erogenne s bardziej rozproszone po ca硑m ciele ni u m昕czyzny, u kt髍ego koncentruj si przede

Simone de Beauvoir i Jean-Paul Sartre. 痽cie seksualne egzystencjalist體

- mierzy co najwy縠j 150 cm, ju w m硂do禼i palce i z阞y mia po矿砶砮 od nieustannego palenia fajki, no i niemi硂siernie zezowa prawym okiem. Nie najlepiej si ubiera (na plus mo縩a mu by硂 zapisa zainteresowanie sportem, trenowa np. boks), a jednak podoba si kobietom. Nie stanowi砤 tu wyj眛ku

O czym w sypialni powinna pami阾a kobieta

orgazmu w kontaktach z m昕czyzn. Je秎i zaprzecz, b阣zie si stara je do tego zach阠i. Dlaczego? Ot罂 masturbacja mo縠 si okaza doskona潮 metod terapeutyczn w pokonywaniu seksualnych zahamowa. Wiele kobiet nadal traktuje tzw. autopieszczoty jako co wstydliwego, nieprzyzwoitego, co uw砤cza ich

Norma a seks

partnerskiej. Wyobra糾y sobie trzydziestoletniego m昕czyzn, kt髍y rozsta si z 縪n, nie interesuj go przypadkowe kontakty i zaspokaja si sam. Jego zachowanie jest jak najbardziej w porz眃ku. A teraz wyobra糾y sobie tego samego m昕czyzn trzy lata p蠹niej, kiedy pozna atrakcyjn kobiet, kt髍a go kocha i

Zoe Margolis: Gdzie s kobiety, kt髍e kochaj seks i nie maj ochoty, 縠by z tego powodu nazywa je dziwkami?!

romans體 i z硂禼i j to, 縠 nieustannie musi mierzy si z brakiem zrozumienia dla swojego stylu 縴cia tylko dlatego, 縠 jest kobiet. ''Moi rodzice byli hipisami - wspomina. - W domu rozmawia硂 si o seksie zawsze jako o przyjemno禼i dla m昕czyzny i kobiety. Kiedy mia砤m 14 lat, dosta砤m od rodzic體

Gorzki smak seksu

Wi阠ej o mi硂禼i i seksie znajdziesz w serwisie Mi硂舵 i SeksParafialna salka jednego z warszawskich ko禼io丑w. Na 禼ianie du縴 obraz ze 秝i阾ym Franciszkiem, po秗odku sali zapalona 秝ieca. Kobiet jest tylko nieco mniej ni m昕czyzn. Elegancka blondynka, 硑siej眂y czterdziestolatek, studentka o

W nich si kochali秏y za m硂du

wtedy dla mnie tak stuprocentow kobiet - z burz w硂s體, biustem, pup, wci阾 tali. A si rozmarzy砮m... Lubisz nasze artyku硑? Zosta fanem i kliknij tutaj. Martyna, 21 lat: Mo縠 nie jako nastolatka, ale jeszcze w podstaw體ce wzdycha砤m, jak wszystkie moje kole縜nki, do Enrique Iglesiasa. Nie

Zofia Na砶owska i jej m昕czy糿i. Kto j zniewala?

pierwszym m昕em przebiera w秗骴 kandydat體 na now mi硂舵, obserwowa砤m dziwne reakcje r罂nych pan體, od koleg體 profesor體 poczynaj眂: "Tylu m昕czyzn, jak ona mog砤!". ieszne. Bujne 縴cie erotyczne pisarzy - to w porz眃ku, weso硑 by ch硂p. Ale kobiecie, pisarce, autorce lektur szkolnych - nie

Seks z nieznajomym

zdaniem nieco 砤twiej porozumie si z osob, kt髍a ma pewne poj阠ie o twojej cielesno禼i, i kt髍ej nie trzeba wszystkiego uczy od podstaw. Z drugiej strony - najwi阫sze po勘danie odczuwamy zazwyczaj w stosunku do nowej, nieznanej osoby. Podnieca nas to, co nowe, niecodzienne, niezwyk砮, szalone i dzikie

RAFA BRYNDAL "Kocham myszki"

... "To samo co zwykle". Podnieca mnie... ...gdy widz kobiet na obcasach tankuj眂 paliwo i gdy posuwam myszk od komputera po ca硑m biurku. Wstydz si... ...za ludzi niemaj眂ych poczucia obciachu i wstydz si m體i o sobie. Chcia砨ym da kobiecie... ...do wiwatu! Chcia砨ym dosta od kobiety

Zachwycaj眂e klejnoty

Statystyki m體i, 縠 a co drugi m昕czyzna i a co czwarta kobieta w Polsce lubi seks oralny. Ja bym raczej powiedzia砤, 縠 a 75 proc. kobiet nie lubi seksu oralnego. Tak jest. Szokuj眂e. Ale dlaczego? Mnie to nie dziwi i uwa縜m, 縠 tak b阣zie jeszcze wiele lat. To kwestia co najmniej jednego, a

Wszystkie jeste秏y troch homo

okre秎onej osoby. Kobiety maj uczuciowo舵 bardziej 'rozlan' od m昕czyzn i cz甓ciej (oczywi禼ie nie zawsze) podporz眃kowuj seksualno舵 uczuciowo禼i. Wi阫szo舵 kobiet najpe硁iej i najch阾niej otwiera si seksualnie wtedy, kiedy kocha. W relacjach kobiet cz阺to trudno odr罂ni przyja捡 od mi硂禼i, a blisko舵

Rozpal wyobra糿i

to, co robimy. Potem zbli縜 si, uk砤da obok i jej r阠e pieszcz mnie, wspomagaj, podniecaj. Za chwil kocham si z t drug, nie przestaj眂 pie禼i pierwszej. Dochodz do orgazmu, daj眂 te rozkosz obu kobietom. Nigdy nie przyznam si 縪nie do tych my秎i, bo ona mog砤by to odebra jak zdrad.W

Zdejmiesz majtki dla sztuki?

mn髎two sytuacji, kiedy facet jest w slipach, i to po prostu jest cia硂, nie ma w tym nic erotycznego czy seksualnego. 'Facet to facet, jaki problem?' - pytaj niekt髍zy w filmie. Kobieta to wiadomo, to seks, to erotyczne, ale facet? kogo podnieca go硑 facet? Nikogo! Per潮 castingu

Seks w krzywym zwierciadle w "50 twarzy Greya" - kto jest za, a kto przeciw?

podnieca kobiety maj uk砤dy m阺ko-m阺kie?Po co pisze si porno? Chyba w podobnym celu, w kt髍ym tworzy si filmy pornograficzne - dla przyjemno禼i, emocji, podniecenia. Znakomita wi阫szo舵 porno-przemys硊 kierowana jest do m昕czyzn - w literaturze erotycznej i pornograficznej kobiety najwyra糿iej